Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne infromacije o Banci kao Investicionom društvu možete, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, dobiti:
telefonom: +381 11 3024 238, +381 11 3024 292, telefaksom: +381 11 3024 227 ili elektronskom poštom na: broker@posted.co.rs
početna strana » besplatne akcije » besplatne akcije

Besplatne akcije

Obaveštenje vlasnicima besplatnih akcija

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd obaveštava sve građane - vlasnike besplatnih akcija da do 31. decembra 2022. godine mogu, na šalterima JP Pošta Srbije, ispostavljati naloge za prvu prodaju besplatnih akcija bez naplate troškova, saglasno Uredbi o izmenama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS“ broj 159/20).

Nis 27.11.2020. - DIVIDENDE ZA BESPLATNE AKCIJE NIS- AD NOVI SAD

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA O UPLATI DIVIDENDE ZA BESPLATNE AKCIJE NIS-a A.D. NOVI SAD

U petak 27.11.2020. godine Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti uplatio je dividendu svim građanima koji su na dan 20. jun 2020. godine (Dan dividende) posedovali besplatne akcije NIS-a ad Novi Sad.

Neto iznos uplaćene dividende iznosi 23,069 dinara za 1 besplatnu akciju NIS-a a.d. Novi Sad.

Telekom 24.11.2020. - DIVIDENDE ZA BESPLATNE AKCIJE TELEKOMA A.D., BEOGRAD

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA O UPLATI DIVIDENDE ZA BESPLATNE AKCIJE TELEKOMA A.D. BEOGRAD

U utorak 24.11.2020. godine Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti uplatio je dividendu svim građanima koji su na dan 15. oktobra 2020. godine (Dan dividende) posedovali besplatne akcije Telekoma a.d. Beograd.

Neto iznos uplaćene dividende iznosi 2,1942 dinara za 1 besplatnu akciju Telekoma a.d. Beograd.

PREGLED UPLAĆENE dividende ZA BESPLATNE AKCIJE

PREGLED UPLAĆENE DIVIDENDE ZA BESPLATNE AKCIJE KOJE SU GRAĐANI STEKLI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

R.br. Emitent Dan dividende Datum uplate Neto dividenda po akciji Broj dodeljenih akcija Ukupan iznos neto dividende Provizija CRHoV za isplatu Naknada Banke za isplatu Ukupno za isplatu u Banci
1 2 3 4 5 6 7                                     (5x6) 8 9 10                                 (7-8-9)
1 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2011. 25.07.2012. 25,92 1 25,92 0,00 0,05 25,87
2 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2012. 29.07.2013. 10,86 1 10,86 0,00 0,02 10,84
3 NIS a.d. Novi Sad 08.06.2013. 20.08.2013. 64,46 5 322,28 0,00 0,64 321,64
4 Telekom Srbija a.d. Beograd 08.12.2013. 27.02.2014. 8,05 31 249,40 0,00 0,50 248,90
5 NIS a.d. Novi Sad 20.06.2014. 25.11.2014. 68,19 5 340,94 0,00 0,68 340,26
6 Telekom Srbija a.d. Beograd 29.12.2014. 22.01.2015. 11,12 31 344,72 0,00 0,69 344,03
7 NIS a.d. Novi Sad 13.06.2015. 31.08.2015. 39,82 5 199,11 0,00 0,40 198,71
8 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2013. 21.09.2015. 0,20 1 0,20 0,00 0,00 0,20
9 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2014. 23.09.2015. 50,96 1 50,96 0,00 0,10 50,86
10 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 10.09.2015. 20.06.2016. 32,60 1 32,60 0,00 0,07 32,53
11 Telekom Srbija a.d. Beograd 19.06.2016. 20.07.2016. 13,02 31 403,68 0,00 0,81 402,87
12 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2015. 05.09.2016. 18,61 1 18,61 0,00 0,04 18,57
13 NIS a.d. Novi Sad 18.06.2016. 20.09.2016. 20,99 5 104,93 0,00 0,21 104,72
14 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 25.11.2016. 19.06.2017. 35,10 1 35,10 0,00 0,07 35,03
15 Telekom Srbija a.d. Beograd 18.06.2017. 14.07.2017. 11,70 31 362,76 0,00 0,73 362,03
16 NIS a.d. Novi Sad 17.06.2017. 18.08.2017. 20,96 5 104,81 0,00 0,21 104,60
17 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2016. 11.09.2017. 12,48 1 12,48 0,00 0,02 12,46
18 Telekom Srbija a.d. Beograd 01.06.2018. 17.07.2018. 8,63 31 267,54 0,00 0,54 267,00
19 NIS a.d. Novi Sad 11.06.2018. 27.08.2018. 36,22 5 181,09 0,00 0,36 180,73
20 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2017. 30.10.2018. 48,71 1 48,71 0,00 0,10 48,61
21 AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd 31.12.2018. 16.04.2019. 1.300,87 1 1.300,87 0,72 2,60 1.297,55
22 NIS a.d. Novi Sad 17.06.2019. 17.09.2019. 33,97 5 169,87 0,00 0,34 169,53
23 Telekom Srbija a.d. Beograd 24.11.2020. 15.10.2020. 2,19 31 68,02 0,00 0,14 67,88
24 NIS a.d. Novi Sad 27.11.2020. 20.06.2020. 23,07 5 115,35 0,00 0,23 115,12
Ukupno: 4.770,81 0,72 9,55 4.760,54

 

1) Ukoliko je prilikom upisa besplatnih akcija naveden račun za uplatu novca u drugoj banci, ukupan iznos neto dividende prenet je toj banci narednog radnog dana od navedenog datuma uplate.

2) Građanima čiji su računi u drugim bankama zatvoreni, uplaćena dividenda je vraćena Banci Poštanska štedionica (u daljem tekstu: Banka) i evidentirana je na novčanim računima građana za besplatne akcije u Banci.

3) Dividendom koja je uplaćena na novčane račune u Banci građani mogu raspolagati u svim ekspoziturama Banke ili Pošte Srbija, uz prilaganje lične karte na uvid.

Pregled uplaćene dividende za besplatne akcije(.pdf)

PRODAJA BESPLATNIH AKCIJA NA ŠALTERIMA POŠTA

Potrebna dokumentacija

Dokument koji građanin treba da ima kod sebe je važeća lična karta.

Ukoliko građanin prodaje akcije u ime druge osobe, potrebno je da ponese svoju važeću ličnu kartu i njenu fotokopiju, ličnu kartu osobe za koju obavlja prodaju i njenu fotokopiju, kao i dva primerka Specijalnog punomoćja (original ili overena kopija) overena u sudu ili kod javnog beležnika, od kojih jedan primerak sa fotokopijama ličnih karata predaje na šalteru pošte, a drugi primerak zadržava za naredno ispostavljanje naloga.

Ukoliko je građanin staratelj ili ima produženo roditeljsko pravo, potrebno je da ponese svoju važeću ličnu kartu i njenu fotokopiju, ličnu kartu vlasnika besplatnih akcija i njenu fotokopiju, dva primerka (original ili overena kopija) pravosnažnog rešenja nadležnog organa (Centar za socijalni rad ili sud), kao i dva primerka Uverenja o životu vlasnika besplatnih akcija koje izdaje matičar, od kojih po jedan primerak rešenja nadležnog organa i Uverenja o životu sa fotokopijama ličnih karata predaje na šalteru pošte, a druge primerke zadržava za naredno ispostavljanje naloga.

Procedura ispostavljanja naloga

Građanin odlazi u poštu sa potrebnom dokumentacijom.

Službenik pošte, na osnovu priložene dokumentacije, proverava stanje akcija građanina i štampa Ugovor u dva primerka koje daje na potpis građaninu (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi primerak građanin).

Za ispostavljanje naloga za prodaju građanin odgovara na pitanja:

 • Koje akcije želi da proda (NIS ili Aerodrom)?
 • Koliko akcija želi da proda?
 • Koja je minimalna cena ispod koje ne želi da njegove akcije budu prodate?
 • Da li mu je račun u banci na koji je uplaćena novčana naknada od besplatnih akcija i dalje aktivan? Ukoliko nije, građanin službeniku pošte prilaže karticu svog aktivnog računa (uplata se ne može izvršiti na račun po kome je građanin ovlašćeno lice).

Službenik pošte štampa Nalog u dva primerka i daje građaninu na potpis (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi primerak zadržava građanin).

Prilikom prvog ispostavljanja naloga, građanin potpisuje dva dokumenta: Ugovor i Nalog.

Za ispostavljanje narednih naloga građanin potpisuje samo Nalog.

Provera realizacije naloga

Da bi građanin znao da li su njegove akcije prodate minimalno po ceni koju je naveo u Nalogu, proveru može da izvrši na više načina:

 • Besplatnim pozivom – Info centar Pošte 0800 100 300;
 • SMS porukom – sa tekstom: AKCIJE jedinstveni broj naloga na broj telefona 2377. Cena SMS poruke je 30 dinara + porezi;
 • Elektronski – unošenjem jedinstvenog broja Naloga i JMBG na internet adresi Banke Poštanska štedionica (www.posted.co.rs) ili Pošte (www.posta.rs);
 • Ličnim odlaskom u poštu u kojoj je i izdao Nalog za prodaju svojih besplatnih akcija.

Provera da li je Nalog realizovan vrši se narednog radnog dana od dana ispostavljanja Naloga u pošti, i to posle 16:30 časova, a novčana sredstva građanima čiji su nalozi realizovani uplaćuju se na račun najranije dva radna dana od dana realizacije Naloga (a ne od dana ispostavljanja Naloga).

Jedinstveni broj Naloga je broj sa Potvrde o prijemu Naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

Raspolaganje novčanim sredstvima

Novčana sredstva od prodaje besplatnih akcija uplaćuju se na račun koji je građanin naveo u Nalogu za prvu prodaju besplatnih akcija.

Ukoliko su akcije prodate, a iz bilo kog razloga novčana sredstva nisu uplaćena banci čiji je račun naveden u Nalogu za prvu prodaju besplatnih akcija, građanin novčanim sredstvima od prodatih akcija može raspolagati u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica (a ne i u poštama).

Dodatne informacije

U svim poštama koje primaju naloge za prodaju besplatnih akcija, do 16 časova, biće istaknuta informacija o ostvarenoj ceni besplatnih akcija na zatvaranju tog trgovačkog dana, što će pomoći građaninu prilikom ispostavljanja naloga i određivanja minimalne cene po kojoj želi da proda svoje akcije. Objavljena cena akcije na zatvaranju tog trgovačkog dana predstavlja početnu cenu akcije za naredni trgovački dan.

Ova procedura biće identična za prodaju svih besplatnih akcija (NIS, Aerodrom, Akcionarski fond, Telekom i EPS).

Na šalterima pošta obavlja se isključivo prodaja besplatnih akcija, dok se kupovina može ostvariti samo posredstvom brokera.

Prenos besplatnih akcija i promena podataka

Prenos besplatnih akcija i promena podataka vlasnika besplatnih akcija može se izvršiti u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd

Spisak ekspozitura >>>

Potrebna dokumentacija za promenu podataka

Promena podataka vlasnika besplatnih akcija

JMBG - Za promenu JMBG-a Banci se dostavlja:

 • Zahtev za promenu podataka (preuzima se na šalteru Banke)
 • Rešenje MUP-a koji sadrži podatke o poništenom i novododeljenom JMBG-u. Klijent može umesto Rešenja MUP-a dostaviti Uverenje ili Potvrdu (izdatu od nadležnog MUP-a), u kome je naveden poništen i novododeljen JMBG i koje se poziva na broj Rešenja o poništenju;
 • Kopija važeće lične karte sa novododeljenim JMBG-om, uz original na uvid.
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade;
  Klijentu se otvara novi vlasnički račun bez naknade Banke, uz naplatu naknade Centralnog registra od 275,00 dinara.

Lični i adresni podaci - Za promenu ličnih i adresnih podataka Banci se dostavlja:

 • Zahtev za promenu podataka (preuzima se na šalteru Banke)
 • Kopija važećeg ličnog identifikacionog dokumenta sa novim podacima (original na uvid)

Novčani račun - Za promenu novčanog računa Banci se dostavlja:

 • Zahtev za promenu podataka (preuzima se na šalteru Banke)
 • Kopija važećeg ličnog identifikacionog dokumenta (original na uvid)
 • Kartica novog novčanog računa (samo na uvid)
Potrebna dokumentacija za prenos akcija

Prenos akcija po osnovu nasledstva

Za prenos besplatnih akcija po osnovu nasledstva Banci se dostavlja:

 • Zahtev za preknjižavanje besplatnih akcija (preuzima se na šalteru Banke);
 • Kopija pravosnažnog sudskog/javno beležničkog rešenja o nasleđivanju;
 • Kopija izvoda iz MKU ostavioca na uvid (izvod iz MKU nije neophodan ukoliko su u rešenju o nasleđivanju navedeni JMBG i drugi matični podaci ostavioca);
 • Nalog za prenos potpisan od strane nalogodavca - naslednika (primerak naloga za prenos preuzima se na šalteru Banke);
 • Kopija važećeg ličnog identifikacionog dokumenta naslednika (original na uvid), za maloletno lice kopija izvoda iz MKR i kopija važećeg ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika ili staratelja (original na uvid);
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade;
 • Drugu dokumentaciju, npr. Rešenje Centra za socijalni rad.

Ukoliko naslednik nema otvoren vlasnički račun finansijskih instrumenata na koji se vrši prenos nasleđenih besplatnih akcija, isti će mu biti otvoren u Banci. Vlasnički račun se otvara bez naknade Banke, uz naplatu naknade Centralnog registra od 275,00 dinara. Naslednik prilaže kopiju važećeg ličnog identifikacionog dokumenta.

Prenos akcija po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Za prenos besplatnih akcija po Ugovoru o doživotnom izdržavanju Banci se dostavlja:

 • Zahtev za preknjižavanje besplatnih akcija (preuzima se na šalteru Banke);
 • Kopija ugovora o doživotnom izdržavanju;
 • Kopija pravosnažnažnog sudskog/javno beležničkog rešenja o nasleđivanju;
 • Kopija izvoda iz MKU primaoca izdržavanja na uvid (izvod iz MKU nije potreban ukoliko su u rešenju o nasleđivanju navedeni JMBG i drugi matični podaci primaoca izdržavanja);
 • Nalog za prenos potpisan od strane nalogodavca - davaoca izdržavanja (primerak naloga za prenos preuzima se na šalteru Banke);
 • Kopija važećeg ličnog identifikacionog dokumenta davaoca izdržavanja (original na uvid), za maloletno lice kopija izvoda iz MKR i kopija važećeg ličnog identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika ili staratelja (original na uvid);
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Ukoliko naslednik nema otvoren vlasnički račun finansijskih instrumenata na koji se vrši prenos nasleđenih besplatnih akcija, isti će mu biti otvoren u Banci. Vlasnički račun se otvara bez naknade Banke, uz naplatu naknade Centralnog registra od 275,00 dinara. Naslednik prilaže kopiju važećeg ličnog identifikacionog dokumenta.

Prenos akcija po osnovu poklona

Za realizaciju prenosa akcija po osnovu ugovora o poklonu Banci se dostavlja:

 • Zahtev za preknjižavanje besplatnih akcija (preuzima se na šalteru Banke)
 • Sudski/javno beležničkog overen ugovor o poklonu (ugovor mora sadržati identifikacione podatke poklonodavca i poklonoprimca, ISIN broj i količinu akcija koje se poklanjaju) – original ili overena kopija;
 • Nalog za prenos potpisan od strane poklonodavca (primerak naloga za prenos preuzima se na šalteru Banke);
 • Kopije važećih ličnih identifikacionih dokumenata poklonodavca i poklonoprimca (originali na uvid);
 • Dokaz o izvršenoj uplati naknade

Ukoliko poklonoprimac nema otvoren vlasnički račun finansijskih instrumenata na koji se vršši prenos poklonjenih akcija, isti će mu biti otvoren u Banci (račun se otvara uz naknadu, poklonoprimac prilažže kopiju važžećeg ličnog identifikacionog dokumenta).

Pitanja i odgovori
Prodaja besplatnih akcija na šalterima pošta

1. Da li Pošta i/ili Banka vrše otkup besplatnih akcija?
Banka i Pošta ne vrše otkup besplatnih akcija već samo posreduju u prodaji na način da ispostavljene naloge za prodaju prosleđuju Berzi gde se vrši kupoprodaja akcija.

2. Da li ću izgubiti pravo na akcije ako ih ne prodam do 31.12.2022. godine?
Ne, ali prodaja posle 31.12.2022. godine neće biti besplatna, odnosno klijent će samostalno snositi troškove provizija brokera, Berze, Centralnog registra i banke.

3. Da li ima bilo kakvih troškova u vezi sa prodajom akcija?
Ne, sem ukoliko građanin odluči da proveri da li mu je nalog realizovan slanjem SMS-a.

4. Kome da se obratim ako hoću da prodam svoje akcije?
Potrebno je da se na šalteru pošte obratite licu ovlašćenom za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

5. Da li se za ispostavljanje naloga za prodaju prilaže potvrda o posedovanju akcija?
Nije neophodno.

6. Mogu li da ispostavim nalog, a da kasnije zaključim ugovor?
Ne, zaključivanje ugovora je preduslov da bi se nalog ispostavio. Ugovor se zaključuje samo jednom i to neposredno pre ispostavljanja prvog naloga za prodaju.

7. Koju cenu da navedem u nalogu za prodaju?
Klijent sam donosi odluku o ceni koju navodi u nalogu za prodaju. Šalterski radnici ni na koji način ne smeju sugerisati cenu ili količinu prilikom ispostavljanja naloga.

8. Šta ako mi cena ne odgovara?
Prilikom ispostavljanja naloga za prodaju klijent navodi minimalnu cenu po kojoj bi prodao akcije, odnosno akcije se ne mogu realizovati po ceni koja je niža od cene navedene u nalogu. Klijent može ispostaviti nalog po ceni za koju smatra da mu je odgovarajuća bez obzira što navedena cena nije približna trenutnoj, odnosno može pratiti kretanje cena i nalog ispostaviti kada cena bude približna onoj koju klijent namerava da navede.

9. Kako da znam da su moje akcije prodate po ceni koju sam naveo?
Forma naloga je takva da se akcije ne mogu prodati ispod cene koja je navedena u nalogu, znači ukoliko su prodate, to je onda minimalno po ceni koja je navedena.

10. Ako mi cena akcije odgovara danas, da li mogu taj dan da dam nalog za prodaju ili to moram učiniti ranije? Koliko ranije?
Svi nalozi ispostavljeni do 9:30h na šalterima pošte biće istog dana uneti na Berzu, a nalozi ispostavljeni nakon 9:30 h, unose se na Berzu narednog radnog dana.

11. Da li mogu da prodam samo deo akcija?
Naravno, i svaka sledeća prodaja besplatno stečenih akcija koja se obavi na Berzi do 31.12.2022. godine je oslobođena plaćanja poreza i drugih transakcionih troškova.

12. Da li mogu da dam nalog za prodaju pa da se predomislim?
Da, nalog za prodaju može se opozvati na šalteru pošte ispostavljanjem naloga za opoziv pod uslovom da nalog za prodaju nije realizovan na Berzi.

13. Da li se cena akcija menja i u zavisnosti od čega?
Cena akcija menja se u zavisnosti od kretanja ponude i tražnje na tržištu Berze.

14. Da li davanje naloga za prodaju znači da su mi akcije prodate?
Samo ispostavljanje naloga ne znači da je isti i realizovan, odnosno Banka je u obavezi da naloge primljene na šalterima pošta iznese na Berzu gde se vrši uparivanje kupovnih i prodajnih naloga. Ukoliko u tom trenutku na Berzi ne postoje kupovni nalozi, prodajni nalozi ispostavljeni na šalterima pošta neće se realizovati.

15. Kad ispostavim nalog za prodaju, za koliko dana mi se uplaćuje novac na računu?
Uplata novca zavisi od trenutka realizacije naloga (uplata se vrši dva radna dana od dana realizacije), a ne od dana ispostavljanja naloga na šalteru pošte.

16. Gde se vrši uplata novca od prodatih akcija?
Uplata se vrši na novčani račun koji ste dali prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, ili prilikom ispostavljanja naloga za prodaju, kada će lice u pošti ovlašćeno za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija uneti podatak o novom računu.

17. Da li novac mogu da podignem u bilo kojoj pošti?
Novac od prodaje besplatnih akcija sa novčanog računa u Banci može se podići u bilo kojoj pošti uz prilaganje lične karte na uvid. Ukoliko je uplata izvršena na novčani račun koji nije dodeljen prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, uz ličnu kartu prilaže se i kartica novčanog računa.

18. Moram li odmah da podignem novac od prodatih akcija i imam li troškove ako ih odmah ne podignem?
Nema vremenskog roka za podizanje novca od prodatih akcija koji je uplaćen na novčani račun u Banci s tim što se na sredstva koja se nalaze na ovom računu ne plaća kamata. Novčani računi dodeljeni prilikom prijavljivanja za besplatne akcije nemaju troškove održavanja, otvaranja ili zatvaranja.

19. Imaju li novčani računi ovlašćena lica?
Novčani računi za besplatne akcije, dodeljeni prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, nemaju ovlašćena lica. U Banci se može otvoriti namenski novčani račun za akcije (koji se koristi kako za besplatne tako i za sve druge akcije) koji ima opciju davanje ovlašćenja.

20. Zagubio sam karticu, odnosno zaboravio sam broj novčanog računa?
Ukoliko je promenjen novčani račun koji je naveden prilikom prijavljivanja za besplatne akcije, klijent je obavezan da priloži karticu novog novčanog računa ili da pokaže ugovor iz banke jer sve banke ne izdaju kartice.

21. Da li nakon 90 dana kada istekne nalog moram ponovo da ispostavljam nalog ili se on automatski produžava?
Ukoliko se nalog za prodaju ne realizuje u roku od 90 dana od dana ispostavljanja, klijent je dužan da ispostavi novi nalog za prodaju. Banka i Pošta ne obaveštavaju klijente da im je nalog za prodaju istekao.

22. Da li mogu jednom u jednoj, a drugi put u drugoj pošti da dajem naloge?
Naravno, pod pretpostavkom da na Vašem vlasničkom računu u Centralnom registru imate raspoložive besplatne akcije.

23. Roditelji mi rade u inostranstvu, mogu li za njih da ispostavim nalog?
Nalozi za besplatne akcije ispostavljaju se lično, odnosno preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog sudskog punomoćja za ove namene (obrazac Specijalnog punomoćja može se preuzeti na šalterima Banke i Pošte, kao i na internet adresi Banke: www.posted.co.rs koje možete preuzeti ovde) .

24. Mogu li na šalteru pošte ispostaviti nalozi za prodaju samo na osnovu Rešenja o nasleđivanju?
NE, prvo se akcije moraju preknjižiti sa ostavioca na naslednika. Preknjižavanje akcija vrši se isključivo u Banci, a ne i na šalterima pošta. Spisak ekspozitura Banke i potrebne dokumentacije za preknjižavanje dostupan je na internet adresi Banke: www.posted.co.rs koje možete preuzeti ovde)

25. Mogu li se na šalterima pošta ispostavljati nalozi za kupovinu?
NE. Na šalterima pošta mogu se ispostavljati samo nalozi za prodaju besplatnih akcija.

26. Da li ja mogu da kupim akcije od drugih lica?
Da, ali ne u ovoj proceduri, već je neophodno da potpišete novi ugovor sa investicionim društvom ili ovlašćenom bankom preko koje možete dati nalog za kupovinu.

27. Kada ću moći da prodam akcije Telekoma i Akcionarskog fonda?
Akcije Telekoma i Akcionarskog fonda moći će da se prodaju po njihovom uključenju na Berzu.

28. Da li mogu da prodam svoje akcije nezavisno od Berze nekom fizičkom ili pravnom licu koje mi da bolju ponudu?
Prodaja akcija javnih društava je moguća jedino na Berzi, i to ispostavljanjem naloga preko brokera koji se realizuju na Berzi.

29. Kada je krajnji rok za prodaju besplatnih akcija?
Krajnji rok ne postoji, ali ako se pitanje odnosi na prodaju bez poreza i troškova brokerskih usluga, rok je 31.12.2022. godine.

30. Šta ako ne želim da prodam akcije preko Izabranog brokera (Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd)?
Ukoliko se opredelite za drugog brokera, potrebno je da se obratite Izabranom brokeru, koji će, bez naknade, izvršiti prenos besplatnih akcija na drugog brokera. U ovom slučaju sami snosite troškove brokerskih usluga, ali ste za prodaju besplatnih akcija oslobođeni plaćanja provizija Centralnog registra i Berze, ako se prodaja izvrši do 31.12.2022. godine.

31. Šta mi je potrebno od dokumentacije i kome da se obratim u vezi sa promenom matičnih podataka (npr. promena imena, prezimena, JMBG-a, adrese, ... )?
Promenu podataka možete izvršiti u svim ekspoziturama Banke. Za promenu podataka o broju lične karte,  imenu, prezimenu, adresi potreba Vam je važeća lična karta. Za promenu JMBG-a potrebna Vam je važeća lična karta i rešenje, odnosno uverenje MUP-a koje sadrži podatke o pogrešnom i ispravnom JMBG.

32. Nasledila sam besplatne akcije. Koja je procedura za prenos akcija i koju dokumentaciju da pripremim?
Promenu vlasništva akcija po pravosnažnom naslednom rešenju možete izvršiti u svim ekspoziturama Banke, a spisak potrebne dokumentacije dostupan Vam je na internet adresi Banke: www.posted.co.rs koje možete preuzeti ovde

33. Interesuje me gde mogu da proverim stanje na vlasničkom računu za besplatne akcije?
Stanje na vlasničkom računu za besplatne akcije možete proveriti u svim ekspoziturama Banke.