ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ ОД ПРОМЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА

У циљу заштите од неповољног кретања курса, или ради обезбеђења ликвидности у одређној валути, клијенти најчешће користите неки од следећих производа:

FX Forward (терминска купопродаја девиза) – FX FWD спада у групу терминских трансакција јер подразумева датум извршења трансакције дужи од два радна дана (спот). FX FWD је уговарање купопродаје девиза на неки датум у будућности по унапред договореном и фиксираном курсу. Курс у будућности је производ тренутног тржишног курса, и разлике у висини тржишних каматних стопа на две валуте, и не представља шпекулацију односно предвиђање.

Покривени FX Forward (покривена терминска купопродаја девиза) – спада у групу терминских трансакција, али подразумева уплату од стране клијента, једне валуте на дан уговарања а валуту коју клијент купује, Банка уплаћује на договорени дан у будућности.

FX Swap (производ за превазилажење "краткотрајне неликвидности" у некој валути) – FX Swap је производ који представља комбинацију једне спот и једне терминске трансакције. У пракси представља истовремено уговорање две међусобно повезане трансакције, промптну (спот) куповину (или продају) валуте, и терминску (forward) продају (или куповину) исте валуте. У принципу представља краткорочни позајмицу једне валуте уз залог друге. Курс купопродаје у будућности рачуна се на идентичан начин као и за FX FWD.