Vek odgovornosti
početna strana » krediti » dinarski krediti za refinansiranje
Krediti

Dinarski krediti za refinansiranje

Promotivni period

U promotivnom periodu od 1.1. do 31.12.2021.

 • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
 • Fiksna kamatna stopa , tj. fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate.
Uslovi za dobijanje kredita
  Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:
  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA
od 50.000,00 - 3.000.000,00 dinara

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM
od 50.000,00 - 2.000.000,00 dinara

Kredit se otplaćuje u periodu od 12 do 71 mesečne rate, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

U PROMOTIVNOM PERIODU do 31.12.2021.

 • Nominalna kamatna stopa iznosi 9,50% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog perioda  otplate kredita

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM

 • Nominalna kamatna stopa iznosi 13,90%na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0 – 2,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Naknada se ne naplaćuje za: Refinansiranje isključivo kreditnih obaveza druge banke i za istovremeno refinansiranje kreditnih obaveza Banke i druge banke.
 • Naknada se naplaćuje: 2,50% za: refinansiranje bez osiguranja isključivo kreditnih obaveza Banke 1,80% za: refinansiranje sa osiguranjem isključivo kreditnih obaveza Banke
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

 • Dve blanko solo menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili kreditno sposoban solidarni jemac

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM

 • Jedna blanko solo menice
 • Polisa Riziko Osiguranja života vinkulirana u korist Banke.
Prevremena otplata

Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.

Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene i kredite bez osiguranja) preuzmite ovde
reprezentativni primeri kredita - promotivni uslovi*

KREDIT ZA REFINANSIRANJE - PROMOTIVNI USLOVI

Vrsta kredita Refinansirajući kredit
Iznos kredita RSD 1.000.000,00
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9.50%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 18.465,96 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246
Naknada RSD 0
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
1.311.429,25 RSD
Efektivna kamatna stopa 9,94%

KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA - PROMOTIVNI USLOVI

Vrsta kredita Refinansirajući kredit sa osiguranjem
Iznos kredita RSD 800.000,00
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13.90%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 16.590,58 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246
Naknada RSD 0
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
1.178.227,66 RSD
Efektivna kamatna stopa 14,84%

*Reprezentativni primeri na dan 12.1.2021.