Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » krediti » dinarski krediti za refinansiranje
Krediti

Dinarski krediti za refinansiranje

Uslovi za dobijanje kredita
  Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 50.000,00 -1.500.000,00 dinara po partiji kredita.

Kredit se otplaćuje u periodu od 24 do 120 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa iznosi 9,50% na godišnjem nivou

 • Za period od prvih 24 meseca, odnosno do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, od dana puštanja kredita u tečaj,
 • Nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope, od dana puštanja kredita u tečaj, promenlјiva i utvrđuje se kao zbir vrednosti šestomesečnog BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 6% na godišnjem nivou.

Efektivna kamatna stopa je od 9,91% na godišnjem nivou, za kredite sa 0% naknade
Efektivna kamatna stopa je od 10,56% na godišnjem nivou, za kredite sa 2,50% naknade
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0 – 2,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Naknada se ne naplaćuje za: Refinansiranje isključivo kreditnih obaveza druge banke i za istovremeno refinansiranje kreditnih obaveza Banke i druge banke.
 • Naknada se naplaćuje 2,50% za: Za refinansiranje isključivo kreditnih obaveza Banke
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili kreditno sposoban solidarni jemac
Prevremena otplata

Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.

Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita dinarski kredit za refinansiranje
Iznos kredita RSD 500.000,00
Rok otplate 72 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9,50%, promenljiva
Mesečni anuitet 9.137,35 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 0,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 657,888,73 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,92%