Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » stambeni kredit u dinarima
Krediti

stambeni kredit indeksiran u eur

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

 • Prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 • Otvoren tekući račun u Banci
 • Redovan mesečni priliv po osnovu zarade ili penzije minimum 3 meseca
 • Klijent u radnom odnosu: ukupan radni straž minimum 12 meseci
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost klijenta pozitivno ocenjeno od strane Banke
 • Da je izvršio uplatu svih naknada i drugih direktnih i indirektnih troškova vezanih za kredit
NAMENA KREDITA

Krediti se odobravaju za sledeće namene:

 • za kupovinu stambenih objekata,
 • za adaptaciju stambene nepokretnosti,
 • refinansiranje stambenih kredita
Iznos kredita i Rok otplate

Minimalni iznos kredita:
 10.000,00 EUR u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan puštanja kredita u tečaj.
Maksimalni iznos kredita:

 • za kupovinu nepokretnosti: maksimalno do visine 80% iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene tržišne vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita.
 • za adaptaciju stambene nepokretnosti: do iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, maksimalno do visine 80% iznosa procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet adaptacije, odnosno do visine procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na drugoj nepokretnosti.
 • refinansiranje stambenih kredita: do iznosa duga koji klijent ima po osnovu stambenog kredita na osnovu potvrde koju izdaje banka kod koje se kredit refinansira, a maksimalno do 80% iznosa procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, odnosno do visine procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na drugoj nepokretnosti.

Rok otplate:
Od  60 do  360 meseci
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima koji dospevaju na zadnji dan u mesecu

učešće

Minimum 20% kupoprodajne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja.
Učešće nije potrebno ukoliko se hipoteka konstituiše na drugoj napokretnosti (koja nije predmet kreditiranja) ukoliko je vrednost te nepokretnosti veća od iznosa kredita za minimalno 30%.
Učešće nije potrebno ukoliko se refinansira stambeni kredit kod drugih banaka.

Kamatna stopa

Banka obračunava i naplaćuje kamatu na iznos odobrenog stambenog kredita po kamatnoj stopi koja je:
- za period prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 2,90% na godišnjem nivou za kredite osigurane kod NKOSK-a, odnosno 3,60% za kredite koji nisu osigurani kod NKOSK-a, a
- nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope na način definisan u prethodnoj alineji, promenlјiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 2,90%, odnosno 3,6% na godišnjem nivou

Promena kamatne stope opisane na način iz stava 1. alineja 2. ove tačke vrši se dva puta godišnje, tako što se novoutvrđena kamatna stopa obračunava na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Na sve dospele, a u roku neizmirene obaveze po kreditu Banka obračunava zateznu kamatu u visini kamatne stope utvrđene Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorene (redovne) kamatne stope ukoliko je viša. Obračun zatezne kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu (zadnji dan u mesecu) Banka obračunava interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se naplaćuje u momentu prenosa kredita u otplatu.

Troškovi kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

 • Menice (četiri) 200 RSD
 • Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
 • Naknada NKOSK 30 EUR** 
 • Premija osiguranja NKOSK (može se uvećati u skladu s načinom obračuna premije osiguranja NKOSK-a)
        - od 0,00% na iznos kredita banke sa namenom refinansiranja,
        - od 1,5% na iznos kredita Banke sa namenom kupovine ili adaptacije
 • Overa založne izjave 10.080 RSD** 
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR** 
 • Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 
 • Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR** 
 • Taksa za upis hipoteke  20.000 RSD** 
 • Životno osiguranje  – godišnje 100 EUR**
 • Trošak pribavlјanja Osnovnog izveštaja iz KB za žiranta 102 RSD**
 • Godišnja naknada Banke za administriranje kredita 50 EUR jednokratno, po srednjem kursu NBS najkasnije do 31.12. svake godine do konačne otplate kredita.
 • Drugi troškovi koji nastaju po osnovu drugih naknada vezanih za stambeni kredit.

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara/sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i dr.

Sredstva obezbeđenja
 • 4 (četiri) blanko solo menice potpisane od korisnika kredita (solidarnog dužnika, žiranta)
 • overena administrativna zabrana, osim za penzionere, za koje se administrativna zabrana ne zahteva;
 • polisa osiguranja nepokretnosti vinkulirana u korist Banke kod osiguravajućih kuća prihvatljivih za Banku. Osiguranje je obavezno za sve vreme trajanja kredita, premija se plaća godišnje i polisa je vinkulirana u korist Banke;
 • polisa životnog osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke kod osiguravajućih kuća prihvatljivih za Banku za kredite bez osiguranja kod NKOSK-a;
 • hipoteka I (prvog) reda u korist Banke na osnovu pravosnažnog Rešenja o upisu hipoteke;
 • dozvoljena je hipoteka II reda u slučajavima kada je hipoteka prvog reda upisana u korist banke koja je odobrila kredit koji se refinansira;
 • po proceni Banka može zatražiti jemstvo trećeg lica - kreditno sposobnog žiranta;

Pribavljena sredstva obezbeđenja naplate kredita se mogu, saglasno proceni Banke, zameniti nekim drugim sredstvima obezbeđenja prihvatljivim za Banku.

REALIZACIJA KREDITA

Bezgotovinskim prenosom sredstava na račun:

 • prodavca kada je predmet kredita kupovina stambene nepokretnosti,
 • izvođača radova kada je predmet kredita adaptacija stambene nepokretnosti i
 • banke kod koje se izmiruju postojeće obaveze korisnika po osnovu stambenog kredita.
Prevremena otplata
 • 0,5% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, u periodu od 12 meseci, ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine, odnosno
 • 1% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, u periodu od 12 meseci, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od  jedne godine.
Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Ostala dokumentacija u skladu sa namenom kredita. Spisak dokumentacije preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
KREDITA ZA KUPOVINU I ADAPTACIJU STAMBENIH objekata sa osiguranjem kod nkosk-a
vrsta kredita stambeni kredit indeksiran u eur
Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 45.000 EUR
Učešće 9.000 EUR
Iznos kredita 36.000 EUR
Rok otplate 300 meseci
Valuta kredita EUR
TROŠKOVI*  
Trošak menice 200 RSD jednokratno
Trošak kreditnog biroa 246 RSD jednokratno
Pribavljanje lista nepokretnosti 10 EUR jednokratno
Overa založne izjave 10.080 RSD jednokratno
Upis hipoteke 20.000 RSD jednokratno
Premija osiguranja kod NKOS-a 450 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR višekratno  na 36 M
Osiguranje nepokretnosti 40 EUR višekratno  na 12 M
Obrada zahteva kod NKOSK-a 30 EUR jednokratno
Naknada za administriranje kredita - godišnje 50 EUR
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
2,90% fiksna prvih 12 meseci otplate kredita, nakon 12- og meseca promenljiva 6M EURIBOR+2,90%
Mesečni anuitet 168,85 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA** 3,7438%

 

REPREZENTATIVNI PRIMER
KREDITA ZA REFINANSIRANJE STAMBENIH KREDITA DRUGIH BANAKA osiguranih kod nkosk-a
vrsta kredita stambeni kredit indeksiran u eur
Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 25.000 EUR
Učešće bez učešća
Iznos kredita 25.000 EUR
Rok otplate 180 mesecI
Valuta kredita EUR
TROŠKOVI*  
Trošak menice 200 RSD jednokratno
Trošak kreditnog biroa 246 RSD jednokratno
Pribavljanje lista nepokretnosti 10 EUR jednokratno
Overa založne izjave 10.080 RSD jednokratno
Upis hipoteke 20.000 RSD jednokratno
Premija osiguranja kod NKOSK-a Bez troška
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR višekratno  na 36 M
Osiguranje nepokretnosti 40 EUR višekratno  na 12 M
Obrada zahteva kod NKOSK-a 30 EUR jednokratno
Naknada za administriranje kredita - godišnje 50 EUR
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
2,90% fiksna prvih 12 meseci otplate kredita, nakon 12- og meseca promenljiva 6M EURIBOR+2,90%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečni anuitet 157,73 EUR
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA** 4,1458%

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja, definisanI su na osnovu preporuke Udruženja banaka Srbije.
Na dan oglašavanja, 24.01.2018. godine, zvaničan srednji kurs NBS za EUR iznosi 118,6547 RSD
** Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 24.01.2018. godine.