Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » STANOVI IZGRAĐENI za pripadnike snaga bezbednosti
Krediti

Stanovi izgraĐeni za pripadnike snaga bezbednosti

Stambeni kredit

USLOVI ZA KUPOVINU STANOVA

Pravo na kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti koji:

1. imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i stalno su zaposleni  u

 • Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Vojsci Srbije
 • Bezbednosno informativnoj agenciji
 • Ministarstvu odbrane
 • Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • Raniji pripadnici snaga bezbednosti koji su ostvarili pravo na penziju u jednoj od nabrojanih institucija

2. nemaju trajno rešeno stambeno pitanje ili imaju neadekvatno rešeno stambeno pitanje

3. se nalaze na spisku lica koja mogu ostvariti pravo na kupovinu stana pod povolјnijim uslovima

4. ispunjavaju sledeće uslove Banke:

 • Redovan mesečni priliv po osnovu zarade ili penzije
 • Klijent u radnom odnosu, ukupan radni staž minimum 12 meseci
 • Otvoren tekući račun u Banci
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost klijenta pozitivno ocenjeno od strane Banke
 • Da je izvršio uplatu svih naknada i drugih direktnih i indirektnih troškova vezanih za kredit

POTREBNA DOKUMENTACIJA
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o penziji ( samo za korisnike penzije – lična, porodična, invalidska, ino-penzija  )
 • Rešenje nadležne institucije kojim se potvrđuje ostvarenje prava na boračko invalidsku zaštitu i potvrda o proseku primanja za poslednja tri meseca ( samo za korisnike boračko-invalidskih zaštite )
 • Ukoliko klijent nije korisnik računa u Banci, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:
      - Obračunske liste zarade za poslednja 3 (tri) meseca / penzioneri poslednja 3 (tri) penziona čeka
      - Promet po računu druge banke za poslednjih 6 (šest) meseci
 • Predugovorno odobrenje za kupovinu stana
 • Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)
 • Po potrebi Banka pome tražiti dodatnu dokumentaciju u skladu sa internim aktima.
NAMENA KREDITA

Krediti se odobravaju za kupovinu stanova iz projekta masovne državne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije.

IZNOS KREDITA I ROK OTPLATE

Minimalni iznos kredita

 • Za kredite indeksirane u EUR: 5.000 EUR u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan puštanja kredita u tečaj
 • Za kredite u RSD: 500.000 RSD

Maksimalni iznos kredita:

 • maksimalno do 90% iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene tržišne vrednosti (uzima se niža vrednost), ukoliko se hipoteka uspostavlјa na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja

Rok otplate:
Od 36 do 360 meseci uz mogućnost izbora grejs perioda do 12 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita.
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima koji dospevaju na zadnji dan u mesecu.

UČEŠĆE

Minimum 10% kupoprodajne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja.
Učešće nije potrebno ukoliko se hipoteka konstituiše na drugoj napokretnosti (koja nije predmet kreditiranja) ukoliko je vrednost te nepokretnosti veća od iznosa kredita za minimalno 30%.
Učešće nije potrebno ukoliko se refinansira stambeni kredit kod drugih banaka.

KAMATNA STOPA

Banka obračunava i naplaćuje kamatu na iznos odobrenog stambenog kredita po kamatnoj stopi koja je:

  - za kredite indeksirane u EUR:

 • za period prvih 24 meseca, odnosno nakon isteka perioda od 24 meseca do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 2% na godišnjem nivou
 • nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope na način definisan u prethodnoj alineji, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 2%.

  - za kredite u RSD:

 • za period prvih 24 meseca, odnosno nakon isteka perioda od 24 meseca do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 5% na godišnjem nivou
 • nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope na način definisan u prethodnoj alineji, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 2%.

Promena kamatne stope opisane na način iz stava 1. alineja 2. ove tačke vrši se dva puta godišnje, tako što se novoutvrđena kamatna stopa obračunava na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Na sve dospele, a u roku neizmirene obaveze po kreditu Banka obračunava zateznu kamatu u visini kamatne stope utvrđene Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorene (redovne) kamatne stope ukoliko je viša. Obračun zatezne kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Kod kredita bez grejs perioda za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu (zadnji dan u mesecu) Banka obračunava interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se naplaćuje u momentu prenosa kredita u otplatu.

Kod partija kredita sa grejs periodom, za vreme trajanja grejs perioda vrši se obračun interkalarne kamate primenom ugovorene (redovne) kamatne stope, bez naplate iste. Obračunata interkalarna kamata se pripisuje glavnom dugu u trenutku prenosa kredita u otplatu i tako uvećana glavnica predstavlja osnov za izradu anuitetnog plana.

TROŠKOVI KREDITA

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 • Naknada za obradu kredita iznosi 0,2% jednokratno, na iznos odobrenog kredita
 • Trošak premije NKOSK-a koji se kreće u rasponu od 1,05% do 3,675% od iznosa kredita. Premija zavisi od visine sopstvenog učešća, stepena završenosti objekta, kreditne sposobnosti klijenta, posedovanja polise osiguranja života...
 • Izveštaj procene u iznosu od 30 EUR od strane ovlašćenog procenitenja Adventis real estate management doo Beograd
 • Overa založne izjave 10.080 RSD (okvirno, na bazi reprezentativnog primera Udruženja banaka Srbije)
 • Trošak osiguranja nepokretnosti nakon završetka objekta oko 20 EUR godišnje za površinu stana od 65m2
 • Trošak menica 200 RSD
 • Trošak izveštaja kreditnog biroa 246 RSD

Banka ne može da utiče na visinu troškova drugih lica (NKOSK, javni beležnik, osiguravajuća kompanija) koji su vezani za proces odobravanja stambenog kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA
 • Hipoteka (n-tog reda) na objektu u izgradnji koja momentom dobijanja upotrebne dozvole i uknjižbe posebnog dela postaje hipoteka I reda na stambenoj jedinici koja je predmet kupoprodaje
 • 4 blanko solo menice
 • Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika plus rizik izlivanja vode iz instalacija (momentom završetka izgradnje)
 • Polisa osiguranja NKOSK-a
REALIZACIJA KREDITA

Bezgotovinskim prenosom sredstava na račun:

 • prodavca kada je predmet kredita kupovina stambene nepokretnosti.

PREVREMENA OTPLATA
 • 0,5% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000 RSD, u periodu od 12 meseci, ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine, odnosno
 • 1% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000 RSD, u periodu od 12 meseci, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od jedne godine.
NOVI SAD - lokacija JUGOVIĆEVO

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 32m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.068.436,48 RSD 17.600,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 206.843,64 RSD 1.760,00 EUR
Kredit Banke 1.861.592,84 RSD 15.840,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 9.993,43 RSD 58,54 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,0766% 2,35%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.597.634,80 RSD 21.074,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 3.723,18 RSD 31,68 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 166,32 EUR do 582,12 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 36m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.326.991,04 RSD 19.800,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 232.699,10 RSD 1.980,00 EUR
Kredit Banke 2.094.291,94 RSD 17.820,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 11.242,61 RSD 65,86 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,04% 2,31%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.047.159,60 RSD 23.709,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 4.188,58 RSD 35,64 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 187,11 EUR do 654,88 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 44m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.844.100,16 RSD 24.200,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 284.410,01 RSD 2.420,00 EUR
Kredit Banke 2.559.690,15 RSD 21.780,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 13.740,97 RSD 80,50 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,98% 2,25%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.946.749,20 RSD 28.980,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 5.119,38 RSD 43,56 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 228,69 EUR do 800,41 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 47m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.038.016,08 RSD 25.850,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 303.801,60 RSD 2.585,00 EUR
Kredit Banke 2.734.214,48 RSD 23.265,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 14.677,85 RSD 85,99 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,97% 2,23%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.284.026,00 RSD 30.956,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 5.468,42 RSD 46,53 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 244,28 EUR do 854,99 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 61m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.942.957,04 RSD 33.550,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 394.295,70 RSD 3.355,00 EUR
Kredit Banke 3.548.661,34 RSD 30.195,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 19.049,98 RSD 111,60 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,91% 2,17%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.857.992,80 RSD 40.176,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 7.097,32 RSD 60,39 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 317,04 EUR do 1.109,66 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 67m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.330.788,88 RSD 36.850,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 433.078,88 RSD 3.685,00 EUR
Kredit Banke 3.897.710,00 RSD 33.165,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 20.923,75 RSD 122,58 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,90% 2,16%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
7.532.550,00 RSD 44.128,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 7.795,42 RSD 66,33 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 348,23 EUR do 1.218,81 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 80m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 550 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 5.171.091,20 RSD 44.000,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 517.109,12 RSD 4.400,00 EUR
Kredit Banke 4.653.982,08 RSD 39.600,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 24.983,58 RSD 146,36 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,87% 2,13%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
8.994.088,80 RSD 52.689,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 9.307,96 RSD 79,20 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 415,80 EUR do 1.455,30 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

* Efektivna kamatna stopa je izračunata na osnovu premije osiguranja NKOSK-a od 3,675%
**Iznos premije osiguranja NKOSK-a zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, stepena završenosti objekta , visine učešća klijenta, posedovanja polise osiguranja života vinkulirane u korist banke, itd.
Na dan izrade reprezentativnih primera, 7.10.2019., zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi 117,5248 RSD; vrednost šestomesečnog euribora iznosi -0,3870

NIŠ - lokacija stambeno-poslovnog kompleksa "Tesla"

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 32m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 1.869.824,88 RSD 15.840,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 186.982,49 RSD 1.584,00 EUR
Kredit Banke 1.682.842,39 RSD 14.256,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 9.033,86 RSD 52,69 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,85% 2,72%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.252.189,60 RSD 18.968,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 3.365,68 RSD 28,51 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 149,67 EUR do 523,91 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 36m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.103.552,99 RSD 17.820,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 210.355,29 RSD 1.782,00 EUR
Kredit Banke 1.893.197,70 RSD 16.038,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 10.163,09 RSD 59,27 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,80% 2,68%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.658.716,00 RSD 21.337,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 3.786,39 RSD 32,07 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 168,40 EUR do 589,39 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 47m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.746.305,00 RSD 23.265,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 274.630,50 RSD 2.326,50 EUR
Kredit Banke 2.471.675,00 RSD 20.938,50 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 13.268,48 RSD 77,39 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,73% 2,59%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.776.653,00 RSD 27.860,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 4.943,00 RSD 41,87 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 219,85 EUR do 769,49 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 55m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.213.761,51 RSD 27.225,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 321.376,15 RSD 2.722,50 EUR
Kredit Banke 2.892.385,36 RSD 24.502,50 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 15.526,95 RSD 90,56 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,69% 2,55%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.589.702,00 RSD 32.601,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 5.784,77 RSD 49 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 257,27 EUR do 900,47 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 62m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.622.785,70 RSD 30.690,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 362.278,57 RSD 3.069,00 EUR
Kredit Banke 3.260.507,13 RSD 27.621,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.503,10 RSD 102,09 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,67% 2,53%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.301.116,00 RSD 36.752,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.521,01 RSD 55,24 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 290,02 EUR do 1.015,07 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 68m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.973.377,87 RSD 33.660,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 397.337,78 RSD 3.366,00 EUR
Kredit Banke 3.576.040,09 RSD 30.294,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 19.196,95 RSD 111,97 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,65% 2,51%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.910.902,00 RSD 40.309,20 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 7.152,08 RSD 60,58 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 318,08 EUR do 1.113,30 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 80m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 495 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.674.562,20 RSD 39.600,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 467.456,22 RSD 3.960,00 EUR
Kredit Banke 4.207.105,98 RSD 35.640,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 22.584,65 RSD 131,73 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,63% 2,48%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
8.130.474,00 RSD 47.422,80 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 8.414,21 RSD 71,28 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 374,22 EUR do 1.309,77 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

* Efektivna kamatna stopa je izračunata na osnovu premije osiguranja NKOSK-a od 3,675%
**Iznos premije osiguranja NKOSK-a zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, stepena završenosti objekta , visine učešća klijenta, posedovanja polise osiguranja života vinkulirane u korist banke, itd.
Na dan izrade reprezentativnih primera, 23.04.2019., zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi 118,0445 RSD; vrednost šestomesečnog euribora iznosi -0,2320

KRAGUJEVAC - lokacija Denino brdo

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 32m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 1.786.721,55 RSD 15.136,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 178.672,15 RSD 1.513,60 EUR
Kredit Banke 1.608.049,40 RSD 13.622,40 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 8.632,35 RSD 50,35 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,86% 2,74%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.107.646,00 RSD 18.126,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 3.216,09 RSD 27,24 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 143,03 EUR do 500,62 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 37m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.065.896,79 RSD 17.501,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 206.589,67 RSD 1.750,10 EUR
Kredit Banke 1.859.307,12 RSD 15.750,90 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 9.981,16 RSD 58,21 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,81% 2,68%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.593.217,60 RSD 20.955,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 3.718,61 RSD 31,50 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 165,38 EUR do 578,84 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 47m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.624.247,28 RSD 22.231,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 262.424,72 RSD 2.223,10 EUR
Kredit Banke 2.361.822,56 RSD 20.007,90 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 12.678,77 RSD 73,95 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,74% 2,60%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.564.357,20 RSD 22.622,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 4.723,64 RSD 40,01 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 210,08 EUR do 735,29 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 56m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.126.762,72 RSD 26.488,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 312.676,27 RSD  2.648,80 EUR
Kredit Banke  2.814.086,45 RSD 23.839,20 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 15.106,62 RSD 88,11 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,69% 2,56%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.438.383,20 RSD 31.719,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 5.628,17 RSD 47,67 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 250,31 EUR do 876,09 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 63m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.517.608,06 RSD 29.799,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 351.760,80 RSD  2.979,90 EUR
Kredit Banke 3.165.847,26 RSD 26.819,10 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 16.994,95 RSD 99,12 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,67% 2,53%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.118.182,00 RSD 35.683,20 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.331,69 RSD 53,63 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 281,60 EUR do 985,60 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 71m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.964.288,44 RSD 33.583,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 396.428,84 RSD 3.358,30 EUR
Kredit Banke 3.567.859,60 RSD 30.224,70 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 19.153,04 RSD 111,71 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,65% 2,51%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.895.094,40 RSD 40.215,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 7.135,71 RSD 60,44 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 317,36 EUR do 1.110,76 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 82m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.578.473,98 RSD 38.786,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 457.847,39 RSD 3.878,60 EUR
Kredit Banke 4.120.626.59 RSD 34.907,40 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 22.120,41 RSD 129,02 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,63% 2,48%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
7.963.347,60 RSD 46.447,20 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 8.241,25 RSD 69,81 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 366,53 EUR do 1.282,85 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

* Efektivna kamatna stopa je izračunata na osnovu premije osiguranja NKOSK-a od 3,675%
**Iznos premije osiguranja NKOSK-a zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, stepena završenosti objekta , visine učešća klijenta, posedovanja polise osiguranja života vinkulirane u korist banke, itd.
Na dan izrade reprezentativnih primera, 23.04.2019., zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi 118,0445 RSD; vrednost šestomesečnog euribora iznosi -0,2320

KRALjEVO - lokacija VOĆAREVE livade

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 37m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 1.921.764,46 RSD 16.280,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 192.176,44 RSD 1.628,00 EUR
Kredit Banke 1.729.588,02 RSD 14.652,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 9.284,80 RSD 54,15 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,84% 2,71%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.342.528,00 RSD 19.494,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 3.459,17 RSD 29,30 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 153,85 EUR do 538,46 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 45m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.337.281,10 RSD 19.800,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 233.728,11 RSD 1.980,00 EUR
Kredit Banke 2.103.552,99 RSD 17.820,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 11.292,32 RSD 65,86 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,77% 2,64%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.065.235,20 RSD 23.709,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 4.207,10 RSD 35,64 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 187,11 EUR do 654,88 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 56m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.908.616,48 RSD 24.640,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 290.861,64 RSD 2.464,00 EUR
Kredit Banke 2.361.822,56 RSD 20.007,90 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 14.052,67 RSD 81,96 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,71% 2,56%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.058.961,20 RSD 29.505,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 5.235,50 RSD  44,35 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 232,85 EUR do 814,97 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 56m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.126.762,72 RSD 26.488,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 312.676,27 RSD  2.648,80 EUR
Kredit Banke  2.814.086,45 RSD 23.839,20 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 15.106,62 RSD 88,11 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,69% 2,56%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.438.383,20 RSD 31.719,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 5.628,17 RSD 47,67 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 250,31 EUR do 876,09 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 62m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.220.253,96 RSD 27.280,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 322.025,39 RSD 2.728,00 EUR
Kredit Banke 2.898.228,57 RSD 24.552,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 15.558,31 RSD 90,74 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,69% 2,55%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.600.991,60 RSD 32.666,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 5.796,45 RSD 49,10 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 257,80 EUR do 902,28 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 66m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.428.012,28 RSD 29.040,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 342.801,22 RSD 2.904,00 EUR
Kredit Banke 3.085.211,06 RSD 26.136,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 16.562,08 RSD 96,60 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,68% 2,54%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.962.348,80 RSD 34.776,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.170,42 RSD 52,27 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 274,43 EUR do 960,49 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 80m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.155.166,40 RSD 35.200,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 415.516,64 RSD 3.520,00 EUR
Kredit Banke 3.739.649,76 RSD 31.680,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 20.075,24 RSD 117,09 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,64% 2,49%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
7.227.086,40 RSD 42.152,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 7.479,29 RSD 63,36 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 332,64 EUR do 1.164,24 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

* Efektivna kamatna stopa je izračunata na osnovu premije osiguranja NKOSK-a od 3,675%
**Iznos premije osiguranja NKOSK-a zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, stepena završenosti objekta , visine učešća klijenta, posedovanja polise osiguranja života vinkulirane u korist banke, itd.
Na dan izrade reprezentativnih primera, 23.04.2019., zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi 118,0445 RSD; vrednost šestomesečnog euribora iznosi -0,2320

VRANјE - lokacija Asambair (kod pete Škole)

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 32m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 1.662.066,56 RSD 14.080,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 166.206,65 RSD 1.408,00 EUR
Kredit Banke 1.495.859,91 RSD 12.672,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 8.030,09 RSD 46,84 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,89% 2,77%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
2.890.832,40 RSD 16.862,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 2.991,71 RSD 25,34 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 133,06 EUR do 465,70 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 46m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 1.869.824,88 RSD 15.840,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 186.982,48 RSD 1.584,00 EUR
Kredit Banke 1.682.842,40 RSD 14.256,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 9.033,86 RSD 52,69 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,85% 2,72%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.252.189,60 RSD 18.968,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 3.365,60 RSD 28,51 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 149,69 EUR do 523,91 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 47m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.441.160,26 RSD 20.680,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 244.116,02 RSD 2.068,00 EUR
Kredit Banke 2.197.044,24 RSD 18.612,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 11.794,20 RSD 68,79 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,76% 2,63%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.245.912,00 RSD 24.764,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 4.394,08 RSD 37,22 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 195,42 EUR do 683,90 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 55m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.856.676,90 RSD 24.200,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 285.667,69 RSD 2.420,00 EUR
Kredit Banke 2.571.009,21 RSD 21.780,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 13.801,73 RSD 80,50 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,71% 2,58%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.968.622,80 RSD 28.980,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 5.142,01 RSD 43,56 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 228,69 EUR do 800,41 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 62m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.220.253,96 RSD 27.280,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 322.025,39 RSD 2.728,00 EUR
Kredit Banke 2.898.228,57 RSD 24.552,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 15.558,31 RSD 90,74 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,69% 2,55%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.600.991,60 RSD 32.670,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 5.796,45 RSD 49,10 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 257,80 EUR do 902,29 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 68m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.531.891,44 RSD 29.920,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 353.189,14 RSD 2.992,00 EUR
Kredit Banke 3.178.702,30 RSD 26.928,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.063,96 RSD 99,53 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,67% 2,53%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.143.025,60 RSD 35.830,80 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.357,40 RSD 53,85 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 282,74 EUR do 989,60 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 80m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 440 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.155.166,40 RSD 35.200,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 415.516,64 RSD 3.520,00 EUR
Kredit Banke 3.739.649,76 RSD 31.680,00 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 20.075,24 RSD 117,09 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,64% 2,49%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
7.227.086,40 RSD 42.152,40 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 7.479,29 RSD 63,36 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 332,64 EUR do 1.164,24 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

* Efektivna kamatna stopa je izračunata na osnovu premije osiguranja NKOSK-a od 3,675%
**Iznos premije osiguranja NKOSK-a zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, stepena završenosti objekta , visine učešća klijenta, posedovanja polise osiguranja života vinkulirane u korist banke, itd.
Na dan izrade reprezentativnih primera, 23.04.2019., zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi 118,0445 RSD; vrednost šestomesečnog euribora iznosi -0,2320

SREMSKA MITROVICA - lokacija Kamenjar

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 33m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 1.834.444,60 RSD 15.609,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 183.444,46 RSD 1.560,90 EUR
Kredit Banke 1.651.000,14 RSD 14.048,10 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 8.862,92 RSD 51,92 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,12% 2,40%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.202.336,80 RSD 18.691,20 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 3.302,00 RSD 28,09 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 147,50 EUR do 516,27 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 37m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.056.801,52 RSD 17.501,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 205.680,15 RSD 1.750,10 EUR
Kredit Banke 1.851.121,37 RSD 15.750,90 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 9.973,21 RSD 58,21 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,08% 2,35%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
3.577.395,60 RSD 20.955,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 3.702,24 RSD 31,50 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 165,38 EUR do 578,85 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 45m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.501.515,37 RSD 21.285,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 250.151,53 RSD 2.128,50 EUR
Kredit Banke 2.251.363,84 RSD 19.156,50 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 12.085,80 RSD 70,80 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,02% 2,29%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
4.350.888,00 RSD 25.488,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2% jednokratno 4.502,72 RSD 38,31 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 201,14 EUR do 704,00 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 56m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.112.996,90 RSD 26.488,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 311.299,69 RSD 2.648,80 EUR
Kredit Banke 2.801.697,21 RSD 23.839,20 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 15.040,11 RSD 88,11 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,96% 2,23%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.414.439,60 RSD 31.719,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 5.603,39 RSD 47,67 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 250,31 EUR do 876,09 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 64m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.557.710,75 RSD 30.272,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 355.771,07 RSD 3.027,20 EUR
Kredit Banke 3.201.939,68 RSD 27.244,80 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 17.188,70 RSD 100,70 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,93% 2,19%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.187.932,00 RSD 36.252,00 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.403,87 RSD 54,48 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 286,07 EUR do 1.001,25 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 69m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 3.835.656,90 RSD 32.637,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 383.565,69 RSD 3.263,70 EUR
Kredit Banke 3.452.091,21 RSD 29.373,30 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 18.531,57 RSD 108,56 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,92% 2,18%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
6.671.365,20 RSD 39.081,60 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 6.904,18 RSD 58,74 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 308,42 EUR do 1.079,47 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER za jednosoban stan od 82m2 i bruto kupoprodajnom cenom po m2 od 473 EUR (cena je iskazana sa PDV-om) :

Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.558.316,89 RSD 38.786,00 EUR
Učešće korisnika kredita (10%) 455.831,68 RSD 3.878,60 EUR
Kredit Banke 4.102.485,21 RSD 34.907,40 EUR
Rok otplate maksimalno 30 godina (360 meseci)
Kamatna stopa na kredit Banke 5% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Belibor 2% fiksna u prve dve godine, nakon toga 2% + 6M Euribor
Kriterijum za indeksiranje Nema U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 22.023,02 RSD 129,02 EUR
EKS na godišnjem nivou* 4,89% 2,15%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
7.928.287,20 RSD 46.447,20 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menice 200 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Naknada za obradu kredita 0,2 % jednokratno 8.204,97 RSD 69,81 EUR
Taksa za upis hipoteke Bez naknade
Naknada za obradu zahteva NKOSK Bez naknade
Premija osiguranja NKOSK** od 366,53 EUR do 1.282,85 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje 30 EUR
Osiguranje nepokretnosti – godišnje obavezno 17,98 EUR

* Efektivna kamatna stopa je izračunata na osnovu premije osiguranja NKOSK-a od 3,675%
**Iznos premije osiguranja NKOSK-a zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, stepena završenosti objekta , visine učešća klijenta, posedovanja polise osiguranja života vinkulirane u korist banke, itd.
Na dan izrade reprezentativnih primera, 07.10.2019., zvanični srednji kurs NBS za EUR iznosi 117,5248 RSD; vrednost šestomesečnog euribora iznosi -0,3870