Vek odgovornosti
početna strana » štednja » dinarska štednja
štednja

Dinarska štednja

Opšte Informacije

Štednja je vaš koristan izbor za budućnost, uz sigurnost za koju brine Banka Poštanska štedionica A.D., Beograd

Banka vrši prijem dinarskih depozita uz najatraktivnije kamate na tržištu i maksimalnu sigurnost!

KAKO OTVORITI DINARSKI ŠTEDNI RAČUN?

Pravo da zaključi Ugovor o dinarskom štednom računu ima svako poslovno sposobno fizičko lice i to u svoje ime ili u ime maloletnog lica kome je zakonski zastupnik (roditelj, usvojilac, staralac).

  • Otvaranje štednog računa se može izvršiti u svakoj ekspozituri Banke.
  • Otvaranje i vođenje dinarskih štednih računa je besplatno.
  • Uplate na dinarske štedne račune po viđenju mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd, dok se isplate istih mogu obavljati na šalterima Banke i na šalterima pošta.
  • Uplate i isplate oročenih dinarskih štednih depozita mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.
ŠTEDNJA po viđenju - A VISTA
  • Minimalni iznos depozita je 500,00 dinara.
  • NOVAC DOSTUPAN U SVAKOM TRENUTKU
  • Banka na sredstva na dinarskom štednom računu obračunava i pripisuje kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi, primenom konformne metode, u dinarima, na kraju kalendarske godine.

OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM KAMATE PO DOSPEĆU - KLASIČNA OROČENA ŠTEDNJA

Oročeni štedni depozit može biti sa rokom oročenja od 1, 3, 6, 12, 25, 36 meseci. Minimalni iznos depozita 10.000,00 dinara. Rok oročenja teče od dana uplate sredstava, a ističe poslednjeg dana ugovorenog roka, dok pravo raspolaganja oročenim štednim depozitom zajedno sa pripadajućom kamatom, teče od prvog narednog dana po isteku roka oročenja. Kamata se obračunava po fiksnoj kamatnoj stopi uz primenu konformne metode obračuna. Po isteku ugovorenog roka, pojedinačni depozit je moguće podići u roku od 15 dana, nakon čega se sredstva automatski oročavaju na isti rok i pod uslovima koji važe na dan reoročenja.

Za depozite u iznosu od 5.000.000,00 RSD i više ne vrši se reoročenje.

Reprezentativni primer u dinarima u PROMO PERIODU od 26.10.2021. do 14.01.2022.
- BEZ AUTOMATSKOG REOROČENJA

<
IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD
Period oročenja 25 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 2,50 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 2,50 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 5.285,08 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza(0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 105.285,08 RSD

 

Reprezentativni primer:

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD 100.000 RSD 100.000 RSD 100.000 RSD 100.000 RSD 100.000 RSD
PERIOD OROČENJA 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,40% 0,90% 1,25% 1,85% 2,10% 2,50 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,40% 0,90% 1,25% 1,85% 2,10% 2,50 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 33,30 RSD 224,27 RSD 623,22 RSD 1.850,33 RSD 4.423,75 RSD 7.689,74 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 100.033,30 RSD 100.224,27 RSD 100.623,22 RSD 101.850,33 RSD 104.423,75 RSD 107.689,74     RSD

EKS je obračunata na dan 01.07.2021.

 

OROČENA ŠTEDNJA SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE – RENTNA ŠTEDNJA

Rentna štednja je oročeni štedni depozit na 12, 25 meseci koji omogućava mesečnu isplatu kamate (jedan depozit - minimalni iznos depozita 20.000,00 din). Obračun i plaćanje kamate po rentnoj štednji vrši se svakog meseca. Korisnik mesečnu kamatu može da podigne ili da putem trajnog naloga istu prenese na tekući račun građana kod Banke Poštanska štedionica A.D. Beograd

Reprezentativni primer:

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD 100.000 RSD
PERIOD OROČENJA 12 meseci 25 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 1,85 % 2,10 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1,85 % 2,10 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 1.850,40 RSD 4.375,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) na kraju perioda oročenja 101.850,40 RSD 104.375,00 RSD

EKS je obračunata na dan 01.07.2021.