Mastercard i UEFA
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
card alarm
card alarm
MasterCard Standard kartica

MasterCard Standard kartica je međunarodna kreditna kartica prepoznatljivog brenda koja vam obezbeđuje apsolutni komfor u raspolaganju novcem i garantuje najviši nivo sigurnosti u korišćenju, zahvaljujući čip tehnologiji.

MasterCard Kartica

Opredelite se za MasterCard Standard sa revolving kreditom i uživajte u korišćenju svoje kartice na nekom od preko 22 miliona mesta širom planete. Omogućite sebi maksimalan komfor u raspolaganju novcem, uživajte u kupovini uz otplatu na rate.

MasterCard Standard kartica garantuje Vam apsolutnu fleksibilnost u korišćenju i otplati revolving kredita, uz minimalnu mesečnu otplatu od 5% od potrošenih sredstava. Svaka uplata na račun kartice oslobađa sredstva za novo korišćenje.

MasterCard Standard je međunarodna kartica koju možete koristiti za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na teritoriji Srbije i u inostranstvu, na mestima na kojima je istaknut znak MasterCard.

Pogodnosti
  • Revolving kredit u iznosu do 450.000 dinara
  • Ukoliko ste ljubitelj Internet kupovine, imate mogućnost kupovine na Internetu, kao i mogućnost da sami odredite visinu dnevnog limita za plaćanja bez prisustva kartice.
  • Mogućnost izmirenja duga i uplate na račun kartice bez odlaska u Banku: trajnim nalogom i putem Homeb@nking i MobiBank servisa.
Podnošenje zahteva za izdavanje kartice

Zahtev za izdavanje MasterCard Standard kartice možete da podnesete na šalteru Banke. Neophodan uslov je da imate redovan priliv usmeren preko tekućeg dinarskog računa kod Banke.
Osim osnovne kartice, možete da zahtevate izdavanje do dve dodatne kartice za lica koja želite da ovlastite za korišćenje kartice.
Obrazac Zahteva treba da bude kompletno popunjen i potpisan, a podaci o zaposlenju overeni kod poslodavca.
Karticu preuzimate na šalteru Banke i tom prilikom potrebno je da potpišete i dve blanko solo menice kao sredstvo obezbeđenja. Ukoliko ste dali ovlašćenje po kartici, neophodno je da ovlašćena lica budu prisutna.
Napomena: Troškovi izdavanja kartice i godišnja članarina naplaćuju se jednokratno po odobrenju kartice, a prema važećojTarifi naknada.

Korišćenje kartice i kredita

MasterCard Standard karticu možete koristiti na preko 22 miliona mesta u celom svetu.  Revolving kredit, u maksimalnom iznosu do visine 4 prosečna mesečna priliva, garantuje fleksibilnost u korišćenju i otplati kredita uz minimalnu mesečnu otplatu koja iznosi 5% od iskorišćenog kredita. Potrošnja nastala u Srbiji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Da bi plaćanje robe ili usluga bilo uspešno realizovano, potrebno je da imate dovoljno raspoloživih sredstava u okviru kreditnog limita. Za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka, Banka obračunava proviziju prema važećoj Tarifi naknada za usluge koje vrši.
Osnovna karakteristika revolving kredita je njegovo obnavljanje kroz otplatu mesečnih rata i uplatu na račun kreditne kartice, čime se povećava iznos raspoloživih sredstava u okviru kreditnog limita za novo korišćenje.

  • Obračun mesečnog dugovanja i kamata, Banka vrši poslednjeg dana u mesecu i priprema Izvod sa svim promenama na računu i transakcijama osnovnom i dodatnim karticama, od poslednjeg Izvoda. Banka Vam izvod dostavlja na e-mail ili kućnu adresu ili ga možete lično preuzeti na šalteru.

Za dospeli dug po osnovu transakcija u domaćoj valuti Banka zadužuje tekući dinarski račun, a za transakcije u stranoj valuti evro račun korisnika osnovne kartice i to 15-og dana u narednom mesecu. Iznos minimalne uplate je 1000 dinara i/ili 10 eura.

  • Bez odlaska u Banku, možete da izmirite dospeli dug, tako što ćete obezbediti sredstva za izvršenje trajnog naloga na tekućem dinarskom i evro računu, a ukoliko želite, možete da izvršite otplatu celokupnog ili delimičnog dinarskog dela duga putem Homeb@nking i MobiBank servisa.
  • Na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d. možete da izvršite celokupnu ili delimičnu otplatu dinarskog ili deviznog duga. Za otplatu celokupnog ili delimičnog deviznog dela duga, potrebno je da na šalteru Banke, sa svog Evro računa izvršite prenos sredstava na račun kreditne kartice. Za dinarski dug, možete izvršiti uplatu i na šalterima JP Pošta Srbije i drugih banaka, uplatom dinarskih sredstava na račun Banke.

Podaci za uplatu:
račun: 200-2239326601000-93,

Banka Poštanska štedionica A.D. 
u pozivu na broj : broj kartice korisnika
svrha uplate: uplata po MasterCard Standard kartici
šifra plaćanja: 189
ime i prezime uplatioca

REPREZENTATIVNI PRIMER
MasterCard Standard kartica
Iznos kredita RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Potrošnja u inostranstvu Za potrošnju u inostranstvu, obračun se vrši u EUR;
Zadužuje se devizni račun klijenta
Rok otplate 52 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 22,80%; za potrošnju u zemlji
15,6%; za potrošnju u inostranstvu
Obračun se vrši po proporcionalnom metodu
Na mesečnom nivou 1,90% za potrošnju u zemlji
1,3% za potrošnju u inostranstvu (fiksna)
Izdavanje; Članarina Izdavanje 600,00 RSD; Godišnja članarina 900,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 5 % od ostatka duga
uvećano za kamate, naknade i provizije u obračunskom periodu
Obezbeđenje kredita Dve menice korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 100,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 140.647,43
Efektivna kamatna stopa (EKS) U ovom primeru EKS iznosi 28,97% (za limit od 100.000,00 RSD)
Za potrošnju u zemlji EKS iznosi od 25,55% do 28,97% ,
Za potrošnju u inostranstvu EKS je od 17,79% do 21,81%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.
Bezbednost platnih kartica
CARD ALARM je SMS servis koji vam omogućava da 24h dnevno, 7 dana u nedelji budete informisani o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije. Više infomacija »»»
U slučaju gubitka ili krađe kartice odmah obavestite Kontakt centar na broj telefona 011 20 20 292, koji je na raspolaganju 24/7 ili slučaj prijavite najbližoj ekspozituri Banke.

Preporuke MasterCard-a za bezbedno korišćenje kartice »

Reklamacije

Reklamacije se podnose Banci Poštanska štedionica a.d. isključivo u pisanoj formi.

Reprezentativni primer obračuna