Ekspoziture Banke
Podaci o Banci
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD 11120 BEOGRAD
Kraljice Marije br.3
REPUBLIKA SRBIJA

Matični broj: 07004893
S.W.I.F.T. : SBPORSBG
PIB: 100002549
Žiro račun: 908-20001-18
Šifra delatnosti: 6419
Fax: +381 11 3376-777
opšti uslovi

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik RS", br 139/2014 i 44/2018) usvajaju se sledeći Opšti uslovi koji u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o platnim uslugama i koji se primenjuje od 17.03.2019.* godine:


POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM

 1. Opšti uslovi poslovanja po osnovu kreditnih poslova sa fizičkim licima
 2. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima
 3. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima - od 12.06.2019.
 4. Opšti uslovi otvaranja,vođenja i gašenja transakcionih računa sa osnovnim uslugama, izdavanja POST CARD cobrand Dina Card kartice i obavljanja platnih usluga u poslovanju sa fizičkim licima - od 12.06.2019.
 5. Opšti uslovi odobravanja i korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu fizičkog lica
 6. Opšti uslovi po osnovu depozita fizičkih lica
 7. *Opšti uslovi usluga izvršenja jednokratnih platnih transakcija u poslovanju sa fizičkim licima
 8. *Opšti uslovi koriščćenja Homeb@nking usluge SMS kodom
 9. *Opšti uslovi za korišćenje SMSInfo usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 10. Opšti uslovi za korišćenje MobiBank PŠ usluge mobilnog bankarstva Banke za korisinike tekućih računa fizičkih lica
 11. Opšti uslovi poslovanja po osnovu usluge transfera novca WESTERN UNION-om
 12. Opšti uslovi u poslovanju sa sefovima
 13. platne kartice

 14. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne platne kartice
 15. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poklon kartice
 16. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Maestro platne kartice
 17. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Gold kreditne platne kartice
 18. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje MasterCard Standard kreditne platne kartice
 19. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DebitMasterCard bezkontaktne platne kartice
 20. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje POST CARD cobrand DinaCard kartice koja se prihvata u inostranstvu
 21. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa dinarske platne kartice
 22. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje VISA INTERNET debitne platne kartice
 23. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Classic kreditne platne kartice
 24. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa poslovne debitne platne kartice za pravna lica
 25. Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa poslovne kreditne platne kartice za preduzetnike
 26. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne platne kartice za korisnike tekućih deviznih računa
 27. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje DinaCard poslovne debitne platne kartice
 28. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne platne kartice
 29. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa debitne poslovne platne kartice za preduzetnike
 30. *Opšti uslovi i pravila za izdavanje i korišćenje Visa Business Card - kreditne poslovne platne kartice
 31. dinarski i devizni platni promet

 32. Opšti uslovi prijema depozita pravnih lica kod Banke
 33. Opšti uslovi prijema depozita preduzetnika kod Banke
 34. *Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa pravnog lica i preduzetnika
 35. *Posebni opšti uslovi za korišćenje usluga elektronskog bankarstva za pravna lica i preduzetnike
 36. *Opšti uslovi otvaranja, vođenja i gašenja tekućeg deviznog računa rezidenta fizičkog lica
 37. *Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa nerezidenta fizičkog lica
 38. *Opšti uslovi otvaranja i vođenja tekućeg deviznog računa rezidenta pravnog lica i preduzetnika i tekućeg deviznog i dinarskog računa nerezidenta pravnog lica
 39. *Posebni Opšti uslovi za korišćenјe usluga Halcom E-bank sistema za pravna lica i preduzetnike
 40. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg dinarskog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 41. Opšti uslovi otvaranјa i vođenјa namenskog tekućeg deviznog računa javnog poštanskog operatora i platne institucije kao pružalaca platnih usluga
 42. Opšti uslovi odobravanja plasmana preduzetnicima i naplate potraživanja
 43. upravljanje sredstvima i likvidnošću Banke

 44. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima fizičkih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima
 45. Opšti uslovi poslovanja sa namenskim novčanim računima pravnih lica za obavljanje transakcija s finansijskim instrumentima