Ekspoziture Banke
Banka Poštanska štedionica Funkcije kontakt centra FUNKCIJE KONTAKT CENTRA
(+) klikni da uvećaš sliku
početna strana » kontakt
Kontakt

Pitajte. Mi vas slušamo!

Kontaktirajte nas telefonom, elektronskim formularom ili poštom
Pozivom na broj telefona + 381 11 20 20 292*, kao i slanjem popunjenog elektronskog formulara, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke.
Možete da nam se obratite i pisanim putem slanjem na adresu:
Banka Poštanska štedionica A.D.
Odeljenje za elektronsko bankarstvo,
Kraljice Marije 3,
11120 Beograd,
PAK 135311

* standardna tarifa

Obaveštenje o načinu Upravljanja prigovorima
Klijent i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo na prigovor ukoliko smatraju da je Banka prekršila uslove iz objavljenih opštih uslova poslovanja ili ugovora o obavljanju bankarskih usluga ili smatraju da su im bankarskim postupcima pri pružanju usluga povređena njihova prava.

Prigovor na postupanje Banke podnosi se pisanim putem na jedan od sledećih načina:

  • lično u poslovnim prostorijama Banke, popunjavanjem formulara za podnošenje prigovora, s tim da će Banka prihvatiti i prigovor napisan u slobodnoj formi;
  • putem redovne pošte na adresu Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, Kraljice Marije 3, 11120 Beograd, za Komisiju za postupanje po prigovorima klijenta;
  • putem zvaničnog sajta Banke www.posted.co.rs/kontakt;
  • elektronskim putem na adresu kontakt@posted.co.rs

Napominjemo da Banka nema obavezu razmatranja usmenog prigovora.

Klijent i davalac sredstava obezbeđenja imaju pravo da podnesu prigovor u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda njihovog prava ili pravnog interesa. U slučaju da je klijent podneo prigovor po isteku roka od tri godine, Banka će obavestiti klijenta da je prigovor podnet po isteku propisanog roka i da Banka nema obavezu da isti razmatra. Prigovor mora sadržati podatke korisnika iz kojih se može utvrditi korisnikova identifikacija, odnosno nesumnjivo utvrditi odnos sa Bankom, kao i razloge za podnošenje tog prigovora (detaljan opis događaja/situacija na šta se prigovor odnosi).

Postupak rešavanja prigovora je besplatan.

Banka je dužna da razmotri prigovor i klijentu dostavi pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. U slučaju da Banka ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana iz razloga koji ne zavise od njene volje, rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu je dužna da pismeno obavesti korisnika u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće odgovor dostaviti u roku, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.

Ukoliko klijent nije zadovoljan odgovorom na prigovor koji mu je dostavila Banka ili mu taj odgovor nije dostavljen u zakonom propisanom roku, pre pokretanja sudskog spora, ima pravo da se pritužbom obrati NBS - Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga na adresu Nemanjina 17, 11000 Beograd ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd ili elektronski na e-mail adresu zastita.korisnika@nbs.rs . Uz podnetu pritužbu, podnosilac prigovora Narodnoj banci Srbije dostavlja prigovor koji je uputio banci, odgovor banke i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu proveriti. Pritužbu Klijent može podneti u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora ili protoka roka za njegovo dostavljanje, izuzeće od navedenog je u situacijama kada se na zahtev klijenta pokrene postupak posredovanja pre podnošenja pritužbe, kada navedeni rok ne teče dok traje postupak posredovanja. Pored prava na prigovor i pritužbu, klijent ima pravo i na pokretanje postupka posredovanja u cilju vansudskog rešavanja spornog odnosa.

Obratite nam se putem elektronskog formulara

Za sva pitanja, predloge, prigovore ili pohvale vezane za poslovanje Banke, možete nam se obratiti putem elektronskog formulara:

NAPOMENE: Polja obeležena * su obavezna.

Izjava
Saglasan/na sam da Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, može da izvrši obradu podataka koje sam dobrovoljno prezentovao/la u ovom zahtevu, a u svrhu postupanja po prigovoru.