početna strana » krediti » Gotovinski krediti bez namene
Krediti

Gotovinski krediti bez namene

Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner ) i
  • da najmanje  tri meseca ostvaruje redovan mesečni priliv po osnovu ličnih primanja
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke.
Iznos kredita i Rok otplate

Od 5.000 do 250.000 RSD po partiji kredita.
Kredit se otplaćuje u 6, 12, 18 i 24 mesečne rate počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna  i iznosi 16% na godišnjem nivou.
Efektivna kamatna stopa je od 18,50% na godišnjem nivou.

Troškovi kredita
  • Naknada za obradu kredita 1,80% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta“
Prevremena otplata
  • Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.
Potrebna dokumentacija
reprezentativni primer kredita
Vrsta kredita Gotovinski krediti bez namene
Iznos kredita RSD 100.000,00
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
16% fiksna
Mesečni anuitet RSD 9.022,72
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 1.800,00
Ukupan iznos kredita
sa kamatom
RSD 110.368,64
Efektivna kamatna stopa 20,75%