Vek odgovornosti
početna strana » Elektronsko Bankarstvo » SMS dopuna i plaćanja
elektronsko bankarstvo

SMS dopuna i plaćanja

SMS dopuna i plaćanje računa za korisnike MTS mreže
Banka Poštanska štedionica, a.d. i operater mobilne telefonije (mt:s) omogućavaju svojim korisnicima dopunu prepaid kredita, a korisnicima mt:s mreže mobilne telefonije omogućeno je i plaćanje računa izdavanjem naloga za plaćanje putem SMS poruke.

Ova usluga je na raspolaganju u svakom trenutku i sa bilo kog mesta na teritoriji koju pokriva mreža operatera.
Osnovni korisnik POST CARD kartice, koji želi da koristi navedene usluge, mora prethodno da se registruje kod Banke Poštanska štedionica.

Registracija za korisnike MTS
Registracija se vrši:
 • Popunjavanjem obrasca za korisnike mt:s mreže
 • Preko mobilnog telefona za korisnike mreže mt:s-a
 • SMS kod-om za autentikaciju za sada za korisnike mreže mt:s-a

1. Popunjavanjem obrasca : Zahtev za SMS dopunu i SMS plaćanje računa u kome je sadržano uputstvo i primeri korišćenja usluga.
Pristupnicu možete preuzeti sa ovog sajta ili na šalterima filijala i ekspozitura Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd , popuniti i lično predati.

2. Preko mobilnog telefona samo za korisnike mreže mt:s-a:

Poruku šaljete na broj 8000, u sledećem formatu:
PSR<razmak>LIB<razmak>BROJ TEKUĆEG RAČUNA

Na primer: PSR 12345 1234567

3. SMS kod-om. Korisnici SMS kod-a mogu popuniti SMS pristupnicu, koja se nalazi u polju "USLUGE" na Homeb@nking sistemu

mPIN

Zbog specifičnosti obavljanja finansijskih transakcija korišćenja mobilnog telefona, Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd zajedno sa operaterima mobilne telefonije vrši potrebnu proveru tačnosti dostavljenog pretplatničkog broja.

Nakon ove provere, u potvrdnoj SMS poruci dobijate m-PIN, neophodan za obavljanje mobilnih finansijskih transakcija (m-PIN je lični sigurnosni broj koji je poznat samo Vama i čijom je upotrebom zagarantovana puna bezbednost prilikom vršenja novčanih transakcija)

Iz razloga sigurnosti i zaštite, SMS dopunu i plaćanja možete da koristite samo sa pretplatničkog broja koji ste prijavili uz unošenje mPIN-a. mPIN je jedinstven za svakog korisnika i služi za potvrdu svakog naloga za SMS dopunu i plaćanje računa, kao i za reklamacije.

Ova usluga nije omogućena ovlašćenim licima, već samo osnovnim korisnicima POST CARD platne kartice.

Nakon slanja mPIN-a, proces registracije korisnika se smatra uspešno završenim.

Iznos dopune

Iznos dopune za korisnike mt:s mreže:

 • Minimalni iznos dopune je 50 dinara, dok je maksimalni iznos 2.000 dinara.
 • Dnevni limit za uslugu dopune prepaid kredita iznosi 2.000 dinara, dok je mesečni limit 15.000 dinara.

Iznos dopune za korisnike Telenor mreže:

 • Minimalni iznos dopune je 300 dinara, dok je maksimalni iznos 2.000 dinara.
 • Dnevni limit za uslugu dopune prepaid kredita iznosi 2.000 dinara, ukoliko se u Zahtevu za SMS dopunu i SMS plaćanje računa ne navede veće.
Uputstvo za SMS dopunu za korisnike mt:s-a
Iniciranje navedene usluge se vrši slanjem poruke na broj 8585 . Format poruke za SMS dopunu:
IZNOS DOPUNE<razmak>BROJ TELEFONA (opciono)<razmak> DINA (opciono):POZDRAVNA PORUKA (opciono)

Iznos dopune prepaid kredita određuje Korisnik. Iznos mora biti ceo broj u vrednosti od 50 do 2.000 dinara. Dnevni limit za ovu uslugu iznosi 2.000 dinara, a mesečni limit iznosi 15.000 dinara. Parametar DINA se obavezno unosi ukoliko je Korisnik, za navedenu uslugu, pored Post Card (DinaCard) registrovao i drugu vrstu kartice kod druge Banke. Korisnik može da pošalje SMS poruku u cilju dopune prepaid kredita broja drugog Korisnika mt:s. U ovom slučaju je potrebno da nakon iznosa dopune Korisnik unese i BROJ TELEFONA za koji želi da dopuni kredit. Unos parametra POZDRAVNA PORUKA predstavlja mogućnost slanja propratne poruke Korisniku čiji se prepaid kredit dopunjava.

Primeri SMS PORUKA ZA DOPUNU U IZNOSU OD 200 DINARA:

- Za sopstveni broj: 200 ili 200_DINA
- Za tuđi broj: 200_064XXXXXXX ili 200_064XXXXXXX_DINA
- Za tuđi broj uz poruku: 200_064XXXXXXX:Puno pozdrava
ili 200_064XXXXXXX_DINA:Puno pozdrava gde karakter _ označava razmak, a 064XXXXXXX broj telefona čiji se kredit dopunjava.

 • Nakon ispisa sadržaja, Korisnik šalje SMS zahtev na broj 8585.
 • Korisnik dobija poruku od mt:s-a kojom se zahteva da pošalje m-PIN.
 • Izborom Odgovori (Answer) Korisnik prelazi u mod za slanje mPIN-a.
 • Nakon unosa tajnog mPIN-a, Korisnik prosleđuje poruku mt:s-u opcijom Pošalji (Send).
 • Predviđeni vremenski period za slanje mPIN-a, odnosno potvrdu transakcije iznosi 7 minuta.
 • Ako želi da prekine izvršenje transakcije, na poruku mt:s-a kojom se zahteva slanje mPIN-a, Korisnik ne treba da odgovori.

  *Cenu SMS poruke koja se šalje na broj 8585 određuje operater mobilne telefonije. Više informacija možete da nađete na sajtu operatera.

Uputstvo za SMS plaćanje računa Telekoma Srbija

Iniciranje navedene usluge se vrši slanjem poruke na broj 8686.
Format poruke za plaćanje:

KLJUČNA REČ <razmak> PODATAK <razmak> GG MM <razmak> opciono dina

KLjUČNA REČ – reč koja označava uslugu koja se plaća
MOB- za mobilni telefon, TEL – za fiksni telefon,
NET – za Open ADSL i ostale vidove pristupa Internetu,
IPTV – za Open IPTV , WEBH - za Web Hosting i MAILH - za Mail Hosting.
PODATAK – podatak na osnovu kojeg se jedinstveno identifikuje račun koji se plaća. Postoje tri mogućnosti:

 • Da kao podatak korisnik šalje broj mobilnog telefona koji želi da plati u formatu: mobilni broj telefona ( bez razmaka , npr. 0641234567 )
 • Da kao podatak korisnik šalje broj telefona koji želi da plati u formatu: pozivni broj + fiksni broj telefona ( bez razmaka , npr. 0112345678)
 • Da kao podatak korisnik šalje šifru korisnika (npr. 1234567/1). Šifra korisnika je jedinstveni broj koji se nalazi na svakom mesečnom računu, u gornjem levom uglu računa, jasno obeleženo sa "šifra korisnika".

GGMM se menja poslednjim dvema ciframa broja godine i brojem meseca ( od 01 do 12) u godini za koji korisnik želi da plati račun. Ukoliko nije navedeno podrazumeva se da Korisnik želi da plati račun za prethodni mesec.

1. Nakon slanja poruke Korisnik od mt:s -a dobija poruku sledeće sadržine:
<KLJUČNA REČ> <iznos> <PODATAK> <GG MM > (opciono) dina.
Za potvrdu, forvardujte ovu poruku na 8686. TID <mt:s tid>

<KLjUČNA REČ> <iznos> <PODATAK> <GG MM> i <mt:s tid>, biće zamenjeni odgovarajućim vrednostima. <mt:s tid> je broj transakcije generisan u mt:s-u Ukoliko Korisnik ne odgovori na ovu poruku u roku od 7 minuta, transakcija će biti prekinuta i neće biti realizovana.

2. Nakon prosleđivanja poruke sa <mt:s tid> -om na 8686 , od mt:s-a se dobija poruka uz zahtev da se potvrdi transakcija slanjem svog m-PIN-a. U slučaju da Korisnik želi da prekine izvršenje transakcije, na ovu poruku ne odgovara.

3. Obaveštava Korisnika SMS porukom o uspešno završenoj transakciji.

*Cenu SMS poruke koja se šalje na broj 8686 određuje operater mobilne telefonije. Više informacija možete da nađete na sajtu operatera.

 

Dodatne informacije možete dobiti pozivom korisničkog servisa na 064/789 .

Primeri SMS plaćanja računa za mobilni telefon .

Format poruke za plaćanje postpaid računa za prijavljeni broj mobilnog telefona: za prethodni mesec: mob dina za maj 2010 godine: mob 1005 dina

Format porukeza plaćanje postpaid raćuna za proizvoljni broj mobilnog telefona: 0641234567 za maj 2010 godine: mob 0641234567 1005 dina

Primeri plaćanja računa za fiksni telefon, Open ADSL, Open IPTV, Web i Mail Hosting Ukoliko korisnik koristi više usluga Telekoma, uvek će biti plaćen ceo zbirni račun, bez obzira na ključnu reč koju korisnik navede u inicijalnoj poruci. Na primer, korisnik koji ima usluge fiksnog telefona i ADSL -a platiće zbirni račun za obe usluge, bez obzira da li je poslao ključnu reč TEL ili NET .

Format poruke za plaćanje računa telekomunikacionih usluga za broj fiksnog telefona 011/234-5678: za poslednji račun: TEL 0112345678 za februar 2010 : TEL 0112345678 1002

Format poruke za šifru korisnika 1234567/1 za plaćanje računa: telekomunikacionih usluga: TEL 1234567/1 1001 za Web Hosting servis za decembar 2009: WEBH 1234567/1 0912

Uputstvo za SMS dopunu za korisnike Telenor mreže

Usluga SMS dopune i plaćanja računa putem Post Card (DinaCard) platne kartice osnovnog korisnika u Telenor mreži je trenutno onemogućena zbog tehničkih problema u Telenoru. Kada Telenor reši problem, usluga će biti automatski aktivirana.