Ekspoziture Banke
1. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., BEOGRAD U RADU SA FIZIČKIM LICIMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
1.1. POSLOVI DINARSKE ŠTEDNjE
1.1.1. Fizička lica
1. Izrada potvrde o stanju/istoriji rada štednog računa na zahtev klijenta RSD 200,00****
2. Izrada fotokopije naloga za uplatu/isplatu po osnovu zahteva klijenta RSD 75,00****
3. Prekid roka oročenja na zahtev klijenta bez naknade
4. Zamena štedne knjižice RSD 100,00****
5. Amortizacija štednog računa RSD 100,00****
6. Saldiranje štednog računa bez naknade
7. Bezgotovinske uplate bez naknade
8. Prenos sredstava sa štednog računa na druge račune istog korisnika u Banci bez naknade
9. Prenos sredstava sa štednog računa na tekući račun drugih pravnih subjekata 0,5% od iznosa, a min.RSD 30,00****
1.2. POSLOVI platnih RAČUNA
1.2.1. Fizička lica
1. Vođenje platnog računa (standardni troškovi)
1.1. Penzioneri:
a) za deponovane u Banci * RSD 70,00****
b) za ostale RSD 90,00****
1.2. Ostali korisnici:
a) za deponovane u Banci * RSD 110,00****
b) za ostale RSD 145,00****

* odnosi se i na račune koji dobijaju izvode na E-MAIL

1.3. Vođenje namenskog platnog računa (po Ugovoru sa Ministarstvom rada i socijalne politike) RSD 50,00****
1.4. Vođenje porodičnog platnog računa RSD 100,00****
1.5. Vođenje namenskog platnog računa po osnovu Visa kartice za internet bez naknade
1.6. Vođenje namenskog platnog računa po osnovu DINACARD – poklon kartice bez naknade
1.7. Vođenje namenskog platnog računa po osnovu trajnog naloga RSD 200,00****
1.8. Vođenje posebnog platnog računa RSD 200,00****
1.9. Vođenje platnog računa kod koga je klijent dao trajni nalog za isplatu penzije nalogom za isplatu na kućnu adresu Bez naknade
2. Vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama RSD 100,00****
2.1. Izdavanje čekova
2.2. Izdavanje serije čekovnih blanketa na kućnu adresu RSD 200,00****
2.3. Izdavanje čekovnih blanketa na šalteru Banke RSD 10,00 po čeku****
3. Izrada mikrofilm kopije ili fotokopije čeka, naloga za isplatu, KDP-a, po komadu za neopravdane reklamacije korisnika RSD 30,00****
4. Izrada potvrde na zahtev korisnika platnog računa RSD 500,00****
5. Izrada vanrednog izveštaja o stanju na platnom računu RSD 50,00****
6. Izrada duplikata Izvoda o promenama na platnom računu RSD 50,00****
7. Izrada LIB-a na zahtev korisnika RSD 100,00****
8. Izrada istorije platnog računa po godini RSD 100,00 maksimum RSD 300,00****
9. Izvršavanje jednokratnog naloga:
  a) za prenos sredstava sa platnog računa fizičkog lica na račun pravnog lica 0,5 % od iznosa a min. RSD 30.00, maks. 6.000,00 RSD ****
b) za prenos sa platnog računa fizičkog lica na drugi račun fizičkog lica u Banci bez naknade
10. Izvršavanje trajnog naloga (po promeni): RSD 10,00****
11. Izvršavanje naloga direktnog zaduženja (po realizovanom nalogu) RSD 7,00****
12. Vanredne bezgotovinske uplate bez naknade
13. Godišnja naknada za platnu funkciju POST CARD čekovne kartice
13.1. Za osnovnog korisnika
  a) za penzionere RSD 100,00****
b) za ostale korisnike RSD 150,00****
13.2. Za ovlašćenog korisnika bez naknade
14. Obrada kreditnog zahteva
14.1.

Obrada kreditnog zahteva za gotovinske dinarske kredite sa rokom otplate do 36 meseca

1,8% od iznosa odobrenog kredita****
14.1.1.

Obrada kreditnog zahteva za gotovinski kredit za RPG

1,0% od iznosa odobrenog kredita
14.2. Obrada kreditnog zahteva za dinarske kredite za refinansiranje sa rokom otplate preko 24 meseca
14.2.1. - ukoliko se vrši refinansiranje kredita druge banke   bez naknade
- istovremeno vrši refinansiranje kredita Banke i kredita druge banke
- ukoliko je refinansiranje inicirano od strane Banke u cilju poboljšanja finansijskog stanja klijenta kod kojih postoje rani znaci upozorenja otežane naplate
14.2.2. Kod kredita za refinansiranje bez osiguranja
- ukoliko se vrši refinasiranje isključivo kredita Banke
2,5% od iznos odobrenog kredita****
14.2.3. Kod kredita za refinansiranje sa osiguranjem
- ukoliko se vrši refinasiranje isključivo kredita Banke
1,8% od iznos odobrenog kredita****
14.3. Obrada kreditnog zahteva za dugoročne dinarske gotovinske kredite 0,95% od iznosa odobrenog kredita****
14.4. Obrada kreditnog zahteva za potrošačke kredite u dinarima 1,5% od iznosa odobrenog kredita****
14.5. Obrada kreditnog zahteva za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata u dinarima 1% od iznosa odobrenog kredita ****
14.6. Obrada kreditnog zahteva za kredite za posebne namene Prema odluci odnosno ugovoru, a maksimum 2% od iznosa odobrenog kredita ****
14.7. Godišnja provizija za administriranje stambenih kredita sa valutnom klauzulom  
14.7.1. Godišnja provizija za administriranje stambenih kredita sa valutnom klauzolom EUR 50 godišnje po srednjem kursu na dan obračuna****
14.7.2. Za kredite profesionalnim vojnim licima u skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja bez provizije
14.8. Obrada kreditnog zahteva za stambene kredite u dinarima RSD 25.000,00****
14.9. Obrada kreditnog zahteva za potrošačke kredite po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Do 2% od iznosa odobrenog kredita****
14.10. Obrada kreditnog zahteva za potrošački kredit za plaćanje školarine, kupovinu svih vrsta udžbenika, školskog pribora i školskih torbi i rančeva 1% od iznosa odobrenog kredita****
14.11. Obrada kreditnog zahteva za gotovinske kredite sa osiguranjem 1,8% od iznosa odobrenog kredita****
14.12. Obrada kreditnog zahteva za gotovinske kredite fizičkim licima zaposlenim na određeno vreme 2% od iznosa odobrenog kredita****
14.13. Obrada kreditnog zahteva za gotovinske kredite za penzionere 3% od iznosa odobrenog kredita****
14.14. Obrada kreditnog zahteva za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata sa valutnom klauzulom 1% od iznosa odobrenog kredita****
15. Godišnja naknada za administriranje dozvoljenog prekoračenja po platnom računu
15.1. za penzionere RSD 350,00****
15.2. za ostale klijente RSD 600,00****
16. Naknada za obradu zahteva za prevremenu otplatu kredita bez naknade
17. Obrada kreditnog zahteva - izveštaj Kreditnog biroa prema Tarifi Kreditnog biroa
18. Deblokada platnog računa RSD 350,00****
19. Opomena za izmirenje duga po osnovu dugovnog stanja na platnom računu RSD 230,00****
20. Amortizacija platnog računa RSD 200,00****
21. Aktiviranje platnog računa bez naknade
22. Zatvaranje platnog računa na zahtev korisnika bez naknade
23. Dostava POST CARD kartice na kućnu adresu RSD 50,00****
24. Nadoslanje čekovnih blanketa ili POST CARD kartice RSD 50,00****
25. Obrada uputnice po platnom računu 1% od iznosa isplate****
26. Izrada kartice po službenom platnom računu na osnovu ugovora sa isplatiocem
27. Naknada za izdavanje izjave o pristanku na ispis hipoteke ili zaloge RSD 2.000,00 ***
28. Isplata penzije nalogom za isplatu na kućnoj adresi sa platnog računa 2,2% od iznosa uplate
1.2.2. Namenski platni račun građana za poljoprivrednike
1. Izrada izveštaja o stanju i promenama na namenskom platnom računu po zahtevu korisnika RSD 50,00****
2. Obrada uplate i prenos sredstava na namenski platni račun bez naknade
3. Izrada duplikata plastificirane identifikacione kartice RSD 50,00****
4. Zatvaranje namenskog platnog računa bez naknade
5. Vođenje namenskog platnog računa građana za poljoprivrednike (standardni troškovi) na mesečnom nivou, u slučaju aktivnosti računa uplata-isplata RSD 160,00
1.2.3. Pravna lica
1. Isplata penzija putem naloga za isplatu po osnovu ugovora zaključenih sa isplatiocima penzija i drugih primanja prema ugovoru
2. Izvršavanje trajnih naloga prema ugovoru sa davaocem usluge prema ugovoru
3. Izrada mikrofilm kopije ili fotokopije čeka, naloga za isplatu za pravna lica RSD 50,00****
4. Naknada po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji radi odobravanja potrošačkih kredita korisnicima fizičkim licima prema ugovoru
1.3. POSLOVI PLATNIH KARTICA
1.3.1. POST CARD kartica cobranded sa DINACARD
1. Izdavanje kartice za osnovnog korisnika bez naknade
2. Izdavanje kartice za ovlašćeno lice RSD 100,00
3. Zamena kartice RSD 200,00
4. Izrada kartice po službenom tekućem računu otvorenom po amortizaciji RSD 200,00
5. Izrada duplikata kartice po službenom tekućem računu RSD 200,00
6. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 100,00
7. Neopravdana reklamacija RSD 300,00
8. Kopija dokumenta o transakciji na zahtev korisnika RSD 100,00 + PTT troškovi
9. Isplata gotovine na šalteru Banke bez provizije
10. Isplata gotovine na bankomatu Banke bez provizije
11. Isplata gotovine na šalteru Pošte bez provizije
12. Isplata gotovine na bankomatu Pošte bez provizije
13. Isplata gotovine na šalteru druge banke 2% od iznosa, min. RSD 50,00
14. Isplata gotovine na bankomatu druge banke 2% od iznosa, min. RSD 50,00
15. Plaćanje računa (Infostan, struja, telefon, mobilni telefon) na bankomatu Pošte bez provizije
16. Plaćanje računa na šalteru druge banke RSD 25,00 po transakciji
17. Plaćanje računa na bankomatu druge banke RSD 25,00 po transakciji
18. Plaćanje administrativnih taksi mobilnim telefonom u mreži drugih banaka RSD 25,00 po transakciji
19. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
20. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
21. Prenos sredstava na drugu karticu, na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke bez naknade
22. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
23. Plaćanje računa očitavanjem bar kod-a na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a minimum RSD 10,00 ***
24. Plaćanje računa putem platnog naloga na samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a minimum RSD 10,00 ***
1.3.2. POST CARD cobrand DINACARD kartica koja se prihvata u inostranstvu
1. Izdavanje osnovne kartice RSD 200,00
2. Izdavanje dodatne kartice RSD 100,00
3. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 150,00
4. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 150,00
5. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 120,00
6. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 300,00
7. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
8. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 200,00 
  Provizija za isplatu gotovine
9. - na šalteru Banke bez provizije
10. - na šalteru Pošte bez provizije
11. - na bankomatu Banke bez provizije
- na bankomatu Pošte bez provizije
12. - na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. 50,00 RSD
13. - na bankomatu druge banke u inostranstvu EUR 2,00 + 2,5% iznosa transakcije*
14. - na šalteru druge banke u zemlji 2% od iznosa, min RSD 50,00
15. Neopravdana reklamacija RSD 500,00
16. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
   u zemlji RSD 200,00 
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
17. Plaćanje računa (Infostan, struja, telefon, mobilni telefon) na bankomatu Pošte bez provizije
18. Plaćanje računa na šalteru druge banke RSD 25,00 po transakciji
19. Plaćanje računa na bankomatu druge banke RSD 25,00 po transakciji
20. Plaćanje administrativnih taksi mobilnim telefonom u mreži drugih banaka RSD 25,00 po transakciji
21. Zadržavanje kartice u bankomatu u inostranstvu, greškom korisnika EUR 15*
22. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
23. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
24. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
25. Prenos sredstava na drugu karticu, na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke bez naknade
26. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
27. Plaćanje računa očitavanjem bar kod-a na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a minimum RSD 10,00 ***
28. Plaćanje računa putem platnog naloga na samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a minimum RSD 10,00 ***
1.3.3. DINACARD KREDITNA
1. Obrada kreditnog zahteva - izveštaj Kreditnog biroa prema Tarifi Kreditnog biroa
2. Izdavanje osnovne kartice RSD 300,00
3. Izdavanje dodatne kartice RSD 200,00
4. Reizdavanje osnovne /dodatne kartice RSD 200,00
5. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 500,00
6. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 400,00
7. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 300,00
8. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 300,00
  Provizija za isplatu gotovine
9. - na šalteru Banke 1% od iznosa, min. RSD 50,00
10. - na šalteru Pošte 1% od iznosa, min. RSD 50,00
11. - na bankomatu Banke 1% od iznosa, min. RSD 50,00
12. - na bankomatu Pošte 1% od iznosa, min. RSD 50,00
13. - na bankomatu druge banke 2% od iznosa, min. RSD 100,00
14. - na šalteru druge banke 2% od iznosa, min. RSD 100,00
Ostale naknade
15. Neopravdana reklamacija RSD 500,00
16. Kopija dokumenta o transakciji na zahtev korisnika RSD 200,00
17. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
18. Opomena za izmirenje duga RSD 100,00
19. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
20. Izdavanje potvrde o stanju duga na zahtev korisnika RSD 500,00
21. Plaćanje računa (Infostan, struja, telefon, mobilni telefon) na bankomatu Pošte bez provizije
22. Plaćanje računa na šalteru druge banke RSD 25,00 po transakciji
23. Plaćanje računa na bankomatu druge banke RSD 25,00 po transakciji
24. Plaćanje administrativnih taksi mobilnim telefonom u mreži drugih banaka RSD 25,00 po transakciji
25. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
26. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
27. Prenos sredstava na drugu karticu, na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 1% od iznosa, min. RSD 50,00
28. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
29. Plaćanje računa očitavanjem bar kod-a na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a minimum RSD 10,00 ***
30. Plaćanje računa putem platnog naloga na samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a minimum RSD 10,00 ***
1.3.4. MAESTRO
1. Obrada kreditnog zahteva - izveštaj Kreditnog biroa prema Tarifi Kreditnog biroa
2. Izdavanje osnovne kartice RSD 150,00
3. Izdavanje dodatne kartice RSD 100,00
4. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 100,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 300,00
6. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 200,00
7. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 500,00
8. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
9. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 200,00
Provizija za isplatu gotovine
10. - na šalteru Banke 1% od iznosa, min. RSD 50,00
11. - na šalteru Pošte 1% od iznosa, min. RSD 50,00
12. - na bankomatu Banke 1% od iznosa, min. RSD 50,00
13. - na bankomatu Pošte 1% od iznosa, min. RSD 50,00
14. - na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 100,00
15. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3*
16. - na šalteru druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 200,00
17. - na šalteru druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3*
Ostale naknade
18. Neopravdana reklamacija RSD 500,00 + stvarni troškovi
19. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
u zemlji RSD 200,00
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
20. Zadržavanje kartice u bankomatu u inostranstvu, greškom korisnika EUR 15*
21. Opomena za izmirenje duga RSD 150,00
22. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
23. Izdavanje potvrde o stanju duga na zahtev korisnika  RSD 500,00
24. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
25. Prenos sredstava na drugu karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 1% od iznosa, min. RSD 50,00
26. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.5. MASTERCARD STANDARD
1. Obrada kreditnog zahteva - izveštaj Kreditnog biroa prema Tarifi Kreditnog biroa
2. Izdavanje osnovne kartice RSD 600,00
3. Izdavanje dodatne kartice RSD 400,00
4. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 400,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 900,00
6. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 600,00
7. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 1.000,00
8. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 2.000,00
9. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 400,00
Provizija za isplatu gotovine
10. - na šalteru Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
11. - na šalteru Pošte 3% od iznosa, min. RSD 200,00
12. - na bankomatu Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
13. - na bankomatu Pošte 3% od iznosa, min. RSD 200,00
14. - na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, min. RSD 200,00
15. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, min. EUR 3
16. - na šalteru druge banke u zemlji  3% od iznosa, min. RSD 300,00
17. - na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, min. EUR 5
Ostale naknade
18. Neopravdana reklamacija RSD 500,00 + stvarni troškovi
19. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
u zemlji RSD 200,00
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
20. Zadržavanje kartice u bankomatu u inostranstvu, greškom korisnika EUR 15
21. Opomena za izmirenje duga RSD 150,00
22. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
23. Izdavanje potvrde o stanju duga na zahtev korisnika RSD 500,00
24. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
25. Prenos sredstava na drugu karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
26. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.6. MASTERCARD GOLD
1. Obrada kreditnog zahteva - izveštaj Kreditnog biroa prema Tarifi Kreditnog biroa
2. Izdavanje osnovne kartice RSD 1.000,00
3. Izdavanje dodatne kartice RSD 1.000,00
4. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 1.000,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 3.000,00
6. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 2.400,00
7. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 3.000,00
8. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 3.000,00
9. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 1.500,00
Provizija za isplatu gotovine
10. - na šalteru Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
11. - na šalteru Pošte 3% od iznosa, min. RSD 200,00
12. - na bankomatu Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
13. - na bankomatu Pošte 3% od iznosa, min. RSD 200,00
14. - na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, min. RSD 200,00
15. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, min. EUR 3
16. - na šalteru druge banke u zemlji 3% od iznosa , min. RSD 300,00
17. - na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, min. EUR 6
Ostale naknade
18. Neopravdana reklamacija RSD 500,00 + stvarni troškovi
19. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
u zemlji RSD 200,00
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
20. Zadržavanje kartice u bankomatu u inostranstvu, greškom korisnika EUR 15
21. Opomena za izmirenje duga RSD 150,00
22. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
23. Izdavanje potvrde o stanju duga na zahtev korisnika RSD 500,00
24. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
25. Prenos sredstava na drugu karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
26. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.7. VISA – DEVIZNI RAČUN
1. Izdavanje osnovne kartice bez naknade
2. Izdavanje dodatne kartice bez naknade
3. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice bez naknade
4. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 500,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu bez naknade
6. Godišnja članarina za dodatnu karticu bez naknade
7. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00**
8. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 200,00
Provizija za isplatu gotovine
9. - na šalteru Banke bez provizije
10. - na šalteru Pošte bez provizije
11. - na bankomatu Banke bez provizije
  - na bankomatu Pošte bez provizije
12. - na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 100,00**
13. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3
14. - na šalteru druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 200,00**
15. - na šalteru druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3
Ostale naknade
16. Neopravdana reklamacija RSD 500,00** + stvarni troškovi
17. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
 u zemlji RSD 200,00**
 u inostranstvu RSD 500,00** + stvarni troškovi
18. Zadržavanje kartice u bankomatu u inostranstvu, greškom korisnika EUR 15
19. Card Alarm usluga RSD 2,00** po poruci
20. Prenos sredstava na drugu karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke bez naknade
21. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.8. VISA – TEKUĆI DINARSKI RAČUN
1. Izdavanje osnovne kartice RSD 150,00
2. Izdavanje dodatne kartice RSD 100,00
3. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 100,00
4. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 500,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 300,00
6. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 100,00
7. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
8. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 200,00
Provizija za isplatu gotovine
9. - na šalteru Banke bez provizije
10. - na šalteru Pošte bez provizije
11. - na bankomatu Banke bez provizije
12. - na bankomatu Pošte bez provizije
13. - na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 100,00
14. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3*
15. - na šalteru druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 200,00
16. - na šalteru druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3*
Ostale naknade
17. Neopravdana reklamacija RSD 500,00 + stvarni troškovi
18. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
u zemlji RSD 200,00
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
19. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika u inostranstvu EUR 15*
20. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
21. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
22. Uplata gotovine na karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke bez naknade
23. Prenos sredstava na drugu karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke bez naknade
24. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.9. VISA KREDITNA
1. Obrada kreditnog zahteva - izveštaj Kreditnog biroa prema Tarifi Kreditnog biroa
2. Izdavanje osnovne kartice RSD 400,00
3. Izdavanje dodatne kartice RSD 300,00
4. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 300,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu RSD 900,00
6. Godišnja članarina za dodatnu karticu RSD 600,00
7. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 1.000,00
8. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 1.000,00
9. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 400,00
Provizija za isplatu gotovine
10. - na šalteru Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
11. - na šalteru Pošte 3% od iznosa, min. RSD 200,00
12. - na bankomatu Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
13. - na bankomatu Pošte 3% od iznosa, min. RSD 200,00
14. - na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, min. RSD 200,00
15. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, min. EUR 3*
16. - na šalteru druge banke u zemlji 3% od iznosa, min. RSD 300,00
17. - na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, min. EUR 5*
Ostale naknade
18. Neopravdana reklamacija RSD 500,00 + stvarni troškovi
19. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
u zemlji RSD 200,00
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
20. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika u inostranstvu EUR 15*
21. Opomena za izmirenje duga RSD 150,00
22. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
23. Izdavanje potvrde o stanju duga na zahtev korisnika RSD 500,00
24. Troškovi konverzije (za potrošnju u inostranstvu) 1% od transakcije
25. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
26. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
27. Prenos sredstava na drugu karticu na bankomatu i samouslužnom infoterminalu Banke 3% od iznosa, min. RSD 200,00
28. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.10. VISA internet****
1. Izdavanje kartice RSD 100,00
2. Reizdavanje kartice RSD 100,00
3. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 500,00
4. Godišnja članarina za karticu RSD 150,00
5. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
6. Zamena kartice na zahtev korisnika RSD 100,00
Ostale naknade
7. Otvaranje dinarskog i/ili deviznog tekućeg računa za koji je vezana kartica bez naknade
8. Minimalni ulog na dinarskom tekućem računu za koji je vezana kartica RSD 2.000,00
9. Minimalni ulog na deviznom tekućem računu za koji je vezana kartica EUR 20,00
10. Neopravdana reklamacija RSD 1.000,00 + stvarni troškovi
11. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
u zemlji RSD 200,00
u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
12. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
13. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
14. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke na karticu koja je vezana za dinarski tekući račun bez naknade
15. Štampa izvoda  
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
  Provizija za isplatu gotovine  

16.

- na šalteru Banke Bez provizije
17. - na šalteru Pošte Bez provizije
18. - na bankomatu  Banke Bez provizije
19. - na bankomatu  Pošte Bez provizije
20. - na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 100,00
21. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3
22.

- na šalteru druge banke u zemlji 

2% od iznosa, min. RSD 200,00
23. - na šalteru druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3
1.3.11. DINACARD POKLON KARTICA
1. Izdavanje kartice RSD 250,00
2. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
Ostale naknade
3. Otvaranje dinarskog tekućeg računa za koji je vezana kartica bez naknade
4. Kopija dokumenta o transakciji na zahtev korisnika RSD 100,00
5. Otkazivanje/gašenje kartice bez naknade
1.3.12. Debit MasterCard beskontaktna kartica
1.

Izdavanje osnovne kartice

RSD 250,00

2.

Izdavanje dodatne kartice

RSD 150,00

3. Reizdavanje osnovne/dodatne kartice RSD 100,00
4. Hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika u roku od 48 sati RSD 500,00
5. Godišnja članarina za osnovnu karticu

RSD 250,00

6.

Godišnja članarina za dodatnu karticu

RSD 150,00

7. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 300,00
8. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene osnovne/dodatne kartice RSD 200,00
  Provizija za isplatu gotovine  

9.

- na šalteru Banke Bez provizije
10. - na šalteru Pošte Bez provizije
11. - na bankomatu  Banke Bez provizije
12. - na bankomatu  Pošte Bez provizije
13. - na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa, min. RSD 100,00
14. - na bankomatu druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3*
15.

- na šalteru druge banke u zemlji 

2% od iznosa, min. RSD 200,00
16. - na šalteru druge banke u inostranstvu 2% od iznosa, min. EUR 3*
  Ostale naknade  
17. Neopravdana reklamacija RSD 500,00 + stvarni troškovi
18. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj  
   u zemlji RSD 200,00 
  u inostranstvu RSD 500,00 + stvarni troškovi
19. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika u inostranstvu EUR 15*
20. Otkazivanje/gašenje kartice Bez naknade
21. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
22. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke Bez naknade
23. Prenos sredstava na drugu karticu, na bankomatu i samouslužnom terminalu Banke Bez naknade
24. Štampa izvoda  
  a) štampa originala izvoda Bez naknade
  b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
1.3.13. PRAVNA LICA - poslovi u vezi sa platnim karticama
1. Provizija za prihvatanje platnih kartica Prema ugovoru
2. Personalizacija kartica Prema ugovoru
3. Iznajmljivanje POS terminala Prema ugovoru
4. Naknada za neostvaren promet na POS terminalu Prema ugovoru

Odnosi se na na Tačku 1.3. Poslovi platnih kartica

* Naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu evra na dan zaduženja
** Naplata se vrši u EUR po srednjem kursu na dan zaduženja
*** Osim ako nije predviđeno da se naknada ne naplaćuje (Infostan, računi Banke za prevremene otplate, humanitarne organizacije)

****Naplata naknada izraženih u EUR za karticu VISA internet dinarski račun se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu EUR na dan zaduženja, a naplata naknada izraženih u RSD za karticu VISA internet devizni račun se vrši u EUR po srednjem kursu na dan zaduženja

1.4. POSLOVI KORISNIČKIH SERVISA
1. Korišćenje usluga ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
1.1. Upit stanja, pregled prometa po računu bez naknade
1.2. Interni prenos bez naknade
1.3. Menjačnica bez naknade
1.4. Transakcija plaćanja 0,25% od iznosa a min. RSD 10,00****
1.5. Izdavanje potvrde o izvršenom nalogu bez naknade
1.6. Otkaz korišćenja usluge elektronskog bankarstva bez naknade
1.7. HOMEB@NKING usluga uz upotrebu SMS koda  
1.7.1. Mesečna naknada po isteku promo perioda RSD 50,00****
1.8. Mobilno bankarstvo - MobiBank PŠ
1.8.1. Mesečna naknada
a) najmanje tri transakcije mesečno bez naknade
b) manje od tri transakcije plaćanja u toku meseca RSD 50,00****
1.8.2. Ponovna aktivacija (redistribucija) MobiBank PŠ usluge RSD 50,00****
1.8.3. Instant plaćanje QR kodom na prodajnom mestu trgovca bez naknade
1.9. Korišćenje usluga SMS Info
1.9.1. Cena poruke
a) za korisnike usluga elektronskog i mobilnog bankarstva bez naknade
b) za korisnike deviznih tekućih računa, porodičnih računa, tekućih žiro računa, dinarskih i deviznih oročenih štednih računa i za korisnike kredita poruke uplate bez naknade
v) za ostale korisnike RSD 3,00 po poruci****
2. POSLOVI NA TELEBANK® SISTEMU
2.1. Upit stanja bez naknade
2.2. Izrada LIB-a na zahtev korisnika RSD 100,00****
2.3. Dodela serije čekovnih blanketa na zahtev korisnika
2.3.1. Na kućnu adresu RSD 200,00****
2.3.2. Na šalteru Banke RSD 50,00****
1.5. POSLOVI PLATNIH (ŽIRO) RAČUNA GRAĐANA
1. Provizija za uplatu po žiro računu 1% od iznosa a min. RSD 15,00****
2. Izvršavanje jednokratnog naloga:
a) za prenos sa žiro računa na žiro račun drugih pravnih subjekata 0,5% od iznosa a min. RSD 30,00, a maksimalno 6.000,00 ****
b) za prenos sa žiro računa na platni račun kod Banke bez naknade
3. Izvršavanje trajnog naloga za prenos sa žiro računa na platni račun kod Banke bez naknade
4. Amortizacija žiro računa RSD 200,00****
5. Zatvaranje žiro računa na zahtev korisnika bez naknade
6. Zamena identifikacione kartice RSD 200,00****
1.6. POSLOVI DEVIZNE ŠTEDNJE
1. Izrada potvrde o stanju/istoriji rada štednog/evro računa na zahtev klijenta RSD 200,00****
2. Izrada i dostava izvoda o promenama po EVRO računu bez naknade
3. Izrada vanrednog izveštaja o stanju na EVRO računu RSD 50,00****
4. Izrada fotokopije naloga za uplatu/isplatu po osnovu zahteva korisnika RSD 75,00****
5. Prekid roka oročenja na zahtev klijenta bez naknade
6. Zamena štedne knjižice/indetifikacione kartice Evro računa RSD 100,00****
7. Amortizacija štednog/Evro računa RSD 100,00****
8. Saldiranje štednog/Evro računa bez naknade
9. Prenos sredstava sa deviznog štednog/Evro računa na druge devizne račune istog korisnika u Banci bez naknade
10. Prenos sredstava sa deviznog štednog/Evro računa na dinarski tekući račun istog korisnika u Banci* bez naknade
11. Prenos sredstava sa deviznog štednog/Evro računa na dinarski račun drugih pravnih subjekata u zemlji** 1% iznosa zaduženjem deviznog štednog/Evro računa ****
12. Prenos sredstava sa deviznog štednog/Evro računa na devizni račun u drugoj banci u zemlji** 0,3% od iznosa, minimum RSD 300,00 maksimum RSD 7.000,00 zaduženjem deviznog štednog/Evro računa ****
13. Prenos sredstava/plaćanje sa deviznog štednog/Evro računa na devizni račun u inostranstvu** u EUR 0,5% iznosa, minimum RSD 300,00 + RSD 1.000,00 za plaćanje do EUR 1.000,00 RSD 1.500,00 za plaćanje od EUR 1.000,01 do EUR 5.000,00 RSD 2.000,00 za plaćanje preko EUR 5.000,00, zaduženjem deviznog štednog/Evro računa klijenta ****
u drugim valutama 0,5% iznosa, minimum RSD 300,00+ RSD 2.000,00, zaduženjem deviznog štednog/Evro računa klijenta ****
14. Konverzija sa partije oročene devizne štednje u valuti CHF, u oročenu štednju u drugoj valuti (EUR i USD), u protivvrednosti od minimalno 50.000 EUR, oročeno na rok ne kraći od 6 meseci Bez naknade, kupovina valute po srednjem kursu, prodaja druge valute po kursu ne manjem od srednjeg kursa NBS

* Kurs koji se primenjuje je kupovni kurs za devize Banke Poštanska štedionica A.D., važeći na dan izvršenja usluge
** Devizni štedni račun se zadužuje u raspoloživoj valuti, a kurs za obračun naknade je kupovni kurs za devize Banke Poštanska štedionica A.D. važeći na dan naplate naknade.

1.7. POSLOVI TEKUĆIH DEVIZNIH RAČUNA FIZIČKIH LICA
1.7.1. Tarifa naknada za poslovanje sa klijentima
1. Isplata u efektivi i dinarima bez naknade
2. Isplata sa tekućeg deviznog računa konvertovanog iznosa u drugu valutu 1% od iznosa koji se konvertuje, a naplaćuje se u RSD*
3. Izrada redovnog izveštaja o stanju na tekućem deviznom računu bez naknade
4. Izrada vanrednog izveštaja o stanju na tekućem deviznom računu RSD 50,00
5. Izvršavanje naloga za prenos sredstava sa tekućeg deviznog računa na devizni račun pravnih lica u okviru Banke 0,1% od iznosa prenetih sredstava a min. RSD 200,00 zaduženjem tekućeg deviznog računa**
6. Amortizacija tekućeg deviznog računa RSD 100,00
7. Gašenje tekućeg deviznog računa na zahtev klijenta i potvrda o gašenju računa bez naknade
8. Zamena identifikacione kartice RSD 150,00
9. Izvršavanje naloga za prenos/plaćanje sa tekućeg deviznog računa klijenta na devizni račun u inostranstvu u EUR 0,5% iznosa, minimum RSD 300,00 + RSD 1.000,00 za plaćanje do EUR 1.000,00 RSD 1.500,00 za plaćanje od EUR 1.000,01 do EUR 5.000,00 RSD 2.000,00 za plaćanje preko EUR 5.000,00, zaduženjem tekućeg deviznog računa klijenta **
u drugim valutama 0,5% iznosa, minimum RSD 300,00+ RSD 2.000,00, zaduženjem tekućeg deviznog računa klijenta **
10. Izdavanje potvrde po tekućem deviznom računu na zahtev klijenta RSD 200,00 zaduženjem tekućeg deviznog računa**
11. Izvršavanje naloga za prenos sa tekućeg deviznog računa klijenta na sopstveni devizni račun u drugoj banci u zemlji 0,3% od iznosa, minimum RSD 300,00, maksimum RSD 7.000,00 zaduženjem tekućeg deviznog računa**
12. Izvršavanje trajnog naloga za plaćanje stalnih mesečnih obaveza RSD 50,00 po promeni zaduženjem tekućeg deviznog računa**
13. Izvršavanje naloga za prenos sredstava sa tekućeg deviznog računa na dinarski račun drugih pravnih subjekata u zemlji 1% iznosa zaduženjem tekućeg deviznog računa**
14. Troškovi vođenja računa RSD 50,00 mesečno zaduženjem tekućeg deviznog računa klijenta**  
15. Ponovno aktiviranje tekućeg deviznog računa RSD 300,00
16. Vođenje tekućeg deviznog računa otvorenog za namenu korišćenja Visa kartice za internet bez naknade
17. Obrada priliva u devizama do EUR 100,00 RSD 20,00 zaduženjem tekućeg deviznog računa**
od EUR 100,01 do EUR 5.000,00 0,2% iznosa, minimum RSD 200,00 zaduženjem tekućeg deviznog računa**
preko EUR 5.000,00 0,15% iznosa, maksimum RSD 5.000,00 zaduženjem tekućeg deviznog računa**
18. Prenos sa tekućeg deviznog računa na druge devizne račune istog klijenta u Banci bez naknade
19. Prenos sa tekućeg deviznog računa na dinarski tekući račun istog klijenta u Banci* bez naknade
20. Transfer u zemlji po osnovu kupoprodaje/zakupa nepokretnosti u okviru Banke 0,2% iznosa, minimum RSD 2000,00, maksimum RSD 5000,00, zaduženjem tekućeg deviznog računa**
na druge banke u zemlji 0,3% iznosa, minimum RSD 2000,00, maksimum RSD 7000,00, zaduženjem tekućeg deviznog računa**
21. Izvršavanje naloga za prenos sa tekućeg deviznog računa klijenta na devizni račun u drugoj  banci u zemlji, po izmirenju svih obaveza prema Banci, a zbog neslaganja sa promenama visine naknada bez naknade

* Kurs koji se primenjuje je kupovni kurs za devize Banke Poštanska štedionica A.D., važeći na dan izvršenja usluge
** Tekući devizni račun se zadužuje u raspoloživoj valuti, a kurs za obračun naknade je kupovni kurs za devize Banke Poštanska štedionica A.D. važeći na dan naplate naknade.

1.7.2. Tarifa naknada za poslovanje sa bankama u zemlji
23. Troškovi SWIFT reklamacija RSD 500,00
24. Troškovi EUROGIRO reklamacija RSD 500,00
25. Usluge prenosa sredstava za fizička lica koja nisu klijenti Banke 0,1% od iznosa, a min. RSD 200,00
1.8. MENJAČKI POSLOVI
1. Provizija za prodaju efektivnog stranog novca (EUR) za iznos do 100 ,00 EUR - 0, 25% u din. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
1.a) za iznos od 101,00 EUR do 499,00 EUR - 0,20% u din. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
1.b) za iznos od 500, 00 do 5.000,00 EUR - 0,15% u din. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
1.c) za iznos preko 5.000,00 EUR - 0,10% u din. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
2. Provizija za prodaju efektivnog stranog novca (ostale valute) 0,8 u din. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
3. Poslovi elektronske menjačnice- za usluge elektronskog bankarstva  
3.a. Provizija za prodaju efektivnog stranog novca (EUR) 0,10% u RSD. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
3.b. Provizija za prodaju efektivnog stranog novca (ostale valute) 0,40% u RSD. na prodajni kurs iz važeće kursne liste
1.9. PRAVNI POSLOVI
1. Opomena pred izvršenje RSD 200,00
1.10. OBJAVLJIVANNE REKLAMNIH PORUKA NA DOKUMENTIMA NOVČANOG PROMETA
1. Objavljivanje reklamnih poruka na izvodu o promenama na tekućem računu fizičkog lica kod Banke prema ugovoru
1.11. POSLOVI PLATNOG PROMETA ZA FIZIČKA LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST
1.11.1. Poslovanje sa gotovim novcem
1. Uplata gotovog novca na račun pravnog lica u iznosu do 300.000 RSD označena kao "hitna" - instant transfer odobrenja 1% od iznosa min. RSD 45,00 a maks.
2. Uplata gotovog novca na račun pravnog lica do 300.000 RSD koja nije instant, kao i uplata koja je veća od 300.000 RSD 1% od iznosa min. RSD 45,00 a maks. RSD 6.000,00
1.12. slanje novca putem western union-a
1.12.1. Naknada za slanje novca putem Western Union-a Prema Cenovniku
Western Union-a
1.13. slanje novca putem ria money transfer-a
1.13.1. Naknada za slanje novca putem RIA Money Transfer-a Prema Tarifniku za slanje novčanih doznaka iz Srbije kompanije
TransferNova d.o.o.
1.14. Ostale usluge
1.14.1. Prenos sredstava sa računa klijenta po nalogu nadležnih državnih organa u zemlji RSD 100 + stvarni troškovi po svakom izvršenom prenosu
1.14.2. Prenos sredstava sa računa klijenta po nalogu nadležnih državnih organa u inostranstvu RSD 500 + stvarni troškovi za svaki izvršen prenos sredstava
1.15. usluge zakupa sefova
1.15.1. Zakup sefa za klijente koji imaju otvoren tekući račun po osnovu ličnih primanja/penzije
Dimenzije Bruto cena u zavisnosti od perioda zakupa
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
60x300x400 RSD 500 RSD 1.200 RSD 2.000 RSD 3.500
150x300x400 RSD 550 RSD 1.300 RSD 2.900 RSD 3.900
250x300x400 RSD 750 RSD 1.500 RSD 3.500 RSD 4.900
1.15.2. Zakup sefa za ostale klijente
Dimenzije Bruto cena u zavisnosti od perioda zakupa
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
60x300x400 RSD 625 RSD 1.500 RSD 2.500 RSD 4.300
150x300x400 RSD 680 RSD 1.625 RSD 3.625 RSD 4.875
250x300x400 RSD 940 RSD 1.875 RSD 4.375 RSD 6.125
1.15.3. Ostale naknade za uslugu zakupa sefova
1.15.3.1 Zamene brave RSD 500,00 + stvarni troškovi uvećani za PDV
1.15.3.2 Naknada za slanje opomene RSD 200,00

Promene Tarifa naknada se obavljaju godišnje prilikom usvajanja akata Poslovne politike Banke, a uvek 15 dana pre njihove primene ukoliko je došlo do promene.

Sve naknade su promenljive, osim naknada označenih na sledeći način ****  koje su fiksne.
 
Promena naknada, koje su utvrđene kao promenljive, se vrši jednom godišnje, po isteku kalendarske godine, nakon zvaničnog objavljivanja indeksa potrošačkih cena. Promena naknada se vrši u slučaju kada je zvanični indeks potrošačkih cena na godišnjem nivou veći u odnosu na bazni indeks za 8 procentnih poena, odnosno ukoliko je  zvanični indeks potrošačkih cena na godišnjem nivou manji za 8 procentnih poena u odnosu na bazni indeks, pri čemu se naknade koriguju u visini od 10% od iznosa postojeće naknade u zavisnosti od odnosa baznog indeksa i zvaničnog indeksa potrošačkih cena na godišnjem nivou.
Pod indeksom potrošačkih cena na godišnjem nivou podrazumeva se prosečan godišnji rast potrošačkih cena koje objavljuje Republički zavod za statistiku.

2. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD U RADU SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
2.1. DEVIZNI POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA
2.1.1. PLAĆANJA I NAPLATE SA INOSTRANSTVOM I PRENOSI U ZEMLJI
2.1.1.1. Plaćanja i prenosi
Iznos naloga Plaćanje sa deviznim pokrićem Plaćanje sa dinarskim pokrićem
1. do EUR 25.000,00 0,25% min RSD 1.000,00 0,35% min. RSD 1.000,00
2. od EUR 25.000,01 do EUR 50.000,00 0,20% 0,25%
3. od EUR 50.000,01 do EUR 200.000,00 0,15% 0,20%
4. preko EUR 200.000,00 0,10% max RSD 40.000,00 do 0,15% max RSD 45.000,00
5. Plaćanje delimično sa deviznim delimično sa dinarskim pokrićem po zahtevu Klijenta 0,30% min. RSD 1.000,00 maks. RSD 40.000,00
6. Obrada zahteva za isplatu akontacije troškova službenog puta u efektivi/devizama

0,10%

min. RSD 800,00

0,35%

min. RSD 800,00
7. Konačan obračun troškova službenog puta u inostranstvo 0,15%  min. RSD 500,00 
8. Isplata gotovine sa dinarskog računa nerezidenta 0,25% min. RSD 1.000,00
9. Plaćanje sa dinarskog računa nerezidenta 0,35% min. RSD 1.500,00
10. Plaćanje sa dinarskih računa rezidenata u korist nerezidenta kod druge domaće banke 0,30% min. RSD 1.500,00
11. Prenos sredstava na drugu domaću banku 0,30% min. RSD   1.500,00 max  RSD 40.000,00
12. Prodaja deviza radi prenosa na drugu domaću banku 0,35% min.  RSD 2.000,00 maks. RSD  40.000,00
13. Prenos sredstava (sa deviznog računa ili iz kupljenih deviza) u okviru Banke bez naknade
14. Plaćanja/prenosi sa datumom odobrenja računa korisnika plaćanja isti dan RSD 500,00
2.1.1.2. Naplate i prenosi
1. Loro doznake iz inostranstva bez naknade
2. Loro doznake u devizama od drugih domaćih banaka  Stvarni troškovi
3. Loro doznake u dinarima od drugih domaćih banaka do RSD 25.000,00 bez naknade
4. Loro doznake u dinarima od drugih domaćih banaka do RSD 25.001,00 i više 0,05% min. RSD 800,00 maks. RSD 40.000,00
5. Naplata sa Kosova i Metohije Bez naknade
6. Naplata u efektivnom stranom novcu Bez naknade
2.1.1.3. Ostale usluge
1. Upiti i zahtevi za izmenu/povraćaj/opoziv naloga za plaćanje, ispravke i izmene nepotpunih i/ili netačnih naloga, usaglašavanje dokumentacije i naloga RSD 1.000,00 i stvarni troškovi
2. Otkup deviza sa deviznog računa Bez naknade
3. Izdavanje potvrda, izjava i dr. RSD 300,00 
4. Izmena podataka na nalozima, za potrebe statistike NBS, na zahtev Klijenta RSD 500,00  po dokumentu
5. Izrada i dostavljanje kopija izvoda, prepisa i sl. RSD 200,00  po dokumentu
6. Otvaranje deviznih računa Bez naknade
7. Otvaranje i vođenje računa sa posebnom namenom (Escrow) 0,30% od vrednosti posla
8. Gašenje deviznih računa na zahtev klijenta Bez naknade
9. Troškovi inobanke Stvarni trošak inobanke
10. Troškovi izmene poslate SWIFT poruke, na zahtev Klijenta RSD 1.000,00 po poruci i stvarni troškovi
11 Savetodavne usluge (priprema predloga teksta /izrada ili korekcija ponuđenog teksta akreditiva/garancije, analiza komercijalnih ugovora) RSD 5.000,00
12. Priprema obrazaca i evidentiranje kreditnog posla sa inostranstvom kod NBS RSD 5.000,00
13. Izveštavanje NBS o izmenama po evidentiranoj kreditnoj prijavi zaduženja/odobrenja kod NBS,realizaciji korišćenja, planu i realizaciji otplate/naplate RSD 3.000,00
2.1.1.4.

Ostale odredbe
Osnovicu za obračun naknade po deviznim poslovima:
- za naloge za plaćanje sa dinarskim pokrićem, predstavlja vrednost posla u devizama preračunata u dinarsku protivvrednost po neto prodajnom kursu iz interne kursne liste Banke, odnosno po neto prodajnom kursu koji se neposredno ugovara sa Sektorom za upravljanje sredstvima i likvidnošću,
- za naloge za plaćanje sa deviznim pokrićem, predstavlja vrednost posla u devizama preračunata u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu, koji važi na dan izvršenja usluge, odnosno na dan obračuna.
- za naloge za plaćanje delimično sa dinarskim i delimično sa deviznim pokrićem, predstavlja vrednost posla u devizama preračunato u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu, koji važi na dan izvršenja usluge, odnosno na dan obračuna.

Kod plaćanja troškova inobanke iz dinarskih sredstava Klijenta, dinarska protivvrednost deviza se obračunava sa datumom valute zaduženja Banke za inotrošak po prodajnom kursu iz kursne liste Banke.

Kod otvaranja i vođenja deviznog računa sa posebnom namenom (Escrow račun) osnovicu za obračun naknade predstavlja  vrednost posla koja se obračunava po srednjem kursu na dan otvaranja tog računa.

Kod poslova otkupa deviza po zahtevu klijenta primenjuje se kupovni kurs iz interne kursne liste Banke ili kurs koji se neposredno ugovara sa Sektorom za upravljanje sredstvima i likvidnošću Banke.

Po poslovima sa efektivom za potrebe službenog puta primenjuje se kursna lista Banke  za efektivu.

Napomena:

Naknada se ne naplaćuje kod izmirenja deviznih obaveza klijenta prema Banci uplatom dinarske protivvrednosti deviza: dinarska protivvrednost se obračunava po neto prodajnom kursu za devize iz Interne kursne liste Banke

2.1.2. Poslovi  otvaranja deviznih akreditiva, izdavanja deviznih garancija i dokumentarne naplate
2.1.2.2. Nostro Akreditivi
1 Pokriće 100% 0,3% tromesečno unapred,min. RSD 3.000,00 tromesečno
2. Odstupanje dokumenata od akreditivnih uslova  Naplaćuje se od inobanke EUR 50,00 po setu dokumenata
3. Pregled dokumenata 0,25%,  min. RSD 3.000,00
4. Pribavljanje konfirmacije od strane Banke po nostro dok. akreditivu 2% jednokratno uvećano za troškove po tarifi ino-banke
5. Izmene po akreditivu 0,9% jednokratno min. RSD 3.000,00
6. Troškovi SWIFT-a za otvaranje nostro dok.akreditiva RSD 1.000,00
7. Troškovi SWIFT-a za izmene i reklamacije po nostro dok. akreditivu RSD 500,00
8. Plaćanje po akreditivu Kao po tarifnom stavu 2.1.1.1.
2.1.2.2. Loro Akreditivi
1. Notifikacija loro akreditiva 0,1% jednokratno, min. RSD 3.000,00 maks. RSD 45.000,00
.2. Preuzimanje – pregled dokumenata 0,25% min. RSD 3.000,00
3. Izmena uslova akreditiva RSD 3.000,00
4. Troškovi SWIFT-a za izmene i reklamacije po loro dok. akreditivu RSD 500,00

Nezavisno od toga da li je akreditiv iskorišćen u celosti, delimično ili ako do korišćenja istog ne dođe iz bilo kog razloga, naplaćena naknada se ne vraća. Naknada koja se naplaćuje prilikom otvaranja akreditiva obračunava se tromesečno unapred, a svako započeto tromesečje se računa kao celo. Kurs za obračun naknade je srednji kurs koji važi na dan podnošenja naloga za otvaranje akreditiva ili plaćanje, odnosno kod produženja akreditiva na dan podnošenja zahteva za produženje.

2.1.2.3. Nostro garancije
1. Pregled dokumenata 0,1% min. RSD 3.000,00
2. Obezbeđenje tj. izdvajanje  sredstava za konfirmaciju garancija od strane Banke 1% mesečno
3. Troškovi SWIFT-a za izdavanje nostro garancije RSD 1.000,00
4. Troškovi SWIFT-a za izmene i reklamacije nostro garancije RSD 500,00
2.1.2.4. Loro garancije
1. Notifikacija 0,1% jednokratno unapred,  min. RSD 3.000,00
2. Izmena uslova RSD 3.000,00
3. Pregled dokumenata 0,25% min. RSD 3.000,00
4. Obrada i podnošenje zahteva za plaćanje po loro garanciji 0.25% min. RSD 3.000,00
2.1.2.5. Dokumentarne naplate (inkaso poslovi)
1. Slanje dokumenata po inkasu 0,2%, min. RSD 3.000,00
2. Avizo loro inkasa 0,2%, min. RSD 3.000,00
3. Izmena inkasa RSD 3.000,00
4. Uručenje dokumenata bez plaćanja RSD 3.000,00
5. Naplata inkasa sa protestom menice 0,3% + troškovi protesta

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

2.2. KREDITNO GARANCIJSKI POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA U ZEMLJI (DINARSKI i DEVIZNI)
2.2.1. KREDITI, ESKONT MENICA, FAKTORING, UPIS I UPLATA OBVEZNICA DINARSKI I DEVIZNI
1. Krediti
1.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
1.2. Realizacija Odluke o odobravanju kredita
1.2.1. sa rokom vraćanja do 30 dana 0,2% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.2. sa rokom vraćanja od 31 do 90 dana 0,6% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.3. sa rokom vraćanja od 91 do 180 dana 0,7% - 1,2% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.4. sa rokom vraćanja preko 180 dana 0,1% - 2% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.5. pokriće 100% depozitom 0,3% - 0,8% jednokratno unapred, pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
2. Revolving kreditna linija
2.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
2.2. Realizacija Odluke o odobravanju revolving kreditne linije
2.2.1. sa rokom vraćanja svake pojedinačne tranše do 30 dana 1,2% jednokratno unapred pre puštanja prve tranše, min. RSD 3.000,00
2.2.2. sa rokom vraćanja pojedinačne tranše od 31 do 90 dana 0,3% pre puštanja svake pojedinačne tranše kredita min. RSD 3.000,00
2.2.3. sa rokom vraćanja pojedinačne tranše od 91 do 180 dana 0,6% pre puštanja svake pojedinačne tranše kredita min. RSD 3.000,00
3. Obrada zahteva za izmenu ugovorenih uslova 0,5% - 1,5% jednokratno od stanja kredita za koji se traži izmena, min. RSD 3.000,00
4. Aranžmanski krediti prema Ugovoru
4.1. Obrada zahteva za kredite u skladu sa odgovarajućim aktima Vlade Republike Srbije Prema aktima Vlade RS
5. Eskont menica, faktoring, upis i uplatu obveznica
5.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva,
5.2. Realizacija Odluke o odobravanju eskonta menica, faktoringa i upisa i uplate obveznica 0,5% - 1,0% jednokratno unapred min. RSD 3.000,00 
6. Višenamenska revolving linija (kredit, eskont, garancija, aval, akreditiv, faktoring, obveznice i dr.plasmani)
6.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biro min. RSD 3.000,00 u toku izrade Predloga odluke
6.2. Realizacija Odluke o odobravanju prema odgovarajućem tarifnom stavu za realizaciju konkretnog plasmana

Po pravilu, niže naknade u okviru odgovarajućeg raspona, mogu da se primenjuju kod klijenata koji su klasifikovani u „A“ i „B“ kategoriju i koji imaju adekvatan doprinos depozitnom potencijalu Banke.

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

2.2.2. Poslovi izdavanja garancija, otvaranja akreditiva, odobravanja avala i drugih oblika jemstva po poslovima u zemlji (pravna lica) - dinarski i devizni
1. Garancije, akreditivi, avali i drugi oblici jemstva  
1.1. Obrada zahteva za izdavanje garancija i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
1.2. Realizacija Odluke o odobravanju - u fazi ugovaranja
1.2.1. bez pokrića 0,3% - 1,5% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
1.2.2. sa 100% pokrićem i tenderske garancije 0,2% - 0,8% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
1.3. Naknada u roku važnosti čiji je rok važnosti preko 30 dana
1.3.1. bez pokrića 0,3% - 0,6% tromesečno unapred, min. RSD 3.000,00 tromesečno
1.3.2. pokriće 100% 0,2% tromesečno unapred, a za tenderske jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
1.3.3. Tenderske garancije 0,4% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00 jednokratno
2. Kontragarancije  
2.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
2.2. Realizacija Odluke o odobravanju izdavanja kontragarancije u fazi ugovaranja 0,5% do 1% tromesečno unapred, a min. RSD 3.000,00 tromesečno
3. Supergarancije  
3.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
3.2. Realizacija Odluke o odobravanju izdavanja supergarancije u fazi ugovaranja 0,8% - 1% tromesečno
3.3. Izdavanje garancije po poslovima zajedničkih ulaganja Po ugovoru
4. Intervencija po garancijama, akreditivima, avalima i drugim oblicima jemstva 2% jednokratno od iznosa intervencije, min. RSD 3.000,00
5. Obrada zahteva za izmenu ugovorenih uslova 0,5%-1,2% jednokratno, min. RSD 3.000,00
6. Izdavanje pisama o namerama i potvrda i dr. usluge min. RSD 3.000,00
2.3. Naknada za monitoring plasmana
2.3.1. Svi plasmani sa rokom otplate važnosti preko jedne godine 0,5%-1,5% na stanje duga jednokratno unapred

Po pravilu, niže naknade u okviru odgovarajućeg raspona, mogu da se primenjuju kod klijenata koji su klasifikovani u „A“ i „B“ kategoriju i koji imaju adekvatan doprinos depozitnom potencijalu Banke.

Obračun tromesečne naknade za izdatu garanciju, odnosno odobren aval, započinje prilikom izdavanja garancije, odnosno odobrenja avala, a svako započeto tromesečje računa se kao celo.

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

2.4. Poslovi u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate za pravna lica
2.4.1. Povlačenje osnova i naloga za prinudnu naplatu Prema Tarifi naknada Narodne banke Srbije
2.5. Naknada za izdavanje sudski overene izjave o pristanku na ispis hipoteke - za pravna lica minimum RSD 1.000,00
2.6. KREDITNO GARANCIJSKI POSLOVI SA PREDUZETNICIMA U ZEMLjI (DINARSKI I DEVIZNI) I SA FIZIČKIM LICIMA-NOSIOCIMA REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
1. Dinarski i devizni krediti
1.1.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditog biroa - preduzetnici minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
1.1.2. Povlačenje Izveštaja iz Kreditog biroa - fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava prema važećoj Tarifi naknada za usluge Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije uvećane za iznos PDV-a
1.2. Realizacija Odluke o odobravanju kredita-PREDUZETNICI
1.2.1. Kratkoročni krediti 1% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.2. Dugoročni krediti 0,1 - 2% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.2.3. Pokriće 100% depozitom 0,5% jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj min. RSD 3.000,00
1.3. Realizacija Odluke o odobravanju kredita - RPG - FIZIČKA LICA  
1.3.1 Gotovinski dinarski poljoprivredni krediti do 12 meseci 1% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.2 Poljoprivredni krediti iz sredstava Banke - namenski 1% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.3 Poljoprivredni krediti sa subvencionisanom kamatnom stopom u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.4 Poljoprivredni krediti u saradnji sa garancijskim fondom AP Vojvodina 1% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.3.5 Dugoročni kredit za investicije (kupovinu poljoprivrednog zemljišta) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 1,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno unapred pre puštanja kredita u tečaj
1.4 Prevremena otplata kredita bez naknade
1.4.1. Svi plasmani sa rokom otplate/važnosti preko 1 godine 0%-1,5% na stanje duga jednokratno unapred
1.5. Naknada za monitoring/administriranje plasmana
1.5.1. Svi plasmani sa rokom otplate/važnosti preko 1 godine 0% - 1,5% na ostatak nedospele glavnice jednom godišnje
2. Revolving kreditna linija
2.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
2.2. Realizacija Odluke o odobravanju 1% jednokratno unapred pre puštanja prve tranše u tečaj min. RSD 3.000,00
3. Poslovi izdavanja dinarskih i deviznih garancija
3.1. Obrada zahteva i povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa Minimum RSD 3.000,00 u toku obrade zahteva
3.2. Realizacija Odluke o odobravanju izdavanja garancija
3.2.1. Bez pokrića 0,8% jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
3.2.2. Sa 100% pokrićem i tenderske garancije 0,5% jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
3. Naknada u roku važnosti garancije
3.1. Bez pokrića 0,5% tromesečno unapred, a za tenderske jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
3.2. Pokriće 100% 0,2% tromesečno unapred, a za tenderske jednokratno unapred min. RSD 3.000,00
4. Intervencija po garancijama 2% jednokratno unapred od iznosa intervencije, min. RSD 3.000,00
5. Obrada zahteva za izmenu ugovorenih uslova 0,5% - 1,2% jednokratno unapred, min. RSD 3.000,00
6. Izdavanje pisama o namerama i potvrda i dr. usluge minimum RSD 3.000,00
7. Ostale naknade
7.1. Povlačenje osnova i naloga za prinudnu naplatu Prema Tarifi naknada Narodne banke Srbije
7.2. Izdavanje brisovne dozvole za ispis hipoteke/zaloge RSD 1.000,00
2.7. VISA ELECTRON BUSINESS CARD - poslovna kreditna kartica
2.7.1. Obrada kreditnog zahteva - Povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa – pravna lica prema Tarifi Kreditnog biroa
2.7.2. Obrada kreditnog zahteva - Povlačenje Izveštaja iz Kreditnog biroa – preduzetnici i fizička lica (jemci) prema Tarifi Kreditnog biroa
2.7.3. Naknade  
2.7.3.1. Izdavanje kartice RSD 600,00
2.7.3.2. Reizdavanje kartice RSD 600,00
2.7.3.3. Godišnja članarina, po kartici RSD 3.000,00
2.7.3.4. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 500,00
2.7.3.5. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene kartice RSD 1.000,00
2.7.4. Provizija za isplatu gotovine
2.7.4.1. Na šalteru Banke Poštanska štedionica kao i Pošte  3% od iznosa, a min. RSD 200,00
2.7.4.2. Na bankomatu Banke Poštanska štedionica kao i Pošte 3% od iznosa, a min. RSD 200,00
2.7.4.3. Na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, a min. RSD 300,00
2.7.4.4. Na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 3 EUR protivvrednost u RSD
2.7.4.5. Na šalteru druge banke u zemlji  3% od iznosa, a min. RSD 300,00
2.7.4.6. Na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 5 EUR protivvrednost u RSD
2.7.5. Ostale naknade
2.7.5.1. Neopravdana reklamacija RSD 1.000,00 + stvarni troškovi
2.7.5.2. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
a) u zemlji RSD 200,00
b) u inostranstvo RSD 500,00 + stvarni troškovi
2.7.5.3. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika, u inostranstvu 15 EUR, protivvrednost u RSD
2.7.5.4. Opomena za izmirenje duga RSD 300,00
2.7.5.5. Otkazivanje/gašenje kartice, po kartici RSD 800,00
2.7.5.5.a Otkazivanje/gašenje kartice za preduzetnike Bez naknade
2.7.5.6. Izdavanje potvrde na zahtev korisnika RSD 500,00
2.7.5.7. Troškovi konverzije (za potrošnju u inostranstvu) 1% od transakcije
2.7.5.8. Trošak izvoda bez naknade
2.7.5.9. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
2.7.5.10. Štampa izvoda
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
2.7a. VISA ELECTRON - debitna poslovna platna kartica
2.7a.1 Naknade  
2.7a.1.1. Izdavanje kartice RSD 200,00
2.7a.1.2. Reizdavanje kartice RSD 200,00
2.7a.1.3. Godišnja članarina, po kartici RSD 1.800,00
2.7a.1.4. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 500,00
2.7a.1.5. Zamena oštećene, izgubljene ili ukradene kartice RSD 200,00
2.7a.2. Provizija za isplatu gotovine  
2.7a.2.1. Na šalteru Banke bez provizije
2.7a.2.2. Na šalteru Pošte bez provizije
2.7a.2.3. Na bankomatu Banke bez provizije
2.7a.2.4. Na bankomatu Pošte bez provizije
2.7a.2.5. Na bankomatu druge banke u zemlji 3% od iznosa, a min. RSD 300,00
2.7a.2.6. Na bankomatu druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 3 EUR protivvrednost u RSD
2.7a.2.7. Na šalteru druge banke u zemlji 3% od iznosa a min. RSD 300,00
2.7a.2.8. Na šalteru druge banke u inostranstvu 3% od iznosa, a min. 5 EUR protivvrednost u RSD
2.7a.3. Ostale naknade  
2.7a.3.1. Neopravdana reklamacija RSD 1.000,00 + stvarni troškovi
2.7a.3.2. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji nastaloj:
a) u zemlji RSD 200,00
b) u inostranstvo RSD 500,00 + stvarni troškovi
2.7a.3.3. Zadržavanje kartice u bankomatu greškom korisnika, u inostranstvu 15 EUR, protivvrednost u RSD
2.7a.3.4. Otkazivanje/gašenje kartice, po kartici RSD 800,00
2.7a.3.4.a Otkazivanje/gašenje kartice za preduzetnike Bez naknade
2.7a.3.5. Izdavanje potvrde na zahtev korisnika RSD 500,00
2.7a.3.6. Naknada za konverziju (za potrošnju u inostranstvu) 1% od transakcije
2.7a.3.7. Dostava izvoda bez naknade
2.7a.3.8. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
2.7a.3.9. Uplate gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
2.7a.3.10. Štampa izvoda
a) štampa originala izvoda bez naknade
b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu
2.7b. DINACARD POKLON KARTICA
2.7b.1. Izdavanje kartice RSD 250,00 po kartici
2.7b.2. Izdavanje preko 100 kartica RSD 150,00 po kartici
2.7C DINACARD - POSLOVNA DEBITNA PLATNA KARTICA
2.7c.1. Naknade
2.7c.1.1. Izdavanje kartice bez naknade
2.7c.1.2. Reizdavanje kartice bez naknade
2.7c.1.3. Godišnja članarina, po kartici bez naknade
2.7c.1.4. Naknada za oglašavanje kartice nevažećom RSD 100,00
2.7c.1.5. Zamena kartice na zahtev korisnika RSD 200,00
2.7c.2. Provizija za isplatu gotovine
2.7c.2.1. Na šalteru Banke bez provizije
2.7c.2.2. Na šalteru Pošte bez provizije
2.7c.2.3. Na bankomatu Banke* bez provizije
2.7c.2.4. Na bankomatu Pošte bez provizije
2.7c.2.5. Na bankomatu druge banke u zemlji 2% od iznosa a min. RSD 50,00
2.7c.2.5. Na šalteru druge banke u zemlji 2% od iznosa a min. RSD 50,00
2.7c.3. Ostale naknade
2.7c.3.1. Neopravdana reklamacija RSD 300,00
2.7c.3.2. Kopija dokumenta na zahtev korisnika o transakciji RSD 100,00
2.7c.3.3. Plaćanje računa na šalteru druge banke RSD 25,00 po transakciji
2.7c.3.4. Plaćanje računa na bankomatu druge banke RSD 25,00 po transakciji
2.7c.3.5. Plaćanje administrativnih taksi mobilnim telefonom u mreži drugih banaka RSD 25,00 po transakciji
2.7c.3.6. Plaćanje računa očitavanjem bar koda na bankomatu i samouslužnom infoterminalu banke 0,25% od iznosa a min. RSD 10,00**
2.7c.3.7. Plaćanje računa putem platnog naloga na samouslužnom infoterminalu Banke 0,25% od iznosa a min. RSD 10,00**
2.7c.3.8. Otkazivanje/gašenje kartice (pravno lice/preduzetnik) bez naknade
2.7c.3.9. Izdavanje potvrde na zahtev korisnika RSD 500,00
2.7c.3.10. Dostava izvoda bez naknade
2.7c.3.11. Card Alarm usluga RSD 2,00 po poruci
2.7c.3.12. Uplata gotovine na karticu na bankomatu Banke bez naknade
2.7c.3.13. Štampa izvoda  
  a) štampa originala izvoda bez naknade
  b) štampa kopije izvoda RSD 20,00 po izvodu

* Mreža bankomata obuhvata i mrežu MoneyGet bankomata
** Osim ako nije predviđeno da se naknada ne naplaćuje (Infostan, računi Banke za prevremene otplate, humanitarne organizacije)

2.8. POSLOVI PLATNOG PROMETA ZA PRAVNA LICA I FIZIČKA LICA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST (PREDUZETNICI)
2.8.1. POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM
1. Uplata gotovog novca u korist računa klijenata Banke bez naknade
2. Uplata u gotovom novcu u korist računa klijenata drugih banaka 0,80% od iznosa minimum RSD 200,00
2.1. Uplata u gotovom novcu u korist računa klijenata drugih banaka koji imaju sklopljen Ugovor sa Bankom o prijemu i naplati gotovog novca U skladu sa Ugovorom
3. Isplate gotovog novca 0,30% od iznosa
4. Isplate gotovog novca preduzetnika bez naknade
5. Naknada za nalog za isplatu/fiksno po nalogu RSD 10,00
2.8.2. EKSTERNI Platni promet
Za naloge primljenje i unete do 12,00 časova Za naloge primljene i unete posle 12,00 časova
1. CLEARING – neto obračun - nalozi do 300.000,00 din. 0,08% od iznosa min. RSD 20,00 0,10% od iznosa min. RSD 25,00
Za naloge primljenje i unete do 14,00 časova Za naloge primljene i unete posle 14,00 časova
2. RTGS – HITNI NALOZI do 300.000,00 din.  0,10% od iznosa min. RSD 40,00 0,12% od iznosa min. RSD 50,00
3. RTGS
3.a. Nalozi preko 300.000,00 din. do 500.000,00 din.  0,09% od iznosa 0,10% od iznosa
3.b. Nalozi preko 500.000,00 din. do 1.000.000,00 din. 0,07% od iznosa 0,08% od iznosa
3.c. Nalozi preko 1.000.000,00 din. do 5.000.000,00 din. 0,05% od iznosa 0,06% od iznosa
3.d. Nalozi preko 5.000.000,00 din. 0,03% od iznosa maks. RSD 6.000,00 0,04% od iznosa maks. RSD 8.000,00
4. Instant plaćanja do 300.000,00 dinara
4.1. Papirni nalozi 0,10% od iznosa minimum RSD 40,00
4.2. Elektronski nalozi 0,07% od iznosa minimum RSD 30,00
2.8.3. INTERNI PLATNI PROMET
1. Nalozi za prenos 0,06% od iznosa min. RSD 15,00 maks. RSD 6.000,00
2. Nalog za prenos sa računa klijenata u Banci u korist računa Banke po osnovu oročenog depozita bez naknade
3. Nalog za prenos aranžmanskih okvirnih kredita OVERDRAFT bez naknade
4. Prenos sa računa na račun u okviru istog klijenta-pravnog lica bez naknade
5. Nalog za prenos sa računa klijenta na račun Banke po osnovu promena po platnim karticama bez naknade
2.8.4. ELEKTRONSKI PLATNI PROMET
Za naloge primljenje i unete do 12,00 časova Za naloge primljene i unete posle 12,00 časova
1. CLEARING – neto obračun - nalozi do 300.000,00 din.* 0,05% od iznosa min. RSD 18,00 0,07% od iznosa min. RSD 23,00
Za naloge primljenje i unete do 14,00 časova Za naloge primljene i unete posle 14,00 časova
2. RTGS – HITNI NALOZI do 300.000,00 din.  0,07% od iznosa min. RSD 30,00 0,09% od iznosa min. RSD 40,00
3. RTGS - Nalozi preko 300.000,00  0,06% od iznosa maks. RSD 4.000,00 0,08% od iznosa maks. RSD 6.000,00
4. Interni platni promet  0,04% od iznosa min. RSD 15,00 maks. RSD 6.000,00
5. Nalog za prenos sa računa klijenata u Banci u korist računa Banke po osnovu oročenog depozita bez naknade
6. Prenos sa računa na račun u okviru istog klijenta-pravnog lica bez naknade
2.8.5. ELEKTRONSKO BANKARSTVO – izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata
Rok važenja (1-5 godina) 1 2 3 4 5
1.USB smart token RSD 3.275,00 RSD 3.450,00 RSD 3.715,00 RSD 4.060,00 RSD 4.495,00
2.Smart kartica sa USB čitačem RSD 3.325,00 RSD 3.500,00 RSD 3.765,00 RSD 4.110,00 RSD 4.545,00
3.Smart kartica RSD 2.680,00 RSD 2.855,00 RSD 3.120,00 RSD 3.465,00 RSD 3.905,00
4.Produženje roka korišćenja RSD 1.180,00 RSD 1.355,00 RSD 1.620,00 RSD 1.965,00 -
2.8.6. elektronsko bankarstvo - halcom E-BANK SISTEM
1. Izdavanje elektronskog sertifikata RSD 6.000,00
2. Priključenje Halcom e-bank korisnika RSD 2.000,00 po el.sertifikatu/kartici
3. Ponovo priključivanje isključenog korisnika RSD 2.000,00 po el.sertifikatu/kartici
  Usluge Halcom e-bank sistema za korporativne korisnike u smislu licenciranja, instalacija i održavanja, kao i drugih usluga po zahtevu korisnika, Halcom obračunava i naplaćuje direktno korisniku.
2.8.7. IZVEŠTAVANJE KLIJENTA
1. Vođenje računa RSD 200,00 mesečno
2. Priključenje e-banking servisa bez naknade
3. Vođenje e-banking servisa RSD 200,00 mesečno
4. Vođenje računa humanitarnih organizacija bez naknade
5. Otvaranje i vođenje računa sa posebnom namenom (escrow) 0,30% od vrednosti posla
6. Redovni izvod bez naknade
7. Vanredni izvod RSD 100,00
8. Izdavanje istorije rada računa RSD 200,00
2.8.8. OSTALE NAKNADE
1. Izdavanje potvrde na zahtev klijenta RSD 300,00
2. Izdavanje potvrde o izvršenom nalogu RSD 100,00
3. Izdavanje potvrde o registraciji vozila RSD 300,00
4. Izdavanje potvrde o uplati osnivačkog uloga RSD 500,00
5. Gašenje računa bez naknade
6. Registracija menica RSD 50,00 po menici/ovlašćenju
7. Registracija menica klijenata Banke gde je Banka poverilac bez naknade
8. Brisanje menica/ovlašćenja RSD 50,00 po menici/ovlašćenju
9. Brisanje menica/ovlašćenja gde je Banka poverilac bez naknade
2.8.9. KOriŠĆENJE USLUGA SMS INFO
1. Obaveštenje o prilivu na račun 5,00 RSD po poruci
2. Obaveštenje o blokadi/deblokadi računa 5,00 RSD po poruci
3. Upit u stanje na računu 10,00 RSD + PDV +cena osnovnog SMS-a po upitu

Izuzetno, za klijente koji ostvaruju značajan platni promet preko Banke, posmatrano prema ukupnom broju realizovanih naloga, utvrđuje se naknada prema sledećem:

  1. 1. Za klijente koji su realizovali od 1 (jednog) do 2 (dva) miliona naloga mesečno, naplaćuje se:
    1. - 75% iznosa naknade predviđene za eksterni platni promet (tarifni stavovi: 2.8.2. i 2.8.4.1, 2.8.4.2. i 2.8.4.3.)
    2. - 25% od iznosa naknade za interni platni promet. (2.8.3. i 2.8.4.4.).
  1. 2. Za klijente koji su realizovali preko 2 (dva) miliona naloga mesečno, naplaćuje se:
    1. - 60% od iznosa naknade predviđene za eksterni platni promet (tarifni stavovi: 2.8.2. i 2.8.4.1, 2.8.4.2. i 2.8.4.3.) i
    2. - 0% za realizovan interni platni promet (2.8.3. i 2.8.4.4.).

Za usluge koje nisu obuhvaćene ovom Tarifom naknada, a pojave se u poslovanju Banke, naknada se utvrđuje ugovorom između korisnika usluge i Banke, na osnovu prethodno donete Odluke nadležnog organa Banke.

Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj tarifi i da se refundira za troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.

3. PRAVILNIK O TARIFI NAKNADA I TROŠKOVIMA KOJE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD NAPLAĆUJE U PRUŽANjU INVESTICIONIH I DODATNIH USLUGA SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
3. Investicione usluge i aktivnosti sa finansijskim instrumentima (FI)
3.1. Usluge i aktivnosti koje se odnose na promenu vlasništva FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Kupoprodajni poslovi sa FI

Prema ugovoru,
maks. 1% od vrednosti transakcije

2.

Kupoprodajni poslovi sa FI zaklјučeni na primarnom tržištu državnih hartija

Prema ugovoru,
maks. 0,20% od vrednosti transakcije

3.

Izvršenje naloga prodaje sa založnog računa vlasnika FI po rešenjima sudova, javnih izvršitelјa i drugih nadležnih organa (po ISIN broju)

1% od vrednosti transakcije, min.
RSD  200,00

4.

Prenos FI po osnovu rešenja, ugovora, drugih sudskih odluka i plaćanja u drugim FI (po ISIN broju)

RSD  2.000,00

5.

Prenos FI po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva (po ISIN broju)

RSD  20.000,00

6.

Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

7.

Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

3.2. Usluge i aktivnosti koje se ne odnose na promenu vlasništva FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Upis / prestanak zaloge na FI (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

2.

Prenos FI zbog promene depozitara ili u slučaju aktiviranja zaloge (po ISIN broju)

RSD  1.000,00

3.

Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz FI
(po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4.

Promena zalogoprimca i drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

5.

Upis, promena ili brisanje zabeležbe (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

6.

Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaklјučka javnog izvršitelјa (po ISIN broju)

RSD  3.500,00

7.

Prenos FI na založni račun finansijskog obezbeđenja

RSD  5.000,00

8.

Vraćanje FI sa založnog računa finansijskog obezbeđenja

RSD  5.000,00

3.3. Usluge i aktivnosti otvaranja i gašenje računa u Centralnom registru
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Otvaranje vlasničkog računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

2.

Otvaranje založnog računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

3.

Otvaranje računa suvlasništva FI (po računu)

RSD  1.100,00

4.

Otvaranje računa deponovanih FI (po računu)

RSD  22.000,00

5.

Otvaranje depozitnog računa FI (po računu)

RSD  22.000,00

6.

Otvaranje emisionog računa FI (po računu)

RSD  22.000,00

7.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja (po računu)

RSD  22.000,00

8.

Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja (po računu)

RSD  22.000,00

9.

Gašenje računa FI (po računu)

RSD  1.100,00

10.

Gašenje računa deponovanih FI (po računu)

RSD  11.000,00

11.

Izrada potvrde/izvoda o stanju i prometu na računu FI (po računu)

RSD  500,00

3.4. Usluge i aktivnosti upisa FI u Centralni registar

1.

Dodela CFI koda i ISIN broja (po emisiji)

RSD  3.000,00

2.

Upis emisije FI u Centralni registar i dodelјivanje FISN koda (po emisiji)

RSD  36.000,00

3.

Zamena FI u Centralnom registru i dodelјivanje FISN koda
(po ISIN broju)

RSD  68.000,00

4.

Promena vrednosti FI izdavaoca (po ISIN broju)

RSD  24.000,00

5.

Ispravka podataka u dostavlјenom spisku zakonitih imalaca FI (po zahtevu)

RSD  12.000,00

6.

Upis suvlasništva u evidenciju Centralnog registra (po zahtevu)

RSD  5.000,00

3.5. Usluge i aktivnosti koje se odnose na korporativne radnje

1.

Isplata dividende, glavnice, kupona i anuiteta (po ISIN broju)  

RSD  11.000,00

2.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara (po ISIN broju)

RSD  22.000,00 

3.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija (po ISIN broju)

RSD  5.000,00

4.

Ispis (poništenje) FI (po ISIN broju)

RSD  22.000,00

5.

Objavlјivanje obaveštenja (sazivanje skupštine, zastupnička izj-ava i dr.) na internet stranici Centralnog registra (po zahtevu)

RSD  3.000,00

6.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara (po zahtevu)

RSD  12.000,00

7.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara za akcionarska društva sa više od 10.000 akcionara (po zahtevu)

RSD  200.000,00

8.

Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara (po akcionaru)

RSD  1.200,00

9.

Organizovanje izdavanja FI

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

10.

Izrada prospekta izdavaoca

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

11.

Izrada informatora izdavoca

RSD  20.000,00

12.

Ažuriranje informatora izdavaoca

RSD  10.000,00

13.

Priprema i realizacija ponude za preuzimanje ili sticanje sopstvenih FI

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

14.

Priprema skupštine akcionara

Prema ugovoru,
min. RSD  50.000,00

15.

Dostavlјanje izveštaja javnih društava Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi (po zahtevu)

RSD  5.000,00

16.

Uplata i prenos sredstava po osnovu emisije FI, ponude za preuzimanje akcija, sticanja i otuđenja sopstvenih akcija, prinudnog otkupa i isplate razlike u ceni akcija (po ISIN broju)

Prema ugovoru

17.

Ostali netarifirani poslovi 

Prema ugovoru

3.6. Usluge i aktivnosti izrade posebnih izveštaja u Centralnom registru

1.

Izrada posebnih izveštaja (po zahtevu)

RSD  25.000,00

2.

Izrada izveštaja sa podacimo o stanju na računima FI zakonitog imaoca u Centralnom registru (po zahtevu)

RSD  2.000,00

3.

Izrada izveštaja sa podacima o promenama na računima FI zakonitog imaoca u Centralnom registru (po zahtevu)

RSD  4.000,00

4.

Podnošenje zahteva i dostavlјanje potvrde Centralnog registra (po potvrdi)

RSD  4.000,00

3.7. Usluge i aktivnosti uplate/isplate po osnovu FI
(osim za besplatne akcije sa računa 980 i štedne obveznice)

1.

Saldiranje dinarskih / deviznih sredstava preko Centralnog registra

Prema ugovoru, max 0,30% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

2.

Saldiranje dinarskih / deviznih sredstava preko Centralnog registra za klijente koji zaklјuče transakciju posredstvom brokera Banke

Prema ugovoru, max 0,20% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

3.

Prijem ostalih uplata po osnovu FI bez poruke Centralnog registra

Prema ugovoru, max 0,40% od iznosa uplate/isplate, a ne više od RSD 20.000,00

4.

Prijem uplata u svrhu kupovine FI

Bez naknade

5.

Otvaranje novčanog računa za FI

Bez naknade

6.

Gašenje novčanog računa za FI

Bez naknade

3.8. Usluge i aktivnosti prenosa sa računa za besplatne akcije (račun 980)

1.

Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije (po računu)

RSD  275,00

2.

Prenos po osnovu rešenja o nasleđivanju i ugovora
o doživotnom izdržavanju (po nalogu)

RSD  525,00

3.

Prenos po osnovu ugovora o poklonu (po nalogu)

RSD  1.050,00

4.

Prenos po osnovu ostalih ugovora, drugih sudskih odluka i rešenja (po nalogu)

RSD  1.350,00

3.9. Usluge i aktivnosti prenosa za štedne obveznice

1.

Prenos štednih obveznica po osnovu rešenja o nasleđivanju, ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu (po nalogu)

RSD  2.000,00

2.

Prenos štednih obveznica zbog promene depozitara (po ISIN broju)

RSD  1.000,00

3.

Upis zaloge na štednim obveznicama (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4.

Prestanak zaloge na štednim obveznicama (po ISIN broju)

RSD  2.200,00

4. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE KOJE BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D., BEOGRAD PRUŽA STRANIM FINASIJSKIM I DRUGIM INSTITUCIJAMA
Broj tarifnog stava Vrsta i naziv usluge Visina naknade
1. Povraćaj sredstava SWIFT porukom usled greške nalogodavca EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma
2. Povraćaj sredstava EUROGIRO porukom usled greške nalogodavca EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma
3. Naknada za ne STP doznake EUR 5,00
4. Isplata SWIFT doznaka EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma i obima prometa
5. Isplata EUROGIRO doznaka EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma i obima prometa
6. Dostava fotokopiranih/skeniranih dokumenata EUR 5,00
7. Naknada za dolazeće MT103 sa opcijom OUR u polju 71A, za koje Banka vrši uslugu prenosa klijentima drugih domaćih banaka EUR 5,00 ili zavisno od sporazuma/ugovora
8. Troškovi vođenja računa EUR 150,00
9. Troškovi izvoda bez naknade
10. Storno naloga/Izmene EUR 50,00 po nalogu
11. Provera isplate/Zahtev za dopunu podataka EUR 30,00
12. Povraćaj sredstava po zahtevu nalogodavca EUR 50,00
13. Troškovi transfera - zaduženja/odobrenja (MT2xx) EUR 6,00/ EUR 2,50
14. Evidentiranje promene EUR 0,15

Naknada se naplaćuje u iznosima navedenim u Tarifi, osim ukoliko ukoliko bilateralnim ili drugim ugovorom, odnosno propisom, nije drugačije predviđeno.


Banka zadržava pravo da odstupi od navedenih naknada u poslovanju sa klijentima koji su od posebnog interesa za Banku, kao i da naplati sve nastale troškove za usluge koje nisu navedene u ovoj Tarifi i nadoknadi troškove koje snosi u poslovanju sa trećim licima.