Ekspoziture Banke
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
card alarm
početna strana » kartice » visa poslovna KREDITNA kartica
Kartice

VISA poslovna KREDITNA kartica

 

Visa poslovna kreditna kartica
je međunarodna kartica sa odloženim plaćanjem – charge kartica.

Namenjena je pravnim licima i preduzetnicima.

Troškovi se naplaćuju jednom mesečno, u celosti, direktno sa tekućeg računa pravnog lica/preduzetnika (klijenta). Banka je obezbedila mogućnost da klijent i pre dospeća svojih obaveza izvrši uplatu na poslovnu kreditnu karticu i na taj način, bez troškova naknade, prevremeno otplati svoja dugovanja, delimično ili u celosti.

Banka odobrava kredit pravnom licu/preduzetniku koji predstavlja ukupan limit svih kartica.

Klijent ima mogućnost da odredi mesečni limit ukupne potrošnje za svakog korisnika kartice i na taj način ograniči korišćenje pojedinačne kartice. Takođe, klijent ima mogućnost da za svaku karticu odredi dnevni limit za plaćanja bez prisustva kartice (Internet, porudžbine telefonom, imejlom i sl.).

Ova platna kartica može da se koristi u zemlji i inostranstvu na mestima koja su obeležena znakom Visa . Koristi se za plaćanje robe i usluga, podizanje gotovine na šalterima pošta i banaka, kao i na bankomatima.

Kartica je sa čipom što pruža visok stepen sigurnosti i zaštite od zloupotrebe. Dodatnu sigurnost pruža činjenica da se na većini mesta kartica koristi isključivo sa PIN-om.

verified by visa
Posta Card Kartica

Banka Poštanska štedionica je obezbedila uslugu Verified by Visa (VbV) koja omogućava najviši nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja podataka o kartici prilikom plaćanja na Internetu. U promotivnom periodu, do 1. avgusta 2018. godine, usluga je besplatna.
Visok nivo zaštite se postiže tako što:

 • plaćanje se obavlja na sajtu trgovca koji ima istaknut znak Verified by Visa;
 • u toku procesa plaćanja na Internetu, prikazuje se stranica sa znakom Banke Poštanska štedionica na kojoj se zahteva unos lozinke;
 • zajedno sa prikazivanjem ove stranice, Banka Vam dostavlja jednokratnu lozinku putem SMS poruke na Vaš broj mobilnog telefona koji je prijavljen Banci;
 • lozinka predstavlja kombinaciju velikih slova i cifara;
 • proveru unete lozinke obavlja Banka; samo ako je uneta tačna lozinka, postupak plaćanja na Internetu se nastavlja.

Od 15. januara 2018. godine za plaćanja VISA poslovnim karticama na Internetu kod trgovaca koji imaju istaknut znak Verified by Visa obavezno je korišćenje jednokratne lozinke.

Imajući u vidu da se lozinka šalje SMS porukom, molimo korisnike VISA poslovnih kartica da pozivanjem Kontakt centra na tel. +381 11 2020292 ili odlaskom u ekspozituru provere ispravnost svog broja mobilnog telefona prijavljenog kod Banke.

Prijavu ili promenu broja mobilnog telefona, kao i promenu dnevnog limita za Internet plaćanja, korisnik kartice može da izvrši isključivo u ekspozituri Banke.

Napominjemo da klijenti koji koriste CardAlarm uslugu, SMS poruke sa lozinkom dobijaju na isti broj mobilnog telefona na koji se šalju CardAlarm obaveštenja o transakcijama i da je pošiljalac za obe vrste SMS poruka isti - POSTED.

pogodnosti
 • Raspoloživost sredstava u okviru kredita 24 sata dnevno u zemlji i inostranstvu
 • Smanjenje rizika od gubitka ili krađe novčanih sredstava, jer kartica lako može biti blokirana za razliku od gotovine, koja može biti nepovratno izgubljena
 • Korišćenjem Visa poslovne kreditne kartice izbegavate dodatne operacije pri konverziji valute na službenim putovanjima u inostranstvu
 • Visa poslovna kreditna kartica omogućava podizanje sredstava, odnosno plaćanja, u valuti zemlje boravka
 • Transakcije nastale u inostranstvu obračunavaju se u dinarima i za taj iznos Banka zadužuje kreditni račun kartice
 • Potrošnja ostvarena tokom jednog meseca se naplaćuje jednom mesečno sa dinarskog tekućeg računa Klijenta
 • Za svaku karticu se može postaviti limit koji ograničava potrošnju sredstava sa kreditnog računa kartice na mesečnom nivou
 • Svaki korisnik Visa poslovne kreditne kartice besplatno dobija karticu putničkog zdravstvenog osiguranja
 • Posebna pogodnost u korišćenju Visa poslovne kreditne kartice je: Ostvaruje se popust za plaćanja hotelskih troškova na portalu HotelClub.com/visa/business.
Podnošenje Zahteva za izdavanje kartice

Zahtev podnosi lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica/preduzetnika na šalteru Banke uz prateću dokumentaciju. Za izdavanje ove kartice neophodno je da pravno lice/preduzetnik ima otvoren tekući račun kod Banke i odobren kredit na osnovu Zahteva za izdavanje Visa poslovne kartice i prateće dokumentacije.

Broj korisnika poslovnih kreditnih kartica je praktično neograničen, pri čemu ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica/preduzetnika određuje lica koja će biti korisnici kartica, kao i mesečni limit potrošnje za svakog korisnika.

Preuzimanje kartice

Visa poslovna kreditna kartica, kartica putničkog zdravstvenog osiguranja i PIN se preuzimaju na šalteru ekspoziture. Preuzimanje obavlja lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica/preduzetnika nakon zaključenja ugovora i predaje sredstava obezbeđenja (dve blanko solo menice).

U trenutku preuzimanja, kartica je neaktivna i ne može da se koristi. Aktivira se automatski sledećeg dana posle 12 časova i tek nakon toga može da se koristi.

Korišćenje kartice

Da bi se određenom karticom izvršilo plaćanje robe i usluga, podizanje gotovine, ili plaćanje bez prisustva kartice (Internet, porudžbine telefonom, imejlom i sl.), potrebno je da je dovoljan:

 • iznos raspoloživih sredstava u okviru kredita odobrenog klijentu,
 • iznos raspoloživih sredstava u okviru mesečnog limita te kartice i
 • iznos raspoloživih sredstava u okviru dnevnog limita te kartice.

U protivnom, transakcija će biti odbijena.

Lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica/preduzetnika može da zahteva od Banke promenu mesečnih i dnevnih limita.

Banka Poštanska štedionica, transakcije nastale u inostranstvu obračunava u dinarima i za taj iznos zadužuje kreditni račun klijenta. Celokupan iznos duga se naplaćuje jednom mesečno zaduženjem dinarskog tekućeg računa pravnog lica/preduzetnika i to do 5-tog dana u mesecu za dug nastao u prethodnom mesecu.

Kartica putničkog zdravstvenog osiguranja

Kartica putničkog zdravstvenog osiguranja je dokument na osnovu kojeg korisnik ostvaruje svoje pravo na putničko zdravstveno osiguranje, a koje važi u periodu koji je naznačen na kartici.

Osiguranik se osigurava za vreme putovanja i boravka u inostranstvu za slučaj neophodne pomoći u vezi sa organizacijom lečenja osiguranika, neophodnog lečenja, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede osiguranika. Ugovor je zaključen u skladu sa Uslovima putničkog zdravstvenog osiguranja i važećim propisima Republike Srbije.

Ugovoreno učešće osiguranika u šteti (franšizi) je 5 % (min. 50€) po štetnom događaju. 
Geografsko pokriće: osiguravajuće pokriće važi na teritorijama svih evropskih zemalja uključujući Tursku izuzev Rusije.

Ugovorena osigurana suma je 35.000€, navedena je na kartici - polisi putničkog zdravstvenog osiguranja i predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača po osiguranom licu za ugovoreni period osiguranja. Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića, koji su utvrđeni u Uslovima za putničko zdravstveno osiguranje, sadržani su u ugovorenoj osiguranoj sumi i ne povećavaju maksimalnu obavezu Osiguravača utvrđenu ugovorenom osiguranom sumom, naznačenoj na kartici - polisi.

CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
Prijava nestanka i reklamacije

U slučaju gubitka ili krađe Visa poslovne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica kao i za sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem ove kartice, obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica isključivo u pisanoj formi.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivanjem Kontakt centra: 011/ 20 20 292 ili slanjem e-mail na adresu: kontakt@posted.co.rs