Vek odgovornosti

Dodatne informacije
Za sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem Card Alarm usluge, obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292, ili najbližoj ekspozituri Banke.
početna strana » Elektronsko Bankarstvo » CArd Alarm usluga
elektronsko bankarstvo

CARD Alarm usluga

ŠTA JE CARD ALARM:

Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.

Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.

ZAŠTO JE CARD ALARM USLUGA ZNAČAJNA?
Card Alarm usluga Vam omogućava da nakon svake transakcije putem SMS poruke budete obavešteni o iznosu raspoloživih sredstava na računu za koji je kartica "vezana".
Pored toga, Card Alarm usluga povećava stepen sigurnosti korišćenja kartice, a mogućnost neovlašćene upotrebe kartice ili podataka sa kartice svedena je na minimum. Kao korisnik Card Alarm usluge dobijate SMS poruke o pokušajima korišćenja kartice ili podataka sa kartice, što Vam omogućava da u roku od nekoliko sekundi budete obavešteni o eventualnom pokušaju njihovog neovlašćenog korišćenja, što Vam, dalje, pruža mogućnost da pozivom Kontakt centra Banke Poštanska štedionica na broj +381 11 2020292 odmah blokirate karticu i na taj način sprečite njeno dalje neovlašćeno korišćenje.

mastercard i maestro kartica

Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  Aktivirajte uslugu na šalteru Banke ili pošaljite  SMS poruku.

novoPRIJAVA ZA CARD ALARM USLUGU SLANJEM SMS PORUKE

Prijavu za Card Alarm uslugu možete da izvršite slanjem SMS poruke na broj 4640 sa broja mobilnog telefona na koji želite da primate poruke o korišćenju kartice. Na ovaj način prijavu može da izvrši i korisnik osnovne i korisnik dodatne kartice.

Kao korisnik osnovne kartice možete da se opredelite da primate SMS poruke o transakcijama načinjenim:

  • Vašom karticom ili
  • dodatnom/im karticom/ama ili
  • i Vašom karticom i dodatnom/im karticom/ama.

Korisnik dodatne kartice može da prima samo SMS poruke o transakcijama načinjenim njegovom karticom.

Prijava (SMS poruka) ima sledeći sadržaj:

Poruka počinje slovima PCA, zatim sledi razmak, oznaka vrste kartice, razmak, poslednje četiri cifre broja kartice, razmak, jedinstveni matični broj korisnika kartice (JMBG iz lične karte), razmak, način slanja

Dodatna objašnjenja sadržaja SMS poruke za Prijavu za Card Alarm:
PCA –                               Prijava za Card Alarm uslugu
oznaka vrste kartice -  MM za Maestro,
MS za MasterCard Standard,
MG za Master Gold,
VE za Visa Electron vezanu za dinarsku tekući račun/Visa Internet dinarsku,
VD za Visa Electron vezanu za devizni tekući račun/Visa Internet deviznu,
DC za DinaCard kreditnu,
VK za Visa Classic kreditnu,
PC za Post Card,
PD za Post Card međunarodnu,
VP za Visa Electron poslovnu,
DM za Debit MasterCard beskontaktnu karticu.

način slanja -Ovaj podatak je opcioni i može da ima vrednost 01, 10 ili 11;
Može da se popuni  samo u Prijavi za osnovnu karticu i to u slučaju da korisnik osnovne kartice hoće da prima SMS poruke o transakcijama načinjenim dodatnom/im karticom/ama;
Vrednost 01 označava da korisnik osnovne kartice zahteva da prima samo SMS poruke o transakcijama načinjenim dodatnom/im karticom/ama;
Vrednost 10 označava da korisnik osnovne kartice zahteva da prima SMS poruke o transakcijama načinjenim njegovom (osnovnom) karticom;
Vrednost 11 označava da korisnik osnovne kartice zahteva da prima SMS poruke o transakcijama načinjenim osnovnom karticom i transakcijama načinjenim dodatnom/im karticom/ama;
Ako se ne popuni ovaj podatak u Prijavi, onda će se korisniku osnovne kartice dostavljati samo SMS poruke o transakcijama načinjenim njegovom (osnovnom) karticom.

Primer SMS poruke za prijavu za Card Alarm uslugu za Visa Electron karticu vezanu za dinarsku tekući račun:

Card Alarm usluga

PRIJAVA ZA CARD ALARM USLUGU NA ŠALTERU BANKE

Prijavu za Card Alarm uslugu možete da izvršite na šalteru Banke jednostavnim popunjavanjem obrasca Zahtev za aktiviranje/ukidanje Card Alarm usluge. Na ovaj način prijavu može da podnese isključivo korisnik osnovne kartice, i to:

  • samo za svoju karticu;
  • samo za dodatnu/e karticu/e;
  • za svoju i za dodatnu/e karticu/e

Kao korisnik osnovne kartice  možete da se opredelite da na svoj telefon primate SMS poruke o transakcijama  načinjenim Vašom karticom i/ili dodatnim karticama, dok za korisnika dodatne kartice možete da zahtevate da se na njegov telefon šalju SMS poruke o transakcijama koje su načinjene njegovom karticom.

Prilikom reizdavanja kartice Card Alarm usluga se prenosi i na reizdatu karticu.

NAPOMENA: Ukoliko broj mobilnog telefona korisnika dodatne kartice nije prijavljen Banci, zahtevana usluga za tog korisnika neće biti realizovana. Da bi se zahtevana usluga realizovala, potrebno je da korisnik dodatne kartice na šalteru Banke izvrši prijavu svog broja mobilnog telefona, kao i operatera kome pripada taj broj.

PROMENA PODATAKA ZA CARD ALARM USLUGU

Ukoliko želite da promenite broj telefona na koji primate Card Alarm SMS poruke, da prijavite promenu operatera  ili promenite način slanja SMS poruka dovoljno je da na šalteru Banke  popunite Zahtev za aktiviranje/ukidanje Card Alarm usluge.
NAPOMENA: Ukoliko broj mobilnog telefona korisnika dodatne kartice nije prijavljen Banci, zahtevana usluga za korisnika dodatne kartice neće biti realizovana.

Na raspolaganju Vam je i mogućnost da promenu podataka za Card Alarm uslugu zahtevate slanjem SMS poruke na  4640 na sledeći način:

Promena broja telefona za Card Alarm uslugu se ostvaruje slanjem identične poruke kao za Prijavu sa mobilnog telefona na koji ubuduće želite da primate poruke. U tom slučaju  broj mobilnog telefona sa kojeg šaljete prijavu biće prenet na sve kartice na kojim imate definisanu Card Alarm uslugu.

Ukoliko želite da izvršite promenu načina slanja SMS poruka, dovoljno je da pošaljete poruku za Prijavu sa promenjenom oznakom načina slanja:

  • slanje samo SMS poruka o transakcijama koje su načinjene dodatnom/im karticom/ama - 01
  • slanje samo SMS poruka o transakcijama koje su načinjene osnovnom karticom - 10
  • slanje SMS poruka o transakcijama koje su načinjene osnovnom karticom i o transakcijama koje su načinjene dodatnom/im karticom/ama – 11
UKIDANJE CARD ALARM USLUGE

Ukoliko želite da otkažete korišćenje Card Alarm usluge dovoljno je da na šalteru Banke  popunite Zahtev za aktiviranje/ukidanje Card Alarm usluge.
Na raspolaganju Vam je i mogućnost da ukidanje usluge zahtevate slanjem SMS poruke na  4640 na sledeći način:

Poruka počinje slovima UCA, zatim sledi razmak, oznaka vrste kartice, razmak, poslednje četiri cifre broja kartice, razmak, jedinstveni matični broj korisnika osnovne kartice (JMBG iz lične karte).

CENA sms poruke za  prijavu/ukidanje/promenu

Cena SMS poruke za prijavu/ukidanje/promenu usluge (sa uračunatim porezima), koju naplaćuje mobilni operater sa računa kartice sa koje je poslata SMS poruka, trenutno iznosi:

Yettel 9,60 dinara
mt:s 8,64 dinara
A1 9,48 dinara

NAKNADA CARD ALARM USLUGE

SMS poruka se naplaćuje u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke. Naknada se obračunava jednom mesečno, poslednjeg dana u mesecu, i to za svaku karticu posebno. Naplata obračunate naknade se vrši sa računa za koji je kartica "vezana" (primer: za Card Alarm poruke koje se odnose na transakcije načinjene MasterCard Standard karticom zadužuje se kreditni račun MasterCard Standard kartice; za Card Alarm poruke koje se odnose na transakcije načinjene Visa Internet karticom zadužuje se namenski račun Visa Internet kartice; za Card Alarm poruke koje se odnose na transakcije načinjene Visa Electron karticom zadužuje se tekući račun korisnika itd).

Aktivirajte Card Alarm uslugu i uživajte u korišćenju kartice!