Vek odgovornosti
početna strana » krediti » gotovinski krediti
krediti

GOTOVINSKI KREDITI

Promotivni period

U promotivnom periodu od 1.1. do 31.12.2021.

  • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
  • U promotivnom periodu Kamatna stopa iznosi 10,90% .
GOTOVINSKI KREDIT SA OSIGURANJEM OD NEZAPOSLENOSTI

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

  • Da je u radnom odnosu
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 3.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 12, 24, 36, 48, 60, 71 mesec

KAMATNA STOPA: Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 12,90% na godišnjem nivou. Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

TROŠKOVI KREDITA:

  • Naknada za obradu kredita 2% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 RSD
  • Trošak menice 50,00 RSD

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve blanko solo menice sa klauzulom „bez protesta“, Administrativna zabrana i Polisa osiguranja od nezaposlenosti - 6 meseci u toku trajanja otplate.

PREVREMENA OTPLATA: Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: Potvrda o zaposlenju i visini primanja i Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka.

REPREZENTATIVNI PRIMER - PROMOTIVNI USLOVI*:

Vrsta kredita Gotovinski kredit sa osiguranjem od nezaposlenosti
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
10.90%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet  9.586,35 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Osiguranje od nezaposlenosti – plaća Banka
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 RSD
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
680.976,89 RSD
Efektivna kamatna stopa 11,49 %

•Reprezentativni primer na dan 1.1.2021.