Vek odgovornosti
početna strana » krediti » potrošački krediti sa valutnom klauzulom
Krediti

POTROŠAČKI KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti fizičko lice koje  ispunjava sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
 • Da je korisnik obezbedio  učešće u visini  od 30% vrednosti predračuna koji se odnosi na predmet kreditiranja
 • Da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke
Iznos kredita i Rok otplate
 • Od 10.000,00 dinara do 15.000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS po korisniku kredita
 • Kredit se otplaćuje u 6, 12, 18, 24, 36, 48 i 60 mesečnih rata zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita počev  od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.
Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 10,50% na godišnjem nivou
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita je 1,00% jednokratno na  odobreni iznosa kredita
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog biroa 246,00 dinara
 • Trošak menica 100,00 dinara
Sredstva obezbeđenja
 • Dve  blanko solo menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene)
 • Po proceni Banke – ručna zaloga  ili kreditno sposoban žirant
Prevremena otplata
 • Prevremena, delimična i konačna otplata je bez naknade i  moguća je u svakom trenutku bez naknade
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita POTROŠAČKI KREDIT SA VALUTNOM KLAUZULOM
Iznos profakture 100.000,00 RSD
Iznos kredita 70.000,00 RSD / 579,23 EUR
Iznos učešća   30.000 RSD / 248,24 EUR
Rok otplate 60   meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit EUR
Nominalna kamatna stopa  na godišnjem nivou      10,50% fiksna tokom celog roka otplate
Mesečni anuitet 1.488,20 RSD / 12,45 EUR
OBEZBEĐENјE KREDITA 2  menice
Trošak menica 100,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada 700,00 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom    90.274,41 RSD/ 747,00 EUR
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA    11,71%

REPREZENTATIVNI PRIMER JE INOFRMATIVNOG KARAKTERA  I VAŽI NA DAN 30.06.2017.