Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » STANOVI IZGRAĐENI za pripadnike snaga bezbednosti
Krediti

Stanovi izgraĐeni za pripadnike snaga bezbednosti

Stambeni kredit

USLOVI ZA KUPOVINU STANOVA

Pravo na kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti koji:

1. imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i stalno su zaposleni  u

 • Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Vojsci Srbije
 • Bezbednosno informativnoj agenciji
 • Ministarstvu odbrane
 • Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • Raniji pripadnici snaga bezbednosti koji su ostvarili pravo na penziju u jednoj od nabrojanih institucija

2. nemaju trajno rešeno stambeno pitanje ili imaju neadekvatno rešeno stambeno pitanje

3. se nalaze na spisku lica koja mogu ostvariti pravo na kupovinu stana pod povolјnijim uslovima

4. ispunjavaju sledeće uslove Banke:

 • Redovan mesečni priliv po osnovu zarade ili penzije
 • Klijent u radnom odnosu, ukupan radni staž minimum 12 meseci
 • Otvoren tekući račun u Banci
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost klijenta pozitivno ocenjeno od strane Banke
 • Da je izvršio uplatu svih naknada i drugih direktnih i indirektnih troškova vezanih za kredit

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Ukoliko klijent nije korisnik računa u Banci, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:
      - Obračunske liste zarade za poslednja 3 (tri) meseca / penzioneri poslednja 3 (tri) penziona čeka
      - Promet po računu druge banke za poslednjih 6 (šest) meseci
 • Predugovorno odobrenje za kupovinu stana
 • Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)
NAMENA KREDITA

Krediti se odobravaju za kupovinu stanova iz projekta masovne državne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije.

IZNOS KREDITA I ROK OTPLATE

Minimalni iznos kredita

 • Za kredite indeksirane u EUR: 5.000 EUR u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan puštanja kredita u tečaj
 • Za kredite u RSD: 500.000 RSD

Maksimalni iznos kredita:

 • maksimalno do 90% iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene tržišne vrednosti (uzima se niža vrednost), ukoliko se hipoteka uspostavlјa na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja

Rok otplate:
Od 36 do 360 meseci
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima koji dospevaju na zadnji dan u mesecu.

UČEŠĆE

Minimum 10% kupoprodajne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja.
Učešće nije potrebno ukoliko se hipoteka konstituiše na drugoj napokretnosti (koja nije predmet kreditiranja) ukoliko je vrednost te nepokretnosti veća od iznosa kredita za minimalno 30%.
Učešće nije potrebno ukoliko se refinansira stambeni kredit kod drugih banaka.

KAMATNA STOPA

Banka obračunava i naplaćuje kamatu na iznos odobrenog stambenog kredita po kamatnoj stopi koja je:

  - za kredite indeksirane u EUR:

 • za period prvih 24 meseca, odnosno nakon isteka perioda od 24 meseca do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 2% na godišnjem nivou
 • nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope na način definisan u prethodnoj alineji, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 2%.

  - za kredite u RSD:

 • za period prvih 24 meseca, odnosno nakon isteka perioda od 24 meseca do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 5% na godišnjem nivou
 • nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope na način definisan u prethodnoj alineji, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 2%.

Promena kamatne stope opisane na način iz stava 1. alineja 2. ove tačke vrši se dva puta godišnje, tako što se novoutvrđena kamatna stopa obračunava na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Na sve dospele, a u roku neizmirene obaveze po kreditu Banka obračunava zateznu kamatu u visini kamatne stope utvrđene Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorene (redovne) kamatne stope ukoliko je viša. Obračun zatezne kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu (zadnji dan u mesecu) Banka obračunava interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se naplaćuje u momentu prenosa kredita u otplatu.

TROŠKOVI KREDITA

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 • Naknada za obradu kredita iznosi 0,2% jednokratno, na iznos odobrenog kredita
 • Trošak premije NKOSK-a koji se kreće u rasponu od 1,05% do 3,675% od iznosa kredita. Premija zavisi od visine sopstvenog učešća, stepena završenosti objekta, kreditne sposobnosti klijenta, posedovanja polise osiguranja života...
 • Izveštaj procene u iznosu od 30 EUR od strane ovlašćenog procenitenja Adventis real estate management doo Beograd
 • Overa založne izjave 10.080 RSD (okvirno, na bazi reprezentativnog primera Udruženja banaka Srbije)
 • Trošak osiguranja nepokretnosti nakon završetka objekta oko 20 EUR godišnje za površinu stana od 65m2
 • Trošak menica 200 RSD
 • Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD

Banka ne može da utiče na visinu troškova drugih lica (NKOSK, javni beležnik, osiguravajuća kompanija) koji su vezani za proces odobravanja stambenog kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA
 • Hipoteka (n-tog reda) na objektu u izgradnji koja momentom dobijanja upotrebne dozvole i uknjižbe posebnog dela postaje hipoteka I reda na stambenoj jedinici koja je predmet kupoprodaje
 • 4 blanko solo menice
 • Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika plus rizik izlivanja vode iz instalacija (momentom završetka izgradnje)
 • Polisa osiguranja NKOSK-a
REALIZACIJA KREDITA

Bezgotovinskim prenosom sredstava na račun:

 • prodavca kada je predmet kredita kupovina stambene nepokretnosti.

PREVREMENA OTPLATA
 • 0,5% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000 RSD, u periodu od 12 meseci, ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine, odnosno
 • 1% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000 RSD, u periodu od 12 meseci, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine.
NOVI SAD - lokacija JUGOVIĆEVO

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.540.000 RSD 30.000 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 354.000 RSD 3.000 EUR
Kredit Banke 3.186.000 RSD 27.000 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,2%
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.103,14 RSD 99,80 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,48% 2,46%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.160.945,80 RSD 35.737,11 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.372 RSD 54 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK* 803,25 EUR, maksimalno 992,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 25 - 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,40 EUR

*Maksimalni iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

NIŠ - lokacija stambeno-poslovnog kompleksa "Tesla"

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.540.000 RSD 30.000 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 354.000 RSD 3.000 EUR
Kredit Banke 3.186.000 RSD 27.000 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,2%
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.103,14 RSD 99,80 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,48% 2,46%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.160.945,80 RSD 35.737,11 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.372 RSD 54 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK* 803,25 EUR, maksimalno 992,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 25 - 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,40 EUR

*Maksimalni iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

KRAGUJEVAC - lokacija Denino brdo

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.540.000 RSD 30.000 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 354.000 RSD 3.000 EUR
Kredit Banke 3.186.000 RSD 27.000 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,2%
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.103,14 RSD 99,80 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,48% 2,46%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.160.945,80 RSD 35.737,11 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.372 RSD 54 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK* 803,25 EUR, maksimalno 992,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 25 - 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,40 EUR

*Maksimalni iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

KRALjEVO - lokacija VOĆAREVE livade

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.540.000 RSD 30.000 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 354.000 RSD 3.000 EUR
Kredit Banke 3.186.000 RSD 27.000 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,2%
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.103,14 RSD 99,80 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,48% 2,46%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.160.945,80 RSD 35.737,11 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.372 RSD 54 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK* 803,25 EUR, maksimalno 992,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 25 - 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,40 EUR

*Maksimalni iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

VRANјE - lokacija Asambair (kod pete Škole)

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.540.000 RSD 30.000 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 354.000 RSD 3.000 EUR
Kredit Banke 3.186.000 RSD 27.000 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,2%
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.103,14 RSD 99,80 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,48% 2,46%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.160.945,80 RSD 35.737,11 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.372 RSD 54 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK* 803,25 EUR, maksimalno 992,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 25 - 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,40 EUR

*Maksimalni iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

SREMSKA MITROVICA - lokacija Kamenjar

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.540.000 RSD 30.000 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 354.000 RSD 3.000 EUR
Kredit Banke 3.186.000 RSD 27.000 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Naknada za obradu kreditnog zahteva 0,2%
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.103,14 RSD 99,80 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,48% 2,46%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.160.945,80 RSD 35.737,11 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.372 RSD 54 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK* 803,25 EUR, maksimalno 992,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 25 - 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,40 EUR

*Maksimalni iznos u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta