Podaci o Banci
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11120 BEOGRAD
Kraljice Marije br.3
REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 07004893
S.W.I.F.T. : SBPORSBG
PIB: 100002549
Žiro račun: 908-20001-18
Šifra delatnosti: 6419
Fax: +381 11 3376-777
opšti uslovi

POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM

 1. Opšti uslovi poslovanja po osnovu kreditnih poslova sa fizičkim licima
 2. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 3. Opšti uslovi odobravanja i korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu fizičkog lica
 4. Opšti uslovi po osnovu depozita fizičkih lica
 5. Opšti uslovi usluga izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju sa fizičkim licima
 6. Opšti uslovi usluga elektronskog bankarstva SMS kodom
 7. Opšti uslovi za korišćenje SMSInfo usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 8. Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 9. Opšti uslovi poslovanja po osnovu usluge transfera novca WESTERN UNION-om
 10. platne kartice

 11. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne platne kartice
 12. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poklon kartice
 13. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Maestro platne kartice
 14. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold kreditne platne kartice
 15. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard kreditne platne kartice
 16. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DebitMasterCard bezkontaktne platne kartice
 17. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje POST CARD cobrand DinaCard kartice koja se prihvata u inostranstvu
 18. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron Bussines Card – poslovne kreditne kartice za preduzetnike
 19. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice
 20. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron debitne platne kartice za korisnike tekućih deviznih računa
 21. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron debitne platne kartice
 22. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA INTERNET debitne platne kartice
 23. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Electron Bussines Card - poslovne debitne kartice za preduzetnike
 24. dinarski i devizni platni promet

 25. Opšti uslovi prijema depozita pravnih lica kod Banke
 26. Opšti uslovi prijema depozita preduzetnika kod Banke
 27. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika
 28. Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 29. Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg deviznog računa rezidenta fizičkog lica
 30. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa nerezidenta fizičkog lica
 31. Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika i tekućeg deviznog i dinarskog računa nerezidenta pravnog lica
 32. Posebni Opšti uslovi za korišćenјe usluga Halcom E-bank sistema elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 33. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg dinarskog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 34. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg deviznog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 35. Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 36. upravljanje sredstvima i likvidnošću Banke

 37. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima fizičkih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima
 38. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima pravnih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima