Vek odgovornosti
Linkovi za elektronsko bankarstvo

S&T rešenje ebank2.posted.co.rs/home

WEB SME

WEB SME

WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima, optimizovano je za sve uređaje (računar, tablet i mobilni telefon)

 

PDF

Uputstvo za aktivaciju WEB SME
pogledajte sajt za WEB SME
Dodatne informacije

Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona u radno vreme od 07.30 - 15.30h:

- za E-bank dinarski platni promet I celokupnu podršku za E-bank usluge: 011/ 3024-708 ili e-mail: ebank@posted.co.rs

- za suspendovanje naloga: 011/ 3024-180 ili e-mail: pprtgs@posted.co.rs

- za devizni platni promet: 011/3024-413, 3024-634 ili e-mail:
bps-deviznirezim@posted.co.rs

početna strana » Pravna lica i preduzetnici » elektronsko bankarstvo
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Elektronsko bankarstvo

Halcom i Officebanking e-bank usluga - osnovne informacije

Banka Poštanska štedionica a.d.  Beograd  nudi   obavljanje bankarskih poslova preko E-bank usluge za pravna lica i samostalne preduzetnike .
Korisnici imaju mogućnost korišćenja platnih naloga, uvid u promet, stanje i izvode za dinarske i/ili devizne platne račune.
Banka je korišćenje E-bank usluga obezbedila kroz:

  • instalaciju Desktop programa na računaru (lap topu) uz sertifikat na smart kartici/USB tokenu - Halcom (za račune 200 - ... ) i OfficeBanking (za račune 360 - ... )
  • WEB portal - Halcom (za račune 200 - ... )
kako se registrovati

1.Dokumentaciju popunite elektronski – na računaru.
2.Zakoniti zastupnik overava dokumentaciju svojim potpisom i pečatom (ako ga koristite).
3.Priložite kopiju lične karte zakonitog zastupnika i svih ovlašćenih lica.
4.Popunjenu i overenu Pristupnicu odštampajte u jednom primerku i predaje u  najbližoj ekspozituri Banke.

Halcom za samostalne preduzetnike i mala preduzeća


Ugovorite WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima BEZ neophodnih dodatnih TROŠKOVA.

BankaPostanskaStedionica-mala-preduzeca-WebSME-promo

Za obavljanje bankarskih transakcija po dinarskom i/ili deviznom platnom računu, korisnik, samostalni preduzetnik koristi portal WEB SME uz korisničko ime i lozinku  pa samim tim nije u obavezi da nabavlja sertifikat na pametnoj kartici ili USB tokenu i odgovarajuću dodatnu opremu za računar.
Korisniku se, nakon registracije, na E-mail adresu dostavlјa link za pristup i korisničko ime, a lozinka se šalje na broj mobilnog telefona koji je korisnik registrovao za overu naloga.

Za potvrdu jednog ili više platnih naloga, koristi se jednokratna SMS poruka sa PIN-om - SMS One Time pasword.

Halcom za pravna lica

Nakon registracije za Halcom E-bank uslugu za PRAVNA LICA, korisnik je u obavezi da obezbedi odgovarajuću programsku podršku.

Halcom će korisniku instalirati aplikaciju u zavisnosti od potrebe i mogućnosti samog korisnika:

  • CEB Personal (za jednog korisnika na čijem je računaru instalirana aplikacija  i lokalna baza za rad)
  • CEB  Corporate (DB2 baza na serveru kojoj pristupa više korisnika preko svojih računara na kojima je za to instalirano odgovarajuće aplikativno rešenje).

Za oba rešenja se može koristi dodatno rešenje WEB Corporate - koje omogućava udaljeno potpisivanje naloga. Prijava na  WEB Corporate kanal je moguća na dva načina:

  • smart karticom ili USB tokenom (omogućeni svi pregledi i funkcionalnosti kao i  potpisivanje na dalјinu) ili
  • korisničkim imenom i lozinkom (omogućeni svi pregledi i funkcionalnosti osim potpisivanja na dalјinu).

Ova usluga je "multibank" jer korisnik sa jednim Halcom elektronskim sertifikatom može raditi sa svim bankama za koje je registrovan. Usluga preko ovog kanala je dvojezična – ENG  i SRB.

OfficeBanking za pravna lica i samostalne preduzetnike

Da bi se mogla koristiti OfficeBanking usluga, prethodno se moraju obezbediti određeni sistemski uslovi za njeno korišćenje:

- Potreban Hardware

HARDWARE minimum recommended
Hard disk 20 GB 5C GB
Procesor 1VCPU 2VCPU
RAM 1 GB 4 GB

- Potreban Software

SOFTWARE minimum recommended
OS Windows 2000 SP4 Windows server 2012 R2
SQL server SQL server 2000 SQL server 2012 standard edition

Instalaciju E-bank usluge vrši sam korisnik po preuzetom uputstvu sa portala www.24x7.rs a ako nije u mogućnosti da instalaciju uspešno izvede na raspolaganju mu je podrška Helpdesk službe. U zavisnosti od potrebe i mogućnosti samog korisnika podržane su sledeće opcije E-bank usluge:

  • OfficeBankind Desktop – rešenje za jednog korisnika na čijem je računaru instalirana aplikacija i lokalna baza za rad;
  • OficeBanking Enterprise - rešenje kod koga je zajednička baza na serveru kojoj pristupa više korisnika preko svojih računara na kojima je za to instalirano odgovarajuće aplikativno rešenje.

Medijumi za logovanje su smart kartica ili USB token, na kojima je snimljen sertifikat neophodan za zaštitu korisnika OfficeBanking usluge. Sertifikat predstavlja autentičnu identifikaciju korisnika i njegovim korišćenjem se obezbedjuje mehanizam kojim se sprečava otkrivanje sadržine podataka i njihova promena.

U okviru OfficeBanking usluge, klijent je u mogućnosti da sa jednim sertifikatom posluje sa svim svojim računima koji su otvoreni kod drugih banaka a koje se nalaze u sistemu ASSECOOffice Banking. Spisak banaka se nalazi na sajtu: www.24x7.rs Usluga preko ovog kanala je multijezična – ENG, RUS i SRP.