Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE
Krediti

GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

  • Da je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 20.000 do 200.000 RSD po proizvodu.
Rok otplate:
Od 1 (jedan) do 6 (šest) meseci
Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od dana puštanja kredita u tečaj.

Kamatna stopa

Banka ne obračunava kamatu na odobreni kredit
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate.
Obračun zatezne kamate vrši se primenom proporcionalne metode.

Troškovi kredita

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

  • Naknada za obradu kredita 3,00% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta
Prevremena otplata
  • Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita GOTOVINSKI KREDIT ZA penzionre
Iznos kredita RDS 50.000,00
Rok otplate 6 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
0,00%
Mesečni anuitet 8.333,33 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menice 50,00 dinara
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada 1.500,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 50.000,00 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 13,5775%