Vek odgovornosti
Promotivni period

U promotivnom periodu do 31.3.2022.

 • Fiksna kamatna stopa , tj. fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate.
 • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
 • Brza realizacija uz jednostavnu proceduru.
Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 5.000 do 800.000 RSD po proizvodu.
Kredit se otplaćuje  u periodu od 6 do 36 mesečnih rata  počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 9% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 1,80% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta“
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene)
Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita - promotivni uslovi*
Vrsta kredita Gotovinski krediti bez namene
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9,00%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet  9.539,92 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 RSD
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
343.733,12 RSD
Efektivna kamatna stopa 9,46 %

• Reprezentativni primer na dan 1.1.2021. godine