Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » stambeni kredit u dinarima
Krediti

stambeni kredit u dinarima

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 • Otvoren tekući račun  u Banci
 • Redovan mesečni priliv po osnovu zarade ili penzije minimum 3 meseca
 • Klijent u radnom odnosu: ukupan radni straž minimum 12 meseci
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost klijenta  pozitivno ocenjeno od strane Banke
 • Da je izvršio uplatu svih naknada i drugih direktnih i indirektnih troškova vezanih za kredit
NAMENA KREDITA

Krediti se odobravaju za sledeće namene:

 • za kupovinu stambenih objekata,
 • za adaptaciju stambene nepokretnosti,
 • refinansiranje stambenih kredita
Iznos kredita i Rok otplate

Minimalni iznos kredita:
 1.000.000,00 RSD
Maksimalni iznos kredita:

 • za kupovinu nepokretnosti: maksimalno do visine 80% iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene tržišne vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita.
 • za adaptaciju stambene nepokretnosti: do iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, maksimalno do visine 80% iznosa procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet adaptacije, odnosno do visine procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na drugoj nepokretnosti.
 • refinansiranje stambenih kredita: do iznosa duga koji klijent ima po osnovu stambenog kredita na osnovu potvrde koju izdaje banka kod koje se kredit refinansira, a maksimalno do 80% iznosa procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, odnosno do visine procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je predmet kreditiranja, ukoliko se hipoteka uspostavlja na drugoj nepokretnosti..

Rok otplate:
Od  36 do  180 meseci
Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim anuitetima koji dospevaju na zadnji dan u mesecu.

učešće

Minimum 20% kupoprodajne vrednosti nepokretnosti ukoliko se hipoteka konstituiše na nepokretnosti koja je predmet kreditiranja.
Učešće nije potrebno ukoliko se hipoteka konstituiše na drugoj napokretnosti (koja nije predmet kreditiranja) ukoliko je vrednost te nepokretnosti veća od iznosa kredita za minimalno 30%.
Učešće nije potrebno ukoliko se refinansira stambeni kredit kod drugih banaka.

Kamatna stopa

Kamata koju Banka obračunava i naplaćije na iznos odobrenog kredita je promenlјiva i iznosi:
-  za period od dana odobravanja do datuma prvog usklađivanja kamatne stope (30.06. ili 31.12)., fiksna i iznosi  5,80% na godišnjem nivou za kredite osigurane kod NKOSK-a, odnosno 6% na godišnjem nivou za kredite koji nisu osigurani kod NKOSK-a;
-   nakon toga kamatna stopa je promenlјiva i utvrđuje se kao zbir vrednosti 6M BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže.
Promena kamatne stope vrši se dva puta godišnje 30.06. i 31.12. svake godine, primenom zbira vrednosti 6M BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 2,60% za kredite koji su osigurani kod NKSK-a, odnosno 3,80% za kredite koji nisu osigurani kod NKOSK-a na godišnjem nivou. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne  metode.
Za period od dana puštanja kredita u tečaj do dana prenosa u otplatu (zadnji dan u mesecu) Banka obračunava interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se naplaćuje u momentu prenosa kredita u otllatu. Na sve dospele, a o roku neizmirene obaveze po kreditu Banka obračunava zateznu kamatu u visini kamatne stope utvrđene Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorene(redovne) kamatne stope, ukoliko je viša. Obračun zatezne kamate vrši se primeiom proporcionalne metode.

Troškovi kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

 • Fiksna naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 25.000 RSD jednokratno
 • Menice (četiri) 200 RSD
 • Naknada NKOSK 30 EUR** 
 • Premija osiguranja NKOSK (mogu se uvećati u skladu s načinom obračuna premije osiguranja NKOSK-a)
        - od 0,00% na iznos kredita banke sa namenom refinansiranja i
        - od 1,5% na iznos kredita Banke sa namenom kupovine ili adaptacije
 • Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD** 
 • Overa založne izjave 10.080 RSD** 
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR** 
 • Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR** 
 • Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR** 
 • Taksa za upis hipoteke  20.000 RSD** 
 • Životno osiguranje  – godišnje 100 EUR**

**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada notara/sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i dr.

Sredstva obezbeđenja
 • 4 (četiri) blanko solo menice potpisane od korisnika /žiranta/solidarnog dužnika (u zavisnosti od konkretnog kredita);
 • overena administrativna zabrana, osim za penzionere, za koje se administrativna zabrana ne zahteva;
 • polisa osiguranja nepokretnosti vinkulirana u korist Banke kod osiguravajućih kuća prihvatljivih za Banku. Osiguranje je obavezno za sve vreme trajanja kredita, premija se plaća godišnje i polisa je vinkulirana u korist Banke;
 • polisa osiguranja nepokretnosti vinkulirana u korist Banke kod osiguravajućih kuća prihvatljivih za Banku. Osiguranje je obavezno za sve vreme trajanja kredita, premija se plaća godišnje i polisa je vinkulirana u korist Banke;
 • hipoteka I (prvog) reda u korist Banke na osnovu pravosnažnog Rešenja o upisu hipoteke;
 • dozvoljena je hipoteka II reda u slučajavima kada je hipoteka prvog reda upisana u korist banke koja je odobrila kredit koji se refinansira;
 • po proceni Banka može zatražiti jemstvo trećeg lica - kreditno sposobnog žiranta;

Pribavljena sredstva obezbeđenja naplate kredita se mogu, saglasno proceni Banke, zameniti nekim drugim sredstvima obezbeđenja prihvatljivim za Banku.

REALIZACIJA KREDITA

Bezgotovinskim prenosom sredstava na račun:

 • prodavca kada je predmet kredita kupovina stambene nepokretnosti;
 • izvođača radova kada je predmet kredita adaptacija stambene nepokretnosti i
 • banke kod koje se izmiruju postojeće obaveze korisnika po osnovu stambenog kredita
Prevremena otplata
 • 0,5% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, u periodu od 12 meseci, ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora kraći od jedne godine, odnosno
 • 1% na iznos prevremeno otplaćenog kredita, za iznos veći od 1.000.000,00 dinara, u periodu od 12 meseci, ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora duži od  jedne godine.
Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Ostala dokumentacija u skladu sa namenom kredita. Spisak dokumentacije preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
KREDITA ZA KUPOVINU / ADAPTACIJU STAMBENIH objekata sa OSIGURANJem KOD NKOSK-A
vrsta kredita stambeni kredit u dinarima
Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 4.760.000 RSD
Učešće 952.000 RSD
Iznos kredita 3.808.000 RSD
Rok otplate 180 mesecI
Valuta kredita RSD
TROŠKOVI*  
Naknada za obradu zahteva (fiksna) 25.000 RSD jednokratno
Trošak menice 200 RSD jednokratno
Trošak kreditnog biroa 246 RSD jednokratno
Pribavljanje lista nepokretnosti 10 EUR (1.186,55 RSD) jednokratno
Premija osiguranja kod NKOSK-a 57.120 RSD jednokratno
Obrada zahteva kod NKOSK-a 30 EUR (3.559,64 RSD) jednokratno
Overa založne izjave 10.080 RSD jednokratno
Upis hipoteke 20.000 RSD jednokratno
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR ( 11.865,47 RSD) višekratno na 36 M
Osiguranje nepokretnosti
40 EUR (4.746,19 RSD) višekratno na 12 M
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
5,80% promenljiva
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 31.724,06 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA** 6,9054%
REPREZENTATIVNI PRIMER
KREDITA ZA REFINANSIRANJE STAMBENIH KREDITA OSIGURANIH KOD NKOSK-A
vrsta kredita stambeni kredit u dinarima
Kupoprodajna vrednost nepokretnosti 2.714.000 RSD
Učešće bez učešća
Iznos kredita 2.714.000 RSD
Rok otplate 180 mesecI
Valuta kredita RSD
TROŠKOVI*  
Naknada za obradu zahteva (fiksna) 25.000 RSD jednokratno
Trošak menice 200 RSD jednokratno
Trošak kreditnog biroa 246 RSD jednokratno
Pribavljanje lista nepokretnosti 10 EUR (1.186,55 RSD) jednokratno
Overa založne izjave 10.080 RSD jednokratno
Upis hipoteke 20.000 RSD jednokratno
Premija osiguranja kod NKOSK-a Bez troška
Obrada zahteva kod NKOSK-a 30 EUR (3.559,64 RSD) jednokratno
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR (11.865,47 RSD) višekratno na 36 M
Osiguranje nepokretnosti 40 EUR (4.746,19 RSD) višekratno na 12 M
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
5,80% promenljiva
Mesečni anuitet 22.610,06 RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA** 6,9283%

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja, definisanI su na osnovu preporuke Udruženja banaka Srbije.
Na dan oglašavanja, 24.01.2018. godine, zvaničan srednji kurs NBS za EUR iznosi 118,6547 RSD
**Efektivna kamatna stopa obračunata je na dan 24.01.2018.godine.