Ekspoziture Banke
početna strana » štednja » POSEBNA PONUDA

POSEBNA PONUDA za Dinarsku štednju

do 31.08.2019. godine
Posebna ponuda-avgust 2019
ŠTEDNJA U DINARIMA OROČENA NA 6 MESECI

Iskoristite promo period i oročite novac na dinarsku štednju 6 meseci.

Opis:
Minimalni ulog

  • 10.000 RSD

Isplata kamate po isteku perioda oročenja.

IZNOS DEPOZITA 500.000 RSD
PERIOD OROČENJA 6 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 3%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3%
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 7.443,36 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) na kraju perioda oročenja 507.443,36 RSD

Sve kamate su izražene na godišnjem nivou.
Metod obračuna kamate - konformni.

U slučaju prevremenog razoročenja Banka klijentima isplaćuje kamatu u visini kamatne stope na štednju po viđenju.

Pravo da zaključi Ugovor o dinarskom štednom računu ima svako poslovno sposobno fizičko lice i to u svoje ime ili u ime maloletnog lica kome je zakonski zastupnik (roditelj, usvojilac, staralac).

  • Otvaranje štednog računa se može izvršiti u svakoj ekspozituri Banke.
  • Otvaranje i vođenje dinarskih štednih računa je besplatno.
  • Uplate i isplate oročenih dinarskih štednih depozita mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.

Reprezentativni primer u RSD:

Reprezentativni primer i EKS su urađeni na dan 31.07.2019.godine

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenom u Republici Srbiji.

KAKO OTVORITI DINARSKI ŠTEDNI RAČUN?

Pravo da zaključi Ugovor o dinarskom štednom računu ima svako poslovno sposobno fizičko lice i to u svoje ime ili u ime maloletnog lica kome je zakonski zastupnik (roditelj, usvojilac, staralac).

  • Otvaranje štednog računa se može izvršiti u svakoj ekspozituri Banke.
  • Otvaranje i vođenje dinarskih štednih računa je besplatno.
  • Uplate na dinarske štedne račune po viđenju mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd, dok se isplate istih mogu obavljati na šalterima Banke i na šalterima pošta.
  • Uplate i isplate oročenih dinarskih štednih depozita mogu se vršiti isključivo na šalterima Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.