Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na e-mail adresi: nabavka@posted.co.rs
početna strana » NABAVKE
banka poštanska štedionica a.d. beograd

nabavke

opšte informacije

U skladu sa trajnom opredelјenošću ka transparentnom i društveno odgovornom poslovanju, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd sprovodi otvorene redovne postupke nabavke u kojima, kao ponuđači, mogu, ravnopravno i pod istim uslovima, učestvovati svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove za učešće navedene u Pozivu za podnošenje ponude.

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd nije obveznik Zakona o javnim nabavkama i postupke nabavke sprovodi na način utvrđen sopstvenim internim aktima.

Privredni subjekt zainteresovan za učešće u redovnom postupku nabavke koji sprovodi Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, na internet stranici Banke preuzima Poziv za podnošenje ponude i eventualnu prateću dokumentaciju, a saglasno odredbama istog sačinjava i Banci dostavlјa svoju ponudu.

AKTUELNI POSTUPCI NABAVKE

NABAVKA DATUM OBJAVE ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE DOKUMENTACIJA
Nabavka QR code čitača 09.03.2022. 18.03.2022. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

Nabavka usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije reklamnih obeležja Banke sa obezbeđivanjem saglasnosti nadležnih organa 24.02.2022. 07.03.2022. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

Nabavka papirne higijenske galanterije 04.02.2022. 22.02.2022. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

Nabavka kancelarijskog papira za štampanje i fotokopiranje 03.02.2022. 14.02.2022. Dokumentacija

Preuzimanje dokumentacije

nabavke sa isteklim rokom za podnošenje ponude
NABAVKA ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE STATUS POSTUPKA
Nabavka kancelarijskog papira za štampanje i fotokopiranje 17.01.2022. U toku