Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
Banka Poštanska štedionica Funkcije kontakt centra FUNKCIJE KONTAKT CENTRA
(+) klikni da uvećaš sliku
početna strana » kontakt
Kontakt

Pitajte. Mi vas slušamo!

Kontaktirajte nas telefonom, elektronskim formularom ili poštom

Pozivom na broj telefona + 381 11 20 20 292*, kao i slanjem popunjenog elektronskog formulara, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke.

Možete da nam se obratite i pisanim putem slanjem na adresu:
Banka Poštanska štedionica A.D., Odeljenje za elektronsko bankarstvo,
kraljice Marije 1a, 11120 Beograd, PAK 135311

* standardna tarifa

Upravljanje prigovorima
Ukoliko smatrate da se Banka Poštanska štedionica a.d. ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja, možete podneti prigovor
Način podnošenja prigovora

Ukoliko klijent ima prigovor na poslovanje Banke, u svakom trenutku se može obratiti Banci pismenim putem na sledeće načine:

 • Popunjavanjem formulara i uručenjem službeniku u poslovnim prostorijama Banke
 • Poštom na adresu: Kraljice Marije 1a, 11120 Beograd – Za Komisiju za postupanje po prigovorima kljenata
 • Putem elektronskog obrasca
Sadržina prigovora

Svaki pismeni prigovor mora da sadrži sledeće podatke:

 • Ime i prezime/ Naziv kompanije
 • Adresu stanovanja/ Adresu pravnog lica
 • JMBG/ Matični broj
 • Kontakt telefon i/ili e-mail adresu
 • Opis spornog odnosa (ukoliko postoji, pozvati se na Ugovor za koji je vezan prigovor)
Rok za odgovor
 • Banka je dužna da dostavi odgovor na prigovor klijentu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
 • Ukoliko Banka iz razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u navedenom roku, taj rok se može produžiti za još najviše 15 dana o čemu će Banka obavestiti klijenta
 • Odgovor koji banka daje, treba da bude potpun i razumljiv za klijenta, da se odnosi na predmet prigovora i da sadrži ocenu osnovanosti prigovora.
Pravo na pritužbu

Ako je nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u gore navedenim zakonskim rokovima podnosilac prigovora može Narodnoj banci Srbije podneti pritužbu, u pismenoj formi i to:

 • Poštom na adresu: Narodna banka Srbije, Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, poštanski fah 712, 11000 Beograd
 • Putem e-mail: zastita.korisnika@nbs.rs
Obratite nam se putem elektronskog formulara

Za sva pitanja, predloge, prigovore ili pohvale vezane uz poslovanje Banke, možete nam se obratiti putem elektronskog formulara:

NAPOMENE: Polja obeležena * su obavezna.

Izjava
Ja, slanjem ovog Elektronskog Formulara za pitanja, sugestiju ili prigovorom, dajem svoje odobrenje da se podaci sa formulara mogu procesuirati. Navođenje JMBG/Matičnog broja je neophodno da bi Banka mogla da pristupi potrebnoj identifikaciji korisnika.