Ekspoziture Banke
pregled usluga i naknada prema vrsti računa
1. Fizička lica
 PDF DOKUMENT Tekući račun za zaposlene
 PDF DOKUMENT Tekući devizni račun
 PDF DOKUMENT Tekući račun za ostale namene 
 PDF DOKUMENT Polјoprivredni tekući račun
 PDF DOKUMENT Pomoć i dnacije-tekući račun
 PDF DOKUMENT Porodični tekući račun
 PDF DOKUMENT Stipendije-tekući računi
 PDF DOKUMENT Tekući račun za penzionere
 PDF DOKUMENT Tekući račun sa osnovnim uslugama 
 PDF DOKUMENT Trajni nalozi
 PDF DOKUMENT Žiro tekući račun
2. Pregled usluga i naknada - korisnik pravno lice i preduzetnik
 PDF DOKUMENT Devizni račun za pravna lica i preduzetnike - rezidente
 PDF DOKUMENT Devizni računi za pravna lica - nerezidente
 PDF DOKUMENT Dinarski račun za pravna lica
 PDF DOKUMENT Dinarski račun za preduzetnike
1. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., BEOGRAD U RADU SA FIZIČKIM LICIMA
2. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD U RADU SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
2.1. DEVIZNI POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA
2.1.1. PLAĆANJA I NAPLATE SA INOSTRANSTVOM I PRENOSI U ZEMLJI
2.1.1.1. Plaćanja i prenosi
Iznos naloga Plaćanje sa deviznim pokrićem Plaćanje sa dinarskim pokrićem
1. do EUR 25.000,00 0,25% min RSD 1.000,00 0,35% min. RSD 1.000,00
2. od EUR 25.000,01 do EUR 50.000,00 0,20% 0,25%
3. od EUR 50.000,01 do EUR 200.000,00 0,15% 0,20%
4. preko EUR 200.000,00 0,10% max RSD 40.000,00 do 0,15% max RSD 45.000,00
5. Plaćanje delimično sa deviznim delimično sa dinarskim pokrićem po zahtevu Klijenta 0,30% min. RSD 1.000,00 maks. RSD 40.000,00
6. Obrada zahteva za isplatu akontacije troškova službenog puta u efektivi/devizama

0,10%

min. RSD 800,00

0,35%

min. RSD 800,00
7. Konačan obračun troškova službenog puta u inostranstvo 0,15%  min. RSD 500,00 
8. Isplata gotovine sa dinarskog računa nerezidenta 0,25% min. RSD 1.000,00
9. Plaćanje sa dinarskog računa nerezidenta 0,35% min. RSD 1.500,00
10. Plaćanje sa dinarskih računa rezidenata u korist nerezidenta kod druge domaće banke 0,30% min. RSD 1.500,00
11. Prenos sredstava na drugu domaću banku 0,30% min. RSD   1.500,00 max  RSD 40.000,00
12. Prodaja deviza radi prenosa na drugu domaću banku 0,35% min.  RSD 2.000,00 maks. RSD  40.000,00
13. Prenos sredstava (sa deviznog računa ili iz kupljenih deviza) u okviru Banke bez naknade
14. Plaćanja/prenosi sa datumom odobrenja računa korisnika plaćanja isti dan RSD 500,00
2.1.1.2. Naplate i prenosi
1. Loro doznake iz inostranstva bez naknade
2. Loro doznake u devizama od drugih domaćih banaka  Stvarni troškovi
3. Loro doznake u dinarima od drugih domaćih banaka do RSD 25.000,00 bez naknade
4. Loro doznake u dinarima od drugih domaćih banaka do RSD 25.001,00 i više 0,05% min. RSD 800,00 maks. RSD 40.000,00
5. Naplata sa Kosova i Metohije Bez naknade
6. Naplata u efektivnom stranom novcu Bez naknade
2.1.1.3. Ostale usluge
1. Upiti i zahtevi za izmenu/povraćaj/opoziv naloga za plaćanje, ispravke i izmene nepotpunih i/ili netačnih naloga, usaglašavanje dokumentacije i naloga RSD 1.000,00 i stvarni troškovi
2. Otkup deviza sa deviznog računa Bez naknade
3. Izdavanje potvrda, izjava i dr. RSD 300,00 
4. Izmena podataka na nalozima, za potrebe statistike NBS, na zahtev Klijenta RSD 500,00  po dokumentu
5. Izrada i dostavljanje kopija izvoda, prepisa i sl. RSD 200,00  po dokumentu
6. Otvaranje deviznih računa Bez naknade
7. Otvaranje i vođenje računa sa posebnom namenom (Escrow) 0,30% od vrednosti posla
8. Gašenje deviznih računa na zahtev klijenta Bez naknade
9. Troškovi inobanke Stvarni trošak inobanke
10. Troškovi izmene poslate SWIFT poruke, na zahtev Klijenta RSD 1.000,00 po poruci i stvarni troškovi
11 Savetodavne usluge (priprema predloga teksta /izrada ili korekcija ponuđenog teksta akreditiva/garancije, analiza komercijalnih ugovora) RSD 5.000,00
12. Priprema obrazaca i evidentiranje kreditnog posla sa inostranstvom kod NBS RSD 5.000,00
13. Izveštavanje NBS o izmenama po evidentiranoj kreditnoj prijavi zaduženja/odobrenja kod NBS,realizaciji korišćenja, planu i realizaciji otplate/naplate RSD 3.000,00
2.1.1.4.

Ostale odredbe
Osnovicu za obračun naknade po deviznim poslovima:
- za naloge za plaćanje sa dinarskim pokrićem, predstavlja vrednost posla u devizama preračunata u dinarsku protivvrednost po neto prodajnom kursu iz interne kursne liste Banke, odnosno po neto prodajnom kursu koji se neposredno ugovara sa Sektorom za upravljanje sredstvima i likvidnošću,
- za naloge za plaćanje sa deviznim pokrićem, predstavlja vrednost posla u devizama preračunata u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu, koji važi na dan izvršenja usluge, odnosno na dan obračuna.
- za naloge za plaćanje delimično sa dinarskim i delimično sa deviznim pokrićem, predstavlja vrednost posla u devizama preračunato u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu, koji važi na dan izvršenja usluge, odnosno na dan obračuna.

Kod plaćanja troškova inobanke iz dinarskih sredstava Klijenta, dinarska protivvrednost deviza se obračunava sa datumom valute zaduženja Banke za inotrošak po prodajnom kursu iz kursne liste Banke.

Kod otvaranja i vođenja deviznog računa sa posebnom namenom (Escrow račun) osnovicu za obračun naknade predstavlja  vrednost posla koja se obračunava po srednjem kursu na dan otvaranja tog računa.

Kod poslova otkupa deviza po zahtevu klijenta primenjuje se kupovni kurs iz interne kursne liste Banke ili kurs koji se neposredno ugovara sa Sektorom za upravljanje sredstvima i likvidnošću Banke.

Po poslovima sa efektivom za potrebe službenog puta primenjuje se kursna lista Banke  za efektivu.

Napomena:

Naknada se ne naplaćuje kod izmirenja deviznih obaveza klijenta prema Banci uplatom dinarske protivvrednosti deviza: dinarska protivvrednost se obračunava po neto prodajnom kursu za devize iz Interne kursne liste Banke

2.1.2. Poslovi  otvaranja deviznih akreditiva, izdavanja deviznih garancija i dokumentarne naplate
2.1.2.2. Nostro Akreditivi
1 Pokriće 100% 0,3% tromesečno unapred,min. RSD 3.000,00 tromesečno
2. Odstupanje dokumenata od akreditivnih uslova  Naplaćuje se od inobanke EUR 50,00 po setu dokumenata
3. Pregled dokumenata 0,25%,  min. RSD 3.000,00
4. Pribavljanje konfirmacije od strane Banke po nostro dok. akreditivu 2% jednokratno uvećano za troškove po tarifi ino-banke
5. Izmene po akreditivu 0,9% jednokratno min. RSD 3.000,00
6. Troškovi SWIFT-a za otvaranje nostro dok.akreditiva RSD 1.000,00
7. Troškovi SWIFT-a za izmene i reklamacije po nostro dok. akreditivu RSD 500,00
8. Plaćanje po akreditivu Kao po tarifnom stavu 2.1.1.1.
2.1.2.2. Loro Akreditivi
1. Notifikacija loro akreditiva 0,1% jednokratno, min. RSD 3.000,00 maks. RSD 45.000,00
.2. Preuzimanje – pregled dokumenata 0,25% min. RSD 3.000,00
3. Izmena uslova akreditiva RSD 3.000,00
4. Troškovi SWIFT-a za izmene i reklamacije po loro dok. akreditivu RSD 500,00

Nezavisno od toga da li je akreditiv iskorišćen u celosti, delimično ili ako do korišćenja istog ne dođe iz bilo kog razloga, naplaćena naknada se ne vraća. Naknada koja se naplaćuje prilikom otvaranja akreditiva obračunava se tromesečno unapred, a svako započeto tromesečje se računa kao celo. Kurs za obračun naknade je srednji kurs koji važi na dan podnošenja naloga za otvaranje akreditiva ili plaćanje, odnosno kod produženja akreditiva na dan podnošenja zahteva za produženje.

2.1.2.3. Nostro garancije
1. Pregled dokumenata 0,1% min. RSD 3.000,00
2. Obezbeđenje tj. izdvajanje  sredstava za konfirmaciju garancija od strane Banke 1% mesečno
3. Troškovi SWIFT-a za izdavanje nostro garancije RSD 1.000,00
4. Troškovi SWIFT-a za izmene i reklamacije nostro garancije RSD 500,00
2.1.2.4. Loro garancije
1. Notifikacija 0,1% jednokratno unapred,  min. RSD 3.000,00
2. Izmena uslova RSD 3.000,00
3. Pregled dokumenata 0,25% min. RSD 3.000,00
4. Obrada i podnošenje zahteva za plaćanje po loro garanciji 0.25% min. RSD 3.000,00
2.1.2.5. Dokumentarne naplate (inkaso poslovi)
1. Slanje dokumenata po inkasu 0,2%, min. RSD 3.000,00
2. Avizo loro inkasa 0,2%, min. RSD 3.000,00
3. Izmena inkasa RSD 3.000,00
4. Uručenje dokumenata bez plaćanja RSD 3.000,00
5. Naplata inkasa sa protestom menice 0,3% + troškovi protesta

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

2.2. KREDITNO GARANCIJSKI POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA U ZEMLJI (DINARSKI i DEVIZNI)
2.2.1. KREDITI, ESKONT MENICA, FAKTORING, UPIS I UPLATA OBVEZNICA DINARSKI I DEVIZNI
1. Krediti
1.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
1.2. Realizacija Odluke o odobravanju kredita
1.2.1. sa rokom vraćanja do 30 dana 0,2% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.2. sa rokom vraćanja od 31 do 90 dana 0,6% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.3. sa rokom vraćanja od 91 do 180 dana 0,7% - 1,2% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.4. sa rokom vraćanja preko 180 dana 0,1% - 2% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.5. pokriće 100% depozitom 0,3% - 0,8% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
2. Revolving kreditna linija
2.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
2.2. Realizacija Odluke o odobravanju revolving kreditne linije
2.2.1. sa rokom vraćanja svake pojedinačne tranše do 30 dana 1,2% jednokratno unapred pre puštanja prve tranše, min. RSD 3.000,00
2.2.2. sa rokom vraćanja pojedinačne tranše od 31 do 90 dana 0,3% pre puštanja svake pojedinačne tranše kredita min. RSD 3.000,00
2.2.3. sa rokom vraćanja pojedinačne tranše od 91 do 180 dana 0,6% pre puštanja svake pojedinačne tranše kredita min. RSD 3.000,00
3. Obrada zahteva za izmenu ugovorenih uslova 0,5% - 1,5% jednokratno od stanja kredita za koji se traži izmena, min. RSD 3.000,00
4. Aranžmanski krediti prema Ugovoru
4.1. Obrada zahteva za kredite u skladu sa odgovarajućim aktima Vlade Republike Srbije Prema aktima Vlade RS
5. Eskont menica, faktoring, upis i uplatu obveznica
5.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva,
5.2. Realizacija Odluke o odobravanju eskonta menica, faktoringa i upisa i uplate obveznica 0,5% - 1,0% jednokratno unapred min. RSD 3.000,00 
6. Višenamenska revolving linija (kredit, eskont, garancija, aval, akreditiv, faktoring, obveznice i dr.plasmani)
6.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro min. RSD 3.000,00 u toku izrade Predloga odluke
6.2. Realizacija Odluke o odobravanju prema odgovarajućem tarifnom stavu za realizaciju konkretnog plasmana

Po pravilu, niže naknade u okviru odgovarajućeg raspona, mogu da se primenjuju kod klijenata koji su klasifikovani u „A“ i „B“ kategoriju i koji imaju adekvatan doprinos depozitnom potencijalu Banke.

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

2.2.2. Poslovi izdavanja garancija, otvaranja akreditiva, odobravanja avala i drugih oblika jemstva po poslovima u zemlji (pravna lica) - dinarski i devizni
1. Garancije, akreditivi, avali i drugi oblici jemstva  
1.1. Obrada zahteva za izdavanje garancija i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
1.2. Realizacija Odluke o odobravanju - u fazi ugovaranja
1.2.1. bez pokrića 0,3% - 1,5% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
1.2.2. sa 100% pokrićem i tenderske garancije 0,2% - 0,8% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
1.3. Naknada u roku važnosti čiji je rok važnosti preko 30 dana
1.3.1. bez pokrića 0,3% - 0,6% tromesečno unapred, min. RSD 3.000,00 tromesečno
1.3.2. pokriće 100% 0,2% tromesečno unapred, a za tenderske jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
1.3.3. Tenderske garancije 0,4% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00 jednokratno
2. Kontragarancije  
2.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
2.2. Realizacija Odluke o odobravanju izdavanja kontragarancije u fazi ugovaranja 0,5% do 1% tromesečno unapred, a min. RSD 3.000,00 tromesečno
3. Supergarancije  
3.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
3.2. Realizacija Odluke o odobravanju izdavanja supergarancije u fazi ugovaranja 0,8% - 1% tromesečno
3.3. Izdavanje garancije po poslovima zajedničkih ulaganja Po ugovoru
4. Intervencija po garancijama, akreditivima, avalima i drugim oblicima jemstva 2% jednokratno od iznosa intervencije, min. RSD 3.000,00
5. Obrada zahteva za izmenu ugovorenih uslova 0,5%-1,2% jednokratno, min. RSD 3.000,00
6. Izdavanje pisama o namerama i potvrda i dr. usluge min. RSD 3.000,00
2.3. Naknada za monitoring plasmana
2.3.1. Svi plasmani sa rokom otplate važnosti preko jedne godine 0,5%-1,5% na stanje duga jednokratno unapred

Po pravilu, niže naknade u okviru odgovarajućeg raspona, mogu da se primenjuju kod klijenata koji su klasifikovani u „A“ i „B“ kategoriju i koji imaju adekvatan doprinos depozitnom potencijalu Banke.

Obračun tromesečne naknade za izdatu garanciju, odnosno odobren aval, započinje prilikom izdavanja garancije, odnosno odobrenja avala, a svako započeto tromesečje računa se kao celo.

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

2.4. Poslovi u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate za pravna lica
2.4.1. Povlačenje osnova i naloga za prinudnu naplatu Prema Tarifi naknada Narodne banke Srbije
2.5. Naknada za izdavanje sudski overene izjave o pristanku na ispis hipoteke - za pravna lica minimum RSD 1.000,00
2.6. KREDITNO GARANCIJSKI POSLOVI SA PREDUZETNICIMA U ZEMLjI (DINARSKI I DEVIZNI) I SA FIZIČKIM LICIMA-NOSIOCIMA REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
1. Dinarski i devizni krediti
1.1.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditog biroa - preduzetnici minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
1.1.2. Povlačenje Izveštaja iz Kreditog biroa - fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava prema važećoj Tarifi naknada za usluge Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije uvećane za iznos PDV-a
1.2. Realizacija Odluke o odobravanju kredita-PREDUZETNICI
1.2.1. Kratkoročni krediti 1% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.2. Dugoročni krediti 0,1 - 2% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.3. Pokriće 100% depozitom 0,5% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.3. Realizacija Odluke o odobravanju kredita - RPG - FIZIČKA LICA  
1.3.1 Gotovinski dinarski poljoprivredni krediti do 12 meseci 1% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.2 Poljoprivredni krediti iz sredstava Banke - namenski 1% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.3 Poljoprivredni krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.4 Poljoprivredni krediti u saradnji sa garancijskim fondom AP Vojvodina 1% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.5 Dugoročni kredit za investicije (kupovinu poljoprivrednog zemljišta) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.4 Prevremena otplata kredita bez naknade
1.4.1. Svi plasmani sa rokom otplate/važnosti preko 1 godine 0%-1,5% na stanje duga jednokratno unapred
1.5. Naknada za monitoring/administriranje plasmana
1.5.1. Svi plasmani sa rokom otplate/važnosti preko 1 godine 0% - 1,5% na ostatak nedospele glavnice jednom godišnje
2. Revolving kreditna linija
2.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
2.2. Realizacija Odluke o odobravanju 1% jednokratno unapred pre puštanja prve tranše u tečaj min. RSD 3.000,00
3. Poslovi izdavanja dinarskih i deviznih garancija
3.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
3.2. Realizacija Odluke o odobravanju izdavanja garancija
3.2.1. Bez pokrića 0,8% jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
3.2.2. Sa 100% pokrićem i tenderske garancije 0,5% jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
3. Naknada u roku važnosti garancije
3.1. Bez pokrića 0,5% tromesečno unapred, a za tenderske jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
3.2. Pokriće 100% 0,2% tromesečno unapred, a za tenderske jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
4. Intervencija po garancijama 2% jednokratno unapred od iznosa intervencije, min. RSD 3.000,00
5. Obrada zahteva za izmenu ugovorenih uslova 0,5% - 1,2% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
6. Izdavanje pisama o namerama i potvrda i dr. usluge minimum RSD 3.000,00
7. Ostale naknade
7.1. Povlačenje osnova i naloga za prinudnu naplatu Prema Tarifi naknada Narodne banke Srbije
7.2. Izdavanje brisovne dozvole za ispis hipoteke/zaloge RSD 1.000,00
2.7. VISA ELECTRON BUSINESS CARD - poslovna kreditna kartica
2.7.1. Obrada kreditnog zahteva - Povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa – pravna lica prema Tarifi Kreditnog biroa
2.7.2. Obrada kreditnog zahteva - Povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa – preduzetnici i fizička lica (jemci) prema Tarifi Kreditnog biroa
2.7.3. Naknade  
2.7.3.1. Izdavanje kartice RSD 600,00
2.7.3.2. Reizdavanje kartice RSD 600,00
2.7.3.3. Godišnja članarina, po kartici RSD 3.000,00
2.7.3.4. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 500,00
2.7.3.5. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene kartice RSD 1.000,00
2.7.4. Provizija za isplatu gotovine
2.7.4.1. Na šalteru Banke Poštanska štedionica kao i Pošte  3% od iznosa, a min. RSD 200,00
2.7.4.2. Na bankomatu Banke Poštanska štedionica kao i Pošte 3% od iznosa, a min. RSD 200,00
2.7.4.3. Na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, a min. RSD 300,00
2.7.4.4. Na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 3 EUR protivvrednost u RSD
2.7.4.5. Na šalteru druge banke u zemlji  3% od iznosa, a min. RSD 300,00
2.7.4.6. Na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 5 EUR protivvrednost u RSD
2.7.5. Ostale naknade
2.7.5.1. Neopravdana reklamacija RSD 1.000,00 + stvarni troškovi
2.7.5.2. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
a) u zemlji RSD 200,00
b) u inostranstvo RSD 500,00 + stvarni troškovi
2.7.5.3. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika, u inostranstvu 15 EUR, protivvrednost u RSD
2.7.5.4. Opomena za izmirenje duga RSD 300,00
2.7.5.5. Otkazivanje/gašenje kartice, po kartici RSD 800,00
2.7.5.5.a Otkazivanje/gašenje kartice za preduzetnike Bez naknade
2.7.5.6. Izdavanje potvrde na zahtev korisnika RSD 500,00
2.7.5.7. Troškovi konverzije (za potrošnju u inostranstvu) 1% od transakcije
2.7.5.8. Trošak izvoda bez naknade
2.7.5.9. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
2.7.5.10. Štampa izvoda
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
2.7a. VISA ELECTRON - debitna poslovna platna kartica
2.7a.1 Naknade  
2.7a.1.1. Izdavanje kartice RSD 200,00
2.7a.1.2. Reizdavanje kartice RSD 200,00
2.7a.1.3. Godišnja članarina, po kartici RSD 1.800,00
2.7a.1.4. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 500,00
2.7a.1.5. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene kartice RSD 200,00
2.7a.2. Provizija za isplatu gotovine  
2.7a.2.1. Na šalteru Banke bez provizije
2.7a.2.2. Na šalteru Pošte bez provizije
2.7a.2.3. Na bankomatu Banke bez provizije
2.7a.2.4. Na bankomatu Pošte bez provizije
2.7a.2.5. Na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, a min. RSD 300,00
2.7a.2.6. Na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 3 EUR protivvrednost u RSD
2.7a.2.7. Na šalteru druge banke u zemlji 3% od iznosa a min. RSD 300,00
2.7a.2.8. Na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 5 EUR protivvrednost u RSD
2.7a.3. Ostale naknade  
2.7a.3.1. Neopravdana reklamacija RSD 1.000,00 + stvarni troškovi
2.7a.3.2. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
a) u zemlji RSD 200,00
b) u inostranstvo RSD 500,00 + stvarni troškovi
2.7a.3.3. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika, u inostranstvu 15 EUR, protivvrednost u RSD
2.7a.3.4. Otkazivanje/gašenje kartice, po kartici RSD 800,00
2.7a.3.4.a Otkazivanje/gašenje kartice za preduzetnike Bez naknade
2.7a.3.5. Izdavanje potvrde na zahtev korisnika RSD 500,00
2.7a.3.6. Naknada za konverziju (za potrošnju u inostranstvu) 1% od transakcije
2.7a.3.7. Dostava izvoda bez naknade
2.7a.3.8. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
2.7a.3.9. Uplate gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
2.7a.3.10. Štampa izvoda
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
2.7b. DINACARD POKLON KARTICA
2.7b.1. Izdavanje kartice RSD 250,00 po kartici
2.7b.2. Izdavanje preko 100 kartica RSD 150,00 po kartici
2.7C DINACARD - POSLOVNA DEBITNA PLATNA KARTICA
2.7c.1. Naknade
2.7c.1.1. Izdavanje kartice bez naknade
2.7c.1.2. Reizdavanje kartice bez naknade
2.7c.1.3. Godišnja članarina, po kartici bez naknade
2.7c.1.4. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 100,00
2.7c.1.5. Zamena kartice na zahtev korisnika RSD 200,00
2.7c.2. Provizija za isplatu gotovine
2.7c.2.1. Na šalteru Banke bez provizije
2.7c.2.2. Na šalteru Pošte bez provizije
2.7c.2.3. Na bankomatu Banke* bez provizije
2.7c.2.4. Na bankomatu Pošte bez provizije
2.7c.2.5. Na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa a min. RSD 50,00
2.7c.2.5. Na šalteru druge banke u zemlji 2% od iznosa a min. RSD 50,00
2.7c.3. Ostale naknade
2.7c.3.1. Neopravdana reklamacija RSD 300,00
2.7c.3.2. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji RSD 100,00
2.7c.3.3. Plaćanje računa na šalteru druge banke RSD 25,00 po transakciji
2.7c.3.4. Plaćanje računa na bankomatu druge banke RSD 25,00 po transakciji
2.7c.3.5. Plaćanje administrativnih taksi mobilnim telefonom u mreži drugih banaka RSD 25,00 po transakciji
2.7c.3.6. Plaćanje računa očitavanjem bar koda na bankomatu i samouslužnom infoterminalu banke 0,25% od iznosa a min. RSD 10,00**
2.7c.3.7. Plaćanje računa putem platnog naloga na samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a min. RSD 10,00**
2.7c.3.8. Otkazivanje/gašenje kartice (pravno lice/preduzetnik) bez naknade
2.7c.3.9. Izdavanje potvrde na zahtev korisnika RSD 500,00
2.7c.3.10. Dostava izvoda bez naknade
2.7c.3.11. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
2.7c.3.12. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
2.7c.3.13. Štampa izvoda  
  a) štampa originala izvoda bez naknade
  b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu

* Mreža bankomata obuhvata i mrežu MoneyGet bankomata
** Osim ako nije predviđeno da se naknada ne naplaćuje (Infostan, računi Banke za prevremene otplate, humanitarne organizacije)

2.8. POSLOVI PLATNOG PROMETA ZA PRAVNA LICA I FIZIČKA LICA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST (PREDUZETNICI)
2.8.1. POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM
1. Uplata gotovog novca u korist računa klijenata Banke bez naknade
2. Uplata u gotovom novcu u korist računa klijenata drugih banaka 0,80% od iznosa minimum RSD 200,00
2.1. Uplata u gotovom novcu u korist računa klijenata drugih banaka koji imaju sklopljen Ugovor sa Bankom o prijemu i naplati gotovog novca U skladu sa Ugovorom
3. Isplate gotovog novca 0,30% od iznosa
4. Isplate gotovog novca preduzetnika bez naknade
5. Naknada za nalog za isplatu/fiksno po nalogu RSD 10,00
2.8.2. EKSTERNI Platni promet
Za naloge primljenje i unete do 12,00 časova Za naloge primljene i unete posle 12,00 časova
1. CLEARING – neto obračun - nalozi do 300.000,00 din. 0,08% od iznosa min. RSD 20,00 0,10% od iznosa min. RSD 25,00
Za naloge primljenje i unete do 14,00 časova Za naloge primljene i unete posle 14,00 časova
2. RTGS – HITNI NALOZI do 300.000,00 din.  0,10% od iznosa min. RSD 40,00 0,12% od iznosa min. RSD 50,00
3. RTGS
3.a. Nalozi preko 300.000,00 din. do 500.000,00 din.  0,09% od iznosa 0,10% od iznosa
3.b. Nalozi preko 500.000,00 din. do 1.000.000,00 din. 0,07% od iznosa 0,08% od iznosa
3.c. Nalozi preko 1.000.000,00 din. do 5.000.000,00 din. 0,05% od iznosa 0,06% od iznosa
3.d. Nalozi preko 5.000.000,00 din. 0,03% od iznosa maks. RSD 6.000,00 0,04% od iznosa maks. RSD 8.000,00
4. Instant plaćanja do 300.000,00 dinara
4.1. Papirni nalozi 0,10% od iznosa minimum RSD 40,00
4.2. Elektronski nalozi 0,07% od iznosa minimum RSD 30,00
2.8.3. INTERNI PLATNI PROMET
1. Nalozi za prenos 0,06% od iznosa min. RSD 15,00 maks. RSD 6.000,00
2. Nalog za prenos sa računa klijenata u Banci u korist računa Banke po osnovu oročenog depozita bez naknade
3. Nalog za prenos aranžmanskih okvirnih kredita OVERDRAFT bez naknade
4. Prenos sa računa na račun u okviru istog klijenta-pravnog lica bez naknade
5. Nalog za prenos sa računa klijenta na račun Banke po osnovu promena po platnim karticama bez naknade
2.8.4. ELEKTRONSKI PLATNI PROMET
Za naloge primljenje i unete do 12,00 časova Za naloge primljene i unete posle 12,00 časova
1. CLEARING – neto obračun - nalozi do 300.000,00 din.* 0,05% od iznosa min. RSD 18,00 0,07% od iznosa min. RSD 23,00
Za naloge primljenje i unete do 14,00 časova Za naloge primljene i unete posle 14,00 časova
2. RTGS – HITNI NALOZI do 300.000,00 din.  0,07% od iznosa min. RSD 30,00 0,09% od iznosa min. RSD 40,00
3. RTGS - Nalozi preko 300.000,00  0,06% od iznosa maks. RSD 4.000,00 0,08% od iznosa maks. RSD 6.000,00
4. Interni platni promet  0,04% od iznosa min. RSD 15,00 maks. RSD 6.000,00
5. Nalog za prenos sa računa klijenata u Banci u korist računa Banke po osnovu oročenog depozita bez naknade
6. Prenos sa računa na račun u okviru istog klijenta-pravnog lica bez naknade
2.8.5. ELEKTRONSKO BANKARSTVO – izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata
Rok važenja (1-5 godina) 1 2 3 4 5
1.USB smart token RSD 3.275,00 RSD 3.450,00 RSD 3.715,00 RSD 4.060,00 RSD 4.495,00
2.Smart kartica sa USB čitačem RSD 3.325,00 RSD 3.500,00 RSD 3.765,00 RSD 4.110,00 RSD 4.545,00
3.Smart kartica RSD 2.680,00 RSD 2.855,00 RSD 3.120,00 RSD 3.465,00 RSD 3.905,00
4.Produženje roka korišćenja RSD 1.180,00 RSD 1.355,00 RSD 1.620,00 RSD 1.965,00 -
2.8.6. elektronsko bankarstvo - halcom E-BANK SISTEM
1. Izdavanje elektronskog sertifikata RSD 6.000,00
2. Priključenje Halcom e-bank korisnika RSD 2.000,00 po el.sertifikatu/kartici
3. Ponovo priključivanje isključenog korisnika RSD 2.000,00 po el.sertifikatu/kartici
  Usluge Halcom e-bank sistema za korporativne korisnike u smislu licenciranja, instalacija i održavanja, kao i drugih usluga po zahtevu korisnika, Halcom obračunava i naplaćuje direktno korisniku.
2.8.7. IZVEŠTAVANJE KLIJENTA
1. Vođenje računa RSD 200,00 mesečno
2. Priključenje e-banking servisa bez naknade
3. Vođenje e-banking servisa RSD 200,00 mesečno
4. Vođenje računa humanitarnih organizacija bez naknade
5. Otvaranje i vođenje računa sa posebnom namenom (escrow) 0,30% od vrednosti posla
6. Redovni izvod bez naknade
7. Vanredni izvod RSD 100,00
8. Izdavanje istorije rada računa RSD 200,00
2.8.8. OSTALE NAKNADE
1. Izdavanje potvrde na zahtev klijenta RSD 300,00
2. Izdavanje potvrde o izvršenom nalogu RSD 100,00
3. Izdavanje potvrde o registraciji vozila RSD 300,00
4. Izdavanje potvrde o uplati osnivačkog uloga RSD 500,00
5. Gašenje računa bez naknade
6. Registracija menica RSD 50,00 po menici/ovlašćenju
7. Registracija menica klijenata Banke gde je Banka poverilac bez naknade
8. Brisanje menica/ovlašćenja RSD 50,00 po menici/ovlašćenju
9. Brisanje menica/ovlašćenja gde je Banka poverilac bez naknade
2.8.9. KOriŠĆENJE USLUGA SMS INFO
1. Obaveštenje o prilivu na račun 5,00 RSD po poruci
2. Obaveštenje o blokadi/deblokadi računa 5,00 RSD po poruci
3. Upit u stanje na računu 10,00 RSD + PDV +cena osnovnog SMS-a po upitu

Izuzetno, za klijente koji ostvaruju značajan platni promet preko Banke, posmatrano prema ukupnom broju realizovanih naloga, utvrđuje se naknada prema sledećem:

  1. 1. Za klijente koji su realizovali od 1 (jednog) do 2 (dva) miliona naloga mesečno, naplaćuje se:
    1. - 75% iznosa naknade predviđene za eksterni platni promet (tarifni stavovi: 2.8.2. i 2.8.4.1, 2.8.4.2. i 2.8.4.3.)
    2. - 25% od iznosa naknade za interni platni promet. (2.8.3. i 2.8.4.4.).
  1. 2. Za klijente koji su realizovali preko 2 (dva) miliona naloga mesečno, naplaćuje se:
    1. - 60% od iznosa naknade predviđene za eksterni platni promet (tarifni stavovi: 2.8.2. i 2.8.4.1, 2.8.4.2. i 2.8.4.3.) i
    2. - 0% za realizovan interni platni promet (2.8.3. i 2.8.4.4.).

Za usluge koje nisu obuhvaćene ovom Tarifom naknada, a pojave se u poslovanju Banke, naknada se utvrđuje ugovorom između korisnika usluge i Banke, na osnovu prethodno donete Odluke nadležnog organa Banke.

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i da se refundira za troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

3. PRAVILNIK O TARIFI NAKNADA I TROŠKOVIMA KOJE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD NAPLAĆUJE U PRUŽANjU INVESTICIONIH I DODATNIH USLUGA SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
3. Investicione usluge i aktivnosti sa finansijskim instrumentima (FI)
3.1. Usluge i aktivnosti koje se odnose na promenu vlasništva FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Kupoprodajni poslovi sa FI

Prema ugovoru,
maks. 1% od vrednosti transakcije

2.

Kupoprodajni poslovi sa FI zaklјučeni na primarnom tržištu državnih hartija

Prema ugovoru,
maks. 0,20% od vrednosti transakcije

3.

Izvršenje naloga prodaje sa založnog računa vlasnika FI po rešenjima sudova, javnih izvršitelјa i drugih nadležnih organa (po ISIN broju)

1% od vrednosti transakcije, min.
RSD  200,00

4.

Prenos FI po osnovu rešenja, ugovora, drugih sudskih odluka i plaćanja u drugim FI (po ISIN broju)

RSD  2.000,00

5.

Prenos FI po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva (po ISIN broju)

RSD  20.000,00

6.

Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

7.

Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

3.2. Usluge i aktivnosti koje se ne odnose na promenu vlasništva FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Upis / prestanak zaloge na FI (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

2.

Prenos FI zbog promene depozitara ili u slučaju aktiviranja zaloge (po ISIN broju)

RSD  1.000,00

3.

Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz FI
(po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4.

Promena zalogoprimca i drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

5.

Upis, promena ili brisanje zabeležbe (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

6.

Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaklјučka javnog izvršitelјa (po ISIN broju)

RSD  3.500,00

7.

Prenos FI na založni račun finansijskog obezbeđenja

RSD  5.000,00

8.

Vraćanje FI sa založnog računa finansijskog obezbeđenja

RSD  5.000,00

3.3. Usluge i aktivnosti otvaranja i gašenje računa u Centralnom registru
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Otvaranje vlasničkog računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

2.

Otvaranje založnog računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

3.

Otvaranje računa suvlasništva FI (po računu)

RSD  1.100,00

4.

Otvaranje računa deponovanih FI (po računu)

RSD  22.000,00

5.

Otvaranje depozitnog računa FI (po računu)

RSD  22.000,00

6.

Otvaranje emisionog računa FI (po računu)

RSD  22.000,00

7.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja (po računu)

RSD  22.000,00

8.

Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja (po računu)

RSD  22.000,00

9.

Gašenje računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

10.

Gašenje računa deponovanih FI (po računu)

RSD  11.000,00

11.

Izrada potvrde/izvoda o stanju i prometu na računu FI (po računu)

RSD  500,00

3.4. Usluge i aktivnosti upisa FI u Centralni registar

1.

Dodela CFI koda i ISIN broja (po emisiji)

RSD  3.000,00

2.

Upis emisije FI u Centralni registar i dodelјivanje FISN koda (po emisiji)

RSD  36.000,00

3.

Zamena FI u Centralnom registru i dodelјivanje FISN koda
(po ISIN broju)

RSD  68.000,00

4.

Promena vrednosti FI izdavaoca (po ISIN broju)

RSD  24.000,00

5.

Ispravka podataka u dostavlјenom spisku zakonitih imalaca FI (po zahtevu)

RSD  12.000,00

6.

Upis suvlasništva u evidenciju Centralnog registra (po zahtevu)

RSD  5.000,00

3.5. Usluge i aktivnosti koje se odnose na korporativne radnje

1.

Isplata dividende, glavnice, kupona i anuiteta (po ISIN broju)  

RSD  11.000,00

2.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara (po ISIN broju)

RSD  22.000,00 

3.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

4.

Ispis (poništenje) FI (po ISIN broju)

RSD  22.000,00

5.

Objavlјivanje obaveštenja (sazivanje skupštine, zastupnička izj-ava i dr.) na internet stranici Centralnog registra (po zahtevu)

RSD  3.000,00

6.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara (po zahtevu)

RSD  12.000,00

7.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara za akcionarska društva sa više od 10.000 akcionara (po zahtevu)

RSD  200.000,00

8.

Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara (po akcionaru)

RSD  1.200,00

9.

Organizovanje izdavanja FI

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

10.

Izrada prospekta izdavaoca

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

11.

Izrada informatora izdavoca

RSD  20.000,00

12.

Ažuriranje informatora izdavaoca

RSD  10.000,00

13.

Priprema i realizacija ponude za preuzimanje ili sticanje sopstvenih FI

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

14.

Priprema skupštine akcionara

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

15.

Dostavlјanje izveštaja javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi (po zahtevu)

RSD  5.000,00

16.

Uplata i prenos sredstava po osnovu emisije FI, ponude za preuzimanje akcija, sticanja i otuđenja sopstvenih akcija, prinudnog otkupa i isplate razlike u ceni akcija (po ISIN broju)

Prema ugovoru

17.

Ostali netarifirani poslovi 

Prema ugovoru

3.6. Usluge i aktivnosti izrade posebnih izveštaja u Centralnom registru

1.

Izrada posebnih izveštaja (po zahtevu)

RSD  25.000,00

2.

Izrada izveštaja sa podacimo o stanju na računima FI zakonitog imaoca u Centralnom registru (po zahtevu)

RSD  2.000,00

3.

Izrada izveštaja sa podacima o promenama na računima FI zakonitog imaoca u Centralnom registru (po zahtevu)

RSD  4.000,00

4.

Podnošenje zahteva i dostavlјanje potvrde Centralnog registra (po potvrdi)

RSD  4.000,00

3.7. Usluge i aktivnosti uplate/isplate po osnovu FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Saldiranje dinarskih / deviznih sredstava preko Centralnog registra

Prema ugovoru, max 0,30% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

2.

Saldiranje dinarskih / deviznih sredstava preko Centralnog registra za klijente koji zaklјuče transakciju posredstvom brokera Banke

Prema ugovoru, max 0,20% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

3.

Prijem ostalih uplata po osnovu FI bez poruke Centralnog registra

Prema ugovoru, max 0,40% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

4.

Prijem uplata u svrhu kupovine FI

Bez naknade

5.

Otvaranje novčanog računa za FI

Bez naknade

6.

Gašenje novčanog računa za FI

Bez naknade

3.8. Usluge i aktivnosti prenosa sa računa za besplatne akcije (račun 980)

1.

Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije (po računu)

RSD  275,00

2.

Prenos po osnovu rešenja o nasleđivanju i ugovora
o doživotnom izdržavanju (po nalogu)

RSD  525,00

3.

Prenos po osnovu ugovora o poklonu (po nalogu)

RSD  1.050,00

4.

Prenos po osnovu ostalih ugovora, drugih sudskih odluka i rešenja (po nalogu)

RSD  1.350,00

3.9. Usluge i aktivnosti prenosa za štedne obveznice

1.

Prenos štednih obveznica po osnovu rešenja o nasleđivanju, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu (po nalogu)

RSD  2.000,00

2.

Prenos štednih obveznica zbog promene depozitara (po ISIN broju)

RSD  1.000,00

3.

Upis zaloge na štednim obveznicama (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4.

Prestanak zaloge na štednim obveznicama (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., BEOGRAD PRUŽA STRANIM FINASIJSKIM I DRUGIM INSTITUCIJAMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
1. Povraćaj sredstava SWIFT porukom usled greške nalogodavca EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma
2. Povraćaj sredstava EUROGIRO porukom usled greške nalogodavca EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma
3. Naknada za ne STP doznake EUR 5,00
4. Isplata SWIFT doznaka EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma i obima prometa
5. Isplata EUROGIRO doznaka EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma i obima prometa
6. Dostava fotokopiranih/skeniranih dokumenata EUR 5,00
7. Naknada za dolazeće MT103 sa opcijom OUR u polju 71A, za koje Banka vrši uslugu prenosa klijentima drugih domaćih banaka EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma/ugovora
8. Troškovi vođenja računa EUR 150,00
9. Troškovi izvoda bez naknade
10. Storno naloga/Izmene EUR 50,00 po nalogu
11. Provera isplate/Zahtev za dopunu podataka EUR 30,00
12. Povraćaj sredstava po zahtevu nalogodavca EUR 50,00
13. Troškovi transfera - zaduženja/odobrenja (MT2xx) EUR 6,00/ EUR 2,50
14. Evidentiranje promene EUR 0,15

Naknada se naplaćuje u iznosima navedenim u Tarifi, osim ukoliko ukoliko bilateralnim ili drugim ugovorom, odnosno propisom, nije drugačije predviđeno.


Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj Tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.