VISA nagradna igra
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona: 011/ 3024-439, 011/ 3024-108
početna strana » pravna lica » eskont menica
Pravna lica

eskont menica

opšte informacije

Banka eskontuje menice sa avalom prvoklasne banke, kao i sopstvene menice po kojima je Trasant pravno lice sa prvorazrednim bonitetom (kategorija «A» i «B»), u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Banka eskontuje samo one menice koje su pravno ispravne i koje su punim bezuslovnim indosamentom prenete na Banku. Rok dospeća menica mora biti u skladu sa rokom plaćanja iz faktura odnosno kupoprodajnog ugovora.

Banka će u eskont primiti menice koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da je Klijent koji podnosi menicu u eskont u posed menica došao po osnovu prometa robe i usluga;
  • Da menice sadrže sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici.

Banka prima u eskont menice čiji je rok dospeća do 90 dana, a najduže do 120 dana.