Vek odgovornosti
početna strana » krediti » dinarski krediti za refinansiranje
Krediti

Dinarski krediti za refinansiranje

Promotivni period

REFINANSIRAJTE VAŠE KREDITNE OBAVEZE KOJE IMATE KOD DRUGE BANKE BRZO I JEDNOSTAVNO. INSTRUKCIJOM NARODNE BANKE SRBIJE OMOGUĆENO VAM JE DA JEDNOSTAVNO SVE SVOJE KREDITNE OBAVEZE REFINANSIRATE KREDITOM BANKE ČIJI VAM USLOVI NAJVIŠE ODGOVARAJU. SVU KOMUNIKACIJU SA BANKOM ČIJI KREDIT ŽELITE DA REFINANSIRATE PREUZIMAMO NA SEBE, SVE DO ZATVARANJA TOG KREDITA.

U promotivnom periodu od 1.1. do 31.12.2021.

 • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
 • Fiksna kamatna stopa , tj. fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate.
Uslovi za dobijanje kredita
  Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:
  • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA
od 50.000,00 - 3.000.000,00 dinara

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM
od 50.000,00 - 2.000.000,00 dinara

Kredit se otplaćuje u periodu od 12 do 71 mesečne rate, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

U PROMOTIVNOM PERIODU do 31.12.2021.

 • Nominalna kamatna stopa iznosi 9,50% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog perioda  otplate kredita

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM

 • Nominalna kamatna stopa iznosi 13,90%na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0 – 2,50% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Naknada se ne naplaćuje za: Refinansiranje isključivo kreditnih obaveza druge banke i za istovremeno refinansiranje kreditnih obaveza Banke i druge banke.
 • Naknada se naplaćuje: 2,50% za: refinansiranje bez osiguranja isključivo kreditnih obaveza Banke 1,80% za: refinansiranje sa osiguranjem isključivo kreditnih obaveza Banke
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

 • Dve blanko solo menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili kreditno sposoban solidarni jemac

ZA KREDITE ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM

 • Jedna blanko solo menice
 • Polisa Riziko Osiguranja života vinkulirana u korist Banke.
Prevremena otplata

Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.

Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene i kredite bez osiguranja) preuzmite ovde
reprezentativni primeri kredita - promotivni uslovi*

KREDIT ZA REFINANSIRANJE - PROMOTIVNI USLOVI

Vrsta kredita Refinansirajući kredit
Iznos kredita RSD 1.000.000,00
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9.50%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 18.465,96 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246
Naknada RSD 0
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
1.311.429,25 RSD
Efektivna kamatna stopa 9,94%

KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA - PROMOTIVNI USLOVI

Vrsta kredita Refinansirajući kredit sa osiguranjem
Iznos kredita RSD 800.000,00
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13.90%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 16.590,58 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246
Naknada RSD 0
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
1.178.227,66 RSD
Efektivna kamatna stopa 14,84%

*Reprezentativni primeri na dan 12.1.2021.