Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » Dugoročni dinarski gotovinski kredit
Krediti

DUGOROČNI DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA GREJS PERIODOM – 95 DANA - PROMO PONUDA

Uslovi za dobijanje kredita
 • Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 100.000,00 - 3.000.000,00 dinara po proizvodu.

Kredit se odobrava na rok od 36 do 95 mesečnih rata, uz mogućnost odlaganja početka otplate kredita u trajanju od 95 dana. Kredit se otplaćuje zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

U PROMOTIVNOM PERIODU do 31.12.2019. godine

 • Nominalna kamatna stopa iznosi 8,95% na godišnjem nivou i fiksna je tokom celog perioda  otplate kredita

Na iznos odobrenog kredita, tokom trajanja grejs perioda Banka obračunava interkalarnu kamatu, primenom redovne, ugovorene, kamatne stope. Interkalarna kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu danom prenosa kredita u otplatu.

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 0,95% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita.
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo  menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene) 
 • Po proceni Banke - dodatna sredstva obezbeđenja
Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer SA GREJS PERIODOM

vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita 495.000 RSD
Rok otplate 72 meseca
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,95%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 9.120,81 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 4.702,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 656.698,10 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,69%

*Reprezentativni primer iskazanog kredita sa grejs periodom

reprezentativni primer BEZ GREJS PERIODa

vrsta kredita dugoročni gotovinski dinarski kredit
Iznos kredita 395.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
8,95%
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 8.189,97 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 3.752,50 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 491.398,08 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 9,81%

*Reprezentativni primer iskazanog kredita bez grejs perioda