Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE
Krediti

GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti fizičko lice nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjava sledeće uslove:

 • da je gazdinstvo  upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i da se nalazi u aktivnom statusu
 • da ima otvoren namenski račun  RPG u Banci koji je prijavljen Upravi za agrarna plaćanja i promet po računu  u poslednjih 12 meseci
 • da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke
Iznos kredita i Rok otplate
 • Od 50.000,00 do 300.000,00 dinara po korisniku kredita
 • Kredit se otplaćuje do 12 meseci u mesečnom, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjem anuitetu počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.
Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 16,00% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita

◾ Naknada za obradu kredita je 1,80% jednokratno na iznosa odobrenog kredita
◾ Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog biroa 246,00 dinara
◾ Trošak menice 50,00 dinara

Sredstva obezbeđenja
 • Jedna blanko solo menica sa klauzulom "bez protesta"
Prevremena otplata
 • Prevremena, delimična i konačna otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku
Potrebna dokumentacija
 • Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
 • Uverenje o plaćenom porezu na katastarski prihod kao i doprinosi po osnovu PIO
 • Izvod iz katastra nepokretnosti (posedovni list)
 • Promet preko svih namenskih poljoprivrednih računa za predhodnih dvanaest meseci
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita GOTOVINSKI KREDIT ZA POLJOPRIVREDNIKE
Iznos kredita RDS 100.000,00
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
16,00% fiksna tokom celog roka otplate
Mesečni anuitet 9.073,09 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menice 50,00 dinara
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada 1.800,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 108.877,03 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 21,81%