Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
Uslovi za dobijanje kredita

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:


 • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 5.000 do 250.000 RSD po partiji kredita.
Kredit se otplaćuje u 6, 12, 18 i 24 mesečne rate počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je fiksna i iznosi 13,50% na godišnjem nivou za kredite na 6 i 12 meseci odnosno 15% godišnje za kredite na 18 i 24 meseca.
Efektivna kamatna stopa je od 17,34% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 1,80% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Blanko solo menica sa klauzulom „bez protesta“
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene)
Prevremena otplata
 • Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.
Potrebna dokumentacija
 • Zahtev za odobravaje gotovinskog kredita bez namene preuzmite ovde
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
Vrsta kredita Gotovinski krediti bez namene
Iznos kredita RSD 100.000,00
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13.5% fiksna
Mesečni anuitet RSD 8.919,08
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 1.800,00
Ukupan iznos kredita
sa kamatom
RSD 107.028,97
Efektivna kamatna stopa 18,24 %