Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » dinarski krediti za kupovinu automobila
krediti u dinarima

za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

Uslovi za dobijanje kredita
Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:
Kredit bez kamate
 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
Iznos kredita i Rok otplate

Od 50.000,00 - 3.000.000,00 dinara po proizvodu.

Kredit se otplaćuje na rok od 24 do 84 mesečne rate, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa je promenljiva: 6MBELIBOR + 4% na godišnjem nivou. Obračun kamate vrši se primenom proporcionalne metode.
Promena kamatne stope vrši se jednom godišnje, primenom vrednosti šestomesečnog BELIBOR-a važećeg na dan 30.11. uvećanog za  iznos marže od 4% na godišnjem nivou. Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan  31.12.
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
 • Naknada za obradu kredita 2% jednokratno, od odobrenog iznosa kredita
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak dve menice 100,00 dinara.
 • Po proceni Banke u zavisnosti od visine kredita klijent može imati trošak upisa ručne zaloge kao i godišnju premiju osiguranja vozila.
Sredstva obezbeđenja
 • Dve blanko solo menice
 • Administrativna zabrana (samo za zaposlene)

Za iznos kredita do 500.000,00 RSD dodatno:

 • po proceni, u zavisnosti od ocene finansijskog stanja i kreditnog rizika Korisnika, Banka može zatražiti ručnu zalogu na pokretnim stvarima.

Za iznos kredita od 500.000,01 RSD do 1.000.000,00 RSD dodatno:

 • Ručnu zalogu na pokretnoj imovini i
 • po proceni, u zavisnosti od iznosa odobrenog kredita i ocene finansijskog stanja i kreditnog rizika Korisnika, Banka može zatražiti i dodatno sredstvo obezbeđenja u vidu polise osiguranja za predmet kreditiranja vinkuliranu u korist Banke ili kreditno sposobnog žiranta.

Za iznos kredita preko 1.000.0000,00 RSD dodatno:

 • Ručnu zalogu na pokretnoj imovini i
 • Polisa osiguranja za predmet kreditiranja vinkuliranu u korist Банке.
 • Postoji mogućnost zamene sredstava obezbeđenja
Prevremena otplata
 • Prevremena, delimična i konačna otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku bez naknade
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
vrsta kredita KREDIT U DINARIMA ZA KUPOVINU AUTOMOBILA, MOTORNIH VOZILA I PLOVNIH OBJEKATA
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa 7,51 %
Mesečni anuitet 10.021,35 RSD
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menica RSD 100,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 10.000,00
Ukupan iznos kredita sa kamatom 601.281,01 RSD
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA 8,71%

*Reprezentativni primer je informativnog karaktera i važi na dan 18.10.2017.