Хартије од вредности

О НАМА КАО ИНВЕСТИЦИОНОМ ДРУШТВУ

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка) као Инвестиционо друштво члан је:

 • Београдске берзе
 • Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • Фонда за заштиту малих инвеститора који организује и којим управља Агенција за осигурање депозита - www.aod.rs

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

На основу Решења Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва (Број: 5/0-46-1964/6-12 од 05.10.2012. године), Банка је овлашћена за пружање клијентима следећих инвестиционих услуга:

 • Пријем и пренос налога који се односе на продају и куповину финансијских инструмената;
 • Извршење налога за рачун клијента;
 • Услуге у вези понуде и продаје финансијских инструмената, са и без обавезе откупа.

Банка, поред наведених услуга, обавља и следеће додатне услуге:

 • Чување и администрирање финансијских инструмената и новчаних средстава клијената, као и са тим повезане услуге;
 • Услуге у вези са издавањем финансијских инструмената са обавезом откупа;
 • Савети клијентима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и куповином друштава и сличним питањима;
 • Истраживање и финансијска анализа у области инвестирања или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима;
 • Инвестиционе услуге и активности, као и допунске услуге које се односе на основ изведеног финансијског инструмента, а у вези су са пружањем инвестиционих услуга и активности, као и допунских услуга.
ПРАВИЛА ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Правилима пословања регулисано је пословно понашање Банке као Инвестиционог друштва приликом пружања инвестиционих услуга и активности у вези са:

 • Категоризацијом клијената;
 • Информацијама које упућује клијентима и потенцијалним клијентима;
 • Оценом подобности финансијских инструмената, односно услуга;
 • Уговором који Банка закључује са клијентом;
 • Обавезама Банке у вези са извршавањем налога;
 • Извештавањем клијената;
 • Чувањем пословне тајне.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА КЛИЈЕНАТА

Пре пружања услуге Банка као Инвестиционо друштво клијента разврстава у категорију професионалног или малог клијента, а на основу информација које су доступне у вези са:

 • Инвестиционим циљевима клијента
 • Знањем и искуством клијента
 • Финансијском позицијом клијента
ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПОСЕБНО ПРУЖАЈУ МАЛИМ КЛИЈЕНТИМА

Пре закључења уговора, односно пружања услуге, Банка као Инвестиционо друштво малом клијенту и потенцијалном малом клијенту пружа информације о:

ИЗВРШАВАЊЕ НАЛОГА

Правила и поступци које Банка као Инвестиционо друштво предузима приликом извршавања налога клијената, а којима се омогућује постизање најповољнијег исхода за клијента приликом пружања инвестиционих услуга и активности регулисани су Правилником о извршавању налога »

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ

Банка на финансијском тржишту Републике Србије обавља послове извршавања и преноса налога за следеће финансијске инструменте:

РИЗИЦИ УЛАГАЊА У ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

На цене финансијских инструмената утичу промене каматних стопа на тржишту новца, девизном и глобалном тржишту, промене пословања издаваоца, односно његовог финансијског резултата, политичка кретања у земљи и региону, глобална политичка кретања, природне и еколошке катастрофе, ратови и друге кризне ситуације.

Клијенти Банке изложени су и општим ризицима у пословању са финансијским инструментима: ризику смањења вредности финансијског инструмента услед глобалних и/или регионалних рецесија, курсном ризику, ризику који зависи од промене кредитног рејтинга одређене земље, ризику инфлације, ризику издаваоца, ризику финансијског левериџа, ризику стечаја или увођења принудне управе, ризику психологије тржишта и ризику квара на информационим системима.

Клијенти Банке изложени су и специфичним ризицима за поједине финансијске инструменте: акције, обвезнице, деривате, инструменте тржишта новца и јединице колективног инвестирања.

ЗАШТИТА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА И НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Банка ради заштите права својих клијената:

 • Прецизно и тачно води евиденције, рачуне и коресподенције у вези финансијских инструмената и новчаних средстава клијената, редовно их усклађује са евиденцијама и рачунима трећих лица, односно води их на начин да у сваком моменту одмах може разликовати имовину једног клијента од имовине осталих клијената и Банке;
 • Предузима мере којима се обезбеђује да се рачуни финансијских инструмената и новчаних средстава клијената воде одвојено од рачуна финансијских инструмената и новчаних средстава Банке.

Банка финансијске инструменте са рачуна клијента користи само на основу налога клијента.

Банка не сме да залаже или отуђује финансијске инструменте у власништву клијента без његовог претходног писменог овлашћења, као и да користи финансијске инструменте клијента за плаћање обавеза Банке и обавеза других клијената.

Банка је дужна да обезбеди да се средства са новчаног рачуна клијента користе само за плаћање обавеза у вези са услугама које обавља за клијента, односно да се средства са новчаног рачуна клијента не користе за плаћање обавеза Банке и обавеза другог клијента.

УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА

Пре пружања услуге, Банка информише клијента о могућим врстама и изворима сукоба интереса.

Информација садржи довољно података на основу којих ће клијент доноси одлуку у вези са инвестиционим услугама у оквиру којих се појављује сукоб интереса.

Банка организује пословање тако да на најмање могућу меру сведе сукобе интереса чије постојање може нанети штету интересима клијената Банке.

ПРИТУЖБЕ КЛИЈЕНАТА

Решавање притужби клијената које настану приликом пружања инвестиционих и додатних услуга регулисано је Правилником о поступању по притужбама клијената.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време Банке као Инвестиционог друштва за клијенте је радним данима од понедељка до петка у времену од 8.30 до 15.30 часова.

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ВАН РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП

У складу са чланом 125, 126. и 185. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд објављује податке о трансакцијама извршеним ван регулисаног тржишта, односно МТП. Објављени подаци се односе на акције које су укључене у трговање на регулисано тржиште, односно МТП, као и на друге финансијске инструменте којима се тргује на регулисаном тржишту, а посредни или непосредни учесник у извршеној трансакцији је била Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд.

Извештаји о извршеним трансакцијама ван регулисаног тржишта, односно МТП, закључно са 30.06.2014. године, објављени су на интернет страни Београдске берзе, у делу "Пријављене трансакције".