Ekspoziture Banke
Podaci o Banci
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11120 BEOGRAD
Kraljice Marije br.3
REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 07004893
S.W.I.F.T. : SBPORSBG
PIB: 100002549
Žiro račun: 908-20001-18
Šifra delatnosti: 6419
Fax: +381 11 3376-777
opšti uslovi

Novi Opšti uslovi usklađeni sa Zakonom o platnim uslugama, na snazi od 17.03.2019.»»»


Poštovani Korisnici,

Obaveštavamo vas da je Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd uočila tehničku grešku u adresi nadzornog organa (Narodne banke Srbije) navedenoj u:

 • Tački 2. Podaci o Banci – pružaocu platnih usluga u Opštim uslovima otvaranja, vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja Post Card cobrend Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima;
 • Tački 1. Uvodne odredbe u Opštim uslovima otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;
 • U uvodnom delu podaci o banci u Opštim uslovima otvaranja i vođenja namenskog tekućeg dinarskog računa javnog poštanskog operatera i platne institucije kao pružalaca platnih usluga kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd i navodimo da je ispravna adresa nadzornog organa: Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, 11000 Beograd;
 • Tački 1. Uvodne odredbe u Posebnim opštim uslovima za korišćenje usluga Halcom e-bank sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd
 • Tački 1. Uvodne odredbe u Opštim uslovima za korišćenje elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd
 • Tački 1. Opšte odredbe u Opštim uslovima poslovanje po osnovu usluge transfera novca Western Union-om kod Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd
Navodimo da je ispravna adresa nadzornog organa nad poslovanjem Banke: Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, 11000 Beograd.

POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM

 1. Opšti uslovi poslovanja po osnovu kreditnih poslova sa fizičkim licima
 2. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 3. Opšti uslovi odobravanja i korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu fizičkog lica
 4. Opšti uslovi odobravanja i korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu fizičkog lica-od 20.02.2019.
 5. Opšti uslovi po osnovu depozita fizičkih lica
 6. Opšti uslovi usluga izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju sa fizičkim licima
 7. Opšti uslovi usluga elektronskog bankarstva SMS kodom
 8. Opšti uslovi za korišćenje SMSInfo usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 9. Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 10. Opšti uslovi poslovanja po osnovu usluge transfera novca WESTERN UNION-om
 11. Opšti uslovi u poslovanju sa sefovima
 12. platne kartice

 13. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne platne kartice
 14. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poklon kartice
 15. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Maestro platne kartice
 16. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold kreditne platne kartice
 17. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard kreditne platne kartice
 18. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DebitMasterCard bezkontaktne platne kartice
 19. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje POST CARD cobrand DinaCard kartice koja se prihvata u inostranstvu
 20. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa dinarske platne kartice
 21. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA INTERNET debitne platne kartice
 22. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice
 23. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa poslovne debitne platne kartice za pravna lica
 24. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa poslovne kreditne platne kartice za preduzetnike
 25. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne platne kartice za korisnike tekućih deviznih računa
 26. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poslovne debitne platne kartice
 27. dinarski i devizni platni promet

 28. Opšti uslovi prijema depozita pravnih lica kod Banke
 29. Opšti uslovi prijema depozita preduzetnika kod Banke
 30. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika
 31. Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 32. Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg deviznog računa rezidenta fizičkog lica
 33. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa nerezidenta fizičkog lica
 34. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika i tekućeg deviznog i dinarskog računa nerezidenta pravnog lica
 35. Posebni Opšti uslovi za korišćenјe usluga Halcom E-bank sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 36. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg dinarskog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 37. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg deviznog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 38. Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 39. NOVI - Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 40. upravljanje sredstvima i likvidnošću Banke

 41. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima fizičkih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima
 42. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima pravnih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima