Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE
Krediti

GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

  • Da je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 20.000 do 200.000 RSD po proizvodu.
Rok otplate:
Od 1 (jedan) do 6 (šest) meseci
Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od dana puštanja kredita u tečaj.

Kamatna stopa

Banka ne obračunava kamatu na odobreni kredit
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate.
Obračun zatezne kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Troškovi kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

  • Naknada za obradu kredita 3,00% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta
Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita GOTOVINSKI KREDIT ZA penzionre
Iznos kredita 50.000 RSD
Rok otplate 6 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
0,00%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 8.333,33 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menice 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 1.500 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 50.000 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 13,5775%