Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti na šalteru Banke, pozivom broja telefona Kontakt centra: 011 20 20 292 ili slanjem na e-mail adresu: kontakt@posted.co.rs.
Dnevni limit na bankomatu
Ukupan dnevni limit za transakcije podizanja gotovine na bankomatima iznosi 50.000,00 RSD po kartici.
Prijava
gubitka/krađe kartice
U slučaju gubitka ili krađe kartice izdanja Banke Poštanska štedionica a.d obratite se Kontakt centru Banke na broj telefona:
011 20 20 292 ili najbližoj ekspozituri Banke.
card alarm
početna strana » kartice » dinacard kreditna kartica
Kartice

DinaCard kreditna kartica

3 modela: DK1, DK2, DK3
DinaCard kreditna kartica je kartica sa revolving kreditom. Osnovna karakteristika revolving kredita je njegovo obnavljanje kroz otplatu mesečnih rata ili prevremenu otplatu duga. Otplatom mesečne rate ili prevremenom otplatom duga po kreditnoj kartici, povećava se iznos raspoloživih sredstava odobrenog kreditnog limita koja mogu ponovo da se koriste.
Banka ima u ponudi tri iznosa kredita, uz odgovarajuću mesečnu minimalnu otplatu. Prilikom podnošenja Zahteva, Korisnik se opredeljuje za jedan od tri ponuđena modela:
DinaCard Kartica

  • DinaCard DK1 je kreditna kartica sa limitom od 30.000 dinara i mesečnom ratom od 2.000 dinara.
  • DinaCard DK2 je kreditna kartica sa limitom od 50.000 dinara i mesečnom ratom od 3.000 dinara.
  • DinaCard DK3 je kreditna kartica sa limitom od 100.000 dinara dinara i mesečnom ratom od 5.000 dinara.
Podnošenje Zahteva za izdavanje kartice

Zahtev za izdavanje i korišćenje DinaCard kreditne kartice može podneti svaki korisnik tekućeg računa kod Banke Poštanska štedionica, a.d., sa redovnim mesečnim prilivom. Osim osnovne kartice, moguće je, na zahtev korisnika, dodeliti najviše dve dodatne kartice za ovlašćene korisnike.

Rok važenja kartice je 3 godine.

Korišćenje kartice

Kartica se može koristiti za podizanje gotovine  na svim šalterima pošta i banaka, bankomatima i za plaćanje robe i usluga na  akceptantskim mestima, na kojima ima istaknut znak DinaCard.
Da bi se izvršilo plaćanje robe i usluga, kao i podizanje gotovine, potrebno je da ima dovoljno raspoloživih sredstava u okviru kreditnog limita.

REPREZENTATIVNI PRIMER
DinaCard Kreditna kartica
DK1
Iznos kredita RSD 30.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Rok otplate 19 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 22,80%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu
Na mesečnom nivou 1,90%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 300,00 RSD; Godišnja članarina 400,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 2.000,00 RSD;
(rata se satoji od kamata, naknada, provizije i otplate duga)
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 37.048,55
Efektivna kamatna stopa (EKS) 30,79%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.
DinaCard Kreditna kartica
DK2
Iznos kredita RSD 50.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Rok otplate 21 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 22,80%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu
Na mesečnom nivou 1,90%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 300,00 RSD; Godišnja članarina 400,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 3.000,00 RSD;
(rata se satoji od kamata, naknada, provizije i otplate duga)
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 62.140,22
Efektivna kamatna stopa (EKS) 27,69%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.
DinaCard Kreditna kartica
DK3
Iznos kredita RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Rok otplate 26 meseci
Nominalna kamatna stopa
Na godišnjem nivou 22,80%; Obračun se vrši po proporcionalnom metodu
Na mesečnom nivou 1,90%
Izdavanje; Članarina Izdavanje 300,00 RSD; Godišnja članarina 400,00 RSD
Članarina se naplaćuje u celini početkom svake godine korišćenja.
Mesečna rata 5.000,00 RSD;
(rata se satoji od kamata, naknada, provizije i otplate duga)
Obezbeđenje kredita Menica korisnika kartice, kao i 2 (dve) overene administrativne zabrane (izuzev korisnika koji su ostvarili pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje); Banka pored ovoga, pri zaklјučenju Ugovora, može da zahteva dodatno sredstvo obezbeđenja kroz uvođenje kreditno sposobnog žiranta
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom na dan obračuna RSD 129.264,97
Efektivna kamatna stopa (EKS) 26,28%
Efektivna kamatna stopa obračunata 01.01.2017. god.
CARD ALARM
Card Alarm usluga predstavlja obaveštavanje putem SMS tekstualnih poruka o transakcijama nastalim korišćenjem kartice, kao i o iznosu raspoloživih sredstava nakon izvršene transakcije.
Nakon svega nekoliko sekundi od trenutka nastanka transakcije, korisnik Card Alarm usluge dobija SMS poruku sa informacijom o ishodu transakcije (odobrena, odbijena, poništena), njenom iznosu i valuti, mestu gde je transakcija izvršena i iznosu preostalih raspoloživih sredstava.
mastercard i maestro kartica
Card Alarm usluga je dostupna za sve vrste platnih kartica izdanja Banke Poštanska štedionica.  

Pročitajte sve o Card Alarm usluzi >>
Prijavite se lako i brzo slanjem SMS poruke>>
Izveštavanje o prometu po kartici - Izvod

Obračun dospelih obaveza i obračun kamata vrši se jednom mesečno, poslednjeg kalendarskog dana u mesecu. Banka osnovnom korisniku dostavlja Izvod u kome ga obaveštava o svim transakcijama obavljenim osnovnom i dodatnim karticama u prethodnom mesecu, o naknadama i provizijama, te o datumu dospeća i iznosu dugovanja.
Mesečna rata dospeva na naplatu 15. u sledećem mesecu i naplaćuje se sa tekućeg dinarskog računa na osnovu trajnog naloga.  Mesečna rata je UVEK ISTA i sastoji se od unapred utvrđene novčane obaveze u skladu sa kreditnim limitom, u kojoj je već sadržana obračunata nominalna kamata na iskorišćeni deo kredita, kao i naknade i provizije i otplata glavnice. Ukoliko je ukupan dug po kartici manji od propisane mesečne rate, tada je iznos rate jednak ukupnom dugu .

Prevremena otplata dinarskih obaveza, u celini ili delimično,
po DinaCard kreditnoj kartici

Korisnik može, u svakom momentu, da izvrši prevremenu uplatu celog ili dela duga po kreditnoj kartici na šalteru Banke, pošte ili druge banke, a korisnici Homeb@nking sistema* Banke i putem internet  šaltera.

200-2239326601000-93, Poštanska štedionica DinaCard
u pozivu na broj : broj kartice korisnika
svrha uplate: uplata po DinaCard kreditnoj kartici
šifra plaćanja: 189
ime i prezime uplatioca


*Ova transakcija omogućena je i korisnicima TOKEN-a na Homeb@nking sistemu (Uputstvo PDF 96 KB)