Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE
Krediti

GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti fizičko lice nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjava sledeće uslove:

 • da je gazdinstvo  upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i da se nalazi u aktivnom statusu
 • da ima otvoren namenski račun  RPG u Banci koji je prijavljen Upravi za agrarna plaćanja i promet po računu  u poslednjih 12 meseci
 • da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke
Iznos kredita i Rok otplate
 • Od 50.000 RSD do 1.000.000 RSD po korisniku kredita
 • Kredit se otplaćuje do 12 meseci u mesečnom, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjem anuitetu počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.
Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 8,00% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

◾ Naknada za obradu kredita je 1,00% jednokratno na iznos odobrenog kredita
◾ Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog biroa 246 RSD
◾ Trošak menice 100 RSD

Ostali troškovi na čiju visinu Banka nema uticaj (naknada notara/sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća).

Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo menica sa klauzulom "bez protesta"
 • Po proceni Banke dodatna sredstva obezbeđenja (jemstvo pravnog/fizičkog lica, polisa osiguranja vinkulirana u korist Banke. Ručna zaloga, depozit)
Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
 • Uverenje o plaćenom porezu na katastarski prihod kao i doprinosi po osnovu PIO
 • Izvod iz katastra nepokretnosti (posedovni list)
 • Promet preko svih namenskih poljoprivrednih računa za predhodnih dvanaest meseci
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita GOTOVINSKI KREDIT ZA POLJOPRIVREDNIKE
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 12 meseci / mesečni anuitet
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,00% fiksna tokom celog roka otplate
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 43.494,21 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 5.000 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 521.930,57 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 10,46%