Vek odgovornosti
početna strana » kamatne stope
Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd

KAMATNE STOPE

PREGLED KAMATNIH STOPA NA SREDSTVA I PLASMANE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. BEOGRAD U RADU SA
FIZIČKIM LICIMA
REDNI BROJ Vrsta sredstava/plasmana Kamatna stopa
- godišnje -
NKS EKS
I PASIVNE KAMATE*

Banka prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.
U ovom trenutku, prema važećim zakonskim propisima, Banka ne obračunava i ne obustavlja porez na kamatu po dinarskoj štednji.

1. Poslovi dinarske štednje
1.1. Po viđenju* 0,30% 0,30%

Minimalni iznos uloga za sredstva navedena u tački 1.1. je 500,00 dinara

1.2. Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću - klasična oročena štednja    
1.2.1. oročen na 1 mesec* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** 0,40% 0,40%
1.2.2.oročen na 3 meseca* 0,90% 0,90%
1.2.3. oročen na 6 meseci* 1,25% 1,25%
1.2.4. oročen na 12 meseci* 1,85% 1,85%
1.2.5. oročen na 24 meseca* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** 2,10% 2,10%
1.2.6. oročen na 25 meseci* 2,10% 2,10%
1.2.7. oročen na 36 meseci* 2,50% 2,50%
1.2.8. oročen na 12 meseci 5.000.000 dinara i više* 2,05% 2,05%
1.2.9. oročen na 25 meseci 5.000.000 dinara i više* 2,45% 2,45%
1.2.10. oročen na 36 meseci 5.000.000 dinara i više* 2,75% 2,75%

Minimalni iznos uloga pod tačkama od 1.2.1. do 1.2.7. je 10.000,00 dinara

1.3. Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću - dečija oročena štednja    
1.3.1. oročen na 12 meseci* 1,85% 1,85%
1.3.2. oročen na 25 meseci* 2,10% 2,10%
1.3.3. oročen na 36 meseci* 2,50% 2,50%
1.4. Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate - rentna štednja    
1.4.1. Rentna štednja na 12 meseci* 1,85% 1,85%
1.4.2. Rentna štednja na 24 meseca* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** 2,10% 2,10%
1.4.3. Rentna štednja na 25 meseci* 2,10% 2,10%

Minimalni iznos uloga pod tačkama 1.4.1. i 1.4.3. je 20.000,00 dinara

1.5. Oročeni dinarski depozit na ime obezbeđenja kredita građana* 0,30% 0,30%
2. POSLOVI DEVIZNE ŠTEDNJE
2.1. Devizna štednja po viđenju po valutama **
  EUR, USD, CHF, CAD, GBP 0,00% 0,00%
2.2. Oročena devizna štednja sa isplatom kamate po dospeću - klasična oročena štednja
2.2.1. Oročena devizna štednja na 1 mesec po valutama * za postojeće klijente u slučaju reoročenja***    
  EUR 0,05% 0,04%
  USD 0,05% 0,04%
2.2.2. Oročena devizna štednja na 3 meseca po valutama *
  EUR 0,05% 0,04%
  USD 0,05% 0,04%
2.2.3. Oročena devizna štednja na 6 meseci po valutama *
  EUR 0,15% 0,13%
 USD 0,05% 0,04%
2.2.4. Oročena devizna štednja na 12 meseci po valutama *
  EUR 0,50% 0,43%
  EUR za 50.000 EUR i više* 0,80% 0,68%
 USD 0,05% 0,04%
2.2.5. Oročena devizna štednja na 24 meseca po valutama* za postojeće klijente u slučaju reoročenja
 EUR 0,50% 0,43%
  USD 0,05% 0,04%
2.2.6. Oročena devizna štednja na 36 meseci po valutama *
  EUR 0,80% 0,68%
  EUR za 50.000 EUR i više* 1,00% 0,85%
  USD 0,05% 0,04%

Minimalni iznos uloga pod tačkom 2.1. je najmanji papirni apoen, a pod tačkama 2.2.1. do 2.2.7. je EUR 100,00 odnosno USD 100,00

2.3. Oročena devizna štednja sa isplatom kamate po dospeću - dečija oročena štednja    
2.3.1. Oročena dečija devizna štednja na 12 meseci u valuti EUR 0,50% 0,43%
2.3.2. Oročena dečija devizna štednja na 36 meseci u valuti EUR 0,80% 0,68%
2.4. Oročena štednja sa mesečnom isplatom kamate - rentna devizna štednja    
2.4.1. Rentna devizna štednja u valuti EUR na 12 meseci* 0,35% 0,30%
2.4.2. Rentna devizna štednja u valuti EUR na 25 meseci* 0,65% 0,55%
2.4.3. Rentna devizna štednja u valuti EUR na 36 meseci* 0,80% 0,68%

Minimalni iznos uloga pod tačkama 2.4.1. do 2.4.3. je 1.000 EUR

2.5. EURO račun (devizna štednja po viđenju)* 0,00% 0,00%
2.6. Namenski oročeni devizni depozit za kredite fizičkim licima osim za dugoročne gotovinske kredite i kredite na bazi 100% namenskog depozita sa valutnom klauzulomKamatna stopa za devizne depozite po viđenju

*Pasivne kamatne stope na devizne depozite po viđenju, oročene devizne i dinarske depozite su fiksne.

**Banka ne prima uplate na deviznu štednju po viđenju u valuti CHF od 03.10.2016.

***Banka ne prima uplate na oročenu štednju u valuti RSD, EUR i USD sa rokom oročenja od 24 meseca od 20.02.2017. i rokom oročenja od 1 mesec od 01.07.2021.

3. Kamatna stopa za garantni devizni depozit po platnim karticama Kamatna stopa za devizne depozite po viđenju
II AKTIVNE KAMATNE STOPE
1. Poslovi sa stanovništvom - tekući računi *
1.1. Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu 29,85%**
1.2. Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Zatezna kamata utvrđena Zakonom o zateznoj kamati, odnosno redovno ugovorena kamata na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša*
1.3. Dinarski krediti
1.3.1. Gotovinski krediti  
1.3.1.1 Gotovinski krediti sa rokom otplate od 6 do 36 meseci 9,00%**
1.3.1.2

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa rokom otplate od 12 meseci

8,00%**
1.3.1.3 Gotovinski kredit sa osiguranjem 13,90%**
1.3.1.4 Gotovinski kredit za penzonere 0,00%**
1.3.1.5 Gotovinski kredit sa osiguranjem od gubitka posla 12,90%**
1.3.2. Dugoročni dinarski gotovinski krediti 8,95% ** u prva 24 meseca, nakon toga 6M BELIBOR +6%***
1.3.3. Dinarski krediti za refinansiranje 9,50% ** u prvih 24 meseca,nakon toga 6M BELIBOR +6%***
1.3.3.1. Dinarski krediti za refinansiranje sa osiguranjem 13,90% **
1.3.4. Potrošački krediti
1.3.4.1 Potrošački krediti sa rokom otplate do 12 meseci 9,50%**
1.3.4.2 Potrošački krediti sa rokom otplate preko 12 meseci 12,90%**
1.3.5. Krediti u dinarima za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata 5,99% ** u prvih12 meseci,nakon toga 6M BELIBOR +3,25%*** do 14.12.2019.

od 15.12.2019. - 5,99% ** u prvih 12 meseci,nakon toga 6M BELIBOR + 4,00%***
1.3.6. Potrošački krediti po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Do 12,90% **
1.3.6.1 Potrošački krediti po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa osiguranjem Od 6,00% do 15,00%**
1.3.7. Subvencionisani poljoprivredni krediti
1.3.7.1. Subvencionisani poljoprivredni krediti za finansiranje stočarstva 4%**
1.3.7.2. Subvencionisani poljoprivredni krediti za finansiranje poljoprivredne proizvodnje osim stočarstva 6%**
1.3.8. Potrošački krediti za kupovinu udžbenika i školskog pribora 6,99%**
1.4. Dinarski krediti sa valutnom klauzolom
1.4.1. Potrošački krediti 10,50%**
1.4.2. Auto krediti 4,50%** u prvih 12 meseci, nakon toga 6M EURIBOR+4,50%***
1.4.3. Dugoročni gotovinski krediti 11,95% **
1.4.4. Dugoročni gotovinski krediti na bazi 100% namenski položenog depozita 4,50% **
1.4.5. Dugoročni gotovinski krediti na bazi obveznica stare devizne štednje 8,50% **
1.4.6. Gotovinski krediti sa valutnom klauzulom na 24 meseca 14,03% **
1.5. Stambeni krediti indeksirani u valuti EUR
1.5.1 Sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)

2,90% u prvih 12 meseci, nakon toga 6M EURIBOR+2,90%****

1.5.2 Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)

3,60% u prvih 12 meseci, nakon toga 6M EURIBOR+3,60%****

1.6. Stambeni krediti u dinarima
1.6.1 Sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) 5,80%** do prvog usklađivanja, nakon toga 6M BELIBOR+2,60%***
1.6.2 Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) 6%** do prvog usklađivanja, nakon toga 6M BELIBOR+3,8%***
1.7. Krediti za posebne namenePrema odluci

*Kamatne stope na nedozvolјeno prekoračenje po tekućim računima je promenlјiva. Na iznos nedozvoljenog prekoračenja se primenjuje zatezna kamata utvrđena Zakonom o zateznoj kamati, odnosno redovno ugovorena kamata na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.
**Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.
*** Promena kamatne stope vrši se dva puta godišnje 30.06. i 31.12. svake godine, primenom zbira vrednosti 6M BELIBOR-a važećeg na dan 31.05 i 30.11., na stanje duga na dan 30.06. i 31.12. svake godine. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.
**** Promena kamatne stope vrši se dva puta godišnje 30.06. i 31.12. svake godine, primenom zbira vrednosti 6M EURIBOR-a važećeg na dan 31.05 i 30.11., na stanje duga na dan 30.06. i 31.12. svake godine. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Na dospela, a o roku nenaplaćena potraživanja po kreditima Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovornu ukoliko je viša.

PREGLED KAMATNIH STOPA NA DOZOVOLJENO I NEDOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU »»»

PREGLED PROMENLJIVIH ELEMENATA KAMATNIH STOPA »»»

2. POSLOVI SA PLATNIM KARTICAMA - nominalna kamatna stopa* Mesečna kam. stopa godišnja kam. stopa godišnja EKS
2.1. Maestro 1,85% 22,2% 24,97%
2.2. MasterCard Standard DIN 1,90% 22,8% od 26,89% do 32,41%
2.3. MasterCard Standard EUR 1,30% 15,6% od 17,42% do 17,55%
2.4. MasterCard GOLD DIN 1,90% 22,8% od 27,40% do 31,34%
2.5. MasterCard GOLD EUR 1,30% 15,6% od 17,42% do 17,55%
2.6. Dina Card DK1 1,90% 25,27% od 27,44% do 32,37%
2.7. VISA KREDITNA 1,95% 26,08% od 29,54% do 31,88%

* Za dinarska potraživanja, nominalna kamatna stopa je fiksna.
Obračun kamata po kreditnim karticama vrši se po proporcionalnom metodu.
Na dospela, a o roku nenaplaćena potraživanja po kreditima Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovornu ukoliko je viša.
** Za devizna potraživanja, kamatne stope su fiksne, obračun kamate vrši se po proporcionalnom metodu.

O promenama visine kamatnih stopa Banka pismeno obaveštava korisnika i objavljuje 15 dana pre njihove primene na zvaničnom sajtu Banke www.posted.co.rs i u poslovnim prostorijama Banke.

PREGLED КAMATNIH STOPA NA SREDSTVA I PLASMANE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. BEOGRAD U RADU SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA
I PАSIVNE KАMАTE
1. PАSIVNE KАMАTE PRАVNА LICА
1.1. Dinarski depoziti Po ugovoru
1.1.1. Po viđenju Po ugovoru
1.1.2. Oročeni dinarski depoziti Po ugovoru
1.2. Dinarski depoziti sa valutnom klauzulom Po ugovoru
1.3. Devizni depoziti Po ugovoru
2. PАSIVNE KАMАTE PREDUZETNICI
2.1. Dinarski depoziti  
2.1.1. Po viđenju (na prosečno stanje)  
2.1.1.1. Do 100.000.000,00 - RSD do 1,80% godišnje
2.1.2. Oročeni dinarski depoziti  
  Do 100.000.000,00 do 365 dana do 2,70% godišnje
2.2. Dinarski depoziti sa valutnom klauzulom do 1.000.000,00 evra do 365 dana do 0,20% godišnje
2.3. Devizni depoziti  
2.3.1. Po viđenju na (prosečno stanje)  
2.3.1.1. Devizni depoziti do 5.000.000,00 - EUR, USD do 0,20% godišnje
2.3.2. Oročeni devizni depoziti do 5.000.000,00 - EUR, USD do 0,20% godišnje
 

Banka prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.
U ovom trenutku, prema važećim zakonskim propisima, Banka ne obračunava i ne obustavlja porez na kamatu na dinarske depozite.

II AKTIVNE KАMАTE PRАVNА LICА
1. DINARSKI KREDITI
1.1. KRATKOROČNI KREDITI
1.1.1. Krediti za izvoz robe i usluga,i za pripremu proizvodnje za izvoz RKS + (4-10) pp godišnje
1.2.1. Ostali kratkoročni krediti RKS + (4-12) pp godišnje
1.3.1 Prekoračenje po tekućem računu - overdraft RKS + (12-20) pp godišnje
1.4.1. Aranžmanski krediti Po ugovoru
1.5.1. Krediti na bazi deviznog depozita u 100%-tnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) od 6%-9% godišnje
1.2. DUGOROČNI KREDITI
1.2.1. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene RKS + (4-12) pp godišnje
1.2.2.Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, indeksirani valutnom klauzulom 9%-15% godišnje
1.2.3. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, na bazi deviznog depozita u 100%-otnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) 6%-9% godišnje
1.2.4. Za restrukturiranje i finansijsku konsolidaciju dužnika - reprogramiranje kredita Po ugovoru
1.3.Indeksirani krediti  
1.3.1. Dinarski krediti indeksirani valutnom klauzulom,  za izvoz robe i usluga,i za pripremu proizvodnje za izvoz

7-17%

godišnje

EURIBOR
+ (7-17)%

godišnje
1.3.2.Ostali kratkoročni dinarski krediti indeksirani valutnom klauzulom

7-18%

godišnje

EURIBOR
+ (7-18)%

godišnje
2. DEVIZNI KREDITI
2.1. U zemlji za plaćanje prema inostranstvu 9%-17% godišnje
2.2. Iz inostranstva po ugovoru sa ino bankom uz maržu Banke 0,5%-3,0% godišnje
2.3. Kreditne linije iz inostranstva po ugovoru sa ino bankom 0,5%-2,0% godišnje
3. ESKONT MENICA, FAKTORING-OTKUP POTRAŽIVANJA, UPIS I UPLATA OBVEZNICA
3.1. Eskont menica RKS + (9-17) pp godišnje
3.2. Faktoring-otkup potraživanja u dinarima RKS + (9-17) pp godišnje
3.3. Faktoring-otkup potraživanja u devizama 9-17%  godišnje
3.4. Upis i uplata obveznica u dinarima RKS + (9-17) pp godišnje
3.5. Upis i uplata obveznica u dinarima sa deviznim ekvivalentom

1,6-2,2% mesečno

4. Krediti u skladu sa odgovarajućim aktima Vlade Republike Srbije Prema aktima Vlade RS
5. INTERVENCIJE  
5.1. po garancijama, avalima i akreditivima

3% mesečno

6. Visa Electron Business – redovna kamata

1,00% mesečno

iII AKTIVNE KАMАTE preduzetnici
1. DINARSKI KREDITI
1.1. KRATKOROČNI KREDITI
1.1.1. Krediti za obrtna sredstva RKS + 10 pp godišnje
1.1.2. Krediti za tekuću likvidnost RKS + 10 pp godišnje
1.1.3. Prekoračenje po tekućem računu- overdraft RKS + 14 pp godišnje
1.1.4. Krediti na bazi deviznog depozita u 100%-tnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) 6% godišnje
1.2. DUGOROČNI KREDITI
1.2.1. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene

RKS + 10 pp godišnje

1.2.2.Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, indeksirani valutnom klauzulom

10% godišnje

1.2.3. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, na bazi deviznog depozita u 100%-tnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) 6% godišnje
1.3. Indeksirani krediti – dinarski krediti indeksirani valutnom klauzulom

10% godišnje

2. DEVIZNI KREDITI
2.1. u zemlji za plaćanje obaveza prema ino-dobavljačima 10% godišnje
3. ESKONT MENICA
3.1. Eskont menica RKS + 10 pp godišnje
4. INTERVENCIJE po garancijama 3% mesečno
5. Visa Electron Business – redovna kamata (NKS)* 1,00% mesečno
RKS – Referentna kamatna stopa NBS koju donosi Izvršni odbor NBS i koja se objavljuje na  internet prezentaciji NBS

*nominalna kamatna stopa (NKS) je promenljiva i zavisi od visine stope rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou. U slučaju da je stopa rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou jednaka ili veća od 0,9%, nominalna kamatna stopa se za naredni mesec uvećava za 0,9 p.p. U slučaju da je stopa rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou izražena kao negativna stopa rasta i jednaka je ili manja od -0,9%, nominalna kamatna stopa se za naredni mesec umanjuje za 0,9 p.p. U svim ostalim slučajevima, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu.
Na dospela, a o roku nenaplaćena dinarska potraživanja po kreditnim karticama Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorenu ukoliko je viša.