Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » krediti » Dugoročni dinarski gotovinski kredit
Krediti

DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA GREJS PERIODOM – 95 DANA

Uslovi za dobijanje kredita
 • Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke.
Iznos kredita i Rok otplate

Od 100.000,00 - 950.000,00 dinara po partiji kredita.

Kredit se odobrava na rok od 36, 48, 60, 72, 84 ili 95 mesečnih rata, uz mogućnost odlaganja početka otplate kredita u trajanju od 95 dana. Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Promotivna ponuda do 05.06.2017. godine.

Nominalna kamatna stopa iznosi 9,50% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita. Na iznos odobrenog kredita, tokom trajanja grejs perioda Banka obračunava interkalarnu kamatu, primenom redovne, ugovorene, kamatne stope. Interkalarna kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu danom prenosa kredita u otplatu.

Efektivna kamatna stopa je od 9,78% na godišnjem nivou.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0,95% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili  kreditno sposoban solidarni jemac
Prevremena otplata
 • Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.
Potrebna dokumentacija
 • Zahtev za odobravaje dugoročnog gotovinskog kredita preuzmite ovde
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer SA GREJS PERIODOM

vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita RSD 495.000,00
Rok otplate 72 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9,50%
Mesečni anuitet 9.166,57 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada 4.702,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 659.993,03 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,87%

*Reprezentativni primer iskazanog kredita sa grejs periodom

reprezentativni primer BEZ GREJS PERIODa

vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita RSD 395.000,00
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
9,50%
Mesečni anuitet 8.220,88 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada 3.752,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 493.237,46 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,97%

*Reprezentativni primer iskazanog kredita bez grejs perioda