Vek odgovornosti
početna strana » krediti » Dugoročni dinarski gotovinski kredit
Krediti

DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA GREJS PERIODOM – 100 DANA - PROMO PONUDA

Promotivni period
100 dana grejs perioda

U promotivnom periodu do 31.12.2021.

 • Mogućnost odlaganja početka otplate kredita 100 dana.
 • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.
 • Fiksna kamatna stopa , tj. fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate.
Uslovi za dobijanje kredita
 • Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 100.000,00 - 3.000.000,00 dinara po proizvodu.

Kredit se odobrava na rok od 36 do 67 mesečnih rata, uz mogućnost odlaganja početka otplate kredita u trajanju od 100 dana u promotivnom periodu do 31.12.2021, odnosno od 36 do 71 mesečne rate bez odlaganja početka otplate. Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

U PROMOTIVNOM PERIODU do 30.06.2021.

 • Nominalna kamatna stopa iznosi 8,95% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog perioda  otplate kredita
  Banka neće naplaćivati naknadu za obradu zahteva.

Na iznos odobrenog kredita, tokom trajanja grejs perioda Banka obračunava interkalarnu kamatu, primenom redovne, ugovorene, kamatne stope. Interkalarna kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu danom prenosa kredita u otplatu.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - dodatna sredstva obezbeđenja
Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer SA GREJS PERIODOM - promotivni uslovi*
vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 67 meseci, uvećan za 100 dana grejs perioda
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,95%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 9.745,55 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 RSD
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
653.298,06  RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,3461 %
reprezentativni primer BEZ GREJS PERIODa - promotivni uslovi*
vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 71 mesec
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,95%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 9.096,26 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 RSD
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
646.180,72 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,3393 %

*Reprezentativni primer na dan 2.3.2021.