Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica

Obaveštenje
Poštovani, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga počeo je da se primenjuje 05.12.2011. godine. Banka Poštanska štedionica, a.d., je u obavezi da svoje poslovanje uskladi sa odredbama ovog Zakona, koji podrazumeva određene olakšice za Vas kao korisnika.Pozivamo kljente da dođu u najbližu ekspozituru Banke , radi zaključenja novog Ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa, usaglašenog sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Korisnike dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, Banka će upoznati sa novim načinom odobravanja prekoračenja koji podrazumeva zaključenje Ugovora.
početna strana » tekući računi » dinarski račun
tekući Računi

Dinarski račun

Otvaranje dinarskog tekućeg računa fizičkog lica

Banka otvara tekuće račune fizičkim licima:

 • Po osnovu isplate ličnih primanja (tekući račun se otvara na osnovu  Potvrde o radnom odnosu)
 • Po osnovu penzije ili invalidnine
 • Za posebne namene – poljoprivrednici
 • Po osnovu Ugovora o namenskom depozitu, koji se zaključuje između Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd i deponenta radi obezbeđenja osnivačkog uloga, a u cilju upisa kod Agencije za privredne registre
 • Kao i na osnovu pojedinačnog zahteva za isplatu ličnih primanja, a na osnovu overene potvrde o zaposlenju.
Ovlašćenja po tekućem računu

Osnovni korisnik tekućeg računa može ovlastiti najviše dva poslovno sposobna lica po tekućem računu, koja mogu raspolagati sredstvima na tekućem računu.

Raspolaganje sredstvima i obaveštavanja o radu tekućeg računa

Svim korisnicima tekućeg računa obezbedili smo posebne servise za raspolaganje sredstvima i uvid u promet po tekućim računima:

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Pravo na odobravanje ili produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu ima korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Redovan mesečni priliv zarada i drugih ličnih primanja u poslednja tri meseca
 • Ima pozitivan saldo na tekućem računu na dan odobravanja ili produženja dozvoljenog prekoračenja
 • Da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci
 • Da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke - izveštaj Kreditnog biroa

Iznos i rok korišćenja dozvoljenog prekoračenja:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu odobrava se na rok od dvanaest meseci
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja se utvrđuje u visini od 1 do maksimalno 1,5 prosečnog mesečnog priliva u poslednja tri završena meseca u odnosu na dan odobravanja dozvoljenog prekoračenja

Troškovi dozvoljenog prekoračenja:

 • Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje iznosi 1% od iznosa odobrenog prekoračenja.
 • Naknada za izveštaj iz kreditnog biroa 246,00 dinara
 • Trošak menice 50,00 dinara.
  (ukoliko je iznos dozvoljenog prekoračenja veći od 1 mesečnog prosečnog priliva za prethodna tri meseca)

Na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kamatu utvrđenu prema Kamatnim stopama Banke.

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje u visini jednog prosečnog mesečnog priliva u poslednja tri meseca::

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

12 meseci

Ukupan iznos kamate  

14.925,00 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

31,81% ( na dan 15.06.2016.god.)

Ukupan iznos

64.925,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje

1% od iznosa odobrenog prekoračenja koja na dan prikazivanja iznosi 500,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje u visini jednog i po prosečnog mesečnog priliva u poslednja tri meseca:

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

12 meseci

Ukupan iznos kamate  

14.925,00 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

31,94% ( na dan 15.06.2016.god.)

Ukupan iznos

64.925,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje

1% od iznosa odobrenog prekoračenja koja na dan prikazivanja iznosi 500,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Trošak menice

50.00 RSD

Čekovi

Najmanji iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je 200,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd za plaćanje roba i usluga je 5.000,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., do koga se može podizati gotov novac kod drugih banaka je 3.000,00, dok je u pošti 5.000,00 dinara.

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu prijavljuje se na jedan od sledećih načina:

 • Na šalteru Banke popunjavanjem Prijave o gubitku, krađi ili nestanku dokumenata
 • Putem fax-a: 011 33 76 777
 • Pozivom kontakt centra Banke 011 20 20 292
Tekući (žiro) račun fizičkog lica

Banka Poštanska štedionica, a.d. omogućava svojim klijentima da, ukoliko ostvaruju prihode od:

 • Autorskih prava
 • Patenata i tehničkih unapređenja
 • Honorarnog, odnosno dopunskog rada po Ugovoru o delu ili
 • Imovine i imovinskih prava.

zaključe Ugovor o otvaranju tekućeg-žiro računa fizičkog lica u najbližoj ekspozituri Banke.

Potrebna dokumentacija za zaključivanje Ugovora:

 • Lična karta

Raspolaganje sredstvima:

Korisnik tekućeg žiro računa može raspolagati svoijim sredstvima putem Post Card kartice, na bankomatima, POS terminalima za plaćanje roba i usluga, na šalterima Banke i Pošte, kao i prenosom na tekući račun fizičkog lica kod Banke (nalogom za prenos).

Svaka bezgotovinska uplata se tarifira u skladu sa tarifom naknada, 1% od iznosa uplate, minimum 15 RSD