Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne infromacije o Banci kao Investicionom društvu možete dobiti, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, telefonom: +381 11 3024 292 i +381 11 3024 840 ili elektronskom poštom na: stedne.obveznice@posted.co.rs
početna strana » štedne obveznice » štedne obveznice

Štedne obveznice

uplata drugog kupona

OBAVEŠTENјE
O IZVRŠENOJ UPLATI DRUGOG KUPONA ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE

U petak, 27. decembra 2019. godine, na novčane račune u Banci Poštanska štedionica, a.d., Beograd izvršena je uplata drugog kupona štednih obveznica Republike Srbije koje su upisane i uplaćene u periodu od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine, kao i glavnica za štedne obveznice sa rokom dospeća 2 godine.

ŠTEDNE OBVEZNICE

Štedne obveznice su dugoročne hartije od vrednosti, koje emituje Republika Srbija, sa rokom dospeća jednakim ili većim od dve godine i koje mogu kupovati samo domaća punoletna fizička lica.

Štedne obveznice se prodaju po nominalnoj vrednosti. Prihod, odnosno prinos od štednih obveznica je kupon koji se isplaćuje jednom godišnje.

Kupac (investitor u štedne obveznice) može kupiti najviše 5.000 komada štednih obveznica po jednoj emisiji i jednom roku dospeća u dinarima, odnosno 500 komada štednih obveznica po jednoj emisiji i jednom roku dospeća u evrima.

Kupovina, odnosno investiranje u štedne obveznice, vrši se direktno, bez posrednika i bez bilo kakvih naknada, preko poslovne mreže Banke Poštanska štedionica.

Štedne obveznice se mogu naplatiti i pre roka dospeća pod određenim uslovima, a istima se ne može trgovati na sekundarnom tržištu.

Opšti uslovi za emisiju i prodaju štednih obveznica regulisani su Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnim tržištu ("Službeni glasnik RS" broj 78/2017).

Uredba

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU ŠTEDNIH OBVEZNICA
KUPONSKA STOPA

 

Prva emisija štednih obveznica
KUPONSKA STOPA na godišnjem nivou
Ročnost u godinama DINAR EVRO
2 godine 4% 1 %
3 godine 4,5% 1,75%
5 godina 5,25% 2,50%
10 godina 6,25% 4,00%

Više informacija na Javnom pozivu za upis i uplatu

MESTA NA KOJIMA SE VRŠI UPIS I UPLATA ŠTEDNIH OBVEZNICA

Upis i uplata štednih obveznica može se izvršiti u toku pristupnog perioda u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica.

Spisak ekspozitura

PROCEDURA UPISA I UPLATE ŠTEDNIH OBVEZNICA

Potrebna dokumenta
Samo domaća punoletna fizička lica koja poseduju važeću ličnu kartu mogu biti investitori u štedne obveznice.
Potrebni računi
Štedne obveznice se mogu upisati samo na vlasnički račun investitora otvoren preko Banke Poštanska štedionica u Centralnom registru hartija od vrednosti (vlasnički račun za hartije od vrednosti otvara se i vodi bez naknade).
Isplata kupona i glavnice štednih obveznica vrši se na namenskom novčanom računu za hartije od vrednosti, otvorenom u Banci (namenski novčani račun za hartije od vrednosti otvara se i vodi bez naknade).

Nalog za kupovinu štednih obveznica
Štedne obveznice se mogu kupiti samo u toku trajanja pristupnog perioda, ispostavljanjem naloga za kupovinu, na obrascu propisanom Uredbom.
Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do dana upisa štednih obveznica na vlasnički račun investitora.

Ovlašćena lica
Investitor može prilikom ispostavljanja naloga za kupovinu ovlastiti najviše pet punoletnih domaćih fizičkih lica, koja mogu podneti zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica, u slučaju sprečenosti investitora zbog teže bolesti.

Za davanje ovlašćenja nije potrebno prisustvo ovlašćenih lica, ali je obaveza investitora da za svako ovlašćeno lice priloži kopiju njegove lične karte.

Spisak ovlašćenih lica na obrascu propisanom Uredbom investitor podnosi u trenutku ispostavljanja naloga za kupovinu i nije moguća naknadna promena ovlašćenih lica.

Potvrda o izvršenoj uplati
Postupak kupovine štednih obveznica završava se izdavanjem Potvrde o uplati za štedne obveznice.
Nije moguće povlačenje podnetog naloga za kupovinu štednih obveznica i uplaćenih novčanih sredstava.

Načelo prioriteta
Kupovina štednih obveznica obavlja se po načelu prioriteta, odnosno prvenstvo ima investitor koji u toku pristupnog perioda prvi potpiše nalog za kupovinu i izvrši uplatu.
Ukoliko se pre isteka pristupnog perioda proda celokupan obim emisije štednih obveznica, obustavlja se dalji prijem naloga za kupovinu i uplata za tu emisiju.

ISPLATA KUPONA I GLAVNICE ŠTEDNIH OBVEZNICA

Isplata kupona (kamate) štednih obveznica vrši se jednom godišnje i o roku dospeća štednih obveznica, bez naknade, na namenski novčani račun za hartije od vrednosti investitora otvoren u Banci.

KALKULATOR I PLAN OTPLATE ŠTEDNIH OBVEZNICA

Kalkulator i plan otplate štednih obveznica Republike Srbije  - preuzimanje: www.stedneobveznice.gov.rs.

PREVREMENA ISPLATA ŠTEDNIH OBVEZNICA

Štedne obveznice se mogu naplatiti pre roka dospeća delimično ili u celosti.
Period/rok od kada je moguća prevremena naplata utvrđuje se odlukom o emisiji i javnim pozivom.
Izuzetno, prevremena isplata štednih obveznica moguća je i u kraćem roku u slučaju teže bolesti investitora ili člana njegove uže porodice.
Pod težim bolestima smatraju se bolesti navedene u Listi težih bolesti koja čini sastavni deo obrasca Zahtev za prevremenu isplatu u slučaju teže bolesti.
Prevremena isplata vrši se uz obračun naknade propisane Uredbom.

Pitanja i odgovori

1. ŠTA SU ŠTEDNE OBVEZNICE?
Štedne obveznice su dugoročne hartije od vrednosti Republike Srbije sa rokom dospeća koji je jednak ili veći od 2 godine, sa fiksnom kuponskom stopom.

2. KO MOŽE KUPOVATI ŠTEDNE OBVEZNICE?
Štedne obveznice mogu kupovati investitori-domaća punoletna fizička lica koji poseduju važeću ličnu kartu.

3. U KOJOJ VALUTI I NA KOJI ROK SE EMITUJU ŠTEDNE OBVEZNICE?
Štedne obveznice se emituju u dinarima i evrima sa rokom dospeća 2, 3, 5 i 10 godina.

4. ZAŠTO KUPITI ŠTEDNU OBVEZNICU?
Kupovinom štednih obveznica sigurno se investira na duži vremenski period uz konkurentnu kamatu, što omogućava da se zadrži i uveća vrednost uloženog novca i izbegne rizik koje nose drugi vidovi investiranja.

5. GDE I KAKO KUPITI ŠTEDNE OBVEZNICE?
Štedne obveznice se mogu kupiti u ekspoziturama Banke Poštanska štedionica u toku pristupnog perioda.

6. KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA KUPOVINU ŠTEDNIH OBVEZNICA?
Investitoru su, pored lične karte, potrebni vlasnički račun za hartije od vrednosti i namenski novčani račun za hartije od vrednosti koje Banka otvara i vodi bez naknade. Sve potrebne obrasce investitor dobija i potpisuje u ekspozituri Banke.

7. KADA SE MOGU KUPITI ŠTEDNE OBVEZNICE?
Ministarstvo finansija Republike Srbije i Uprava za javni dug na svojim internet stranicama objavljuju Javni poziv za prodaju štednih obveznica Republike Srbije kojim se definiše početak i kraj pristupnog perioda za kupovinu štednih obveznica. Pristupni period predstavlja period u kome investitor podnosi nalog za kupovinu štednih obveznica.

8. KOLIKI SU TROŠKOVI ZA KUPOVINU ŠTEDNE OBVEZNICE?
Investitor nema troškove za otvaranje i vodjenje vlasničkog i namenskog novčanog računa i za isplatu kamatnih kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica.

9. KOJA JE CENA ŠTEDNE OBVEZNICE?
Dinarska štedna obveznica se prodaje po nominalnoj vrednosti koja iznosi 2.000 dinara po komadu, dok je za štednu obveznicu u evrima iznos 100 evra po komadu.

10. KOLIKO SE MOŽE KUPITI ŠTEDNIH OBVEZNICA?
Investitor može kupiti maksimalno 5.000 komada dinarskih štednih obveznica po jednoj emisiji i roku dospeća.
Investitor može kupiti maksimalno 500 komada štednih obveznica u evrima po jednoj emisiji i roku dospeća.

11. NAČELO PRIORITETA U KUPOVINI ŠTEDNIH OBVEZNICA?
Po načelu prioriteta, investitor koji prvi upiše, uplati i dobije Potvrdu o uplati štednih obveznica ima prioritet u kupovini.
Ukoliko se pre isteka pristupnog perioda proda celokupan obim emisije štednih obveznica, Banka Poštanska štedionica obustavlja dalji prijem naloga za kupovinu.

12. KADA SE ISPLAĆUJE KAMATA I GLAVNICA?
Investitoru se kamatni kupon isplaćuje jednom godišnje na datum emisije, a o roku dospeća štednih obveznica isplaćuje se poslednji kamatni kupon i glavnica.
Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do emisije štednih obveznica.

13. DA LI JE MOGUĆA PREVREMENA ISPLATA ŠTEDNIH OBVEZNICA?
Prevremena isplata je moguća i uslovi su utvrđeni Javnim pozivom za prodaju štednih obveznica Republike Srbije.
Zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica podnosi se u ekspoziturama Banke Poštanska štedionica.
U slučaju teže bolesti investitora ili člana uže porodice, uz zahtev za prevremenu isplatu štednih obveznica prilaže se potrebna dokumentacija.

14. DA LI SE ŠTEDNIM OBVEZNICAMA MOŽE TRGOVATI NA SEKUNDARNOM TRŽIŠTU?
Štednim obveznicama nije moguće trgovati na sekundarnom tržištu.

15. DA LI INVESTITOR MOŽE OVLASTITI DRUGA LICA ZA RASPOLAGANJE ŠTEDNIM OBVEZNICAMA?
Investitor može da ovlasti najviše 5 domaćih fizičkih lica – rezidenata za raspolaganje štednim obveznicama u slučaju teže bolesti investitora ili člana njegove uže porodice.
Spisak ovlašćenih lica čini sastavni deo naloga za kupovinu štednih obveznica. Nije moguće naknadno dostavljanje i izmena dostavljenog spiska ovlašćenih lica.

16. DA LI SE NASLEDNICIMA VRŠI PRENOS ŠTEDNIH OBVEZNICA U SLUČAJU SMRTI INVESTITORA?
Nasleđivanje preminulih lica uređeno je odredbama Zakona o nasleđivanju i prenos štednih obveznica vrši se u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra hartija od vrednosti.