Ekspoziture Banke
Dokumentacija
PDF Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene)
PDF Potvrda o zaposlenju i visini primanja
Potvrdu o visini kreditnih obaveza izdatu od strane Banke čiji se kredit želi likvidirati
KREDITNI KALKULATOR
IZRAČUNAJTE RATU KREDITA
izracunajte ratu kredita
početna strana » krediti » dinarski krediti za refinansiranje
Krediti

Dinarski krediti za refinansiranje

Uslovi za dobijanje kredita
  Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA
od 50.000,00 - 3.000.000,00 dinara

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM
od 50.000,00 - 1.500.000,00 dinara

Kredit se otplaćuje u periodu od 12 do 120 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

    Nominalna kamatna stopa iznosi 9,50% na godišnjem nivou
 • Za period od prvih 24 meseca, odnosno do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, od dana puštanja kredita u tečaj,
 • Nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope, od dana puštanja kredita u tečaj, promenlјiva i utvrđuje se kao zbir vrednosti šestomesečnog BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 6% na godišnjem nivou.

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM

    Nominalna kamatna stopa iznosi 13,90%na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0 – 2,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Naknada se ne naplaćuje za: Refinansiranje isključivo kreditnih obaveza druge banke i za istovremeno refinansiranje kreditnih obaveza Banke i druge banke.
 • Naknada se naplaćuje: 2,50% za: refinansiranje bez osiguranja isključivo kreditnih obaveza Banke 1,80% za: refinansiranje sa osiguranjem isključivo kreditnih obaveza Banke
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

 • Dve blanko solo menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili kreditno sposoban solidarni jemac

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM

 • Jedna blanko solo menice
 • Polisa Riziko Osiguranja života vinkulirana u korist Banke.
Prevremena otplata

Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.

Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene i kredite bez osiguranja) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita dinarski kredit za refinansiranje
Iznos kredita RSD 562.100,11
Rok otplate 72 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9,50%, promenljiva
Mesečni anuitet 10.272,21 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 0,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 739.598,71 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,93%

vrsta kredita dinarski kredit za refinansiranje sa osiguranjem
Iznos kredita RSD 625.300,50
Rok otplate 72 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13,90%, promenljiva
Mesečni anuitet 12.851,32 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 0,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 925.295,03 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 14,81%