Vek odgovornosti

Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti pozivom broja telefona: 011/3024-682, 3024-197,3024-158 ili putem elektronskog formulara
Osiguranje depozitaBanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.


Pogledajte brošuru Vodič kroz osiguranje depozita »»»


Više informacija na sajtu Agencije za osiguranje depozita »


početna strana » štednja » devizna štednja
štednja

Devizna štednja

Opšte Informacije

Štednja je vaš koristan izbor za budućnost, uz sigurnost za koju brine Banka Poštanska štedionica A.D., Beograd

Banka vrši prijem deviznih depozita uz najatraktivnije kamate na tržištu i maksimalnu sigurnost!

Kako otvoriti devizni štedni račun ?

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD nudi povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog štednog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke. Ugovor o deviznom štednom depozitu moguće je zaključiti između Banke Poštanska štedionica, a.d. i klijenta koji je:

  • Punoletno fizičko lice (strano ili domaće)
  • Zakonski zastupnik za maloletno fizičko lice (osim stranog fizičkog lica, odnosno lica sa statusom izbeglice)
  • Staratelj na osnovu rešenja o starateljstvu (osim stranog fizičkog lice, odnosno lica sa statusom izbeglice).

Prilikom zaključivanja Ugovora ili u toku trajanja Ugovora, vlasnik deviznog štednog računa može da ovlasti samo jedno poslovno sposobno fizičko lice za podizanje sredstava. Vlasnik deviznog štednog računa može u svakom trenutku da opozove dato ovlašćenje.

Valute koje se primaj kao devizni štedni depoziti za štednju po viđenju: EUR, USD, CAD, GBP.

Valute koje se primaju kao oročeni devizni depoziti: EUR, USD.

ŠTEDNJA po viđenju - A VISTA

Najmanji iznos sredstava koji Banka prima kao depozit na devizni štedni račun po viđenju iznosi najmanji papirni apoen za valute EUR ,CAD, GBP, USD.

Evro račun - oblik štednog deviznog računa

Evro račun je oblik štednog deviznog računa koji se vodi isključivo u EUR-ima.

Evro račun služi i za izmirenje obaveza po međunarodnim kreditnim i platnim karticama. Najmanji iznos sredstava koji Banka prima kao depozit na evro račun iznosi najmanji papirni apoen u valuti EUR.

OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM KAMATE PO DOSPEĆU

Oročeni štedni depozit može biti sa rokom oročenja od 1, 3, 6, 12, 36 meseci. Minimalni iznos depozita 100,00 EUR /USD. Rok oročenja teče od dana uplate sredstava, a ističe poslednjeg dana ugovorenog roka, dok pravo raspolaganja oročenim štednim depozitom zajedno sa pripadajućom kamatom, teče od prvog narednog dana po isteku roka oročenja. Kamata se obračunava po fiksnoj kamatnoj stopi uz primenu konformne metode obračuna. Po isteku ugovorenog roka, pojedinačni depozit je moguće podići u roku od 15 dana, nakon čega se sredstva automatski oročavaju na isti rok i pod uslovima koji važe na dan reoročenja.

Reprezentativni primer u evrima u PROMO PERIODU od 26.10.2021. do 14.01.2022.
- BEZ AUTOMATSKOG REOROČENJA


IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 1,00 % 1,30 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,85 % 1,11 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 100,00 EUR 395,09 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza(15%) 15,00 EUR 59,26 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.085,00 EUR 10.335,85 EUR

 

Reprezentativni primer u evrima:

IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,05% 0,05% 0,15% 0,50 % 0,80 %
Efektivna kamatna stopa(na godišnjem nivou) 0,04% 0,04% 0,13% 0,43 % 0,68 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 0,42 EUR 1,25 EUR 7,50 EUR 50,00 EUR 241,93 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza(15%) 0,06 EUR 0,19 EUR 1,12 EUR 7,50 EUR 36,29 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.000,36 EUR 10.001,06 EUR 10.006,38 EUR 10.042,50 EUR 10.205,64 EUR

EKS je obračunata na dan 02.11.2017.

Reprezentativni primer u dolarima:

IZNOS DEPOZITA 10.000 USD 10.000 USD 10.000 USD 10.000 USD 10.000 USD
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Ukupan iznos kamate (bruto) 0,42 USD 1,25 USD 2,50 USD 5,00 USD 15,01 USD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza(15%) 0,06 USD 0,19 USD 0,37 USD 0,75 USD    2,25 USD
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10000,36 USD 10001,06 USD 10002,13 USD 10.004,25 USD 10.012,76 USD

EKS je obračunata na dan 08.05.2017.

OROČENA ŠTEDNJA SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE – Devizna RENTNA ŠTEDNJA

Devizna rentna štednja je oročeni štedni ulog u EUR-ima na 12, 25 i 36 meseca koji omogućava mesečnu isplatu kamate (jedan ulog - minimalni iznos uloga 1.000 EUR).
Kamatna stopa je fiksna za sve vreme оročavanja sredstava. Obračunkamate vrši se primenom konformne metode. Obračun i isplatakamate vrši se mesečno. Kamata se obračunava i plaća u valuti u kojoj je položen depozitт. Banka obračunatu i pripisanu kamatu prenosi na otvoreni devizni depozitni račun po viđenju.

Reprezentativni primer:

IZNOS DEPOZITA 10.000 eur 10.000 eur 10.000 eur
PERIOD OROČENJA 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,35 % 0,65 % 0,80 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,30 % 0,55 % 0,68 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 34,95 EUR 135,08 EUR 239,24 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (15%) 5,27 EUR    20,35 EUR    35,95 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.029,68 EUR 10.114,73 EUR 10.203,29 EUR

EKS je obračunata na dan 08.05.2017.