Ekspoziture Banke
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon: 011/20-20-292
početna strana » izdavanje sefova

Izdavanje sefova

Korisnik usluge

Uslugu iznajmljivanja sefa mogu da koriste fizička lica:

  • rezidenti i
  • nerezidenti
Korišćenje sefa

Korisnik sefa sa Bankom zaklјučuje poseban ugovor, sa detalјnim uslovima korišćenja sefa. Ugovor se zaklјučuje na određeni rok, koji ne može da bude kraći od mesec dana. Sefom se može rukovati lično ili preko jednog ili više ovlašćenih lica. Sefu se pristupa u toku radnog vremena poslovnice u kojoj se sef nalazi.

Uslovi za zakup sefa

Ukoliko korisnik nema otvoren tekući račun u Banci u obavezi je da deponuje sredstva u iznosu od 100 EUR ili dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan polaganja depozita, o čemu sa Bankom potpisuje poseban ugovor.

Šta može da se čuva u sefu

Dragocenosti, vrednosni papiri, dokumenta, umetničke slike, nakit i drugi predmeti ukoliko stavlјanje u sef navednih predmeta nije zabranjeno važećim propisima ili odredbama ugovora.

Šta ne može da se čuva u sefu

  • Predmeti koji su samozapalјivi, podložni eksploziji, kvaru ili raspadanju, radioaktivni
  • Predmeti koji mogu da ugroze sigurnost Banke
  • Predmeti koji mogu da ugroze sigurnost drugih sefova
  • Ilegalne supstance (npr. droga)
  • Oružje

Rokovi zakupa

1, 3, 6 i 12 meseci

Punomoć

Korisnik sefa može odmah prilikom ugovaranja zakupa (ili naknadno) opunomoćiti najviše dva poslovno sposobna fizička lica, koje mogu u njegovo ime i za njegov račun koristiti sef te rukovati i raspolagati sadržajem sefa.

Pristup sefu

Banka će omogućiti pristup sefu samo Korisniku i/ili njegovom Ovlašćenom licu svakog radnog dana u okviru radnog vremena poslovnice Banke u kojoj se sef nalazi, uz zadržavanje ne duže od 15 minuta i uz prethodni dogovor sa ovlašćenim licem u Banci. Banka može odobriti Korisniku zadržavanje u prostorijama u kojima se nalazi sef i duže od 15 minuta uz najavu najmanje jedan radni dan unapred.

Troškovi i naknade

Troškovi i naknade Banke utvrđeni su Pravilnikom o tarifi naknada i troškovima koje Banka naplaćuje u pružanju investicionih i drugih usluga sa finansijskim instrumentima, a koji možete preuzeti ovde

Saglasno Zakonu o porezu na dodatu vrednostu u visinu naknade uklјučen je porez.

Lokacija na kojoj banka vrši zakup sefova

Ekspozitura Beograd 30
Ulica Vase Čarapića 18

Radno vreme:
radnim danima: od 7.30h do 19.30h
subotom : od 8.00h do 14.30h

Kontakt telefon: 011/7853-947