Meta Pixel
intro-image
Подаци о акцептанту
Подаци о пословању
Да ли имате отворен рачун у БПШ Банци?
Да ли тренутно прихватате платне картице на e-commerce продајном месту?
Начин испоруке робе/ услуга (можете изабрати обе опције истовремено)
Да ли поседујете своје веб сервере или их закупљујете?
Контакт подаци особе која ће бити задужена за интеграцијуintro-image