Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica

Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti pozivom broja telefona: 011/3024-682, 3024-197,3024-158 ili putem elektronskog formulara
Osiguranje depozitaBanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.


Pogledajte brošuru Vodič kroz osiguranje depozita koja je u primeni od 01.04.2015.»»»


Više informacija na sajtu Agencije za osiguranje depozita »


početna strana » štednja » devizna štednja
štednja

Devizna štednja

Opšte Informacije


Štednja je vaš koristan izbor za budućnost, uz sigurnost za koju brine Banka Poštanska štedionica A.D., Beograd

Banka vrši prijem deviznih depozita uz najatraktivnije kamate na tržištu i maksimalnu sigurnost!

Kako otvoriti devizni štedni račun ?
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D., BEOGRAD  nudi povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke.
Ugovor o deviznom štednom ulogu moguće je zaključiti između Banke Poštanska štedionica, a.d. i klijenta koji je:
  • Punoletno fizičko lice (strano ili domaće)
  • Zakonski zastupnik za maloletno fizičko lice (osim stranog fizičkog lica, odnosno lica sa statusom izbeglice)
  • Staratelj na osnovu rešenja o starateljstvu (osim stranog fizičkog lice, odnosno lica sa statusom izbeglice).

Prilikom zaključivanja Ugovora ili u toku trajanja Ugovora, vlasnik devizne štedne knjižice može da ovlasti samo jedno poslovno sposobno fizičko lice za podizanje sredstava. Vlasnik devizne štedne knjižice može u svakom trenutku da opozove dato ovlašćenje.

Valute koje se primaju na devizne štedne uloge za štednju po viđenju: EUR, USD, CAD, GBP.

Valute koje se primaju na oročene devizne štedne uloge: EUR, USD.

ŠTEDNJA po viđenju - A VISTA

Najmanji iznos sredstava koji Banka prima kao ulog na devizni depozit po viđenju iznosi najmanji papirni apoen za valute EUR ,CAD, GBP, USD.

Banka na sredstva na deviznom štednom računu obračunava i pripisuje kamatu po promenljivoj kamatnoj stopi, primenom konformne metode, u valuti u kojoj su sredstva položena, na kraju kalendarske godine.

Evro račun - oblik štednog deviznog računa

Evro račun je oblik štednog deviznog računa koji se vodi isključivo u EUR-ima, otvara se na ime klijenta, sa kamatom na devizna sredstva po viđenju.

Evro račun služi i za izmirenje obaveza po međunarodnim kreditnim i platnim karticama. Najmanji iznos sredstava koji Banka prima kao ulog na evro račun iznosi najmanji papirni apoen u valuti EUR.

OROČENA ŠTEDNJA, SA ISPLATOM KAMATE PO DOSPEĆU

Oročeni štedni ulog može biti sa rokom oročenja od 1, 3, 6, 12, 36 meseci. Minimalni iznos uloga 100,00 EUR /USD. Rok oročenja teče od dana uplate sredstava, a ističe poslednjeg dana ugovorenog roka, dok pravo raspolaganja oročenim štednim ulogom zajedno sa pripadajućom kamatom, teče od prvog narednog dana po isteku roka oročenja. Kamata se obračunava po fiksnoj kamatnoj stopi uz primenu konformne metode obračuna. Po isteku ugovorenog roka, pojedinačni ulog je moguće podići u roku od 15 dana, nakon čega se sredstva automatski oročavaju na isti rok i pod uslovima koji važe na dan reoročenja.

Reprezentativni primer u evrima:

IZNOS DEPOZITA 10.000 EUR 10.000 EUR
Period oročenja 12 meseci 36 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,50 % 1,00 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,43 % 0,85 %
Ukupan iznos kamate (bruto) 50,00 EUR 303,01 EUR
Poreska obaveza(15%) 7,50 EUR 45,45 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.042,50 EUR 10.257,56 EUR

EKS je obračunata na dan 12.09.2016.

 

Reprezentativni primer u dolarima:

IZNOS DEPOZITA 10.000 USD 10.000 USD
Period oročenja 12 meseci 36 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,50% 0,70%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,43% 0,60%
Ukupan iznos kamate (bruto) 50,00 USD 211,47 USD
Poreska obaveza(15%) 7,50 USD 31,72 USD
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.042,50 USD 10.179,75 USD

EKS je obračunata na dan 22.12.2016.

OROČENA ŠTEDNJA, SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE – Devizna RENTNA ŠTEDNJA

Devizna rentna štednja je oročeni štedni ulog u EUR-ima na 12, 25 i 36 meseca koji omogućava mesečnu isplatu kamate (jedan ulog - minimalni iznos uloga 1.000 EUR).
Kamatna stopa je fiksna za sve vreme оročavanja sredstava. Obračunkamate vrši se primenom konformne metode. Obračun i isplatakamate vrši se mesečno. Kamata se obračunava i plaća u valuti u kojoj je položen depozitт. Banka obračunatu i pripisanu kamatu prenosi na otvoreni devizni depozitni račun po viđenju.

Reprezentativni primer:

IZNOS DEPOZITA 10.000 eur 10.000 eur 10.000 eur
PERIOD OROČENJA 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,50 % 0,80 % 1,00 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,43 % 0,68 % 0,85 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 49,91 EUR 165,51 EUR 298,51 EUR
Poreska obaveza (15%) 7,53 EUR 24,88 EUR 44,87 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.042,38 EUR 10.140,63 EUR 10.253,64 EUR

EKS je obračunata na dan 01.02.2017.