Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » Dugoročni dinarski gotovinski kredit
Krediti

DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA GREJS PERIODOM – 95 DANA

Uslovi za dobijanje kredita
 • Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke.
Iznos kredita i Rok otplate

Od 100.000,00 - 3.000.000,00 dinara po proizvodu.

Kredit se odobrava na rok od 36 do 120 mesečnih rata, uz mogućnost odlaganja početka otplate kredita u trajanju od 95 dana. Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa iznosi 8,95% na godišnjem nivou i fiksna je u prvih 24 meseca

 • Nakon 24-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope, od dana puštanja kredita u tečaj, promenlјiva i utvrđuje se kao zbir vrednosti šestomesečnog BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 6% na godišnjem nivou.

  Na iznos odobrenog kredita, tokom trajanja grejs perioda Banka obračunava interkalarnu kamatu, primenom redovne, ugovorene, kamatne stope. Interkalarna kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu danom prenosa kredita u otplatu.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0,95% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - dodatna sredstva obezbeđenja
Prevremena otplata
 • Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.
Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer SA GREJS PERIODOM

vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita RSD 495.000,00
Rok otplate 72 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,95%
Mesečni anuitet 9119,63 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada 4.702,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 656.613,52 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,69%

*Reprezentativni primer iskazanog kredita sa grejs periodom

reprezentativni primer BEZ GREJS PERIODa

vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita RSD 395.000,00
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,95%
Mesečni anuitet 8.189,97 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada 3.752,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 491.398,08 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,78%

*Reprezentativni primer iskazanog kredita bez grejs perioda