ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка) уважава значај заштите података о личности и примењује прописе којима се уређује заштита податка о личности.

У сврху примене принципа правичне и транспарентне обраде података о личности, Банка је, у својству руковаоца са наведеним подацима, сачинила Политику приватности како би физичким лицима (Корисницима, потенцијалним Корисницима, лицима која су на било који начин повезана или ће бити у вези са Банком као руковаоцем (јемци, солидарни дужници, заложни дужници, пуномоћници, законски заступници, наследници, запослени, потенцијални запослени и друга лица чији подаци могу бити предмет обраде) на једном месту обезбедила све релевантне информације у вези са обрадом података о личности.

РУКОВАЛАЦ ПОДАЦИМА ЈЕ:

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд
Краљице Марије 3
11000 Београд
S.W.I.F.T.: SBPORSBG
ПИБ: 100002549
Матични број: 07004893
Телефон: 011 / 20 20 292

НАЧЕЛА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Банка податке о личности обрађује на законит, поштен и транспарентан начин. Подаци о личности могу се прикупљати у сврху која је конкретно одређена, изричита, оправдана и законита и даље се не могу обрађивати на начин који није у складу са тако одређеном сврхом.

Подаци о личности морају да буду примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде, да буду тачни и, ако је то неопходно, ажурирани. Банка ће предузети све разумне мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци о личности без одлагања избришу или исправе.

Подаци о личности ће се чувати у облику који омогућава идентификацију лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе чувања. Обрада података о личности вршиће се на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности укључујући заштиту од неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења, применом одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Банка ће податке о личности обрађивати у сврху и на начин који је неопходан и целисходан у обављању своје делатности.

Банка обрађује прикупљене податке о личности у сврху пружања поједниначних банкарских услуга и производа и извршења предуговорне активности нпр: отварање и вођење банкарских рачуна, депозита, трајних налога, извршавање плаћања, кредити, гаранције, акредитиви, поступање по приговорима клијената и др.

Банка прикупља податке о личности првенствено од лица на које се подаци односе, а од другог лица само када је то предвиђено уговором закљученим са лицем на које се подаци односе, када је то предвиђено законом или другим прописом предвиђеним у складу са законом, када је то неопходно с обзиром на природу посла, односно када је то потребно ради реализације или заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе.

Банка нарочито осетљивим подацима о личности сматра податке о расном или етничком пореклу, политичком мишљењу, верском или филозофском уверењу или чланству у синдикату, као и обраду генетских података, биометријских података у циљу јединствене идентификације лица, податке о здравственом стању,податке о сексуалном животу и сексуалној оријентацији физичког лица. Банка ове податке обрађује само у случајевима дозвољеним законом и на начин прописан законом уз примене посебних мера заштите.

Банка не врши обраду података о личности: када лице на које се подаци односе није дало или је опозвало пристанак за обраду а не постоји законски основ за обраду без пристанка лица на које се подаци односе, када је податак неистинит, непотпун, застарео и кад није заснован на веродостојном извору, ако је податак непотребан или неподесан за остваривање сврхе обраде, ако су број и врста података несразмерни сврси обраде, ако начин обраде постане недозвољен, након што се оствари сврха обраде, кад сврха обраде није јасно одређена или је недозвољена, или се врши у сврху различиту од оне за коју је уговорена или утврђена актима Банке.

Банка врши обраду података о личности у Републици Србији. Пренос података у треће земље или међународне организације се врши поштујући одговарајуће заштитне мере и у складу са Законом и Општом уредбом.

Банка не доноси одлуке искључиво на основу аутоматизоване обраде података.

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Банка је именовала лице за заштиту података о личности које се може контактирати по питањима и захтевима у вези са обрадом података о личности путем емаил адресе: dpo@posted.co.rs

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ ОДНОСЕ

Банка има обавезу да лицу на које се подаци односе обезбеди информације о подацима о личности које обрађује, односно бесплатно пружи тражене информације. У случају ако је захтев лица на које се подаци односе очигледно неоснован или претеран, а посебно ако се исти захтев учестало понавља Банка може да наплати нужне административне трошкове пружања информације, односно поступања по захтеву.

Банка има обавезу да достави одговор на захтев поднет од стране лица на која се подаци односе без непотребног одлагања, а најкасније у року који је прописан Законом. Банка може да одбије предузимање било какве активности у вези са захтевом уколико лице тражи обавештење о подацима који се воде у јавним регистрима или су доступни јавности на други начин, ако лице очигледно злоупотребљава своје право на обавештење, увид и копију, ако је Банка већ упознала лице са траженим подацима а они се у међувремену нису променили, када је податак у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма, ако би давање обавештења угрозило истрагу кривичног дела или државни интерес и ако је у току обустава обраде података на захтев лица.

Право на увид: Банка ће лицу на које се подаци односе, на његов захтев омогућити увид у податке о његовој личности које обрађује прегледом и читањем података и прављењем забележака. Банка ће лицу издати копију наведених података на његов захтев.
Право на приступ: Лице на које се подаци односе има право да од Банке добије информацију о томе да ли се његови подаци о личности обрађују и уколико је то случај, право да захтева приступ својим подацима о личности, као и право да добије информације о сврси обраде, категорији односних података о личности, примаоцу или категоријама прималаца којима су подаци о личности откривени или ће бити откривени.

Право на исправку и допуну: Лице на које се подаци односе има право да од Банке добије, без непотребног одлагања, исправку нетачних података о личности које се односе на њега. Узимајући у обзир сврху обраде, лице на које се подаци односе има право на допуњавање непотпуних података о личности, као и право на ажурирање података о личности.

Право на брисање: Лице на које се подаци односе има право на брисање података о личности који се односе на њега, без непотребног одлагања.
Банка има обавезу да, без непотребног одлагања, обрише податке о личности уколико: (1) подаци о личности нису више потребни у односу на сврху у коју су били прикупљени или обрађени на други начин, (2) лице на које се подаци односе опозове пристанак на којем се заснива односна обрада, а не постоји други правни основ за обраду, (3) лице на које се подаци односе уложи примедбу на обраду, а не постоји законски основ за односну обраду са већом правном снагом који се може применити, (4) су подаци о личности обрађивани на незаконит начин, или (5) је право на брисање података прописано Законом.

Право на ограничeње обраде: Лице на које се подаци односе има право да од Банке тражи прекид и привремену обуставу обраде уколико лице на које се подаци односе оспорава тачност, потпуност и ажурност података, као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност.

Право на опозив пристанка: Лице чији се подаци обрађују је упознато са тим да се сагласност даје на добровољној основи, те да је у сваком тренутку овлашћено да сагласност опозове. Након опозива пристанка од стране лица на које се подаци односе, Банка неће више користити његове податке у сврхе на које се односни опозив односи. Пристанак се може опозвати у писаној форми. Опозив производи дејство од момента његовог пријема од стране Банке и не утиче на обраду података која је вршена на основу пристанка пре опозива.

Право на обавештење о обради: Банка, као руковалац обраде података, ће лице на које се подаци односе, у тренутку прикупљања података о конкретном лицу, том лицу пружити следеће информације: контакт податак Банке, као и идентитет њеног представника, ако је он одређен; контакт податке лица за заштиту података о личности; сврху и правни основ обраде; информацију о постојању легитимног интереса ако се обрада врши на основу овог правног основа; информације о примаоцу, односно групи прималаца података о личности, ако они постоје; информацију о чињеници да планира да изнесе податке о личности у другу државу или међународну организацију (природа самог посла), као и о упућивању на одговарајуће мере заштите; о праву да се поднесе притужба Поверенику за заштиту података о личности; о томе да је давање података о личности и законска и уговорна обавеза те да је давање података неопходан услов за закључење уговора, као и о томе да ли лице на које се подаци односе има обавезу да да податке о својој личности и о могућим последицама ако се подаци не дају и о постојању аутоматизованог доношења одлуке.

Право на преносивост: Лице на које се подаци односе има право да његове податке о личности које је претходно доставило Банци прими од Банке у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику и има право да ове податке пренесе другом руковаоцу без ометања од стране Банке под условима предвиђеним Законом.

Право на приговор: Ако сматра да је то оправдано у односу на посебну ситуацију у којој се налази, лице на које се подаци односе има право да у с ваком тренутку поднесе Банци приговор на обраду његових података о личности, која је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења Банке односно која је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса Банке или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе, који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

Банка ће у том случају прекинути са обрадом података о лицу које је поднело приговор, осим ако постоје законски разлози за обраду који претежу над интересима, правима или слободама лица на који се подаци односе или су у вези са подношењем, остваривањем или одбраном правног захтева.

Лице на које се подаци односе има право да у сваком тренутку поднесе приговор на обраду својих података о личности који се обрађују за потребе директног оглашавања.

Ако лице на које се подаци односе поднесе приговор на обраду за потребе директног оглашавања, Банка неће податке о личности даље обрађивати у такве сврхе.

Право на притужбу: Ако сматра да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона, лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику на следећу адресу:
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Ул. Булевар краља Александра 15, 11000 Београд
Тел: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379
Имејл: оffice@poverenik.rs

ПОЛИТИКА „КОЛАЧИЋА“

Правила и начин обраде података о личности употребом колачића дефинисани су Политиком употребе „колачића“ на Интернет страници Банке.

ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Применом одговарајућих техничких мера заштите у информационом систему Банке, заједно са управљачким и кадровским мерама, постиже се адекватан ниво заштите података о личности у циљу очувања њихове поверљивости, интегритета и расположивости

У складу са природом, обимом, околностима и сврхом обраде података о личности Банка прописује одговарајуће мере заштите као и контролу примењености истих.

Предвиђени ниво неопходне безбедности у Банци приликом обраде података о личности, постиже се имплементацијом безбедносних мера заштите прописаних у Политици безбедности ИКТ система Банке.

У зависности од расположивих алата за заштиту података о личности и околности под којима се користе, приоритет у имплементацији имају оне техничке мере заштите које се односе на процес аутентификације, контроле приступа, енкрипције.

Банка обезбеђује континуитет пословања и опоравак активности у случају катастрофа применом Плана континуитета пословања и Плана опоравка активности у случају катастрофа.

ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Период у којем се подаци о личности чувају се мења у складу са правним основом и сврхом обраде одређене категорије података о личности. Подаци о личности биће чувани током трајања уговорног односа, односно док постоји пристанак лица чији се подаци обрађују, те у року на који је Банка законски обавезана за чување одређених података о личности, у ком случају неће бити омогућена активна обрада тих података у друге сврхе, него само њихово чување у законом прописане сврхе.

За више информација

Телефон: 011 2020292
Имејл: dpo@posted.co.rs
www.posted.co.rs