Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica

Obaveštenje
Poštovani, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga počeo je da se primenjuje 05.12.2011. godine. Banka Poštanska štedionica, a.d., je u obavezi da svoje poslovanje uskladi sa odredbama ovog Zakona, koji podrazumeva određene olakšice za Vas kao korisnika.Pozivamo kljente da dođu u najbližu ekspozituru Banke , radi zaključenja novog Ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa, usaglašenog sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Korisnike dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, Banka će upoznati sa novim načinom odobravanja prekoračenja koji podrazumeva zaključenje Ugovora.
početna strana » tekući računi » dinarski račun
tekući Računi

Dinarski račun

Otvaranje dinarskog tekućeg računa fizičkog lica

Banka otvara tekuće račune fizičkim licima:

 • Po osnovu isplate ličnih primanja (tekući račun se otvara na osnovu  Potvrde o radnom odnosu)
 • Po osnovu penzije ili invalidnine
 • Za posebne namene – poljoprivrednici
 • Po osnovu Ugovora o namenskom depozitu, koji se zaključuje između Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd i deponenta radi obezbeđenja osnivačkog uloga, a u cilju upisa kod Agencije za privredne registre
 • Kao i na osnovu pojedinačnog zahteva za isplatu ličnih primanja, a na osnovu overene potvrde o zaposlenju.
Ovlašćenja po tekućem računu

Osnovni korisnik tekućeg računa može ovlastiti najviše dva poslovno sposobna lica po tekućem računu, koja mogu raspolagati sredstvima na tekućem računu.

Raspolaganje sredstvima i obaveštavanja o radu tekućeg računa

Svim korisnicima tekućeg računa obezbedili smo posebne servise za raspolaganje sredstvima i uvid u promet po tekućim računima:

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Pravo na odobravanje ili produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu ima korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Redovan mesečni priliv zarada i drugih ličnih primanja kod Banke
 • Ima pozitivan saldo na tekućem računu na dan odobravanja ili produženja dozvoljenog prekoračenja
 • Da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci
 • Da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke - izveštaj Kreditnog biroa

Potrebna dokumentacija:

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde

Iznos i rok korišćenja dozvoljenog prekoračenja:

 • Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu odobrava se na rok od dvanaest meseci
 • Iznos dozvoljenog prekoračenja se utvrđuje u visini od 1 do maksimalno 1,5 prosečnog mesečnog priliva u poslednja tri završena meseca u odnosu na dan odobravanja dozvoljenog prekoračenja

Troškovi dozvoljenog prekoračenja:

 • Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje iznosi 1% od iznosa odobrenog prekoračenja.
 • Naknada za izveštaj iz kreditnog biroa 246,00 dinara
 • Trošak menice 50,00 dinara.

Na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kamatu utvrđenu prema Kamatnim stopama Banke.

Reprezentativni primer

Iznos dozvoljenog prekoračenja

50.000 RSD

Period važenja dozvoljenog prekoračenja

12 meseci

Ukupan iznos kamate  

14.925,00 RSD

Kamatna stopa

fiksna 29,85%

EKS
(na godišnjem nivou)

31,94%

Ukupan iznos

64.925,00 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje

1% od iznosa odobrenog prekoračenja koja na dan prikazivanja iznosi 500,00 RSD

Naknada za izveštaj iz Kreditnog biroa

246.00 RSD

Trošak menice

50.00 RSD

TRAJNI NALOG

Korisnici tekućih računa kod Banke Poštanska štedionica, a.d. svoje stalne mesečne obaveze mogu plaćati korišćenjem trajnog naloga, na teret sredstava sa tekućeg računa.

Prijavljivanje, kao i odjavu za korišćenje usluge trajnih naloga, vrši isključivo osnovni korisnik tekućeg računa uz sledeću dokumentaciju:
 • Popunjen obrazac "Trajni nalog"
 • Original ili fotokopija plaćenog računa za uslugu za koju se otvara trajni nalog (izuzev plaćanja postpaid Internet usluga, telefonskih računa i usluga Telenor-a).
Usluge koje se mogu plaćati putem trajnog naloga
1.
EDB Beograd
  27 GRADOVA

EDB PD EPS Snabdevanje Direkcija Beograd
ELEKTROSRBIJA PD EPS Snabdevanje Sektor Aranđelovac
PD EPS Snabdevanje Topola
PD EPS Snabdevanje Sektor Valjevo
PD EPS Snabdevanje Sektor Jagodina
PD EPS Snabdevanje Paraćin
PD EPS Snabdevanje Ćuprija
PD EPS Snabdevanje Sektor Kraljevo
PD EPS Snabdevanje Vrnjačka Banja
PD EPS Snabdevanje Raška
PD EPS Snabdevanje Sektor Kruševac
PD EPS Snabdevanje Trstenik
PD EPS Snabdevanje Sektor Lazarevac
PD EPS Snabdevanje Sektor Loznica
PD EPS Snabdevanje Sektor Novi Pazar
PD EPS Snabdevanje Sektor Čačak
PD EPS Snabdevanje Sjenica
PD EPS Snabdevanje Sektor Šabac
PD EPS Snabdevanje Užice
PD EPS Snabdevanje Arilje
PD EPS Snabdevanje Bajina Bašta
PD EPS Snabdevanje Kosjerić
PD EPS Snabdevanje Nova Varoš
PD EPS Snabdevanje Požega
PD EPS Snabdevanje Priboj
PD EPS Snabdevanje Prijepolje
PD EPS Snabdevanje Čajetina

2. Telekom BGD 22. KDS PTT Centar
3. SEZAMPRO 23. KDS PTT Venac
4. MTS Telekom 24. KDS PTT Zemun
5. VIP mobile 25. KDS Novi Sad
6. Elektrovojvodina Novi Sad 26. Dunosig
7. Informatika Novi Sad 27. Dunav osiguranje
8. Infostan - Beograd 28. Kasa uzajamne pomoći
9. Mediana - Niš 29. Vojna stanarina
10. Telenor 30. List "Vojska"
11. EUnet Internet usluge 31. KDS IKOM PAY TV
12. EUnet ADSL servis 32. KDS-IKOM
13. Telekom Kraljevo 33. Sind.penz.Telekom i PTT
14. Telekom Niš 34. JKP Vodovod Kraljevo
15. Telekom Novi Sad 35. EDB Kraljevo
16. KDS Niš 36. JKP Čistoća Kraljevo
17. KDS Valjevo 37. JKP Toplana Kraljevo
18. KDS Smederevo 38. S. Sinđelić - grej. Niš
19. KDS Šabac 39. Auto-Moto savez Srbije
20. KDS Jagodina 40. TBI Dobrovoljno penzijsko osiguranje
21. KDS Subotica 41. Kalik informatika
Čekovi

Najmanji iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd je 200,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd za plaćanje roba i usluga je 5.000,00 dinara.

Najveći iznos limita po jednom čeku tekućih računa građana kod Banke Poštanska štedionica, a.d., do koga se može podizati gotov novac kod drugih banaka je 3.000,00, dok je u pošti 5.000,00 dinara.

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu

Gubitak, krađa ili nestanak dokumenata po tekućem računu prijavljuje se na jedan od sledećih načina:

 • Na šalteru Banke popunjavanjem Prijave o gubitku, krađi ili nestanku dokumenata
 • Putem fax-a: 011 33 76 777
 • Pozivom kontakt centra Banke 011 20 20 292
Tekući (žiro) račun fizičkog lica

Banka Poštanska štedionica, a.d. omogućava svojim klijentima da, ukoliko ostvaruju prihode od:

 • Autorskih prava
 • Patenata i tehničkih unapređenja
 • Honorarnog, odnosno dopunskog rada po Ugovoru o delu ili
 • Imovine i imovinskih prava.

zaključe Ugovor o otvaranju tekućeg-žiro računa fizičkog lica u najbližoj ekspozituri Banke.

Potrebna dokumentacija za zaključivanje Ugovora:

 • Lična karta

Raspolaganje sredstvima:

Korisnik tekućeg žiro računa može raspolagati svoijim sredstvima putem Post Card kartice, na bankomatima, POS terminalima za plaćanje roba i usluga, na šalterima Banke i Pošte, kao i prenosom na tekući račun fizičkog lica kod Banke (nalogom za prenos).

Svaka bezgotovinska uplata se tarifira u skladu sa tarifom naknada, 1% od iznosa uplate, minimum 15 RSD