Mastercard i UEFA
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
card alarm
card alarm
početna strana » kartice » debit mastercard beskontantna kartica
Kartice

Mastercard poslovna debitna kartica

MASTERCARD POSLOVNA DEBITNA KARTICA
MasterCard Kartica

Mastercard poslovna debitna kartica je namenjena klijentima pravnim licima i preduzetnicima koji imaju otvoren račun u Banci.
Korišćenje Mastercard poslovne debitne kartice obezbeđuje efikasan način upravljanja sredstvima na računu pravnog lica/preduzetnika, jednostavnu kontrolu troškova, optimizaciju procesa plaćanja.

Kartica je sa čipom i beskontaktna što pruža visok stepen sigurnosti i zaštite od zloupotrebe.

Karticu možete koristiti za plaćanje na prodajnim mestima opremljenim POS terminalima (beskontaktne i kontaktne transakcije), podizanje i uplatu gotovine na bankomatima, kao i za obavljanje internet transakcija.

POGODNOSTI
 • Brzina i jednostavnost beskontaktnog plaćanja – prislonite karticu na čitač obeležen znakom i izvršite plaćanje, za plaćanje do 4.000 RSD ne zahteva se unos PIN-a
 • Sigurnost – za vreme izvršenja transakcije kartica je u Vašim rukama
 • Raspoloživost sredstava sa tekućeg računa 24 sata dnevno u zemlji i inostranstvu
 • Smanjenje rizika od gubitka ili krađe novčanih sredstava – kartica lako može biti blokirana za razliku od gotovine, koja može biti nepovratno izgubljena
 • Mastercard poslovna debitna kartica omogućava podizanje sredstava i plaćanje u valuti zemlje boravka te izbegavate dodatne operacije pri konverziji valute na službenim putovanjima u inostranstvu
 • Korisnik Mastercard poslovne debitne kartice besplatno dobija karticu putničkog zdravstvenog osiguranja
 • Posebne pogodnosti u korišćenju Mastercard poslovne debitne kartice su premijum servisi LongeKey i Boingo Wi-Fi
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KARTICE

Zahtev za izdavanje Mastercard poslovne debitne kartice podnosi lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica ili preduzetnika, a isti se, uz prateću dokumentaciju, predaje na šalteru Banke. Za izdavanje ove kartice neophodno je da pravno lice/preduzetnik ima otvoren tekući račun kod Banke.

Broj korisnika poslovnih debitnih kartica je praktično neograničen, pri čemu lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica/preduzetnika određuje lica koja će biti korisnici kartica i mesečni limit ukupne potrošnje za svakog korisnika kartice.

Preuzimanje kartice

Mastercard poslovna debitna kartica, kartica putničkog zdravstvenog osiguranja i PIN se preuzimaju na šalteru ekspoziture. Preuzimanje obavlja lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica/preduzetnika, a Informaciju za osiguranika za putničko zdravsveno osiguranje potpisuje korisnik osiguranja.

KORIŠĆENJE KARTICE

Kartica može da se koristi u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na mestima obeleženim Mastercard znakom. Mastercard poslovna debitna kartica se najčešće koristi za plaćanje troškova poslovnih putovanja, kupovinu avio karata preko Interneta, rezervacije i plaćanje boravka u hotelu, plaćanje troškova reprezentacije, plaćanje računa za kancelarijsku opremu i kancelarijski pribor, softver, mobilni telefon, kao i za komunalne usluge. Transakcije nastale u inostranstvu obračunavaju se u dinarima i za taj iznos Banka zadužuje tekući račun pravnog lica/preduzetnika.
Za svaku karticu lice ovlašćeno za zastupanje ima mogućnost da postavi mesečni limit koji ograničava potrošnju sredstava sa računa Klijenta na mesečnom nivou, kao i da odredi dnevne limite za podizanje gotovine, plaćanje na prodajnim mestima i plaćanje bez prisustva kartice (Internet, porudžbine telefonom, imejlom).
Da bi se karticom izvršilo plaćanje, podizanje gotovine ili plaćanje bez prisustva kartice potrebno je da je dovoljan:

 • iznos raspoloživih sredstava na tekućem računu klijenta,
 • iznos raspoloživih sredstava u okviru mesečnog limita te kartice i
 • iznos raspoloživih sredstava u okviru dnevnog limita za određenu vrstu transakcije te kartice.

U protivnom, transakcija će biti odbijena.

Mastercard ID Check

Banka Poštanska štedionica je korisnicima Mastercard i Maestro platnih kartica omogućila uslugu Mastercard Identity Check koja obezbeđuje najviši nivo zaštite od neovlašćenog korišćenja podataka o kartici prilikom plaćanja na Internetu.

Kada se na veb sajtu trgovca nalazi znak Mastercard® SecureCode™ ili Mastercard® Identity Check™ plaćanje na internetu Mastercard i Maestro karticama Banke se obavlja na sledeći način:

 • nakon unosa podataka o kartici, prikazuje se stranica sa logom Banke na kojoj se zahteva unos lozinke;
 • istovremeno sa prikazivanjem ove stranice, Banka korisniku kartice dostavlja jednokratnu lozinku putem SMS poruke na broj mobilnog telefona koji je prijavljen Banci;
 • potrebno je uneti lozinku u za to predviđeno polje;
 • proveru unete lozinke obavlja Banka;
 • samo ako je uneta tačna lozinka, postupak plaćanja na Internetu se nastavlja.

Imajući u vidu da se lozinka šalje SMS porukom, molimo korisnike Mastercard i Maestro kartica da pozivanjem Kontakt centra na tel. +381 11 2020292 ili odlaskom u ekspozituru provere ispravnost svog broja mobilnog telefona prijavljenog kod Banke.

Prijavu ili promenu broja mobilnog telefona, kao i promenu dnevnog limita za Internet plaćanja, korisnik kartice može da izvrši isključivo u ekspozituri Banke.

Napominjemo da će klijenti koji koriste Card Alarm uslugu, SMS poruke sa lozinkom dobijati na isti broj mobilnog telefona na koji dobijaju Card Alarm obaveštenja o transakcijama i da će pošiljalac biti POSTED.

Sigurnost beskontaktnog plaćanja
 • Kontrola je u rukama korisnika kartice – kartica se za vreme izvršenja transakcije nalazi kod korisnika
 • Slučajno plaćanje u prolazu nije moguće – kartica se mora prisloniti neposredno uz čitač da bi transakcija bila realizovana
 • Ista transakcija se ne može greškom izvršiti više puta – ukoliko korisnik nehotično prisloni karticu na čitač više puta, samo jedna transakcija će biti realizovana
 • Svaka transakcija u iznosu većem od 3.000 RSD, mora biti potvrđena unosom PIN-a ili potpisom na slipu

Kako bi se kartica aktivirala za beskontaktne transakcije, potrebno je da korisnik izvrši bar jednu uspešnu kontaktnu transakciju prilikom koje se očitava čip.

KARTICA PUTNIČKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Kartica putničkog zdravstvenog osiguranja je dokument na osnovu kojeg korisnik ostvaruje svoje pravo na putničko zdravstveno osiguranje, a koje važi u periodu i određeni broj dana u toku godine koji su naznačeni na kartici.
Osiguranik se osigurava za vreme putovanja i boravka u inostranstvu za slučaj neophodne pomoći u vezi sa organizacijom lečenja osiguranika, neophodnog lečenja, prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta, a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede osiguranika. Ugovor je zaključen u skladu sa Uslovima putničkog zdravstvenog osiguranja i važećim propisima Republike Srbije.

Ugovoreno učešće osiguranika u šteti (franšizi) je 5 % (min. 50€) po štetnom događaju. Geografsko pokriće: osiguravajuće pokriće važi na teritorijama svih evropskih zemalja uključujući Tursku i Rusiju.
Ugovorena osigurana suma je 35.000€, navedena je na kartici - polisi putničkog zdravstvenog osiguranja i predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača po osiguranom licu za ugovoreni period osiguranja. Pojedinačni podlimiti za ugovoreni nivo pokrića, koji su utvrđeni u Uslovima za putničko zdravstveno osiguranje, sadržani su u ugovorenoj osiguranoj sumi i ne povećavaju maksimalnu obavezu Osiguravača utvrđenu ugovorenom osiguranom sumom, naznačenoj na kartici - polisi.

PRIJAVA NESTANKA I REKLAMACIJE

U slučaju gubitka ili krađe Mastercard poslovne debitne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica, A.D., obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona 011/20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
Reklamacije na transakcije se podnose Banci Poštanska štedionica, A.D. isključivo u pisanoj formi, a najkasnije 15 dana od datuma formiranja izvoda.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivanjem Kontakt centra: 011/ 20 20 292 ili slanjem e-mail na adresu: kontakt@posted.co.rs