Ekspoziture Banke
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
card alarm
početna strana » kartice » visa classic kreditna kartica
Kartice

VISA CLASSIC kreditna kartica

SPECIJALNA PONUDA

Banka Poštanska štedionica je svojim korisnicima VISA CLASSIC kreditnih kartica, omogućila plaćanja usluga preduzećima u zemlji na 10 jednako utvrđenih mesečnih rata uz odloženo plaćanje prve rate, s tim što iznos transakcije plaćanja ne može biti manji od 2.000,00 dinara

POGODNOSTI U PROMOTIVNOM PERIODU
» Grejs period do 75 dana
» 10 jednakih mesečnih rata bez kamate
» Naplata rate 15. u mesecu 1
» Bez naplate naknade za podelu na rate 2

1 Zaduženjem tekućeg računa – ukoliko na tekućem računu nema dovoljno sredstava, nenaplaćeni deo rate se prenosi na revolving kredit kartice
2 U slučaju da sa određenim preduzećem Banka ima zaključen ugovor o saradnji; u protivnom naknadu od 5% od iznosa koji korisnik plati karticom, snosi korisnik.

REPREZENTATIVNI PRIMER
Primer kada Banka ima zaključen Ugovor sa Preduzećem
Iznos kredita RSD 50.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Naknada 0
Rok otplate 10 meseci, grejs period do 75 dana
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 0%
Na mesečnom nivou 0%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD;
Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 5.000,00 RSD
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje);
Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 51.596,00
Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,29%
Efektivna kamatna stopa obračunata 21.03.2017. god.
Primer kada Banka nema zaključen Ugovor sa Preduzećem
Iznos kredita RSD 50.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Naknada 5% (2.500,00 RSD)
Rok otplate 10 meseci, grejs period do 75 dana
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 0%
Na mesečnom nivou 0%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD;
Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 7.500,00 RSD - prva mesečna rata
5.000,00 RSD - naredne mesečne rate
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje);
Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 54.096,00
Efektivna kamatna stopa (EKS) 17,41%
Efektivna kamatna stopa obračunata 21.03.2017. god.
SPISAK PREDUZEĆA SA KOJIMA BANKA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR
Holiday travel ATLANTIC 035  88 22 222 www.atlantic.travel
Euroturs Niš EUROTURS
018 52 12 00 www.euroturs.rs
Holiday travel HOLIDAY D.O.O.
034 33 52 20 holiday.rs
Index tours EVRO TRADE TOURS D.O.O.
034 33 15 34 www.indextours.com
Mimoza rent MIMOZA RENT D.O.O 015 351 065 www.mimoza-rent.ls.rs
Ritam mode RITAM MODE 036 201 721 Omladinska 73
Kraljevo
Holiday travel HOTEL ROYAL LUX 036 353 999 www.hotelroyalkv.com
Tehnic trade TEHNIC TRADE D.O.O 015 360 660 www.technicmarket.rs

Aktivacija usluge plaćanje na rate

Da biste bili u mogućnosti da iskoristite pogodnost plaćanja na rate, molimo da prilikom plaćanja određene usluge u preduzeću nakon dobijanja potvrde o uspešnom plaćanju, pozovete Kontakt centar Banke na broj telefona 011 20 20 292 i saopštite operateru da iznos transakcije nameravate na podelite na rate. Banka će Vam ove instrukcije dostaviti i SMS-om nakon potvrde o uspešnom plaćanju.

Korisnici Visa Classic kreditne kartice

Postojeći korisnici Visa Classic kartice imaju na raspolaganju mogućnost korišćenja nove funkcije uz obaveznu aktivaciju usluge. Ukoliko klijent Banke nema VISA CLASSIC kreditnu karticu, a želi da koristi ovu uslugu, potrebno je da podnese zahtev za izdavanje ove vrste kartice u bilo kojoj ekspozituri Banke.


6 modela Visa Classic kartice

VISA CLASSIC je međunarodna kartica sa revolving kreditom. Osnovna karakteristika revolving kredita je njegovo obnavljanje kroz otplatu mesečnih rata i/ili prevremenu otplatu duga. Otplatom mesečne rate i/ili prevremenom otplatom duga po VISA CLASSIC kreditnoj kartici, povećava se iznos raspoloživih sredstava odobrenog kreditnog limita koja mogu ponovo da se koriste.

Visa Classic kartica

    Banka izdaje Visa CLASSIC kreditnu karticu sa šest kreditnih limita. Visina odobrenog kreditnog limita zavisi od zahteva klijenta i njegove kreditne sposobnosti. Svakom kreditnom limitu odgovara određena fiksna mesečna rata:

  • Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 40.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 2.000 dinara.
  • Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 60.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 3.000 dinara.
  • Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 80.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 4.000 dinara.
  • Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 100.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 5.000 dinara.
  • Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 120.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 6.000 dinara.
  • Visa CLASSIC kreditna kartica sa kreditnim limitom od 150.000 dinara sa fiksnom mesečnom ratom u visini od 7.500 dinara.

Sistem fiksnih mesečnih rata omogućava korisniku lakše planiranje otplate dugovanja nastalih Visa CLASSIC kreditnom karticom. Znajući visinu ukupnog dugovanja i iznos fiksne mesečne rate, korisnik lako može da utvrdi posle koliko meseci će uspeti da izmiri svoje ukupne obaveze.

Na primer: Ukoliko je korisniku odobren kreditni limit u visini od 120.000 dinara sa odgovarajućom fiksnom mesečnom ratom od 6.000 dinara i ukoliko je ukupno dugovanje korisnika 42.000 dinara, korisnik, jednostavnim deljenjem ukupnog dugovanja mesečnom ratom, može da zaključi da će nakon sedam meseci izmiriti svoje ukupne obaveze. Svakako, ovaj primer važi pod pretpostavkom da korisnik uredno izmiruje svoje obaveze i da ne povećava ukupno dugovanje po kreditnoj kartici.
Fiksna mesečna rata, ukoliko je manja od iznosa potrošenih sredstava, čini minimalan iznos koji je korisnik obavezan mesečno da otplaćuje po osnovu dugovanja po Visa CLASSIC kreditnoj kartici. Mesečna rata se uvećava za kamate i eventualne provizije i nakande nastale izdavanjem ili korišćenjem kartice što predstavlja mesečnu obavezu klijenta koja dospeva svakog 15-tog u mesecu. Ukoliko je dug po kartici manji od fiksne mesečne rate, ukupan dug postaje mesečna rata koja, naravno, nije fiksna.
Mesečna obaveza (rata + kamata + provizije/naknade) se izmiruje isključivo u dinarima zaduženjem tekućeg računa ili dinarskom uplatom na račun kartice, bez obzira na mesto nastanka transakcije.

Promena visine kreditnog limita
Korisnik kreditne kartice može, bez obaveze izmirenja celokupnog duga, da zahteva povećanje kreditnog limita. Za to je potrebno da na šalteru Banke preda popunjen Zahtev, fotokopiju ličnog dokumenta i saglasnost za pribavljanje izveštaja iz Kreditnog biroa. Povećanje kreditnog limita će biti odobreno od strane Banke ukoliko je kreditna sposobnost korisnika odgovarajuća. Takođe, klijentu je obezbeđena i mogućnost smanjenja kreditnog limita u okviru ponuđenih iznosa. Sa izmenom visine kreditnog limita, automatski se menja i visina fiksne mesečne rate.

Podnošenje Zahteva za izdavanje kartice i preuzimanje kartice

Zahtev, opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice kod Banke Poštanska štedionica, a.d. Beograd može da podnese klijent koji ima tekući račun kod Banke Poštanska štedionica, a.d., na koji se redovno uplaćuje mesečna zarada ili penzija.

Osim osnovne kartice, korisnik može da zahteva izdavanje i dodatnih kartica (najviše dve dodatne kartice) za ovlašćene korisnike.

Obrazac zahteva treba da bude popunjen (podaci o zaposlenju overeni u firmi) i potpisan od strane osnovnog i eventualnih ovlašćenih korisnika. Uz potpisan Zahtev se za svakog potpisnika prilaže fotokopija njegovog ličnog dokumenta.

Kartica se preuzima lično na šalteru ekspoziture koju je korisnik naveo u Zahtevu. Pri preuzimanju kartice, korisnik prilaže jednu potpisanu blanko solo menicu, potpisuje Ugovor o izdavanju i korišćenju Visa Classic kreditne kartice i Pregled bitnih elemenata kredita i preuzima PIN za tu karticu.

Plaćanje roba i usluga kao i podizanje gotovine
Visa Classic kreditna kartica se koristi za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na teritoriji Srbije i u inostranstvu, na mestima na kojima je istaknut znak Visa.

Da bi se izvršilo plaćanje robe i usluga, kao i podizanje gotovine, potrebno je da ima dovoljno raspoloživih sredstava u okviru odobreng kredita (za transakcije podizanja gotovine potrebno je da ima dovoljno raspoloživih sredstava u okviru odobreng kredita i za proviziju koja se obračunava prema Tarifi naknada za usluge koje vrši Banka). U protivnom nije moguće izvršiti transakciju.

Zaštita od zloupotrebe
VISA kreditna kartica je sa čipom, što znači da je zasnovana na najsavremenijim tehnološkim rešenjima i obezbeđuje najviši nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja.

Uz karticu se uručuje PIN koji predstavlja lični identifikacioni broj kojim se korisnik kartice identifikuje prilikom podizanja gotovine i plaćanja na mestima koja zahtevaju unos PIN-a. Prilikom obavljanja transakcija na uređajima koji ne podržavaju unos PIN-a, identifikacija se vrši svojeručnim potpisom na računu/slipu. Izuzetno, na nekim uređajima, poput uređaja za naplatu putarine, može se dogoditi da se ne zahteva ni unos PIN-a ni potpis na slipu.

Prevremena otplata duga
Korisnik kartice može na šalterima Banke Poštanska štedionica, na šalterima JP Pošta Srbije ili na šalterima drugih banaka da izvrši prevremenu otplatu celokupnog ili delimičnog duga tako što će uplatiti dinarska sredstva na račun Banke. Banka ne naplaćuje proviziju za prevremenu otplatu duga.

Podaci za uplatu:
200-2239326601000-93, Banka Poštanska štedionica A.D.
u pozivu na broj : broj kartice korisnika
svrha uplate: uplata po Visa Classic kreditnoj kartici
šifra plaćanja: 189
ime i prezime uplatioca

Nalog za prenos DinaCard
* primer popunjene uplatnice za prevremenu otplatu dinarskih obaveza
REPREZENTATIVNI PRIMER

Iznos kredita RSD 40.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, Banka preračunava EUR u dinarsku protivvrednost po prodajnom kursu Banke za devize, i uvećava za 1% od visine transakcije na ime naknade za konverziju.
Rok otplate 20 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 23,40%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu;
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Na mesečnom nivou 1,95%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 2.000,00 RSD
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 50.367,56
Efektivna kamatna stopa (EKS) 33,61%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.

Iznos kredita RSD 60.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, Banka preračunava EUR u dinarsku protivvrednost po prodajnom kursu Banke za devize, i uvećava za 1% od visine transakcije na ime naknade za konverziju.
Rok otplate 20 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 23,40%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu;
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Na mesečnom nivou 1,95%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 3.000,00 RSD
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 74.451,34
Efektivna kamatna stopa (EKS) 30,53%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.

Iznos kredita RSD 80.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, Banka preračunava EUR u dinarsku protivvrednost po prodajnom kursu Banke za devize, i uvećava za 1% od visine transakcije na ime naknade za konverziju.
Rok otplate 20 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 23,40%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu;
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Na mesečnom nivou 1,95%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 4.000,00 RSD
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 98.535,12
Efektivna kamatna stopa (EKS) 29,02%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.

Iznos kredita RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, Banka preračunava EUR u dinarsku protivvrednost po prodajnom kursu Banke za devize, i uvećava za 1% od visine transakcije na ime naknade za konverziju.
Rok otplate 20 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 23,40%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu;
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Na mesečnom nivou 1,95%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 5.000,00 RSD
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 122.618,90
Efektivna kamatna stopa (EKS) 28,12%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.

Iznos kredita RSD 120.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, Banka preračunava EUR u dinarsku protivvrednost po prodajnom kursu Banke za devize, i uvećava za 1% od visine transakcije na ime naknade za konverziju.
Rok otplate 20 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 23,40%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu;
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Na mesečnom nivou 1,95%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 6.000,00 RSD
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 146.702,68
Efektivna kamatna stopa (EKS) 27,53%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.

Iznos kredita RSD 150.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, Banka preračunava EUR u dinarsku protivvrednost po prodajnom kursu Banke za devize, i uvećava za 1% od visine transakcije na ime naknade za konverziju.
Rok otplate 20 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 23,40%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu;
Nominalna kamatna stopa je fiksna.
Na mesečnom nivou 1,95%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 400,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 7.500,00 RSD
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 182.828,36
Efektivna kamatna stopa (EKS) 26,94%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.
CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
Izveštavanje o prometu po kartici - Izvod

Banka Poštanska štedionica, a.d. početkom meseca osnovnom korisniku dostavlja Izvod kojim ga obaveštava o svim transakcijama obavljenim osnovnom i/ili dodatnim karticama u prethodnom mesecu, o naknadama i provizijama, o datumu dospeća duga, iznosu dugovanja i visini limita.

Prijava gubitka/krađe kartice

U slučaju gubitka ili krađe Visa Classic kreditne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d. kao i za sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem ove kartice, obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.

Reklamacije

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica a.d. isključivo u pisanoj formi.