Vek odgovornosti
početna strana » krediti » Gotovinski krediti bez namene
Krediti

Gotovinski krediti sa životnim osiguranjem

Promotivni period

U promotivnom periodu od 1.1. do 31.12.2021.

  • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke.
Iznos kredita i Rok otplate

Kredit se otplaćuje u 12, 24, 36, 48, 60, 71 mesečne rate zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa iznosi 13,90% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
  • Naknada za obradu kredita 1,80% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Jedna blanko solo  menica
Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita - promotivni uslovi*
Vrsta kredita Gotovinski dinarski kredit sa osiguranjem
Iznos kredita RSD 500.000,00
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13.90%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 10.396,11 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Životno osiguranje – plaća Banka
Trošak menica RSD 50
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246
Naknada RSD 0
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
736.503,29 RSD
Efektivna kamatna stopa 14,85%

*Reprezentativni primer na dan 1.1.2021.