Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » Gotovinski krediti bez namene
Krediti

Gotovinski krediti sa životnim osiguranjem

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke.
Iznos kredita i Rok otplate

Od 50.000,00 - 2.000.000,00 dinara po proizvodu.
Kredit se otplaćuje u 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ili 95 mesečnih  rata zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa iznosi 13,90% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
  • Naknada za obradu kredita 1,80% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Jedna blanko solo  menica
Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
Vrsta kredita Gotovinski dinarski kredit sa osiguranjem
Iznos kredita RSD 700.000,00
Rok otplate 84 meseca
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13.90%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 13.079,37 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 12.600,00
Ukupan iznos kredita
sa kamatom
1.111.562,91 RSD
Efektivna kamatna stopa 15,51%