Ekspoziture Banke
Banka Poštanska štedionica Funkcije kontakt centra FUNKCIJE KONTAKT CENTRA
(+) klikni da uvećaš sliku
početna strana » kontakt
Kontakt

Pitajte. Mi vas slušamo!

Kontaktirajte nas telefonom, elektronskim formularom ili poštom
Pozivom na broj telefona + 381 11 20 20 292*, kao i slanjem popunjenog elektronskog formulara, na lak, brz i jednostavan način dobićete sve potrebne informacije u vezi proizvoda i pomoć pri korišćenju usluga Banke.
Možete da nam se obratite i pisanim putem slanjem na adresu:
Banka Poštanska štedionica A.D.
Odeljenje za elektronsko bankarstvo,
Kraljice Marije 3,
11120 Beograd,
PAK 135311

Obrazac TKS-001 - Prigovor korisnika na rad Banke.pdf

* standardna tarifa

Obaveštenje o načinu Upravljanja prigovorima

Poštovani korisnici,

    U skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 139/2014), Odlukom o postupanju po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS, br. 1/2019) i Odlukom o postupanju po prigovoru i pritužbi pravnog lica (Službeni glasnik RS, br. 1/2019), obaveštavamo Vas o načinu podnošenja prigovora, postupanju Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd (u dalјem tekstu: Banka) po primlјenim prigovorima korisnika usluga i mogućnostima podnošenja pritužbi Narodnoj banci Srbije.
    Ukoliko smatrate da se Banka ne pridržava odredaba zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast pružanja finansijskih usluga, opštih uslova poslovanja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz ugovora koji ste zaklјučili sa Bankom, kao i dobrih poslovnih običaja, imate pravo da se pisanim prigovorom obratite Banci.

    1. Korisnik - fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge ili se Banci obratilo radi korišćenja finansijskih usluga, i to: fizičko lice koje finansijske usluge koristi, koristilo je ili namerava da koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, preduzetnik i polјoprivrednik, kao i davalac sredstva obezbeđenja potraživanja Banke prema korisniku iz ove tačke po osnovu korišćenja finansijske usluge, pisani prigovor Banci može podneti u roku od tri (3) godine od dana kada mu je načinjena povreda prava ili pravnog interesa
    2. Korisnik - pravno lice kao korisnik platnih usluga u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge, pisani prigovor Banci može podneti u roku od tri (3) godine od dana kada mu je načinjena povreda prava ili pravnog interesa
    3. Korisnik – pravno lice koje koristi usluge koje Banka pruža po osnovu ugovora o kreditu i ugovora o depozitu, kao i druge usluge koje Banka pruža u skladu sa zakonom, pisani prigovor Banci može podneti u roku od 60 dana od dana kada je saznao da je učinjena povreda prava ili pravnog interesa, a najkasnije u roku od tri (3) godine od dana kada je ta povreda učinjena.

    Obaveštavamo Vas da prigovor možete podneti i preko punomoćnika, uz prilaganje posebnog punomoćja kojim ovlašćujete punomoćnika da u Vaše ime i za Vaš račun podnese prigovor Banci i preduzima radnje u postupku po prigovoru. Istim punomoćjem potrebno je da date saglasnost da se punomoćniku učine dostupnim podaci koji se na Vas odnose, a predstavlјaju bankarsku/poslovnu tajnu.
    Postupak rešavanja prigovora je besplatan.
    Napominjemo da Banka ima obavezu razmatranja samo pisanih prigovora, te stoga usmeno upućene prigovore Banci, neće uzeti u razmatranje.

    Prigovor Banci možete podneti na jedan od sledećih načina:

 • U svim poslovnim prostorijama Banke na za to predviđenom obrascu ili u slobodnoj formi, kada Vam se izdaje potvrda o prijemu prigovora sa naznakom mesta i vremena prijema i potpisa lica koje je isti primilo;
 • Dostavom prigovora poštom na adresu Banke:

         Banka Poštanska štedionica,a.d.,Beograd
         Odelјenje za eksternu komunikaciju Banke
         Kralјice Marije 3, 11120 Beograd;

 • Putem elektronske pošte na e-mail adresu: prigovori@posted.co.rs;
 • Putem internet prezentacije Banke www.posted.co.rs/kontakt.html

    Ukoliko prigovor podnesete elektronskim putem, dobićete automatsku potvrdu o prijemu prigovora.
    Ukoliko prigovor podnesete po isteku roka predviđenog za podnošenje prigovora, Banka nema obavezu da isti razmatra.

    Da bi Vaš prigovor mogao biti uzet u razmatranje neophodno je da sadrži Vaše osnovne podatke na osnovu kojih Banka može da Vas identifikuje (ime, prezime i adresa, odn. za pravna lica poslovno ime, sedište, matični broj i ime i prezime zakonskog zastupnika), podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi Vaš odnos sa Bankom (broj tekućeg računa ili broj ugovora sa Bankom i sl.), kao i jasne razloge za podnošenje prigovora.
    Ukoliko ste prigovor podneli u skladu sa gore datim instrukcijama, Vaš prigovor će biti detalјno i objektivno ispitan, uz poštovanje Vašeg integriteta. Odgovor na prigovor možete očekivati najkasnije u roku od 15 dana od dana potvrde prijema Vašeg prigovora. Izuzetno, u situacijama kada Banka iz objektivnih razloga i mimo svoje volјe, nije u mogućnosti da Vam odgovor dostavi u navedenom roku, o tome ćete biti obavešteni uz navođenje razloga zbog kojih se rok produžava i krajnjeg roka u kom će Vam odgovor biti dostavlјen, a koji ne može biti duži od dodatnih 15 dana.
    Odgovor će Vam biti dostavlјen u pismenoj formi – poštom ili u elektronskom obliku – ukoliko ste prigovor podneli preko internet prezentacije ili putem elektronske pošte na e-mail adresu, kao i u slučaju da ste se sa ovakvim načinom dostavlјanja izričito saglasili.
    Banka nema obavezu ponovnog razmatranja prigovora po kojima je već postupala i utvrdila da nisu osnovano podneti, a koji sadrže iste navode, odnosno zahteve.

    Ukoliko niste zadovolјni odgovorom Banke ili Vam Banka odgovor nije dostavila u zakonom predviđenom roku, pre pokretanja sudskog spora, imate pravo da se pritužbom obratite Narodnoj banci Srbije, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, na adresu Poštanski fax 712, 11000 Beograd ili elektronski na adresu zastita.korisnika@nbs.rs. Rok za podnošenje pritužbe Narodnoj banci Srbije je šest (6) meseci od dana prijema odgovora Banke ili proteka roka za dostavlјanje odgovora za korisnike iz tačke 1. i tačke 2. ovog Obaveštenja, dok je za korisnike iz tačke 3. ovog Obaveštenja ovaj rok određen na tri (3) meseca od dana prijema odgovora Banke ili protoka roka za dostavlјanje odgovora.
    Pritužba takođe mora da sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju korisnika (ime, prezime i adresa, odn. za pravna lica poslovno ime, sedište, matični broj i ime i prezime zakonskog zastupnika), kao i poslovno ime i sedište Banke, podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi Vaš odnos sa Bankom (broj tekućeg računa ili broj ugovora sa Bankom i sl.), razloge za podnošenje pritužbe, tj. šta se pritužbom zahteva uz priložen odgovor Banke na prigovor i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti.
     Ukoliko pritužbu dostavlјate preko punomoćnika, uz pritužbu se pored navedene dokumentacije dostavlјa i posebno punomoćje kojim ovlašćujete punomoćnika da u Vaše ime i za Vaš račun podnese pritužbu Narodnoj banci Srbije na rad tačno određene Banke i preduzima radnje u postupku po toj pritužbi, te kojim dajete odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se na Vas odnose, a predstavlјaju bankarsku tajnu u smislu zakona kojim se uređuju banke, odnosno poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge.

Narodna banka Srbije neće razmatrati pritužbu:

 • koja joj je upućena pre nego što je prigovor dostavlјen Banci, tj. pre isteka roka za odgovor na taj prigovor;
 • koja je podneta nakon isteka rokova za podnošenje pritužbe;
 • koja je podneta nakon pokretanja sudskog spora, odnosno čiji je predmet sporno pitanje povodom koga se vodi ovaj spor ili je spor povodom tog pitanja pravnosnažno okončan;
 • iz čije sadržine jasno proizlazi da njen cilј nije zaštita prava i interesa korisnika koji je podneo pritužbu, odnosno ako korisnik zloupotreblјava pravo na pritužbu, naročito zbog toga što pritužba ima pretežno nerazumnu, neozbilјnu ili uvredlјivu sadržinu;
 • koja sadrži iste navode i/ili zahteve kao i pritužba istog korisnika po kojoj se već postupalo;
 • ako postoji očigledna nesrazmera između vrednosti predmeta pritužbe i troškova postupka.

    U slučaju da je pritužba upućena Narodnoj banci Srbije pre nego što je prigovor dostavlјen Banci, tj. pre isteka roka za odgovor na taj prigovor, Narodna banka Srbije će pritužbu proslediti Banci, radi razmatranja i dostavlјanja odgovora korisniku na način i u rokvima navedenim u ovom Obaveštenju, o čemu će istovremeno obavestiti i korisnika. U ovom slučaju Banka je dužna da odgovor upućen korisniku istovremeno dostavi i Narodnoj banci Srbije.

    Sporni odnos sa Bankom može se rešiti i u vansudskom postupku - postupku posredovanja, koji se pokreće na zahtev jedne od strana u sporu, a koji je druga strana prihvatila. Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije je besplatan. 

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD

Obratite nam se putem elektronskog formulara

Za sva pitanja, predloge, prigovore ili pohvale vezane za poslovanje Banke, možete nam se obratiti putem elektronskog formulara:

NAPOMENA: Polja obeležena * su obavezna.

 Saglasan/na sam da Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, može da izvrši obradu podataka koje sam dobrovoljno prezentovao/la u ovom zahtevu, a u svrhu postupanja po prigovoru.

CAPTCHA Osvežite sliku

Nastavite dalje