Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » kredit zaškolarinu, kupovinu udžbenika i školskog pribora
POTROŠAČKI kredit

Školarina,UdŽbenici i školski pribor

Udzbenici i pribor za skolu

Banka svojim klijentima, odobrava kredite za plaćanje školarine, kupovinu udžbenika i školskog pribora:

 

USLOVI ZA DOBIJANJE KREDITA

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 10.000 do 300.000 RSD po proizvodu.
Kredit se otplaćuje u 6, 9, 12 mesečne rate počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je 6,99% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Naknada za obradu kredita 1% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Trošak jedne menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Jedna  blanko solo  menica sa klauzulom "Bez protesta" potpisana od strane korisnika kredita
Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Profaktura prodavca
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
Vrsta kredita Potrošački kredit za plaćanje školarine, kupovinu udzbenika i školskog pribora
Iznos kredita 50.000 RSD
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
6.99% fiksna
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet  4.326,11 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 500 RSD
Ukupan iznos kredita
sa kamatom
51.913,29 RSD 
Efektivna kamatna stopa 10,38 %