Vek odgovornosti
početna strana » krediti » POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA
Krediti

POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA

Promotivni period

U promotivnom periodu od 1.1. do 31.12.2021.

 • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 10.000,00 - 800.000,00 dinara po proizvodu.
Kredit se otplaćuje  na rok od 6 do 60 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi:

 • za rokоve otplate 6 i 12 meseci  9,50% na godišnjem nivou
 • za rokove otplate 18, 24, 36, 48 i 60 meseci 12,90% na godišnjem nivou

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 1,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve  blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene)
 • Po proceni Banke - depozit ili  kreditno sposoban solidarni jemac
Prevremena otplata

Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.

Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa 12,90%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 6.811,01 RSD 
Obezbeđenje kredita 2  menice
Trošak menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 4.500 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 408.634,64 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 14,48%
vrsta kredita POTROŠAČKI KREDITI U DINARIMA
Iznos kredita 50.000 RSD
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa 9,50%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 4.384,18 RSD 
Obezbeđenje kredita 2  menice
Trošak menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 750 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 52.610,10 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 14,54 %