Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » kamatne stope
Banka Poštanska štedionica a.d.

KAMATNE STOPE

PREGLED KAMATNIH STOPA NA SREDSTVA I PLASMANE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. BEOGRAD U RADU SA
FIZIČKIM LICIMA
NOVe kamatne stope U PRIMENI OD 31.03.2017. godine. »»»
REDNI BROJ Vrsta sredstava/plasmana Kamatna stopa
- godišnje -
NKS EKS
I PASIVNE KAMATE*

Banka prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.
U ovom trenutku, prema važećim zakonskim propisima, Banka ne obračunava i ne obustavlja porez na kamatu po dinarskoj štednji.

1. Poslovi dinarske štednje
1.1. Po viđenju** 0,60% 0,60%

Minimalni iznos uloga za sredstva navedena u tački 1.1. je 500,00 dinara

1.2. oročen na 1 mesec* 1,50% 1,50%
1.3.oročen na 3 meseca* 2,00% 2,00%
1.4. oročen na 6 meseci* 2,50% 2,50%
1.5. oročen na 12 meseci* 3,50% 3,50%
  oročen na 12 meseci 5.000.000 dinara i više* 4,00% 4,00%
1.6. oročen na 24 meseca* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** 3,80% 3,80%
1.6a. oročen na 25 meseci* 3,80% 3,80%
  oročen na 25 meseci* 5.000.000 dinara i više* 4,20% 4,20%
1.7. oročen na 36 meseci* 4,00% 4,00%
  oročen na 36 meseci 5.000.000 dinara i više* 4,30% 4,30%

Minimalni iznos uloga pod tačkama od 1.2. do 1.7. je 10.000,00 dinara

1.8. Rentna štednja na 12* 3,20% 3,20%
  Rentna štednja na 12 meseci 5.000.000 dinara i više* 3,50% 3,50%
1.9. Rentna štednja na 24 meseca* za postojeće klijente u slučaju reoročenja*** 3,50% 3,50%
1.9a. Rentna štednja na 25* 3,50% 3,50%
  Rentna štednja na 25 meseci 5.000.000 dinara i više* 3,80% 3,80%

Minimalni iznos uloga pod tačkama 1.8. i 1.9. je 20.000,00 dinara

1.10. Oročeni dinarski depozit na ime obezbeđenja kredita građana* 0,60% 0,60%
2. POSLOVI DEVIZNE ŠTEDNJE
2.1. Devizna štednja po viđenju po valutama **
  EUR 0,10% 0,09%
  USD 0,10% 0,09%
  CHF 0,05% 0,04%
  CAD 0,05% 0,04%
  GBP 0,05% 0,04%
2.2. Oročena devizna štednja na 1 mesec po valutama *
  EUR 0,15% 0,13%
  USD 0,10% 0,09%
2.3. Oročena devizna štednja na 3 meseca po valutama *
  EUR 0,20% 0,17%
  USD 0,15% 0,13%
2.4. Oročena devizna štednja na 6 meseci po valutama *
  EUR 0,25% 0,21%
 USD 0,20% 0,17%
2.5. Oročena devizna štednja na 12 meseci po valutama *
  EUR 0,50% 0,43%
  za iznose preko 50.000 EUR 0,70% 0,60%
 USD 0,50% 0,43%
2.6. Oročena devizna štednja na 24 meseca po valutama* za postojeće klijente u slučaju reoročenja
 EUR 0,80% 0,68%
  USD 0,60% 0,51%
2.6a. Oročena devizna štednja na 25 meseca po valutama*
  EUR 0,80% 0,68%
  za iznos preko 50.000 EUR 1,00% 0,85%
  USD 0,60% 0,51%
2.7. Oročena devizna štednja na 36 meseci po valutama *
  EUR 1,00% 0,85%
 za iznose 50.000 EUR i više 1,20% 1,02%
  USD 0,70% 0,60%

Minimalni iznos uloga pod tačkama od 2.1. do 2.7. je najmanji papirni apoen, a pod tačkama 2.2. do 2.7. je EUR 100,00 odnosno USD 100,00

2.8. EURO račun (devizna štednja po viđenju)** 0,10% 0,09%
2.9. Namenski oročeni devizni depozit za kredite fizičkim licima osim za dugoročne gotovinske kredite i kredite na bazi 100% namenskog depozita sa valutnom klauzolomKamatna stopa za devizne depozite po viđenju
2.10. Rentna devizna štednja u valuti EUR na 12 meseci* 0,50% 0,43%
2.11. Rentna devizna štednja u valuti EUR na 25 meseci* 0,80% 0,68%
2.12. Rentna devizna štednja u valuti EUR na 36 meseci* 1,00% 0,85%
  Minimalni iznos uloga pod tačkama 2.10. do 2.12. je EUR 1.000,00

*Pasivne kamatne stope na devizne depozite po viđenju, oročene devizne i dinarske depozite su fiksne.
**Kamatne stope na dinarske štedne uloge po viđenju su promenlјive. Promena kamatne stope se vrši jednom godišnje, po isteku kalendarske godine, nakon zvaničnog objavlјivanja indeksa potrošačkih cena. Promena kamatne stope se vrši u slučaju kada je zvanični indeks potrošačkih cena na godišnjem nivou veći u odnosu na bazni indeks za 10 procentnih poena, odnosno ukoliko je zvanični indeks potrošačkih cena na godišnjem nivou manji za 10 procentnih poena u odnosu na bazni indeks, pri čemu se kamatne stope koriguju u visini 10% postojeće kamatne stope.
Pod indeksom potrošačkih cena na godišnjem nivou podrazumeva se prosečan godišnji rast potrošačkih cena koje objavlјuje Republički zavod za statistiku.

Banka Poštanska štedionica , a.d., od 03.10.2016.godine , ne prima uplate po osnovu devizne štednje po viđenju u valuti CHF.

***Banka Poštanska štedionica , a.d., od 20.02.2017.godine , ne prima uplate na oročenu štednju sa rokom oročenja od 24 meseca u valuti RSD, EUR i USD.

II AKTIVNE KAMATNE STOPE
1. Poslovi sa stanovništvom - tekući računi *
1.1. Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu 29,85%**
1.2. Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu Zatezna kamata utvrđena Zakonom o zateznoj kamati, odnosno redovno ugovorena kamata na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša*
  Poštovana/i,
u skladu sa Zakonom o platnim uslugama obaveštavamo Vas da će Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd, počev od 01.08.2016. godine na iznos nedozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, umesto dosadašnje promenljive kamatne stope koja je vezana za referentnu kamatnu stopu Narodne Banke Srbije, primenjivati kamatnu stopu u visini zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorenu kamatnu stopu na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je ona viša. Ova izmena obavezuje Banku Poštanska štedionica a.d., Beograd da izvrši izmenu Okvirnog ugovora o platnim uslugama koji je zaključila sa Vama. Ukoliko niste saglasni sa predloženim izmenama Okvirnog ugovora o platnim uslugama isti možete, bez naknade, otkazati dostavljanjem pisanog obaveštenja Banci ili na šalteru Banke, najkasnije poslednjeg dana otkaznog roka 31.07.2016.godine. U suprotnom, Banka Poštanska štedionica će smatrati da ste saglasni sa navedenim promenama Okvirnog ugovora o platnim uslugama.
1.3. Dinarski krediti
1.3.1. Gotovinski krediti  
1.3.1.1 Gotovinski krediti sa rokom otplate do 12 meseci 13,50%**  
1.3.1.2 Gotovinski krediti sa rokom otplate od 12 -24 meseca 15,00%**  
1.3.1.3 Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa rokom otplate od 12 meseci 16,00%**  
1.3.1.4 Gotovinski kredit sa osiguranjem 14,90%**  
1.3.2. Dugoročni dinarski gotovinski krediti sa rokom otplate preko 24 meseca 13,45% **
1.3.3. Dinarski krediti za refinansiranje sa rokom otplate preko 24 meseca 9,50% ** u prvih 24 meseca, 6M BELIBOR + 6%**** nakon 24-og meseca od dana odobravanja kredita
1.3.4. Potrošački krediti 12,90%**
1.3.4.1 Potrošački krediti sa rokom otplate do 12 meseci 9,50%**
1.3.4.2 Potrošački krediti sa rokom otplate preko 12 meseci 12,90%**
1.3.5. Krediti za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata 6M BELIBOR + 6,5%****
1.3.6. Potrošački krediti po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Do 12,90% **
1.3.7. Subvencionisani poljoprivredni krediti
1.3.7.1. Subvencionisani poljoprivredni krediti za finansiranje stočarstva 4% **
1.3.7.2. Subvencionisani poljoprivredni krediti za finansiranje poljoprivredne proizvodnje osim stočarstva 6% **
1.3.8. Potrošački krediti za plaćanje školarine, kupovinu svih vrsta udžbenika, školskog pribora i školskih torbi i rančeva 6,99% **
1.4. Dinarski krediti sa valutnom klauzolom
1.4.1. Potrošački krediti 10,50% **
1.4.2. Auto krediti 10,00%**
1.4.3. Dugoročni gotovinski krediti 11,95% **
1.4.4. Dugoročni gotovinski krediti na bazi 100% namenski položenog depozita 4,50% **
1.4.5. Dugoročni gotovinski krediti na bazi obveznica stare devizne štednje 8,50% **
1.4.6. Gotovinski krediti sa valutnom klauzolom na 24 meseca 14,03% **
1.5. Stambeni krediti indeksirani u valuti EUR  
1.5.1 Sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) 6M EURIBOR- a, +2,90% ***
1.5.2 Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) 6M EURIBOR- a, +3,6% ***
1.6. Stambeni krediti u dinarima  
1.6.1 Sa osiguranjem kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) 6M BELIBOR- a, +2,6% ***
1.6.2 Bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) 6M BELIBOR- a, +3,8% ***
1.7. Krediti za posebne namenePrema odluci
U slučajevima kada klijent ne obnovi godišnju polisu osiguranja nepokretnosti ili života, fiksni deo kamatne stope (marža) se uvećava za 3 p.p.

*Kamatne stope na nedozvolјeno prekoračenje po tekućim računima je promenlјiva. Na iznos nedozvoljenog prekoračenja se primenjuje zatezna kamata utvrđena Zakonom o zateznoj kamati, odnosno redovno ugovorena kamata na dozvoljeno prekoračenje, ukoliko je viša. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.
**Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate vrši se primenom konformne metode.
*** Kamatne stope na stambene kredite u korišćenju su promenlјive i zavise od kretanja 6M EURIBOR- a, odnosno 6M LIBOR-a.
**** Kamatne stope za stambene kredite su promenlјive i predstavljaju zbir vrednosti 6M EURIBOR-a, odnosno 6M BELIBOR-a važećeg zadnjeg dana prethodnog kvartala za sve kredite odobrene u tekućem kvartalu i fiksne marže iskazane na godišnjem nivou.Promena kamtne stope vrši se 2 puta godišnje, primenom zbira vrednosti 6M EURIBOR-a, odnosno 6M BELIBOR-a, važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže, na stanje duga na dan 30.06. i 31.12. svake godine

**** Kamatne stope su promenljive u zavisnosti od kretanja BELIBOR-a.Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Na dospela, a o roku nenaplaćena potraživanja po kreditima Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovornu ukoliko je viša.

PREGLED KAMATNIH STOPA NA DOZOVOLJENO I NEDOZVOLJENO PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU »»»

PREGLED PROMENLJIVIH ELEMENATA KAMATNIH STOPA »»»

2. POSLOVI SA PLATNIM KARTICAMA - nominalna kamatna stopa* Mesečna kam. stopa godišnja kam. stopa godišnja EKS
2.1. Maestro 1,85% 22,2% 24,97%
2.2. MasterCard Standard DIN 1,90% 22,8% od 26,89% do 32,41%
2.3. MasterCard Standard EUR 1,30% 15,6% od 17,42% do 17,55%
2.4. MasterCard GOLD DIN 1,90% 22,8% od 27,40% do 31,34%
2.5. MasterCard GOLD EUR 1,30% 15,6% od 17,42% do 17,55%
2.6. Dina Card DK1 1,90% 25,27% od 27,44% do 32,37%
2.7. VISA KREDITNA 1,95% 26,08% od 29,54% do 31,88%

* Za dinarska potraživanja, nominalna kamtana stopa je promenljiva i zavisi od visine stope rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou. U slučaju da je stopa rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou jednaka ili veća od 0,9%, nominalna kamatna stopa se za naredni mesec uvećava za 0,9 p.p.
U slučaju da je stopa rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou izražena kao negativna stopa rasta i jednaka je ili manja od -0,9%, nominalna kamatna stopa se za naredni mesec umanjuje za 0,9 p.p.
U svim ostalim slučajevima, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu.
Obračun kamata po kreditnim karticama vrši se po konformnom metodu za Dina Card kreditne kartice i Visa kreditnu karticu, a za Master Card Standard, Master Card Gold i Maestro po proporcionalnom metodu.
Na dospela, a o roku nenaplaćena potraživanja po kreditima Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovornu ukoliko je viša.
** Za devizna potraživanja, kamatne stope su fiksne, obračun kamate vrši se po proporcionalnom metodu

Promene visine kamatnih stopa Banka objavljuje 15 dana pre njihove primene na zvaničnom sajtu Banke www.posted.co.rs i u poslovnim prostorijama Banke.
*p.p. - procentni poen

PREGLED КAMATNIH STOPA NA SREDSTVA I PLASMANE BANKE POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. BEOGRAD U RADU SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA
I PАSIVNE KАMАTE
1. PАSIVNE KАMАTE PRАVNА LICА
1.1. Dinarski depoziti Po ugovoru
1.1.1. Po viđenju Po ugovoru
1.1.2. Oročeni dinarski depoziti Po ugovoru
1.2. Dinarski depoziti sa valutnom klauzulom Po ugovoru
1.3. Devizni depoziti Po ugovoru
2. PАSIVNE KАMАTE PREDUZETNICI
2.1. Dinarski depoziti  
2.1.1. Po viđenju ( na prosečno stanje )  
  do 5.000.000,00 RSD 1% godišnje
  od 5.000.000,01 do 30.000.000,00 RSD 2% godišnje
  preko 30.000.000,01 3% godišnje
2.1.2. Oročeni dinarski depoziti  
  do 31 dan RKS – 3,5 pp godišnje
  do 60 dana RKS – 3,0 pp godišnje
  do 90 dana RKS – 2,5 pp godišnje
  do 180 dana RKS – 2,0 pp godišnje
  do 365 dana RKS – 1,5 pp godišnje
2.2. Dinarski depoziti sa valutnom klauzulom do 1% godišnje
2.3. Devizni depoziti do 1,5% godišnje
 

Banka prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.
U ovom trenutku, prema važećim zakonskim propisima, Banka ne obračunava i ne obustavlja porez na kamatu na dinarske depozite.

II AKTIVNE KАMАTE PRАVNА LICА
1. DINARSKI KREDITI
1.1. KRATKOROČNI KREDITI
1.1.1. Krediti za izvoz robe i usluga,i za pripremu proizvodnje za izvoz RKS + (4-10) pp godišnje
1.2.1. Ostali kratkoročni krediti RKS + (4-12) pp godišnje
1.3.1 Prekoračenje po tekućem računu - overdraft RKS + (12-20) pp godišnje
1.4.1. Aranžmanski krediti Po ugovoru
1.5.1. Krediti na bazi deviznog depozita u 100%-tnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) od 6%-9% godišnje
1.2. DUGOROČNI KREDITI
1.2.1. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene RKS + (4-12) pp godišnje
1.2.2.Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, indeksirani valutnom klauzulom 9%-15% godišnje
1.2.3. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, na bazi deviznog depozita u 100%-otnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) 6%-9% godišnje
1.2.4. Za restrukturiranje i finansijsku konsolidaciju dužnika - reprogramiranje kredita Po ugovoru
1.3.Indeksirani krediti  
1.3.1. Dinarski krediti indeksirani valutnom klauzulom,  za izvoz robe i usluga,i za pripremu proizvodnje za izvoz

7-17%

godišnje

EURIBOR
+ (7-17)%

godišnje
1.3.2.Ostali kratkoročni dinarski krediti indeksirani valutnom klauzulom

7-18%

godišnje

EURIBOR
+ (7-18)%

godišnje
2. DEVIZNI KREDITI
2.1. U zemlji za plaćanje prema inostranstvu 9%-17% godišnje
2.2. Iz inostranstva po ugovoru sa ino bankom uz maržu Banke 0,5%-3,0% godišnje
2.3. Kreditne linije iz inostranstva po ugovoru sa ino bankom 0,5%-2,0% godišnje
3. ESKONT MENICA, FAKTORING-OTKUP POTRAŽIVANJA, UPIS I UPLATA OBVEZNICA
3.1. Eskont menica RKS + (9-17) pp godišnje
3.2. Faktoring-otkup potraživanja u dinarima RKS + (9-17) pp godišnje
3.3. Faktoring-otkup potraživanja u devizama 9-17%  godišnje
3.4. Upis i uplata obveznica u dinarima RKS + (9-17) pp godišnje
3.5. Upis i uplata obveznica u dinarima sa deviznim ekvivalentom

1,6-2,2% mesečno

4. Krediti u skladu sa odgovarajućim aktima Vlade Republike Srbije Prema aktima Vlade RS
5. INTERVENCIJE  
5.1. po garancijama, avalima i akreditivima

3% mesečno

6. Visa Electron Business – redovna kamata

1,00% mesečno

iII AKTIVNE KАMАTE preduzetnici
1. DINARSKI KREDITI
1.1. KRATKOROČNI KREDITI
1.1.1. Krediti za obrtna sredstva RKS + 10 pp godišnje
1.1.2. Krediti za tekuću likvidnost RKS + 10 pp godišnje
1.1.3. Prekoračenje po tekućem računu- overdraft RKS + 14 pp godišnje
1.1.4. Krediti na bazi deviznog depozita u 100%-tnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) 6% godišnje
1.2. DUGOROČNI KREDITI
1.2.1. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene

RKS + 10 pp godišnje

1.2.2.Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, indeksirani valutnom klauzulom

10% godišnje

1.2.3. Za osnovna, trajna obrtna sredstva i ostale namene, na bazi deviznog depozita u 100%-tnom iznosu kredita sa rokom oročavanja jednakim roku vraćanja kredita (valutna klauzula u domicilnoj valuti) 6% godišnje
1.3. Indeksirani krediti – dinarski krediti indeksirani valutnom klauzulom

10% godišnje

2. DEVIZNI KREDITI
2.1. u zemlji za plaćanje obaveza prema ino-dobavljačima 10% godišnje
3. ESKONT MENICA
3.1. Eskont menica RKS + 10 pp godišnje
4. INTERVENCIJE po garancijama 3% mesečno
5. Visa Electron Business – redovna kamata (NKS)* 1,00% mesečno
RKS – Referentna kamatna stopa NBS koju donosi Izvršni odbor NBS i koja se objavljuje na  internet prezentaciji NBS

*nominalna kamatna stopa (NKS) je promenljiva i zavisi od visine stope rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou. U slučaju da je stopa rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou jednaka ili veća od 0,9%, nominalna kamatna stopa se za naredni mesec uvećava za 0,9 p.p. U slučaju da je stopa rasta potrošačkih cena na mesečnom nivou izražena kao negativna stopa rasta i jednaka je ili manja od -0,9%, nominalna kamatna stopa se za naredni mesec umanjuje za 0,9 p.p. U svim ostalim slučajevima, Banka primenjuje nominalnu kamatnu stopu.
Na dospela, a o roku nenaplaćena dinarska potraživanja po kreditnim karticama Banka u periodu od dospelosti potraživanja za naplatu do izmirenja potraživanja obračunava i naplaćuje kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati, odnosno ugovorenu ukoliko je viša.