ПОСЛОВИ ДЕПОЗИТАРА

На основу Решења Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање послова депозитара (Број: 2/5-101-552/5-24 од 22.03.2024. године) Банка је овлашћена за пружање услуга депозитара за отворене инвестиционе фондове са јавном понудом.

Услуге које Банка кaо депозитар обавља за UCITS фонд:

  • контрола обрачуна вредности имовине, инвестиционих јединица и приноса фонда;
  • контрола улагања имовине у складу са циљевима утврђеним проспектом;
  • праћење тока новца фонда;
  • послови чувања имовине фонда;
  • отварање и вођење новчаних и рачуна финансијских инструмената;
  • наплата прихода од улагања у финансијске инструменте;
  • заступање на седницама скупштине акционара;
  • корпоративне активности;
  • друге услуге у складу са прописима који регулишу пословање депозитара.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити позивом на телефон 011/3024 327 или слањем на имејл адресу custody@posted.co.rs