Ekspoziture Banke
početna strana » tekući računi » dinarski račun
tekući Računi

Dinarski račun

Otvaranje dinarskog tekućeg računa fizičkog lica

Banka otvara tekuće račune fizičkim licima:

 • po osnovu isplate ličnih primanja
 • po osnovu penzije
 • po osnovu Ino penzije
 • po osnovu stipendije
 • po osnovu plaćanja trajnim nalogom

Namenski tekući računi:

 • tekući računi za poljoprivrednike
 • porodični tekući računi
 • tekući računi za uplatu pomoći i donacija
 • žiro računi
 • tekući računi za ostale namene

Prenos računa iz druge banke:

Ovlašćenja po tekućem računu

Osnovni korisnik tekućeg računa može ovlastiti najviše dva poslovno sposobna lica po tekućem računu, koja mogu raspolagati sredstvima na tekućem računu.

Raspolaganje sredstvima i obaveštavanja o radu tekućeg računa

Svim korisnicima tekućeg računa obezbedili smo posebne servise za raspolaganje sredstvima i uvid u promet po tekućim računima:

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Pravo na odobravanje ili produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu ima korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Redovan mesečni priliv zarada i drugih ličnih primanja kod Banke
 • Ima pozitivan saldo na tekućem računu na dan odobravanja ili produženja dozvoljenog prekoračenja
 • Da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci
 • Da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke - izveštaj Kreditnog biroa

Potrebna dokumentacija:

Ukoliko želite da zaključite Ugovor o dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu ili da obnovite dozvoljeno prekoračenje koje vam je isteklo, a u radnom ste odnosu, potrebno je da ponesete sa sobom potpisanu i overenu Potvrdu o zaposlenju i visini primanja i Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka.

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka preuzmite ovde

Iznos i rok korišćenja dozvoljenog prekoračenja:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu odobrava se na rok od 3 do 24 meseca
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja se utvrđuje u visini od 1 do maksimalno 1,5 prosečnog mesečnog priliva u poslednja tri završena meseca u odnosu na dan odobravanja dozvoljenog prekoračenja

Troškovi dozvoljenog prekoračenja:

 • Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja iznosi:
       - za penzionere 350,00 dinara,
       - za ostale klijente 600,00 dinara
 • Naknada za izveštaj iz kreditnog biroa 246,00 dinara
 • Trošak menice 50,00 dinara.

Na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kamatu utvrđenu prema Kamatnim stopama Banke.

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja za penzionere

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

24 meseca

Ukupan iznos kamate  

29.890,89 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

35,89%

Ukupan iznos

80.886,89 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja

350,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Trošak menice

50.00 RSD

reprezentativni primer

Reprezentativni primer dozvoljenog prekoračenja za ostale klijente

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

24 meseca

Ukupan iznos kamate  

29.890,89 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

36,67%

Ukupan iznos

81.386,89 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja

600,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Trošak menice

50.00 RSD

TRAJNI NALOG

Korisnici tekućih računa kod Banke Poštanska štedionica, a.d. svoje stalne mesečne obaveze mogu plaćati korišćenjem trajnog naloga, na teret sredstava sa tekućeg računa.

Prijavljivanje, kao i odjavu za korišćenje usluge trajnih naloga, vrši isključivo osnovni korisnik tekućeg računa uz sledeću dokumentaciju:
 • Popunjen obrazac "Trajni nalog"
 • Original ili fotokopija plaćenog računa za uslugu za koju se otvara trajni nalog (izuzev plaćanja postpaid Internet usluga, telefonskih računa i usluga Telenor-a).
Usluge koje se mogu plaćati putem trajnog naloga
1.
EDB Beograd
  27 GRADOVA

EDB PD EPS Snabdevanje Direkcija Beograd
ELEKTROSRBIJA PD EPS Snabdevanje Sektor Aranđelovac
PD EPS Snabdevanje Topola
PD EPS Snabdevanje Sektor Valjevo
PD EPS Snabdevanje Sektor Jagodina
PD EPS Snabdevanje Paraćin
PD EPS Snabdevanje Ćuprija
PD EPS Snabdevanje Sektor Kraljevo
PD EPS Snabdevanje Vrnjačka Banja
PD EPS Snabdevanje Raška
PD EPS Snabdevanje Sektor Kruševac
PD EPS Snabdevanje Trstenik
PD EPS Snabdevanje Sektor Lazarevac
PD EPS Snabdevanje Sektor Loznica
PD EPS Snabdevanje Sektor Novi Pazar
PD EPS Snabdevanje Sektor Čačak
PD EPS Snabdevanje Sjenica
PD EPS Snabdevanje Sektor Šabac
PD EPS Snabdevanje Užice
PD EPS Snabdevanje Arilje
PD EPS Snabdevanje Bajina Bašta
PD EPS Snabdevanje Kosjerić
PD EPS Snabdevanje Nova Varoš
PD EPS Snabdevanje Požega
PD EPS Snabdevanje Priboj
PD EPS Snabdevanje Prijepolje
PD EPS Snabdevanje Čajetina

2. Telekom BGD 22. KDS PTT Centar
3. SEZAMPRO 23. KDS PTT Venac
4. MTS Telekom 24. KDS PTT Zemun
5. VIP mobile 25. KDS Novi Sad
6. Elektrovojvodina Novi Sad 26. Dunosig
7. Informatika Novi Sad 27. Dunav osiguranje
8. Infostan - Beograd 28. Kasa uzajamne pomoći
9. Mediana - Niš 29. Vojna stanarina
10. Telenor 30. List "Vojska"
11. EUnet Internet usluge 31. KDS IKOM PAY TV
12. EUnet ADSL servis 32. KDS-IKOM
13. Telekom Kraljevo 33. Sind.penz.Telekom i PTT
14. Telekom Niš 34. JKP Vodovod Kraljevo
15. Telekom Novi Sad 35. EDB Kraljevo
16. KDS Niš 36. JKP Čistoća Kraljevo
17. KDS Valjevo 37. JKP Toplana Kraljevo
18. KDS Smederevo 38. S. Sinđelić - grej. Niš
19. KDS Šabac 39. Auto-Moto savez Srbije
20. KDS Jagodina 40. TBI Dobrovoljno penzijsko osiguranje
21. KDS Subotica 41. Kalik informatika
Čekovi

Najmanji iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je 200,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd za plaćanje roba i usluga je 5.000,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., do koga se može podizati gotov novac kod drugih banaka je 3.000,00, dok je u pošti 5.000,00 dinara.

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu prijavljuje se na jedan od sledećih načina:

 • Na šalteru Banke popunjavanjem Prijave o gubitku, krađi ili nestanku dokumenata
 • Putem fax-a: 011 33 76 777
 • Pozivom kontakt centra Banke 011 20 20 292
Tekući (žiro) račun fizičkog lica

Banka Poštanska štedionica, a.d. omogućava svojim klijentima da, ukoliko ostvaruju prihode od:

 • Autorskih prava
 • Patenata i tehničkih unapređenja
 • Honorarnog, odnosno dopunskog rada po Ugovoru o delu ili
 • Imovine i imovinskih prava.

zaključe Ugovor o otvaranju tekućeg-žiro računa fizičkog lica u najbližoj ekspozituri Banke.

Potrebna dokumentacija za zaključivanje Ugovora:

 • Lična karta

Raspolaganje sredstvima:

Korisnik tekućeg žiro računa može raspolagati svoijim sredstvima putem Post Card kartice, na bankomatima, POS terminalima za plaćanje roba i usluga, na šalterima Banke i Pošte, kao i prenosom na tekući račun fizičkog lica kod Banke (nalogom za prenos).

Svaka bezgotovinska uplata se tarifira u skladu sa tarifom naknada, 1% od iznosa uplate, minimum 15 RSD

PORODIČNi TEKUĆi RAČUN
DinaCard Kartica

PORODIČNI TEKUĆI RAČUNI

OBRADUJTE PORODICU I PRIJATELJE

Banka otvara porodični tekući raćun na osnovu Saglasnosti koju daje korisnik osnovnog tekućeg računa i Zahteva koji popunjava budući korisnik porodičnog tekućeg računa. Korisnik porodičnog tekućeg računa može biti bilo koje lice koje ima važeću ličnu kartu, a koje je dobilo saglasnost osnovnog korisnika tekućeg računa.

Uplate na porodični tekući račun može vršiti osnovni korisnik tekućeg računa, korisnik porodičnog tekućeg računa i još dve osobe koje opredeli korisnik osnovnog tekućeg računa prilikom otvaranja porodičnog tekućeg računa.

Uplate se mogu vršiti na šalterima Banke, elektronskim putem, jednokratnim i trajnim nalogom, kao i opštom uplatnicom na šalterima pošta i ostalih banaka.

Raspolaganje i obaveštenje o radu tekućeg računa: Banka korisniku porodičnog tekućeg računa besplatno izdaje POST CARD karticu, a po zahtevu Visa Electron platnu karticu. Karticama se mogu plaćati robe i usluge, u zemlji i inostranstvu (Visa Electron), u granici raspoloživih sredstava.

Na zahtev, banka o promenama na tekućem računu može obaveštavati korisnika o uplatama putem besplatnih SMS Poruka i Card alarm uslugom koja se naplaćuje po važećoj Tarifi naknade Banke.