Vek odgovornosti
1. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., BEOGRAD U RADU SA FIZIČKIM LICIMA
3. PRAVILNIK O TARIFI NAKNADA I TROŠKOVIMA KOJE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD NAPLAĆUJE U PRUŽANjU INVESTICIONIH I DODATNIH USLUGA SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
3. Investicione usluge i aktivnosti sa finansijskim instrumentima (FI)
3.1. Usluge i aktivnosti koje se odnose na promenu vlasništva FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Kupoprodajni poslovi sa FI

Prema ugovoru,
maks. 1% od vrednosti transakcije

2.

Kupoprodajni poslovi sa FI zaklјučeni na primarnom tržištu državnih hartija

Prema ugovoru,
maks. 0,20% od vrednosti transakcije

3.

Izvršenje naloga prodaje sa založnog računa vlasnika FI po rešenjima sudova, javnih izvršitelјa i drugih nadležnih organa (po ISIN broju)

1% od vrednosti transakcije, min.
RSD  200,00

4.

Prenos FI po osnovu rešenja, ugovora, drugih sudskih odluka i plaćanja u drugim FI (po ISIN broju)

RSD  2.000,00

5.

Prenos FI po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva (po ISIN broju)

RSD  20.000,00

6.

Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

7.

Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

3.2. Usluge i aktivnosti koje se ne odnose na promenu vlasništva FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Upis / prestanak zaloge na FI (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

2.

Prenos FI zbog promene depozitara ili u slučaju aktiviranja zaloge (po ISIN broju)

RSD  1.000,00

3.

Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz FI
(po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4.

Promena zalogoprimca i drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

5.

Upis, promena ili brisanje zabeležbe (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

6.

Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaklјučka javnog izvršitelјa (po ISIN broju)

RSD  3.500,00

7.

Prenos FI na založni račun finansijskog obezbeđenja

RSD  5.000,00

8.

Vraćanje FI sa založnog računa finansijskog obezbeđenja

RSD  5.000,00

3.3. Usluge i aktivnosti otvaranja i gašenje računa u Centralnom registru
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Otvaranje vlasničkog računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

2.

Otvaranje založnog računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

3.

Otvaranje računa suvlasništva FI (po računu)

RSD  1.100,00

4.

Otvaranje računa deponovanih FI (po računu)

RSD  22.000,00

5.

Otvaranje depozitnog računa FI (po računu)

RSD  22.000,00

6.

Otvaranje emisionog računa FI (po računu)

RSD  22.000,00

7.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja (po računu)

RSD  22.000,00

8.

Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja (po računu)

RSD  22.000,00

9.

Gašenje računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

10.

Gašenje računa deponovanih FI (po računu)

RSD  11.000,00

11.

Izrada potvrde/izvoda o stanju i prometu na računu FI (po računu)

RSD  500,00

3.4. Usluge i aktivnosti upisa FI u Centralni registar

1.

Dodela CFI koda i ISIN broja (po emisiji)

RSD  3.000,00

2.

Upis emisije FI u Centralni registar i dodelјivanje FISN koda (po emisiji)

RSD  36.000,00

3.

Zamena FI u Centralnom registru i dodelјivanje FISN koda
(po ISIN broju)

RSD  68.000,00

4.

Promena vrednosti FI izdavaoca (po ISIN broju)

RSD  24.000,00

5.

Ispravka podataka u dostavlјenom spisku zakonitih imalaca FI (po zahtevu)

RSD  12.000,00

6.

Upis suvlasništva u evidenciju Centralnog registra (po zahtevu)

RSD  5.000,00

3.5. Usluge i aktivnosti koje se odnose na korporativne radnje

1.

Isplata dividende, glavnice, kupona i anuiteta (po ISIN broju)  

RSD  11.000,00

2.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara (po ISIN broju)

RSD  22.000,00 

3.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

4.

Ispis (poništenje) FI (po ISIN broju)

RSD  22.000,00

5.

Objavlјivanje obaveštenja (sazivanje skupštine, zastupnička izj-ava i dr.) na internet stranici Centralnog registra (po zahtevu)

RSD  3.000,00

6.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara (po zahtevu)

RSD  12.000,00

7.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara za akcionarska društva sa više od 10.000 akcionara (po zahtevu)

RSD  200.000,00

8.

Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara (po akcionaru)

RSD  1.200,00

9.

Organizovanje izdavanja FI

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

10.

Izrada prospekta izdavaoca

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

11.

Izrada informatora izdavoca

RSD  20.000,00

12.

Ažuriranje informatora izdavaoca

RSD  10.000,00

13.

Priprema i realizacija ponude za preuzimanje ili sticanje sopstvenih FI

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

14.

Priprema skupštine akcionara

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

15.

Dostavlјanje izveštaja javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi (po zahtevu)

RSD  5.000,00

16.

Uplata i prenos sredstava po osnovu emisije FI, ponude za preuzimanje akcija, sticanja i otuđenja sopstvenih akcija, prinudnog otkupa i isplate razlike u ceni akcija (po ISIN broju)

Prema ugovoru

17.

Ostali netarifirani poslovi 

Prema ugovoru

3.6. Usluge i aktivnosti izrade posebnih izveštaja u Centralnom registru

1.

Izrada posebnih izveštaja (po zahtevu)

RSD  25.000,00

2.

Izrada izveštaja sa podacimo o stanju na računima FI zakonitog imaoca u Centralnom registru (po zahtevu)

RSD  2.000,00

3.

Izrada izveštaja sa podacima o promenama na računima FI zakonitog imaoca u Centralnom registru (po zahtevu)

RSD  4.000,00

4.

Podnošenje zahteva i dostavlјanje potvrde Centralnog registra (po potvrdi)

RSD  4.000,00

3.7. Usluge i aktivnosti uplate/isplate po osnovu FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Saldiranje dinarskih / deviznih sredstava preko Centralnog registra

Prema ugovoru, max 0,30% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

2.

Saldiranje dinarskih / deviznih sredstava preko Centralnog registra za klijente koji zaklјuče transakciju posredstvom brokera Banke

Prema ugovoru, max 0,20% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

3.

Prijem ostalih uplata po osnovu FI bez poruke Centralnog registra

Prema ugovoru, max 0,40% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

4.

Prijem uplata u svrhu kupovine FI

Bez naknade

5.

Otvaranje novčanog računa za FI

Bez naknade

6.

Gašenje novčanog računa za FI

Bez naknade

3.8. Usluge i aktivnosti prenosa sa računa za besplatne akcije (račun 980)

1.

Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije (po računu)

RSD  275,00

2.

Prenos po osnovu rešenja o nasleđivanju i ugovora
o doživotnom izdržavanju (po nalogu)

RSD  525,00

3.

Prenos po osnovu ugovora o poklonu (po nalogu)

RSD  1.050,00

4.

Prenos po osnovu ostalih ugovora, drugih sudskih odluka i rešenja (po nalogu)

RSD  1.350,00

3.9. Usluge i aktivnosti prenosa za štedne obveznice

1.

Prenos štednih obveznica po osnovu rešenja o nasleđivanju, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu (po nalogu)

RSD  2.000,00

2.

Prenos štednih obveznica zbog promene depozitara (po ISIN broju)

RSD  1.000,00

3.

Upis zaloge na štednim obveznicama (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4.

Prestanak zaloge na štednim obveznicama (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE BANKA PRUŽA DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA