Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » štednja » dinarska štednja
štednja

Dinarska štednja

Opšte Informacije


Štednja je vaš koristan izbor za budućnost, uz sigurnost za koju brine Banka Poštanska štedionica A.D., Beograd

Banka vrši prijem dinarskih depozita uz najatraktivnije kamate na tržištu i maksimalnu sigurnost!

KAKO OTVORITI DINARSKI ŠTEDNI RAČUN?

Pravo da zaključi Ugovor o dinarskom štednom ulogu ima svako poslovno sposobno fizičko lice i to u svoje ime ili u ime maloletnog lica kome je zakonski zastupnik (roditelj, usvojilac, staralac).

  • Otvaranje štednog uloga se može izvršiti u svakoj ekspozituri Banke.
  • Otvaranje i vođenje dinarskih štednih uloga je besplatno.
  • Uplate na dinarske štedne uloge po viđenju mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd, dok se isplate istih mogu obavljati na šalterima Banke i na šalterima pošta.
  • Uplate i isplate oročenih dinarskih štednih uloga mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.
ŠTEDNJA po viđenju - A VISTA
  • Minimalni iznos uloga je 500,00 dinara.
  • NOVAC DOSTUPAN U SVAKOM TRENUTKU
  • Banka na sredstva na dinarskom štednom računu obračunava i pripisuje kamatu po promenljivoj kamatnoj stopi, primenom konformne metode, u dinarima, na kraju kalendarske godine.

OROČENA ŠTEDNJA, SA ISPLATOM KAMATE PO DOSPEĆU

Oročeni štedni ulog može biti sa rokom oročenja od 1, 3, 6, 12, 36 meseci. Minimalni iznos uloga 10.000,00 dinara. Rok oročenja teče od dana uplate sredstava, a ističe poslednjeg dana ugovorenog roka, dok pravo raspolaganja oročenim štednim ulogom zajedno sa pripadajućom kamatom, teče od prvog narednog dana po isteku roka oročenja. Kamata se obračunava po fiksnoj kamatnoj stopi uz primenu konformne metode obračuna. Po isteku ugovorenog roka, pojedinačni ulog je moguće podići u roku od 15 dana, nakon čega se sredstva automatski oročavaju na isti rok i pod uslovima koji važe na dan reoročenja.

Reprezentativni primer:

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD 100.000 RSD
PERIOD OROČENJA 12 meseci 36 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 3,50% 4,00 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,50% 4,00 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 3.500,10 RSD 12.487,35 RSD
Poreska obaveza (0%) / /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 103.500,10 RSD 112.487,35 RSD

EKS je obračunata na dan 20.02.2017.

 

OROČENA ŠTEDNJA, SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE – RENTNA ŠTEDNJA

Rentna štednja je oročeni štedni ulog na 12 meseca koji omogućava mesečnu isplatu kamate (jedan ulog - minimalni iznos uloga 20.000,00 din). Obračun i plaćanje kamate po rentnoj štednji vrši se svakog meseca. Korisnik mesečnu kamatu može da podigne ili da putem trajnog naloga istu prenese na tekući račun građana kod Banke Poštanska štedionica A.D. Beograd

Reprezentativni primer:

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD
PERIOD OROČENJA 12 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 3,20 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,20 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 3.200,40 RSD
Poreska obaveza (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) na kraju perioda oročenja 103.200,40 RSD

EKS je obračunata na dan 20.02.2017.