ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ ШЕСТОГ КУПОНА ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У среду, 27. децембра 2023. године, на новчане рачуне у Банци Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд извршена је уплата шестог купона штедних обвезница Републике Србије које су уписане и уплаћене у периоду од 20. новембра до 18. децембра 2017. године.

ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ

Штедне обвезнице су дугорочне хартије од вредности, које емитује Република Србија, са роком доспећа једнаким или већим од две године и које могу куповати само домаћа пунолетна физичка лица.

Штедне обвезнице се продају по номиналној вредности. Приход, односно принос од штедних обвезница је купон који се исплаћује једном годишње.

Купац (инвеститор у штедне обвезнице) може купити највише 5.000 комада штедних обвезница по једној емисији и једном року доспећа у динарима, односно 500 комада штедних обвезница по једној емисији и једном року доспећа у еврима.

Куповина, односно инвестирање у штедне обвезнице, врши се директно, без посредника и без било каквих накнада, преко пословне мреже Банке Поштанска штедионица.

Штедне обвезнице се могу наплатити и пре рока доспећа под одређеним условима, а истима се не може трговати на секундарном тржишту.

Општи услови за емисију и продају штедних обвезница регулисани су Уредбом о изменама и допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарним тржишту ("Службени гласник РС" број 78/2017).

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УПИС И УПЛАТУ ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА
КУПОНСКА СТОПА
Прва емисија штедних обвезница КУПОНСКА СТОПА на годишњем нивоу
Рочност у годинама
ДИНАР
ЕВРО
2 године
4%
1%
3 године
4,5%
1,75%
5 године
5,25%
2,5%
10 године
6,25%
4%
МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ВРШИ УПИС И УПЛАТА ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА

Упис и уплата штедних обвезница може се извршити у току приступног периода у свим експозитурама Банке Поштанска штедионица.

ПРОЦЕДУРА УПИСА И УПЛАТЕ ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА

Потребна документа

Само домаћа пунолетна физичка лица која поседују важећу личну карту могу бити инвеститори у штедне обвезнице.

Потребни рачуни

Штедне обвезнице се могу уписати само на власнички рачун инвеститора отворен преко Банке Поштанска штедионица у Централном регистру хартија од вредности (власнички рачун за хартије од вредности отвара се и води без накнаде).
Исплата купона и главнице штедних обвезница врши се на наменском новчаном рачуну за хартије од вредности, отвореном у Банци (наменски новчани рачун за хартије од вредности отвара се и води без накнаде).

Налог за куповину штедних обвезница

Штедне обвезнице се могу купити само у току трајања приступног периода, испостављањем налога за куповину, на обрасцу прописаном Уредбом.
Инвеститор у штедне обвезнице не остварује право на камату у приступном периоду и периоду до дана уписа штедних обвезница на власнички рачун инвеститора.

Овлашћена лица

Инвеститор може приликом испостављања налога за куповину овластити највише пет пунолетних домаћих физичких лица, која могу поднети захтев за превремену исплату штедних обвезница, у случају спречености инвеститора због теже болести.

За давање овлашћења није потребно присуство овлашћених лица, али је обавеза инвеститора да за свако овлашћено лице приложи копију његове личне карте.

Списак овлашћених лица на обрасцу прописаном Уредбом инвеститор подноси у тренутку испостављања налога за куповину и није могућа накнадна промена овлашћених лица.

Потврда о извршеној уплати

Поступак куповине штедних обвезница завршава се издавањем Потврде о уплати за штедне обвезнице. Није могуће повлачење поднетог налога за куповину штедних обвезница и уплаћених новчаних средстава.
Поступак куповине штедних обвезница завршава се издавањем Потврде о уплати за штедне обвезнице. Није могуће повлачење поднетог налога за куповину штедних обвезница и уплаћених новчаних средстава.

Начело приоритета

Куповина штедних обвезница обавља се по начелу приоритета, односно првенство има инвеститор који у току приступног периода први потпише налог за куповину и изврши уплату.
Уколико се пре истека приступног периода прода целокупан обим емисије штедних обвезница, обуставља се даљи пријем налога за куповину и уплата за ту емисију.

ИСПЛАТА КУПОНА И ГЛАВНИЦЕ ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА

Исплата купона (камате) штедних обвезница врши се једном годишње и о року доспећа штедних обвезница, без накнаде, на наменски новчани рачун за хартије од вредности инвеститора отворен у Банци.

ПРЕВРЕМЕНА ИСПЛАТА ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА

Штедне обвезнице се могу наплатити пре рока доспећа делимично или у целости. Период/рок од када је могућа превремена наплата утврђује се одлуком о емисији и јавним позивом. Изузетно, превремена исплата штедних обвезница могућа је и у краћем року у случају теже болести инвеститора или члана његове уже породице.
Под тежим болестима сматрају се болести наведене у Листи тежих болести која чини саставни део обрасца Захтев за превремену исплату у случају теже болести.
Превремена исплата врши се уз обрачун накнаде прописане Уредбом.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. ШТА СУ ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Штедне обвезнице су дугорочне хартије од вредности Републике Србије са роком доспећа који је једнак или већи од 2 године, са фиксном купонском стопом.

2. КО МОЖЕ КУПОВАТИ ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Штедне обвезнице могу куповати инвеститори - домаћа пунолетна физичка лица који поседују важећу личну карту.

3. У КОЈОЈ ВАЛУТИ И НА КОЈИ РОК СЕ ЕМИТУЈУ ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Штедне обвезнице се емитују у динарима и еврима са роком доспећа 2, 3, 5 и 10 година.

4. ЗАШТО КУПИТИ ШТЕДНУ ОБВЕЗНИЦУ?
Куповином штедних обвезница сигурно се инвестира на дужи временски период уз конкурентну камату, што омогућава да се задржи и увећа вредност уложеног новца и избегне ризик које носе други видови инвестирања.

5. ГДЕ И КАКО КУПИТИ ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Штедне обвезнице се могу купити у експозитурама Банке Поштанска штедионица у току приступног периода.

6. КОЈА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА КУПОВИНУ ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА?
Инвеститору су, поред личне карте, потребни власнички рачун за хартије од вредности и наменски новчани рачун за хартије од вредности које Банка отвара и води без накнаде. Све потребне обрасце инвеститор добија и потписује у експозитури Банке.

7. КАДА СЕ МОГУ КУПИТИ ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Министарство финансија Републике Србије и Управа за јавни дуг на својим интернет страницама објављују Јавни позив за продају штедних обвезница Републике Србије којим се дефинише почетак и крај приступног периода за куповину штедних обвезница. Приступни период представља период у коме инвеститор подноси налог за куповину штедних обвезница.

8. КОЛИКИ СУ ТРОШКОВИ ЗА КУПОВИНУ ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Инвеститор нема трошкове за отварање и вођење власничког и наменског новчаног рачуна и за исплату каматних купона и главнице по основу штедних обвезница.

9. КОЈА ЈЕ ЦЕНА ШТЕДНЕ ОБВЕЗНИЦЕ?
Динарска штедна обвезница се продаје по номиналној вредности која износи 2.000 динара по комаду, док је за штедну обвезницу у еврима износ 100 евра по комаду.

10. КОЛИКО СЕ МОЖЕ КУПИТИ ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА?
Инвеститор може купити максимално 5.000 комада динарских штедних обвезница по једној емисији и року доспећа.
Инвеститор може купити максимално 500 комада штедних обвезница у еврима по једној емисији и року доспећа.

11. НАЧЕЛО ПРИОРИТЕТА У КУПОВИНИ ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА?
По начелу приоритета, инвеститор који први упише, уплати и добије Потврду о уплати штедних обвезница има приоритет у куповини.
Уколико се пре истека приступног периода прода целокупан обим емисије штедних обвезница, Банка Поштанска штедионица обуставља даљи пријем налога за куповину.

12. КАДА СЕ ИСПЛАЋУЈЕ КАМАТА И ГЛАВНИЦА?
Инвеститору се каматни купон исплаћује једном годишње на датум емисије, а о року доспећа штедних обвезница исплаћује се последњи каматни купон и главница.
Инвеститор у штедне обвезнице не остварује право на камату у приступном периоду и периоду до емисије штедних обвезница.

13. ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋА ПРЕВРЕМЕНА ИСПЛАТА ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА?
Превремена исплата је могућа и услови су утврђени Јавним позивом за продају штедних обвезница Републике Србије.
Захтев за превремену исплату штедних обвезница подноси се у експозитурама Банке Поштанска штедионица.
У случају теже болести инвеститора или члана уже породице, уз захтев за превремену исплату штедних обвезница прилаже се потребна документација.

14. ДА ЛИ СЕ ШТЕДНИМ ОБВЕЗНИЦАМА МОЖЕ ТРГОВАТИ НА СЕКУНДАРНОМ ТРЖИШТУ?
Штедним обвезницама није могуће трговати на секундарном тржишту.

15. ДА ЛИ ИНВЕСТИТОР МОЖЕ ОВЛАСТИТИ ДРУГА ЛИЦА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ШТЕДНИМ ОБВЕЗНИЦАМА?
Инвеститор може да овласти највише 5 домаћих физичких лица - резидената за располагање штедним обвезницама у случају теже болести инвеститора или члана његове уже породице.
Списак овлашћених лица чини саставни део налога за куповину штедних обвезница. Није могуће накнадно достављање и измена достављеног списка овлашћених лица.

16. ДА ЛИ СЕ НАСЛЕДНИЦИМА ВРШИ ПРЕНОС ШТЕДНИХ ОБВЕЗНИЦА У СЛУЧАЈУ СМРТИ ИНВЕСТИТОРА?
Наслеђивање преминулих лица уређено је одредбама Закона о наслеђивању и пренос штедних обвезница врши се у складу са Правилима пословања Централног регистра хартија од вредности.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације о Банци као Инвестиционом друштву можете добити, сваког радног дана у времену од 8:30 до 15:30 часова, телефоном: +381 11 3024 238 и +381 11 3024 581 или електронском поштом на stedne.obveznice@posted.co.rs и broker@posted.co.rs