Vek odgovornosti
početna strana » krediti » GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE
Krediti

GOTOVINSKI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti fizičko lice nosilac Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije
 • da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i da se nalazi u aktivnom statusu
 • da ima izmirene obaveze prema Poreskoj upravi ili poseduje uverenje o reprogramu poreskih obaveza
 • da je kreditna sposobnost korisnika pozitivno ocenjena od strane Banke
Iznos kredita i Rok otplate
 • Od 100.000 RSD do 1.000.000 RSD po korisniku kredita
 • Kredit se otplaćuje do 12 meseci u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim anuitetima.
Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 8,00% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope.

◾ Naknada za obradu kredita je 1,00% jednokratno na iznos odobrenog kredita
◾ Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog biroa 246 RSD
◾ Trošak menice 100 RSD

Ostali troškovi na čiju visinu Banka nema uticaj (naknada notara/sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća).

Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo menica sa klauzulom "bez protesta"
 • Po proceni Banke dodatna sredstva obezbeđenja (jemstvo pravnog/fizičkog lica, polisa osiguranja vinkulirana u korist Banke. Ručna zaloga, depozit)
Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija

1. Zahtev za polјoprivredni kredit (obrazac 3.  Banke)
2. Fotokopija lične karte
3. Od uprave za agrarna plaćanja (dokumenta ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva za kredit):

 • potvrda o statusu u registru polјoprivrednih gazdinstava
 • izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava-podaci o registrovanom polјoprivrednom gazdinstvu
 • izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava - struktura bilјne proizvodnje
 • izvod iz registra polјoprivrednih gazdinstava - životinje

4. Uverenje o izmirenim/reprogramiranim poreskim obavezama iz poreske uprave ministarstva finansija (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva za kredit)

 • potvrda (kartica prometa) banaka o ostvarenom prometu preko svih namenskih polјoprivrednih računa u prethodnih 12 meseci
 • rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica (poslednje raspoloživo)

reprezentativni primer kredita
vrsta kredita GOTOVINSKI KREDIT ZA POLJOPRIVREDNIKE
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 12 meseci / mesečni anuitet
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,00% fiksna tokom celog roka otplate
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 43.494,21 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD
Trošak pribavljanja uverenja Poreske uprave 620 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 527.896,52 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 10,75%