БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ВЛАСНИЦИМА БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд обавештава све грађане - власнике бесплатних акција да до 31. децембра 2024. године могу, на шалтерима ЈП Пошта Србије, испостављати налоге за прву продају бесплатних акција без наплате трошкова, сагласно Уредби о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција („Службени гласник РС“ број 144/22).

27.12.2023. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ ТЕЛЕКОМА А.Д., БЕОГРАД

Посредством Централног регистра хартија од вредности, у среду 27.12.2023. године компанија Телеком Србија а.д., Београд уплатила је дивиденду свим грађанима који су на дан 20.06.2023. године (Дан дивиденде) поседовали акције Телеком-а.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 7,14 динара за једну акцију Телеком-а.

24.08.2023. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ НИС-а А.Д. НОВИ САД

У четвртак 24.08.2022. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 19.06.2023. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције НИС а.д. Нови Сад.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 121,796 динара за 1 бесплатну акцију НИС а.д. Нови Сад.

22.12.2022. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ ТЕЛЕКОМА А.Д., БЕОГРАД

У четвртак 22.12.2022. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 20.06.2022. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције Телеком Србије ад, Београд.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 7,14 динара за 1 бесплатну акцију Телеком Србије ад, Београд.

22.08.2022. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ НИС-а А.Д. НОВИ САД

У понедељак 22.08.2022. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 19.06.2022. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције НИС а.д. Нови Сад.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 30,142 динара за 1 бесплатну акцију НИС а.д. Нови Сад.

29.11.2021. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ ТЕЛЕКОМА А.Д., БЕОГРАД

У понедељак 29.11.2021. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 19. јуна 2021. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције Телекома а.д. Београд.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 4,42 динара за 1 бесплатну акцију Телекома а.д. Београд.

31.08.2021. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ НИС-а А.Д. НОВИ САД

У уторак 31.08.2021. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 19.06.2021. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције НИС а.д. Нови Сад.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 5,219 динара за 1 бесплатну акцију НИС а.д. Нови Сад.

27.11.2020. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ НИС-а А.Д. НОВИ САД

У петак 27.11.2020. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 20. јун 2020. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције НИС-а ад Нови Сад.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 23,069 динара за 1 бесплатну акцију НИС-а а.д. Нови Сад.

24.11.2020. - ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ ТЕЛЕКОМА А.Д. БЕОГРАД

У уторак 24.11.2020. године Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности уплатио је дивиденду свим грађанима који су на дан 15. октобра 2020. године (Дан дивиденде) поседовали бесплатне акције Телекома а.д. Београд.

Нето износ уплаћене дивиденде износи 2,1942 динара за 1 бесплатну акцију Телекома а.д. Београд.

ПРЕГЛЕД УПЛАЋЕНЕ ДИВИДЕНДЕ ЗА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ
ПРОДАЈА БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА НА ШАЛТЕРИМА ПОШТА

Потребна документација

Документ који грађанин треба да има код себе је важећа лична карта.

Уколико грађанин продаје акције у име друге особе, потребно је да понесе своју важећу личну карту и њену фотокопију, личну карту особе за коју обавља продају и њену фотокопију, као и два примерка Специјалног пуномоћја (оригинал или оверена копија) оверена у суду или код јавног бележника, од којих један примерак са фотокопијама личних карата предаје на шалтеру поште, а други примерак задржава за наредно испостављање налога.

Уколико је грађанин старатељ или има продужено родитељско право, потребно је да понесе своју важећу личну карту и њену фотокопију, личну карту власника бесплатних акција и њену фотокопију, два примерка (оригинал или оверена копија) правоснажног решења надлежног органа (Центар за социјални рад или суд), као и два примерка Уверења о животу власника бесплатних акција које издаје матичар, од којих по један примерак решења надлежног органа и Уверења о животу са фотокопијама личних карата предаје на шалтеру поште, а друге примерке задржава за наредно испостављање налога.

Процедура испостављања налога

Грађанин одлази у пошту са потребном документацијом.

Службеник поште, на основу приложене документације, проверава стање акција грађанина и штампа Уговор у два примерка које даје на потпис грађанину (један примерак задржава службеник поште, а други примерак грађанин).

За испостављање налога за продају грађанин одговара на питања:

 • Које акције жели да прода (НИС или Аеродром)?
 • Колико акција жели да прода?
 • Која је минимална цена испод које не жели да његове акције буду продате?
 • Да ли му је рачун у банци на који је уплаћена новчана накнада од бесплатних акција и даље активан? Уколико није, грађанин службенику поште прилаже картицу свог активног рачуна (уплата се не може извршити на рачун по коме је грађанин овлашћено лице).

Службеник поште штампа Налог у два примерка и даје грађанину на потпис (један примерак задржава службеник поште, а други примерак задржава грађанин).

Приликом првог испостављања налога, грађанин потписује два документа: Уговор и Налог.

За испостављање наредних налога грађанин потписује само Налог.

Провера реализације налога

Да би грађанин знао да ли су његове акције продате минимално по цени коју је навео у Налогу, проверу може да изврши на више начина:

 • Бесплатним позивом – Инфо центар Поште 0800 100 300;
 • SMS поруком – са текстом: АКЦИЈЕ јединствени број налога на број телефона 2377. Цена SMS поруке је 30 динара + порези;
 • Електронски – уношењем јединственог броја Налога и ЈМБГ на интернет адреси Банке Поштанска штедионица (www.posted.co.rs) или Поште (www.posta.rs);
 • Личним одласком у пошту у којој је и издао Налог за продају својих бесплатних акција.

Провера да ли је Налог реализован врши се наредног радног дана од дана испостављања Налога у пошти, и то после 16.30 часова, а новчана средства грађанима чији су налози реализовани уплаћују се на рачун најраније два радна дана од дана реализације Налога (а не од дана испостављања Налога).

Јединствени број Налога је број са Потврде о пријему Налога за прву продају бесплатних акција.

Располагање новчаним средствима

Новчана средства од продаје бесплатних акција уплаћују се на рачун који је грађанин навео у Налогу за прву продају бесплатних акција.

Уколико су акције продате, а из било ког разлога новчана средства нису уплаћена банци чији је рачун наведен у Налогу за прву продају бесплатних акција, грађанин новчаним средствима од продатих акција може располагати у свим експозитурама Банке Поштанска штедионица (а не и у поштама).

Додатне информације

У свим поштама које примају налоге за продају бесплатних акција, до 16 часова, биће истакнута информација о оствареној цени бесплатних акција на затварању тог трговачког дана, што ће помоћи грађанину приликом испостављања налога и одређивања минималне цене по којој жели да прода своје акције. Објављена цена акције на затварању тог трговачког дана представља почетну цену акције за наредни трговачки дан.

Ова процедура биће идентична за продају свих бесплатних акција (НИС, Аеродром, Акционарски фонд, Телеком и ЕПС).

На шалтерима пошта обавља се искључиво продаја бесплатних акција, док се куповина може остварити само посредством брокера.

ПРЕНОС БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА И ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Пренос бесплатних акција и промена података власника бесплатних акција може се извршити у свим експозитурама Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА

Промена података власника бесплатних акција

ЈМБГ - За промену ЈМБГ-а Банци се доставља:

 • Захтев за промену података (преузима се на шалтеру Банке);
 • Решење МУП-а који садржи податке о поништеном и новододељеном ЈМБГ-у. Клијент може уместо Решења МУП-а доставити Уверење или Потврду (издату од надлежног МУП-а), у коме је наведен поништен и новододељен ЈМБГ и које се позива на број Решења о поништењу;
 • Копија важеће личне карте са новододељеним ЈМБГ-ом, уз оригинал на увид (за преминула лица извод из матичне књиге умрлих);
 • Доказ о извршеној уплати накнаде у складу са Правилником о тарифи накнада Банке.

Лични и адресни подаци - За промену личних и адресних података Банци се доставља:

 • Захтев за промену података (преузима се на шалтеру Банке);
 • Копија важећег личног идентификационог документа са новим подацима (оригинал на увид).

Новчани рачун - За промену новчаног рачуна Банци се доставља:

 • Захтев за промену података (преузима се на шалтеру Банке);
 • Копија важећег личног идентификационог документа (оригинал на увид);
 • Картица новог новчаног рачуна (само на увид).
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕНОС АКЦИЈА

Пренос акција по основу наследства

За пренос бесплатних акција по основу наследства Банци се доставља:

 • Захтев за прекњижавање бесплатних акција (преузима се на шалтеру Банке);
 • Копија правоснажног судског/јавно бележничког решења о наслеђивању;
 • Копија извода из МКУ оставиоца на увид (извод из МКУ није неопходан уколико су у решењу о наслеђивању наведени ЈМБГ и други матични подаци оставиоца);
 • Налог за пренос потписан од стране налогодавца - наследника (примерак налога за пренос преузима се на шалтеру Банке);
 • Копија важећег личног идентификационог документа наследника (оригинал на увид), за малолетно лице копија извода из МКР и копија важећег личног идентификационог документа законског заступника или старатеља (оригинал на увид);
 • Доказ о извршеној уплати накнаде;
 • Другу документацију, нпр. Решење Центра за социјални рад.

Уколико наследник нема отворен власнички рачун финансијских инструмената на који се врши пренос наслеђених бесплатних акција, исти ће му бити отворен у Банци. Власнички рачун се отвара без накнаде Банке, уз наплату накнаде Централног регистра. Наследник прилаже копију важећег личног идентификационог документа.

Пренос акција по основу уговора о доживотном издржавању

За пренос бесплатних акција по Уговору о доживотном издржавању Банци се доставља:

 • Захтев за прекњижавање бесплатних акција (преузима се на шалтеру Банке);
 • Копија уговора о доживотном издржавању;
 • Копија правоснажнажног судског/јавно бележничког решења о наслеђивању;
 • Копија извода из МКУ примаоца издржавања на увид (извод из МКУ није потребан уколико су у решењу о наслеђивању наведени ЈМБГ и други матични подаци примаоца издржавања);
 • Налог за пренос потписан од стране налогодавца - даваоца издржавања (примерак налога за пренос преузима се на шалтеру Банке);
 • Копија важећег личног идентификационог документа даваоца издржавања (оригинал на увид), за малолетно лице копија извода из МКР и копија важећег личног идентификационог документа законског заступника или старатеља (оригинал на увид);
 • Доказ о извршеној уплати накнаде.

Уколико наследник нема отворен власнички рачун финансијских инструмената на који се врши пренос наслеђених бесплатних акција, исти ће му бити отворен у Банци. Власнички рачун се отвара без накнаде Банке, уз наплату накнаде Централног регистра. Наследник прилаже копију важећег личног идентификационог документа.

Пренос акција по основу поклона

За реализацију преноса акција по основу уговора о поклону Банци се доставља:

 • Захтев за прекњижавање бесплатних акција (преузима се на шалтеру Банке);
 • Судски/јавно бележнички оверен уговор о поклону (уговор мора садржати идентификационе податке поклонодавца и поклонопримца, ИСИН број и количину акција које се поклањају) – оригинал или оверена копија;
 • Налог за пренос потписан од стране поклонодавца (примерак налога за пренос преузима се на шалтеру Банке);
 • Копије важећих личних идентификационих докумената поклонодавца и поклонопримца (оригинали на увид);
 • Доказ о извршеној уплати накнаде.

Уколико поклонопримац нема отворен власнички рачун финансијских инструмената на који се врши пренос поклоњених акција, исти ће му бити отворен у Банци (рачун се отвара уз накнаду, поклонопримац прилаже копију важећег личног идентификационог документа).

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Да ли Пошта и/или Банка врше откуп бесплатних акција?
Банка и Пошта не врше откуп бесплатних акција већ само посредују у продаји на начин да испостављене налоге за продају прослеђују Берзи где се врши купопродаја акција.

2. Да ли ћу изгубити право на акције ако их не продам до 31.12.2024. године?
Не, али продаја после 31.12.2024. године неће бити бесплатна, односно клијент ће самостално сносити трошкове провизија брокера, Берзе, Централног регистра и банке.

3. Да ли има било каквих трошкова у вези са продајом акција?
Не, сем уколико грађанин одлучи да провери да ли му је налог реализован слањем SMS-а.

4. Коме да се обратим ако хоћу да продам своје акције?
Потребно је да се на шалтеру поште обратите лицу овлашћеном за пријем налога за прву продају бесплатних акција.

5. Да ли се за испостављање налога за продају прилаже потврда о поседовању акција?
Није неопходно.

6. Могу ли да испоставим налог, а да касније закључим уговор?
Не, закључивање уговора је предуслов да би се налог испоставио. Уговор се закључује само једном и то непосредно пре испостављања првог налога за продају.

7. Коју цену да наведем у налогу за продају?
Клијент сам доноси одлуку о цени коју наводи у налогу за продају. Шалтерски радници ни на који начин не смеју сугерисати цену или количину приликом испостављања налога.

8. Шта ако ми цена не одговара?
Приликом испостављања налога за продају клијент наводи минималну цену по којој би продао акције, односно акције се не могу реализовати по цени која је нижа од цене наведене у налогу. Клијент може испоставити налог по цени за коју сматра да му је одговарајућа без обзира што наведена цена није приближна тренутној, односно може пратити кретање цена и налог испоставити када цена буде приближна оној коју клијент намерава да наведе.

9. Како да знам да су моје акције продате по цени коју сам навео?
Форма налога је таква да се акције не могу продати испод цене која је наведена у налогу, значи уколико су продате, то је онда минимално по цени која је наведена.

10. Ако ми цена акције одговара данас, да ли могу тај дан да дам налог за продају или то морам учинити раније? Колико раније?
Сви налози испостављени до 9.30 на шалтерима поште биће истог дана унети на Берзу, а налози испостављени након 9.30, уносе се на Берзу наредног радног дана.

11. Да ли могу да продам само део акција?
Наравно, и свака следећа продаја бесплатно стечених акција која се обави на Берзи до 31.12.2024. године је ослобођена плаћања пореза и других трансакционих трошкова.

12. Да ли могу да дам налог за продају па да се предомислим?
Да, налог за продају може се опозвати на шалтеру поште испостављањем налога за опозив под условом да налог за продају није реализован на Берзи.

13. Да ли се цена акција мења и у зависности од чега?
Цена акција мења се у зависности од кретања понуде и тражње на тржишту Берзе.

14. Да ли давање налога за продају значи да су ми акције продате?
Само испостављање налога не значи да је исти и реализован, односно Банка је у обавези да налоге примљене на шалтерима пошта изнесе на Берзу где се врши упаривање куповних и продајних налога. Уколико у том тренутку на Берзи не постоје куповни налози, продајни налози испостављени на шалтерима пошта неће се реализовати.

15. Кад испоставим налог за продају, за колико дана ми се уплаћује новац на рачуну?
Уплата новца зависи од тренутка реализације налога (уплата се врши два радна дана од дана реализације), а не од дана испостављања налога на шалтеру поште.

16. Где се врши уплата новца од продатих акција?
Уплата се врши на новчани рачун који сте дали приликом пријављивања за бесплатне акције, или приликом испостављања налога за продају, када ће лице у пошти овлашћено за пријем налога за прву продају бесплатних акција унети податак о новом рачуну.

17. Да ли новац могу да подигнем у било којој пошти?
Новац од продаје бесплатних акција са новчаног рачуна у Банци може се подићи у било којој пошти уз прилагање личне карте на увид. Уколико је уплата извршена на новчани рачун који није додељен приликом пријављивања за бесплатне акције, уз личну карту прилаже се и картица новчаног рачуна.

18. Морам ли одмах да подигнем новац од продатих акција и имам ли трошкове ако их одмах не подигнем?
Нема временског рока за подизање новца од продатих акција који је уплаћен на новчани рачун у Банци с тим што се на средства која се налазе на овом рачуну не плаћа камата. Новчани рачуни додељени приликом пријављивања за бесплатне акције немају трошкове одржавања, отварања или затварања.

19. Имају ли новчани рачуни овлашћена лица?
Новчани рачуни за бесплатне акције, додељени приликом пријављивања за бесплатне акције, немају овлашћена лица. У Банци се може отворити наменски новчани рачун за акције (који се користи како за бесплатне тако и за све друге акције) који има опцију давање овлашћења.

20. Загубио сам картицу, односно заборавио сам број новчаног рачуна?
Уколико је промењен новчани рачун који је наведен приликом пријављивања за бесплатне акције, клијент је обавезан да приложи картицу новог новчаног рачуна или да покаже уговор из банке јер све банке не издају картице.

21. Да ли након 90 дана када истекне налог морам поново да испостављам налог или се он аутоматски продужава?
Уколико се налог за продају не реализује у року од 90 дана од дана испостављања, клијент је дужан да испостави нови налог за продају. Банка и Пошта не обавештавају клијенте да им је налог за продају истекао.

22. Да ли могу једном у једној, а други пут у другој пошти да дајем налоге?
Наравно, под претпоставком да на Вашем власничком рачуну у Централном регистру имате расположиве бесплатне акције.

23. Родитељи ми раде у иностранству, могу ли за њих да испоставим налог?
Налози за бесплатне акције испостављају се лично, односно преко пуномоћника уз прилагање специјалног судског пуномоћја за ове намене (образац Специјалног пуномоћја може се преузети на шалтерима Банке и Поште, као и на интернет адреси Банке).

24. Могу ли се на шалтеру поште испоставити налози за продају само на основу Решења о наслеђивању?
НЕ, прво се акције морају прекњижити са оставиоца на наследника. Прекњижавање акција врши се искључиво у Банци, а не и на шалтерима пошта.

25. Могу ли се на шалтерима пошта испостављати налози за куповину?
НЕ. На шалтерима пошта могу се испостављати само налози за продају бесплатних акција.

26. Да ли ја могу да купим акције од других лица?
Да, али не у овој процедури, већ је неопходно да потпишете нови уговор са инвестиционим друштвом или овлашћеном банком преко које можете дати налог за куповину.

27. Када ћу моћи да продам акције Телекома и Акционарског фонда?
Акције Телекома и Акционарског фонда моћи ће да се продају по њиховом укључењу на Берзу.

28. Да ли могу да продам своје акције независно од Берзе неком физичком или правном лицу које ми да бољу понуду?
Продаја акција јавних друштава је могућа једино на Берзи, и то испостављањем налога преко брокера који се реализују на Берзи.

29. Када је крајњи рок за продају бесплатних акција?
Крајњи рок не постоји, али ако се питање односи на продају без пореза и трошкова брокерских услуга, рок је 31.12.2024. године.

30. Шта ако не желим да продам акције преко Изабраног брокера (Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд)?
Уколико се определите за другог брокера, потребно је да се обратите Изабраном брокеру, који ће, без накнаде, извршити пренос бесплатних акција на другог брокера. У овом случају сами сносите трошкове брокерских услуга, али сте за продају бесплатних акција ослобођени плаћања провизија Централног регистра и Берзе, ако се продаја изврши до 31.12.2024. године.

31. Шта ми је потребно од документације и коме да се обратим у вези са променом матичних података (нпр. промена имена, презимена, ЈМБГ-а, адресе, ... )?
Промену података можете извршити у свим експозитурама Банке. За промену података о броју личне карте, имену, презимену, адреси потреба Вам је важећа лична карта. За промену ЈМБГ-а потребна Вам је важећа лична карта и решење, односно уверење МУП-а које садржи податке о погрешном и исправном ЈМБГ.

32. Наследила сам бесплатне акције. Која је процедура за пренос акција и коју документацију да припремим?
Промену власништва акција по правоснажном наследном решењу можете извршити у свим експозитурама Банке, а списак потребне документације доступан Вам је на интернет адреси Банке

33. Интересује ме где могу да проверим стање на власничком рачуну за бесплатне акције?
Стање на власничком рачуну за бесплатне акције можете проверити у свим експозитурама Банке.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне инфромације о Банци као Инвестиционом друштву можете, сваког радног дана у времену од 8 до 16 часова, добити: телефоном: +381 11 3024 238, +381 11 3024 292, телефаксом: +381 11 3024 227 или електронском поштом на:broker@posted.co.rs