Продаја непокретности

СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР, ЗЕМЉИШТЕ

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка) оглашава аукцијску продају следећих непокретности:

Пословни простор финансијских услуга, улица Краља Александра 13, Шабац
Р.бр. Опис непокретности Почетна продајна цена у EUR Износ депозита у EUR
1. Пословни простор финансијских услуга, осам просторија, у Шапцу, у ул. Краља Александра бр.13, површине 204m², број објекта 1, уписан у Лист непокретности бр. 11104 на кат. парц. бр. 2423/1 КО Шабац, бр. посебног дела 1, евиденциони бр. посебног дела 1, у приватној својини Банке са обимом удела 1/1 200.000,00 20.000,00
Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и износи 10% од почетне продајне цене, у корист рачуна Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд бр.908-20001-18, који се води код НБС, са позивом на број 431-3040 и то:

За непокретност под редним бројем 1. депозит се уплаћује најкасније до 15 часова, дана 01.07.2024.године, сврха уплате: депозит за пословни простор у Шапцу;

Аукцијска продаја непокретности под редним бр.1. одржаће се у просторијама Банке Поштанске штедионице акционарско друштво, Београд, на адреси Краљице Марије бр.3, Београд, дана 04.07.2024.године у 10,00 часова.

Регистрација учесника почиње 2 сата пре одржавања аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.
Kraljice Natalije
Непокретности у Тителу
Р.бр. Опис непокретности Почетна продајна цена у EUR Износ депозита у EUR
2. Непокретности у Тителу, уписане у Лист непокретности бр. 3173, на кат. парц, бр.1/2 КО Тител, у приватној својини Банке са обимом удела 1/1, и то:
-помоћна зграда, број објекта 1, површине 260m²;
-помоћна зграда, број објекта 7, површине 281m²;
-помоћна зграда, број објекта 8, површине 896m².
200.000,00 20.000,00
Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и износи 10% од почетне продајне цене, у корист рачуна Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд бр.908-20001-18, који се води код НБС, са позивом на број 431-3040 и то:

За непокретност под редним бројем 2. депозит се уплаћује најкасније до 15 часова, дана 01.07.2024.године, сврха уплате: депозит за објекте у Тителу;

Аукцијска продаја непокретности под редним бр.2. одржаће се у просторијама Банке Поштанске штедионице акционарско друштво, Београд, на адреси Краљице Марије бр.3, Београд, дана 04.07.2024.године у 13,30 часова.

Регистрација учесника почиње 2 сата пре одржавања аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.
Kraljice Natalije
Породична стамбена зграда, улица Николе Пашића 27, Кикинда
Р.бр. Опис непокретности Почетна продајна цена у EUR Износ депозита у EUR
3. Породична стамбена зграда у Кикинди, у ул. Николе Пашића бр. 27, површине 103m², бр. објекта 1, уписана у Лист непокретности број 2594 на кат. парц. бр. 2733, КО Кикинда, у приватној својини Банке, са обимом удела 1/2 55.000,00 5.500,00
Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и износи 10% од почетне продајне цене, у корист рачуна Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд бр.908-20001-18, који се води код НБС, са позивом на број 431-3040 и то:

За непокретност под редним бројем 3. депозит се уплаћује најкасније до 15 часова, дана 02.07.2024.године, сврха уплате: депозит за пола куће у Кикинди.

Аукцијска продаја непокретности под редним бр.3. одржаће се у просторијама Банке Поштанске штедионице, акционарско друштво, Београд, на адреси Краљице Марије бр.3, Београд, дана 05.07.2024.године у 10.00 часова.

Регистрација учесника почиње 2 сата пре одржавања аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.

Наглашавамо да за ову непокретност постоји право прече куповине у корист сувласника предметне непокретности, с обзиром да је Банка власник непокретности са обимом удела 1/2.
Kraljice Natalije
Непокретности у Бајши, улица Школска 5
Р.бр. Опис непокретности Почетна продајна цена у EUR Износ депозита у EUR
4. Непокретности у Бајши, ул. Школска бр. 5, уписане у Лист непокретности бр. 3192, на кат. парц. 1344 КО Бајша, у приватној својини Банке са обимом удела 1/1, и то:
-породична стамбена зграда, број објекта 1, површине 102m²;
-земљиште у грађевинском подручју – земљиште уз зграду и други објекат, површине 500m²;
-земљиште у грађевинском подручју – њива прве класе, површине 884m².
35.000,00 3.500,00
Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и износи 10% од почетне продајне цене, у корист рачуна Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд бр.908-20001-18, који се води код НБС, са позивом на број 431-3040 и то:

За непокретност под редним бројем 4. депозит се уплаћује најкасније до 15 часова, дана 02.07.2024.године, сврха уплате: депозит за кућу у Бајши.

Аукцијска продаја непокретности под редним бр.4. одржаће се у просторијама Банке Поштанске штедионице, акционарско друштво, Београд, на адреси Краљице Марије бр.3, Београд, дана 05.07.2024.године у 13.30 часова.

Регистрација учесника почиње 2 сата пре одржавања аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.
Kraljice Natalije

Банка ће свим потенцијалним купцима доставити или ставити на увид документацију о предметним непокретностима (доказ о власништву, фотографије и сл.) са јасном назнаком да се она користи само за њихове потребе учествовања на аукцији.

Банка не гарантује за недостаке непокретности које су предмет продаје. Купац купује непокретност у виђеном стању и тиме прихвата као неспорне наведене површине, карактеристике и намену непокретности.

Право учешћа на аукцији имају домаћа и страна правна и физичка лица, која су:

  • 1) уплатила депозит, односно доставила неопозиву банкарску гаранцију, најкасније до дана наведеног у огласу и доставила Банци доказ о уплати,
  • 2) приложила уредну документацију за учествовање на аукцији (идентификациони документ- лична карта, пасош, извод из АПР, оверено пуномоћје и сл.)

Учесник на аукцији може да овласти једно лице за заступање на аукцији, које у његово име и за његов рачун даје понуде и преузима обавезу датих понуда. Овлашћење мора бити оверено код Јавног бележника, односно дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, ако је учесник на аукцији страно правно лице или физичко лице.

Депозит се уплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате и износи 10% од почетне продајне цене конкретне непокретности.

Уколико се на име депозита полаже оригинална банкарска гаранција, та гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први писани позив са роком важења, најмање 30 (тридесет) дана од дана одржавања аукције, у износу од 10% од вредности почетне продајне цене конкретне непокретности, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Лице које је заинтересовано за куповину непокретности дужно је да ради обезбеђења учешћа у поступку аукције уплати депозит најкасније 3 (три) дана пре одржавања аукције, односно достави неопозиву банкарску гаранцију у наведеном року.

На уплаћени депозит Банка не обрачунава камату.

На повраћај депозита нема право учесник на аукцији који је стекао статус учесника, а који не прихвати почетну продајну цену на аукцији, учесник који као проглашени купац одбије да потпише записник и учесник који као проглашени купац не уплати купопродајну цену у прописаном року и на прописан начин.

Учесницима који на аукцији нису стекли статус купца (осим другом најбољем понуђачу) депозит се враћа у року од 8 дана од дана завршетка аукције. Другом најбољем понуђачу се враћа депозит у року од 3 (три) дана од дана уплате купопродајне цене од стране проглашеног купца.

Уколико је на име депозита положена неопозива банкарска гаранција, таква гаранција се враћа лицима која имају право на враћање депозита у наведеним роковима, односно најкасније по истеку рока важности гаранције. Лицима која немају право на враћање депозита, неопозива банкарска гаранција ће се активирати и наплатити. Гаранција мора бити издата од банке која има седиште у Републици Србији.

Заинтересована лица моћи ће да изврше разгледање непокретности, најкасније три дана пре дана одржавања аукције, радним даном у периоду од 10-15 часова, према распореду који се претходно договори са овлашћеним лицем Банке.

Регистрација учесника почиње 2 сата пре одржавања аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.

Уколико неко физичко или правно лице сматра да има право прече куповине на предметним непокретностима, потребно је да доказ о постојању тог права достави Банци најкасније три радна дана пре одржавања аукција.

Наглашавамо да за непокретност под редним бројем 3. постоји право прече куповине у корист сувласника предметне непокретности, с обзиром да је Банка власник непокретности са обимом удела 1/2.

Лицу које је проглашено за купца на аукцијској продаји, депозит се рачуна у купопородајну цену. Порези,таксе и остали трошкови сачињавања и овере уговора о купопородаји падају на терет купца.

Купопродајна цена се исплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, у року од 8 дана од дана проглашења купца.

Ако је на име депозита положена неопозива банкарска гаранција купац је дужан да уплати цео износ купопродајне цене у наведеном року од 8 дана.

Све информације у вези са продајом непокретности које су предмет овог огласа, могу се добити, на бројеве телефона 011/3024-128; 011/3024-773 и 011/3024-810 или преко и-мејл адресе imovina@posted.co.rs.