Приступ информацијама од јавног значаја

У смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) (у даљем тексту: Закон), Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка) је препозната као као орган јавне власти. Банка жели да сваком заинтересованом лицу учини доступним информације од јавног значаја, на начин и под условима предвиђеним Законом.

Увидом у Информатор о раду Банке можете наћи информације о раду Банке, као органа јавне власти.

Информатор

Уколико желите да поднесете писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, то можете да урадите:

  • у слободној форми, тако што ћете навести: пун назив Банке, Ваше име и презиме/назив и адресу, као и прецизан опис информације коју тражите;
  • попуњавањем обрасца Банке, тако што ћете тражене податке унети у за то предвиђена поља.
Образац(.pdf 246KB)

Захтев можете поднети:

  • на електронску адресу: pristup.informacijama@posted.co.rs или
  • слањем на поштанску адресу Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд,
    са назнаком: За лица овлашћена за решавање о захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.