Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » krediti » Dugoročni gotovinski dinarski krediti
Krediti

Dugoročni gotovinski dinarski krediti

Uslovi za dobijanje kredita
 • Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
 • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner ) i da u najmanje  tri meseca ostvaruje redovan mesečni priliv po osnovu ličnih primanja
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke.
Iznos kredita i Rok otplate

Od 100.000,00 - 800.000,00 dinara po partiji kredita..

Kredit se otplaćuje u 36, 48, 60, 72 ili 84 mesečne rate zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa iznosi 13,45% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog roka otplate kredita.

Efektivna kamatna stopa je od 14,21% na godišnjem nivou.

Zatezna kamata je u nivou redovne kamatne stope ili zakonske zatezne kamatne stope ukoliko je ova viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 2,00% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - depozit ili  kreditno sposoban solidarni jemac
Prevremena otplata
 • Prevremana otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku.
Potrebna dokumentacija
 • Zahtev za odobravaje dugoročnog gotovinskog kredita preuzmite ovde
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita RSD 300.000,00
Rok otplate 72 meseca
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
13,45%, fiksna tokom celog perioda otplate
Mesečni anuitet 5.972,59   RSD 
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 6.000 ,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 430.027,03 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 14,35%