Ekspoziture Banke
Dokumentacija
za poslovanje sa pravnim licima i preduzetnicima
Tarifa naknada Tarifa naknada
WEB SME

WEB SME elektronsko bankarstvo namenjeno samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima, koje se poziva preko internet pretraživača i može se koristiti na više vrsta uređaja (računar, tablet i mobilni telefon) jer je podržana ''Responsive web design'' tehnologija.

WEB SME korisničko uputstvo.pdf

izracunajte ratu kredita
Dodatne informacije

Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona:

- za E-bank dinarski platni promet I celokupnu podršku za E-bank usluge: 011/ 3024-708 ili e-mail: ebank@posted.co.rs

- za suspendovanje naloga: 011/ 3024-180 ili e-mail: pprtgs@posted.co.rs

- za devizni platni promet: 011/3024-413, 3024-634 ili e-mail: bps-deviznirezim@posted.co.rs

početna strana » Pravna lica i preduzetnici » elektronsko bankarstvo
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Elektronsko bankarstvo

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd svojim klijentima – pravnim licima i/ili preduzetnicima nudi dve vrste E-bank usluga:
 1. 1. Halcom E-bank  
 2. 2. S&T  E-bank
Priložena dokumenta, pre štampe, popunite elektronski – na računaru. Uputstvo za popunjavanje E-dokumentacije pogledajte ovde.

HALCOM e-Bank

Halcom E-bank usluga je namenjena korisnicima Banke koji žele da koriste Halcom aplikaciju samostalno ili zajedno sa S&T E-bank  uslugom Banke, kao i korisnicima koji koriste Halcom aplikaciju kod neke druge banke. Navedena usluga podržava dinarski platni promet u zemlji i  devizni platni promet u zemlji i inostranstvu.

Korisnik HALCOM e-Bank usluge ima sledeće mogućnosti:

 • uvid u stanje i promet na otvorenim dinarskim i ili deviznim tekućim računima Korisnika u Banci koji su navedeni u Pristupnici;
 • usluge prenosa novčanih sredstava sa Računa odnosno na Račun izdavanjem platnih naloga radi izvršenja bezgotovinskih domaćih platnih transakcija u dinarima (platni promet u zemlјi)  i/ili bezgotovinskih platnih transakcija  u stranoj valuti (platni promet sa inostranstvom);
 • Preuzimanje izvoda računa (dinarski i ili devizni).

Potrebna dokumentacija za registraciju za  HALCOM E-bank uslugu nalazi se ovde.

U slučaju da je potrebna i izrada Halcom sertifikata neophodno je da popunite i dodatnu dokumentaciju:

Popunjenu i overenu dokumentaciju možete da predate u Vama najbližu ekspozituru Banke Poštanska štedionica a.d.Beograd.

Link do priručnika – detaljna korisnička uputstva za Halcom E-bank uslugu je: http://www.halcom.rs/rs/podrska/ .

Za obavljanje deviznih transakcija putem Halcom e-servisa nadležna je Služba za devizni platni promet E-mail adresa: bps-deviznirezim@posted.co.rs, telefon: 011/3024-413 ili 3024-634, a za sve ostale informacije i celekupnu podršku za Halcom E-bank uslugu obratite se na broj telefona: 011/3024-708 i /ili E-mail adresu ebank@posted.co.rs .

S&t e-bank

S&T E-bank  usluga je WEB rešenje koje pravnim licima i preduzetnicima daje mogućnost korišćenja osnovnih E-bank funkcija za dinarski platni promet u zemlji.

  Banka Korisniku, putem Interneta, nudi sledeće funkcionalnosti S&T E-bank  usluge:

 • uvid u stanje i promet na otvorenim dinarskim tekućim računima Korisnika u Banci koji su navedeni u Pristupnici;
 • usluge prenosa novčanih sredstava sa Računa odnosno na Račun izdavanjem platnih naloga radi izvršenja bezgotovinskih domaćih platnih transakcija u dinarima (interni i eksterni platni promet);
 • Preuzimanje izvoda dinarskih računa navedenih u Pristupnici.

Adresa za početnu stranicu ove E-bank usluge nalazi se na početnoj internet stranici Banke (www.posted.co.rs) a korisnik za pristup može koristiti sledeće vrste elektronskih sertifikata:

 • Kvalifikovani sertifikat MUP-a na čipovanoj ličnoj karti
 • Kvalifikovani sertifikat CEPP-a (sertifikaciono telo Pošte)
 • Kvalifikovani sertifikat Privredne komore i
 • Kvalifikovani sertifikat HALCOM-a

Potrebna dokumentacija za registraciju za S&T E-bank uslugu nalazi se ovde.

U slučaju da je potrebna samo izrada ili produženje sertifikata neophodno je da popunite sledeću dokumentaciju: