Vek odgovornosti
Upravljanje sredstvima
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon: 011/ 3024-364 , putem Fax-a: 011/ 3024-813 ili slanjem na e-mail adresu: treasury@posted.co.rs
Novčano tržište
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon: 011/ 3024-370 , putem Fax-a: 011/ 3024-813 ili slanjem na e-mail adresu: sregodic@posted.co.rs
Tržište deviza
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon: 011/ 3024-683 , putem Fax-a: 011/ 3024-813 ili slanjem na e-mail adresu: dtodorovic@posted.co.rs
Upravljanje sredstvima

Banka Poštanska štedionica je važan i jedan od vodećih učesnika na domaćem deviznom tržištu i tržištu novca, sa širokom paletom proizvoda za korporativne klijente, koja obuhvata transakcije na domaćim i međunarodnim tržištima novca, deviznim tržištima, tržištima kapitala.

Banka nastoji da kroz direktan kontakt sa klijentima ponudi najbolje tržišne kotacije svih proizvoda, kao i naše projekcije o kretanju kurseva različitih valuta, kamatnih stopa i cena različitih hartija od vrednosti .

Aktivnom saradnjom sa našom Bankom moguće je ostvariti značajne uštede, kao i veće prinose u smislu zaštite od rizika promene deviznog kursa, trgovanjem devizama po povlašćenom kursu, upravljanjem viškovima likvidnosti.

Novčano tržište

Banka Poštanska štedionice aktivno učestvuje na domaćem i stranom novčanom tržištu, prikuplja i plasira dinarska i devizna sredstva na međubankarskom tržištu, te dogovara poslove s institucionalnim investitorima na rokove do godinu dana.

Banka prati trendove kretanja kamatnih stopa kako na domaćem tako i na stranom tržištu. Korporativni klijenti Banke imaju pristup novčanom tržištu na koje mogu plasirati viškove svoje likvidnosti po tržišnim kamatnim stopama.

Depozitni poslovi:

Viškove svoje likvidnosti vrlo jednostavno i brzo plasirajte po tržišnim kamatnim stopama na rokove od prekonoćnog oročenja do godinu dana. Pozivom na broj Sektora sredstava u kratkom roku moguće je dogovoriti transakciju i na taj način unaprediti upravljanje vlastitom likvidnošću i posredstvom kamata ostvariti dodatne prihode. Visina tržišne kamatne stope zavisi isključivo od likvidnosti tržišta.

Klijentima su na raspolaganju dinarski i devizni depoziti sa različitim rokovima dospeća.
Oročeni nenamenski depoziti mogu biti:

  • Kratkoročni do 12 meseci
  • Dugoročni sa rokom dužim od 12 meseci.

Oročeni namenski depozit je instrument obezbeđenja potraživanja Banke od Klijenta sa rokom oročavanja do roka regulisanja obaveza po konkretnom plasmanu.

Oročeni depoziti mogu biti u RSD, RSD sa valutnom klauzulom i u EUR ili nekoj drugoj valuti.

Uslovi oročavanja ugovaraju se u zavisnosti od iznosa i roka oročavanja, kao i uslova na tržištu u trenutku oročavanja.

Reprezentativni primer:
Dinarski depoziti - PREDUZETNICI
Oročeni depoziti sa isplatom kamate na kraju meseca i po dospeću

IZNOS DEPOZITA 1.000.000 RSD 1.000.000 RSD 1.000.000 RSD
Period oročenja 31 dan 90 dana 365 dana
Nominalna fiksna KS na godišnjem nivou 1,50% 2,00% 2,70%
Efektivna KS na godišnjem nivou 1,50% 2,00% 2,70%
Ukupan iznos kamate (bruto) 1.265,31 3.673,41 26.671,55
Poreska obaveza(0%) / / /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 1.001.265,31 1.003.673,41 1.026.671,55

EKS je obračunata na dan 01.11.2018.

 

Reprezentativni primer:
Devizni depoziti - PREDUZETNICI
Oročeni depoziti sa isplatom kamate o roku dospeća

IZNOS DEPOZITA 100.000 EUR 100.000 EUR 100.000 EUR
Period oročenja 31 dan 90 dana 365 dana
Nominalna fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou 0,10% 0,10% 0,10%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,085% 0,085% 0,085%
Ukupan iznos kamate (bruto) 8,49 24,65 100,00
Poreska obaveza(15%) 1,27 3,70 15,00
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 100.007,22 100.020,95 100.085,00

EKS je obračunata na dan 01.11.2018.

 

Tržište deviza

Banka Poštanska štedionice preko svog Odeljenja za trgovanje devizama učestvuje na domaćem i stranom deviznom tržištu pri čemu koristi najsavremeniju infrastrukturu. Odeljenje za trgovanje devizama upravlja deviznom pozicijom banke, vodi brigu o izloženosti deviznom riziku, i zauzima odgovarajuće pozicije u svrhu boljeg upravljanja viškovima likvidnosti.

FX Spot ( povlašćeni kurs) – klasična kupoprodaja deviza po povlašćenom kursu s valutom saldiranja do dva radna dana od datuma ugovaranja transakcije. U zavisnosti da li imate devizne prilive ili plaćanja ka inostranstvu, kupoprodaju deviza po povoljnijem kursu možete dogovoriti ukoliko pozovete naše dilere i time postići značajne uštede. Nalozi klijenata se realizuju u najkraćem roku i uz maksimalnu sigurnost.

Trgovanje efektivnim stranim novcem podrazumeva dogovaranje kupovine i prodaje stranog efektivnog novca za potrebe banke u svrhu održavanja optimalne količine gotovine u trezorima i blagajnama banke na prostoru cele Republike Srbije. Za ovlašćene menjače nudimo otkup efektivnog stranog novca po povoljnim kursevima.

Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa
U cilju zaštite od nepovoljnog kretanja kursa, ili radi obezbedjenja likvidnosti u odredjenoj valuti, klijenti najčešće koristite neki od sledecih proizvoda:

FX Forward ( terminska kupoprodaja deviza) – FX FWD spada u grupu terminskih transakcija jer podrazumeva datum izvršenja transakcije duži od dva radna dana ( spot ). FX FWD je ugovaranje kupoprodaje deviza na neki datum u budućnosti po unapred dogovorenom i fiksiranom kursu. Kurs u budućnosti je proizvod trenutnog tržišnog kursa, i razlike u visini tržišnih kamatnih stopa na dve valute, i ne predstavlja špekulaciju odnosno predviđanje.

Pokriveni FX Forward ( pokrivena terminska kupoprodaja deviza ) – spada u grupu terminskih transakcija, ali podrazumeva uplatu od strane klijenta, jedne valute na dan ugovaranja a valutu koju klijent kupuje, Banka uplaćuje na dogovoreni dan u budućnosti;

FX Swap ( proizvod za prevazilaženje "kratkotrajne nelikvidnosti" u nekoj valuti) – FX Swap je proizvod koji predstavlja kombinaciju jedne spot i jedne terminske transakcije. U praksi predstavlja istovremeno ugovoranje dve međusobno povezane transakcije, promptnu (spot) kupovinu (ili prodaju) valute, i terminsku (forward) prodaju (ili kupovinu) iste valute. U principu predstavlja kratkoročni pozajmicu jedne valute uz zalog druge. Kurs kupoprodaje u budućnosti računa se na identičan način kao i za FX FWD.
Sve o instrumentima zaštite od promene deviznog kursa možete pogledati i na starnici NBS :

http://www.nbs.rs/internet/cirilica/33/33_3/index.html