Ekspoziture Banke
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
početna strana » kartice » visa poslovna debitna kartica
Kartice

VISA poslovna DEBITNA kartica

 

Visa poslovna debitna kartica
je namenjena klijentima - pravnim licima i preduzetnicima.
Vezana je za tekući dinarski račun - Račun se zadužuje odmah nakon učinjene transakcije.

Korišćenje Visa poslovne debitne kartice obezbeđuje efikasan način upravljanja sredstvima na računu pravnog lica/preduzetnika, jednostavnu kontrolu troškova, optimizaciju procesa plaćanja poslovnih troškova. Kartica je sa čipom što pruža visok stepen sigurnosti i zaštite od zloupotrebe. Dodatnu sigurnost pruža činjenica da se na većini mesta kartica koristi isključivo sa PIN-om.

verified by visa
Posta Card Kartica

Banka Poštanska štedionica je obezbedila uslugu Verified by Visa (VbV) koja omogućava najviši nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja podataka o kartici prilikom plaćanja na Internetu. U promotivnom periodu, do 1. avgusta 2018. godine, usluga je besplatna.
Visok nivo zaštite se postiže tako što:

 • plaćanje se obavlja na sajtu trgovca koji ima istaknut znak Verified by Visa;
 • u toku procesa plaćanja na Internetu, prikazuje se stranica sa znakom Banke Poštanska štedionica na kojoj se zahteva unos lozinke;
 • zajedno sa prikazivanjem ove stranice, Banka Vam dostavlja jednokratnu lozinku putem SMS poruke na Vaš broj mobilnog telefona koji je prijavljen Banci;
 • lozinka predstavlja kombinaciju velikih slova i cifara;
 • proveru unete lozinke obavlja Banka; samo ako je uneta tačna lozinka, postupak plaćanja na Internetu se nastavlja.

Od 15. januara 2018. godine za plaćanja VISA poslovnim karticama na Internetu kod trgovaca koji imaju istaknut znak Verified by Visa obavezno je korišćenje jednokratne lozinke.

Imajući u vidu da se lozinka šalje SMS porukom, molimo korisnike VISA poslovnih kartica da pozivanjem Kontakt centra na tel. +381 11 2020292 ili odlaskom u ekspozituru provere ispravnost svog broja mobilnog telefona prijavljenog kod Banke.

Prijavu ili promenu broja mobilnog telefona, kao i promenu dnevnog limita za Internet plaćanja, korisnik kartice može da izvrši isključivo u ekspozituri Banke.

Napominjemo da klijenti koji koriste CardAlarm uslugu, SMS poruke sa lozinkom dobijaju na isti broj mobilnog telefona na koji se šalju CardAlarm obaveštenja o transakcijama i da je pošiljalac za obe vrste SMS poruka isti - POSTED.

pogodnosti
 • Raspoloživost sredstava 24 sata dnevno u zemlji i inostranstvu
 • Smanjenje rizika od gubitka ili krađe novčanih sredstava, jer kartica lako može biti blokirana za razliku od gotovine, koja može biti nepovratno izgubljena
 • Korišćenjem Visa poslovne debitne kartice izbegavate dodatne operacije pri konverziji valute na službenim putovanjima u inostranstvu
 • Visa poslovna debitna kartica omogućava podizanje sredstava, odnosno plaćanja, u valuti zemlje boravka
 • Transakcije nastale u inostranstvu obračunavaju se u dinarima i za taj iznos Banka zadužuje tekući račun pravnog lica/preduzetnika
 • Za svaku karticu se može postaviti limit koji ograničava potrošnju sredstava sa računa Klijenta na  mesečnom nivou
 • Svaki korisnik Visa poslovne debitne kartice besplatno dobija karticu putničkog zdravstvenog osiguranja
 • Posebna pogodnost u korišćenju Visa poslovne debitne kartice je: Ostvaruje se popust za plaćanja hotelskih troškova na portalu HotelClub.com/visa/business.
Podnošenje Zahteva za izdavanje kartice

Zahtev za izdavanje Visa poslovne debitne kartice podnosi lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica ili preduzetnika, a isti se, uz prateću dokumentaciju, predaje na šalteru Banke. Za izdavanje ove kartice neophodno je da pravno lice/preduzetnik ima otvoren tekući račun kod Banke.

Preuzimanje kartice

Visa poslovna debitna kartica, kartica putničkog zdravstvenog osiguranja i PIN se preuzimaju na šalteru ekspoziture. Preuzimanje obavlja lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica/preduzetnika.

U trenutku preuzimanja kartica je neaktivna i ne može da se koristi. Aktivira se automatski sledećeg dana posle 12 časova i tek nakon toga može da se koristi.

Korišćenje kartice

Kartica može da se koristi u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na mestima obeleženim Visa znakom.

Visa poslovna debitna kartica se najčešće koristi za plaćanje troškova poslovnih putovanja, kupovinu avio karata preko Interneta, rezervacije i plaćanje boravka u hotelu, plaćanje troškova reprezentacije, plaćanje računa za kancelarijsku opremu i kancelarijski pribor, softver, mobilni telefon, kao i za komunalne usluge.

Kartica putničkog zdravstvenog osiguranja

Kartica putničkog zdravstvenog osiguranja je dokument na osnovu kojeg korisnik ostvaruje svoje pravo na putničko zdravstveno osiguranje, a koje važi u periodu koji je naznačen na kartici.

Osiguranik se osigurava za vreme putovanja i boravka u inostranstvu za slučaj neophodne pomoći u vezi sa organizacijom lečenja osiguranika, neophodnog lečenja, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede osiguranika. Ugovor je zaključen u skladu sa Uslovima putničkog zdravstvenog osiguranja i važećim propisima Republike Srbije.

Ugovoreno učešće osiguranika u šteti (franšizi) je 5 % (min. 50€) po štetnom događaju. 
Geografsko pokriće: osiguravajuće pokriće važi na teritorijama svih evropskih zemalja uključujući Tursku izuzev Rusije.

Ugovorena osigurana suma je 35.000€, navedena je na kartici - polisi putničkog zdravstvenog osiguranja i predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača po osiguranom licu za ugovoreni period osiguranja. Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića, koji su utvrđeni u Uslovima za putničko zdravstveno osiguranje, sadržani su u ugovorenoj osiguranoj sumi i ne povećavaju maksimalnu obavezu Osiguravača utvrđenu ugovorenom osiguranom sumom, naznačenoj na kartici - polisi.

Prijava nestanka i reklamacije

U slučaju gubitka ili krađe Visa poslovne debitne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica, A.D., obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011/20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.

Reklamacije na transakcije se podnose Banci Poštanska štedionica, A.D. isključivo u pisanoj formi, a najkasnije 15 dana od datuma formiranja izvoda.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivanjem Kontakt centra: 011/ 20 20 292 ili slanjem e-mail na adresu: kontakt@posted.co.rs