Хартије од вредности

О НАМА КАО ИНВЕСТИЦИОНОМ ДРУШТВУ

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка) као Инвестиционо друштво члан је:

 • Београдске берзе
 • Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • Фонда за заштиту малих инвеститора који организује и којим управља Агенција за осигурање депозита - www.aod.rs

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

На основу Решења Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва и сагласности на измене општих аката организационом делу кредитне институције Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд у поступку усклађивања са Законом о тржишту капитала (Број: 2/1-120-434/5-23 од 31.03.2023. године), Банка је овлашћена за пружање клијентима следећих инвестиционих услуга:

 • пријем и пренос налога који се односе на један или више финансијских инструмената;
 • извршење налога за рачун клијента;
 • услуге покровитељства у вези са финансијским инструментима:
  • - спровођење поступка понуде финансијских инструмената са обавезом откупа;
  • - спровођење поступка понуде финансијских инструмената без обавезе откупа.

Банка, поред наведених услуга, обавља и следеће додатне услуге:

 • чување и администрирање финансијских инструмената за рачун клијената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и средствима обезбеђења;
 • савети друштвима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом и повезаним питањима, као и саветовање и услуге у вези са спајањем и куповином пословних субјеката;
 • истраживање и финансијска анализа или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима;
 • услуге у вези са покровитељством;
 • инвестиционе услуге и активности, као и додатне услуге које се односе на основ изведеног финансијског инструмента, када су повезани са пружањем инвестиционих или додатних услуга.
ПРАВИЛА ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА ПРИЛИКОМ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Правилима пословања регулисано је пословно понашање Банке као Инвестиционог друштва приликом пружања инвестиционих услуга и активности у вези са:

 • Категоризацијом клијената;
 • Информацијама које упућује клијентима и потенцијалним клијентима;
 • Уговором који Банка закључује са клијентом;
 • Извештавањем клијената;
 • Поступањем са налогом клијената;
 • Објавама информација о извршеним налозима;
 • Чувањем пословне тајне.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА КЛИЈЕНАТА

Пре пружања услуге Банка као Инвестиционо друштво клијента разврстава у категорију професионалног или малог клијента, а на основу информација које су доступне у вези са:

 • Инвестиционим циљевима клијента
 • Знањем и искуством клијента
 • Финансијском позицијом клијента
ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПОСЕБНО ПРУЖАЈУ МАЛИМ КЛИЈЕНТИМА

Пре закључења уговора, односно пружања услуге, Банка као Инвестиционо друштво малом клијенту и потенцијалном малом клијенту пружа:

ИЗВРШАВАЊЕ НАЛОГА

Правила и поступци које Банка као Инвестиционо друштво предузима приликом извршавања налога клијената, а којима се омогућује постизање најповољнијег исхода за клијента приликом пружања инвестиционих и додатних услуга, регулисани су Правилником о извршавању налога у поступку пружања инвестиционих услуга»

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ

Банка на финансијском тржишту Републике Србије обавља послове извршавања и преноса налога за следеће финансијске инструменте:

РИЗИЦИ УЛАГАЊА У ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

На цене финансијских инструмената утичу промене каматних стопа на тржишту новца, девизном и глобалном тржишту, промене пословања издаваоца, односно његовог финансијског резултата, политичка кретања у земљи и региону, глобална политичка кретања, природне и еколошке катастрофе, ратови и друге кризне ситуације.

Клијенти Банке изложени су и општим ризицима у пословању са финансијским инструментима: ризику смањења вредности финансијског инструмента услед глобалних и/или регионалних рецесија, курсном ризику, ризику који зависи од промене кредитног рејтинга одређене земље, ризику инфлације, ризику издаваоца, ризику финансијског левериџа, ризику стечаја или увођења принудне управе, ризику психологије тржишта и ризику квара на информационим системима.

Клијенти Банке изложени су и специфичним ризицима за поједине финансијске инструменте: акције, обвезнице, деривате, инструменте тржишта новца и јединице колективног инвестирања.

ЗАШТИТА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА И НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Банка ради заштите права својих клијената:

 • Прецизно и тачно води евиденције, рачуне и коресподенције у вези финансијских инструмената и новчаних средстава клијената, редовно их усклађује са евиденцијама и рачунима трећих лица, односно води их на начин да у сваком моменту одмах може разликовати имовину једног клијента од имовине осталих клијената и Банке;
 • Предузима мере којима се обезбеђује да се рачуни финансијских инструмената и новчаних средстава клијената воде одвојено од рачуна финансијских инструмената и новчаних средстава Банке.
 • Банка финансијске инструменте са рачуна клијента користи само на основу налога клијента, као и по закључку суда, јавног извршитеља или другог надлежног органа.
УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА

Пре пружања услуге, Банка информише клијента о могућим врстама и изворима сукоба интереса.

Информација садржи довољно података на основу којих ће клијент доноси одлуку у вези са инвестиционим услугама у оквиру којих се појављује сукоб интереса.

Банка организује пословање тако да на најмање могућу меру сведе сукобе интереса чије постојање може нанети штету интересима клијената Банке.

ПРИТУЖБЕ КЛИЈЕНАТА

Решавање притужби клијената које настану приликом пружања инвестиционих и додатних услуга регулисано је Правилником о поступању по притужбама клијената.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време Банке као Инвестиционог друштва за клијенте је радним данима од понедељка до петка у времену од 8.30 до 15.30 часова.

ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА ВАН РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП

У складу са чланом 229, 230. и 235. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 129/2021), Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд објављује податке о трансакцијама извршеним на месту трговања и ван места трговања, а посредни или непосредни учесник у извршеној трансакцији је била Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд.

Извештаји о извршеним трансакцијама на месту трговања и ван места трговања, закључно са 31.03.2023. године, објављени су на интернет страници Београдске берзе, у делу "Пријављене трансакције".