Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona: 011/ 3024-439, 011/ 3024-108
početna strana » Pravna lica i preduzetnici » Dokumentarno poslovanje
PRAVNA LICA I PREDUZETNICI

Dokumentarno poslovanje

Opšte informacije
Svojim Klijentima Banka nudi izdavanje dokumentarnih proizvoda i garancija pod povoljnim uslovima.
Garancije

Banka, po pravilu izdaje sve vrste garancija i druge oblike jemstava klijentima-nalogodavcima, po poslovima u zemlji i inostranstvu, a na osnovu zaključenih ugovora, ponuda i potvrda o prihvatanju ponuda, tendera, poziva za učešće na licitaciji i aukcijskoj privatizaciji radi prodaje pravnih subjekata, sporazuma o aranžmanskim poslovima sa Bankom i druge dokumentacije.

Garancija je instrument obezbeđenja kojom Banka-garant preuzima obavezu da na poziv korisnika garancije izvrši plaćanja do garantovanog iznosa, u slučaju neizvršenja plaćanja ili neizvršenja ugovornih obaveza od strane nalogodavca po garanciji.

a) Dinarske garancije

Banka izdaje sledeće dinarske garancije:
plative garancije

 • Garancije za obezbeđenje plaćanja;
 • Carinske garancije;
 • Garancije za uredno vraćanje kredita;
 • Garancija za obezbeđenje depozita pri učešću u privatizaciji preduzeća u procesu aukcijske odnosno tenderske privatizacije;
 • Aval menica

činidbene garancije

 • Za dobro izvršenje posla
 • Za ozbiljnost ponude
 • Za povraćaj avansa
 • Ostale vrste dinarskih garancija, kontragarancija
b) Devizne garancije
Banka u skladu sa važećim zakonskim propisima izdaje plative i činidbene devizne garancije.

Pismo o namerama

Pismo o namerama je instrument kojim Banka izjavljuje da će Klijentu odobriti neki od svojih proizvoda (garanciju, kredit i sl.) i preuzeti određeni budući rizik u poslovanju Klijenta (obavezujuća pisma o namerama), ili da će razmotriti mogućnost preuzimanja nekog budućeg rizika u poslovanju sa Klijentom (neobavezujuća pisma o namerama).

Za više informacija kontaktirajte nas putem mejl adrese: plasmani@posted.co.rs

Akreditivi
Akreditiv predstavlja neopozivu obavezu da će Banka izvršiti plaćanje korisniku akreditiva (prodavcu-izvozniku) ukoliko su prezentovana dokumenta u skladu sa uslovima akreditiva.
a) Neopozivi nostro dokumentarni akreditivi
 • Po viđenju;
 • Sa odloženim plaćanjem;
 • Kao revolving dokumentarne akreditive po poslovima uvoza roba i usluga.

Otvaranje akreditiva se vrši pod sledećim uslovima:

 • Uz položeno potpuno ili delimično devizno pokriće, ukoliko je rok plaćanja preko 90 dana od dana isporuke
 • Izuzetno, bez pokrića, ukoliko je rok plaćanja do 90 dana od dana isporuke, uz dostavljanje adekvatnog instrumenta obezbeđenja (hipoteka, ručna zaloga, solidarno jemstvo, garancija banke i dr.) uz obavezu da devizno pokriće položi najmanje 5 dana pre roka za plaćanje,
 • Na bazi ispravno popunjenog Zahteva za otvaranje akreditiva;
 • Na bazi ispravno popunjenog Naloga za otvaranje akreditiva;
 • Uz dostavljanje statusne i finansijske dokumentacije;
 • Uz dostavljanje profakture ili ugovora;
 • Uz dostavljanje ostale potrebne dokumentacije.
b) Loro dokumentarni akreditivi

U svom poslovanju po loro akreditivima Banka vrši aviziranje ovih akreditiva na osnovu dobijenih instrukcija od akreditivne odnosno ino-banke.

Inkaso poslovi

Banka obavlja i inkaso poslove – poslove dokumentarne naplate u skladu sa Jednoobraznim pravilima za inkaso, Publikacija MTK 522 (URC 522).

Ostali devizni poslovi

U skladu sa propisima o deviznom poslovanju Banka može obavljati i sledeće devizne poslove:

 • Kupovati ili rezidentu može prodavati, odnosno platiti ili naplatiti potraživanja i dugovanja koja su nastala po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata (otkup ili prodaja duga),
 • Kupovati od rezidenta potraživanje po osnovu kredita odobrenog nerezidentu, kao i preuzimati dug nerezidenta prema rezidentu po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom.